Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ Ο ΟΠΑΠ

  Την ί­δια ώ­ρα που η κυ­βέρ­νη­ση κλεί­νει μια σει­ρά ντό­πιες και δυ­τικές ε­πι­χει­ρή­σεις, η α­να­το­λι­κή κρα­τι­κό-ο­λι­γαρ­χί­α α­πο­κτά σκαν­δα­λώ­δη οι­κονο­μι­κά προ­νό­μια.   Έ­τσι στις αρ­χές του έ­τους, ο Ο­ΠΑΠ που ε­λέγ­χε­ται α­πό την Emma Delta του τσέχου ο­λι­γάρ­χη Σμετ­ς, αν­θρώ­που του που­τι­νι­κού ο­λι­γάρ­χη Νέ­σις, αρ­νή­θη­κε να ε­φαρ­μό­σει το μέ­τρο που εί­χε συμ­φω­νή­σει η κυ­βέρ­νη­ση με τους δα­νει­στές το 2015 για ε­πι­βο­λή φό­ρου 5 λε­πτών στις στή­λες των τυ­χε­ρών παι­χνι­διών,
έ­να μέτρο που θα α­πέ­δι­δε στο κρά­τος 500 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ. Γι αυ­τό πρό­βα­λε τη δι­καιο­λο­γί­α ό­τι α­ντι­με­τω­πί­ζει τε­χνι­κά προ­βλή­μα­τα. Και λέ­με δι­καιο­λο­γί­α γιατί, ό­πως δια­βά­ζου­με στην «Η­με­ρη­σί­α» της 20/4, «η Intralot, που εί­ναι η ε­ται­ρεί­α που προ­σφέ­ρει την τε­χνο­λο­γι­κή υ­πο­δο­μή για τα παι­χνί­δια της Ο­ΠΑΠ Α­Ε, ε­νη­μέ­ρω­σε προς τα τέ­λη Φλε­βά­ρη ό­τι εί­ναι σε θέ­ση τε­χνι­κά να προ­χω­ρή­σει στην α­να­προσαρ­μο­γή των συ­στη­μά­των. Η ε­νη­μέ­ρω­ση αυ­τή έ­γι­νε ε­πί­ση­μα με ε­πι­στο­λή που δεν στάλ­θη­κε μό­νο στην Ο­ΠΑΠ Α­Ε αλ­λά και κοι­νο­ποι­ή­θη­κε στον αρ­μό­διο α­ναπλη­ρω­τή υ­πουρ­γό Τρύ­φω­να Α­λε­ξιά­δη και την Ε­Ε­ΕΠ, την α­νε­ξάρ­τη­τη αρ­χή ε­πο­πτεί­ας παι­γνί­ων».     
    Πα­ρό­λα αυ­τά η κυ­βέρ­νη­ση δέ­χτη­κε τις αι­τιά­σεις της ε­ται­ρί­ας και α­πέσυ­ρε το φό­ρο. Α­ντί αυ­τού ε­πι­βλή­θη­κε αύ­ξη­ση στο ΦΠΑ α­πό το 23% στο 24% σε ε­κα­το­ντά­δες προ­ϊ­ό­ντα και υ­πη­ρε­σί­ες. Αυ­τό υ­πο­λο­γί­ζε­ται ό­τι θα α­πο­φέ­ρει έ­σο­δα μόλις 100 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ, ε­νώ τα βά­ρη θα πέ­σουν κύ­ρια στις πλά­τες μιας παρα­γω­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας που αρ­γο­πε­θαί­νει κα­θώς και των φτω­χών κα­τα­να­λω­τών. Τώ­ρα η κυ­βέρνη­ση, για ξε­κάρ­φω­μα, κα­τα­θέ­τει στη βου­λή έ­να νο­μο­σχέ­διο που προ­βλέ­πει αύ­ξη­ση του συ­ντε­λε­στή φο­ρο­λό­γη­σης ε­πί των μει­κτών κερ­δών όχι μό­νο του Ο­ΠΑΠ και των ε­λεγ­χό­με­νων α­πό αυ­τόν ε­ται­ριών αλ­λά και 24 ε­πι­χειρή­σε­ων δια­δι­κτυα­κού τζό­γου, μέ­τρο α­ξί­ας μό­λις 80 εκ. ευ­ρώ. Εκ­κω­φα­ντι­κή για ό­λα αυ­τά τα ε­γκλή­μα­τα εί­ναι η σιω­πή της «α­ντι­πο­λί­τευ­σης».