Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η φα­σι­στι­κή κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα κλεί­νει το MEGΑ!

 

Σύσ­σω­μο το πο­λι­τι­κό κα­θε­στώς ε­γκρί­νει την που­τι­νι­κές συ­ντα­γές Τσί­πρα για τη φί­μω­ση και τον έ­λεγ­χο των ΜΜΕ

Α­φού ε­ξα­σφά­λι­σε τη χρε­ω­κο­πί­α του MEGA η κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα προ­χω­ρεί στην προ­κή­ρυ­ξη «διε­θνούς δια­γω­νι­σμού» για τις 4 τη­λε­ο­πτι­κές ά­δειες. Η χρε­ωκο­πί­α έ­χει δρο­μο­λο­γη­θεί με­τά α­πό πο­λι­τι­κά υ­πο­κι­νη­μέ­νη α­πό­φα­ση τωντεσ­σάρων συ­στη­μι­κών τρα­πε­ζών να προ­χω­ρή­σουν σε καταγγε­λί­α των δα­νεί­ων του κα­να­λιού χω­ρίς να δώ­σουν κα­νέ­να πε­ρι­θώ­ριο για την α­να­διάρ­θρω­σή τους,

την ώ­ρα που εί­χε βρε­θεί έ­να ε­πεν­δυ­τι­κό σχή­μα για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση του χρέους το ο­ποί­ο ό­μως ζή­τη­σε προ­θε­σμί­α λί­γων μη­νών! Κι ε­νώ ό­λα τα ρε­πορ­τάζ α­ναφέ­ρουν ό­τι αυ­τή η α­πό­φα­ση των τρα­πε­ζών ή­ταν α­πο­τέ­λε­σμα κυ­βερ­νη­τι­κών πιέ­σε­ων, σύσ­σω­μα τα κόμ­μα­τα της λε­γό­με­νης α­ντι­πο­λί­τευ­σης έ­χουν σιω­πή­σει α­πέ­να­ντι σε μια ω­μή πο­λι­τι­κή ε­ξό­ντω­ση ε­νός με­γά­λου κα­να­λιού.

 

Ε­ξα­να­γκα­σμέ­νη χρε­ω­κο­πί­α λό­γω Ψυ­χά­ρη

 

Στο στό­χα­στρο βρί­σκε­ται πά­ντα ο ΔΟΛ και το συ­γκρό­τη­μα Λα­μπρά­κη επει­δή αυ­τός εί­ναι ο πυ­ρή­νας της  γραμ­μής του κα­να­λιού και έ­χει έ­να «βε­βαρη­μέ­νο πα­ρελ­θόν» με αρ­θρο­γρα­φί­α που α­πο­κα­λύ­πτει τις σχέ­σεις ε­ξάρ­τη­σης της κυ­βέρ­νη­σης Τσί­πρα α­πό το που­τι­νι­κό κα­θε­στώς αλ­λά και το φα­σι­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα αυ­τού του κα­θε­στώ­τος. 

Γι’ αυ­τό η κυ­βερ­νη­τι­κή ε­πί­θε­ση ξε­κί­νη­σε με την ποι­νι­κή δί­ω­ξη του Ψυ­χά­ρη (δες προ­η­γού­με­νο άρ­θρο Νέ­ας Α­να­το­λής, http://www.oakke.gr/esoteriki-politiki/item/648-). Αυ­τά τα ε­πι­βεβαιώ­νει η ί­δια η Αυ­γή, ό­ταν σε άρ­θρο της στις 20/04/2016 α­να­φέ­ρει τα ε­ξής χα­ρα­κτηριστι­κά: «ΠΩΣ ό­μως έ­φτα­σε το με­γά­λο κα­νά­λι σε αυ­τή την κα­τά­στα­ση χρε­ο­κοπί­ας. Πριν την οι­κο­νο­μι­κή χρε­ο­κο­πί­α εί­χε προ­η­γη­θεί η χρε­ο­κο­πί­α της α­ξιο­πιστί­ας της ε­πι­χεί­ρη­σης ε­νη­μέ­ρω­σης. Τα δελ­τί­α ει­δή­σε­ων και ό­λες σχε­δόν οι ε­νη­με­ρω­τι­κές εκ­πο­μπές εί­χαν γί­νει ερ­γα­λεία στα χέ­ρια του κ. Ψυ­χά­ρη με την α­νο­χή των πλειο­ψη­φού­ντων ο­μί­λων… Ε­δώ και και­ρό, και ει­δι­κά με­τά την κατάρ­ρευ­ση της κυ­βέρ­νη­σης Σα­μα­ρά - Βε­νι­ζέ­λου, το Mega, κυ­ρί­ως διά του κ. Πρε­τε­ντέ­ρη, συ­νε­πι­κου­ρού­με­νου α­πό την κ. Τρέ­μη, ή­ταν πιστό­λι εκ­βια­σμών της κυ­βέρνη­σης Τσί­πρα», ό­που «εκ­βια­σμός» ο­νο­μά­ζο­νται α­πό την Αυ­γή τα ρε­πορ­τάζ και η ει­δη­σε­ο­γρα­φί­α που δεν α­ρέ­σουν στον Τσί­πρα. 

Ε­πί κυ­βερ­νή­σε­ως Τσί­πρα λοι­πόν, η ο­ποί­α θέ­λει να α­πο­φα­σί­ζει και να δια­τάσ­σει τι θα προ­βάλ­λε­ται και πως θα προ­βάλ­λε­ται στα ΜΜΕ, έ­πρε­πε η «α­νοχή» των άλ­λων με­τό­χων στον Ψυ­χά­ρη να τε­λειώ­σει. Έ­τσι, ο Βαρ­δι­νο­γιάν­νης έ­χει α­φή­σει τον Ψυ­χά­ρη μό­νο του, προ­σπα­θώ­ντας προ­φα­νώς να σώ­σει το STAR. Ε­δώ φαί­νε­ται η χρη­σι­μό­τη­τα του πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κού κα­θο­ρι­σμού των τη­λε­ο­πτι­κών α­δειών σε 4. Ο Μπό­μπο­λας α­πέ­δει­ξε ό­τι έ­δει­χνε «α­νο­χή» μό­νο για να μέ­νει μέ­σα στο MEGA και να μπο­ρέ­σει να το χτυ­πή­σει ό­πο­τε το α­πο­φά­σι­ζε το κα­θε­στώς που τον προ­στα­τεύ­ει. Συ­γκε­κρι­μέ­να, α­πο­φά­σι­σε τώ­ρα να διεκ­δι­κή­σει τα 14 ε­κα­τομμύ­ρια Ευ­ρώ που ο­φεί­λο­νται στην ε­ται­ρεί­α του Α­ΝΩ­ΣΗ η ο­ποί­α έ­χει κά­νει την πα­ρα­γω­γή σε κά­ποιες εκ­πο­μπές του MEGA, δί­νο­ντας άλ­λο έ­να πα­ράλ­λη­λο χτύ­πημα α­πό τα μέ­σα μα­ζί με τις τρά­πε­ζες που χτυ­πά­νε α­πό τα έ­ξω για λο­γα­ρια­σμό της κυ­βέρ­νη­σης. 

Το άρ­θρο της Αυ­γής έ­χει το σα­δι­στι­κό τί­τλο «Το MEGA και οι σπα­σμοί του τέ­λους ε­πο­χής». Το συ­νη­θί­ζει η Αυ­γή τε­λευ­ταί­α να πα­νη­γυ­ρί­ζει χαι­ρέ­κα­κα για τα θύ­μα­τα της και για το πό­σο υ­πο­φέ­ρουν ό­ταν το κα­θε­στώς τα τε­λειώ­νει. Το ί­διο έ­κα­νε και με την Η­λε­κτρο­νι­κή στο άρ­θρο της με τί­τλο «Η Η­λε­κτρο­νική βγή­κε α­πό την πρί­ζα»… Κι ε­δώ ό­πως κι ε­κεί, στα θύ­μα­τά της συ­μπε­ρι­λαμ­βάνο­νται και οι 550 ερ­γα­ζό­με­νοι στον τη­λε­ο­πτι­κό σταθ­μό. Αλ­λά το κα­θε­στώς δεν ασχο­λεί­ται με τις πα­ρά­πλευ­ρες α­πώ­λειες, και του α­ρέ­σει πά­ρα πο­λύ να με­τατρέπει τους ερ­γα­ζό­με­νους σε δού­λους και σε ε­ξα­θλιω­μέ­νο ά­νερ­γο στρα­τό ε­ξαρ­τη­μέ­νο α­πό τα μέ­τρα της κρα­τι­κής «κοι­νω­νι­κής πρό­νοιας και αλ­λη­λεγ­γύ­ης» που παίρ­νει η κυ­βέρ­νη­ση με τα διά­φο­ρα δή­θεν «α­ντάρ­τι­κα» της στην τρό­ι­κα. 

Η κυ­βερ­νη­τι­κή ε­φη­με­ρί­δα δεν κρύ­βε­ται: Ό­σο η ε­νη­μέ­ρω­ση βρί­σκε­ται στα χέ­ρια του Ψυ­χά­ρη, το MEGA θα τε­λειώ­σει μα­ζί με τον Ψυ­χά­ρη. Αν αυ­τός α­πο­χω­ρήσει, τό­τε το MEGA μπο­ρεί και να ζή­σει με α­φε­ντι­κό τον Μπό­μπο­λα και λοι­πούς συ­νεργα­ζό­με­νους με το κα­θε­στώς. Α­σφαλώς κα­μί­α κυ­βερ­νη­τι­κή ε­φη­με­ρί­δα ό­πως η Αυ­γή δεν θα μπο­ρού­σε να τα γρά­φει αυ­τά τό­σο ξε­διά­ντρο­πα σε ο­ποια­δή­ποτε δη­μο­κρα­τι­κή χώ­ρα, αλ­λά και σε κα­μί­α δη­μο­κρα­τι­κή χώ­ρα δεν θα ά­φη­νε η α­ντι­πο­λί­τευ­ση την κυ­βέρ­νη­ση να ε­ξο­ντώ­νει τό­σο  φα­σι­στι­κά και α­προ­κά­λυ­πτα τους πο­λι­τι­κούς της α­ντι­πά­λους. Η Αυ­γή και ο Τσί­πρας πα­τά­νε στον ά­θλιο, ε­πίσης φα­σί­στα, Μη­τσο­τά­κη (που α­πέ­δει­ξε ποιος εί­ναι με την προ­βο­κα­τό­ρι­κη και πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή πά­νω στις κάλ­πες διά­λυ­ση της ΟΝ­ΝΕΔ, ε­νώ προ­η­γού­με­να με α­ντί­στοι­χη προ­βο­κά­τσια, πά­λι πά­νω στις κάλ­πες,  εί­χε πά­ρει και την η­γε­σία της ΝΔ) κα­θώς και στους άλ­λους α­χρεί­ους ψευ­το­ευ­ρω­παί­ους Θε­ο­δω­ράκη, Γεν­νη­μα­τά, και Λε­βέ­ντη.

Έ­χει ση­μα­σί­α ε­δώ να α­να­φερ­θού­με σε α­πο­σπά­σμα­τα αυ­τού του άρ­θρου της Αυ­γής για­τί πε­ρι­γρά­φει α­νά­γλυ­φα πως το τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα α­πο­φά­σι­σε να συμ­μορ­φω­θεί με τις κυ­βερ­νη­τι­κές ε­πι­τα­γές και πως αυ­τή η συμ­μόρ­φω­ση δεν πρό­κει­ται να τε­λειώ­σει ε­δώ αλ­λά θα συ­νε­χί­σει και με τα υ­πό­λοι­πα κα­νά­λια. Γρά­φει συ­γκε­κρι­μέ­να: «ΓΙΑ να φτά­σου­με ό­μως σε αυ­τό το ση­μεί­ο που φτά­σαμε, έ­πρε­πε να σπά­σει η μί­α πλευ­ρά του τρι­γώ­νου της δια­πλο­κής. Η πλευ­ρά των τρα­πε­ζών… ΟΙ ΤΡΑ­ΠΕ­ΖΕΣ άλ­λα­ξαν στά­ση και ε­φαρ­μό­ζουν τη νομο­θε­σί­α χω­ρίς κα­θυ­στέ­ρη­ση. Τα χρή­μα­τα που ζή­τη­σαν α­πό τους με­τό­χους του Mega δεν κα­τα­βλήθη­καν και έ­τσι ε­λή­φθη η α­πό­φα­ση να α­παι­τη­θεί ό­λο το πο­σό του ο­μο­λο­για­κού δα­νεί­ου το ο­ποί­ο α­νέρ­χε­ται σε 88 ε­κατ. ευ­ρώ… ΤΟ MEGA εί­ναι η κο­ρυ­φή του πα­γό­βουνου. Το πα­γό­βουνο ό­μως υ­πάρ­χει και εί­ναι πο­λύ με­γά­λο α­πό τα χρέ­η, ό­χι μό­νον ό­λων των τη­λε­ο­πτι­κών σταθ­μών, αλ­λά και των με­γά­λων δη­μο­σιο­γρα­φι­κών ο­μίλων».

 

Πως με­θο­δεύ­τη­κε η χρε­ω­κο­πί­α του MEGA α­κρι­βώς τη στιγ­μή που βρή­κε κε­φάλαια χρη­μα­το­δό­τη­σης

 

Ας δού­με λοι­πόν πως άλ­λα­ξαν στά­ση οι τρά­πε­ζες και «ε­φαρ­μό­ζουν τη νομο­θε­σί­α χω­ρίς κα­θυ­στέ­ρη­ση» πά­νω σε μια πρω­το­φα­νή κρί­ση ό­που αν «χω­ρίς καθυ­στέ­ρη­ση» οι τρά­πε­ζες ζη­τού­σαν πί­σω ό­λα τα λε­φτά τους α­πό ό­λους τους οφει­λέ­τες τους που εί­ναι χρε­ω­μέ­νοι ως το λαι­μό, ό­λες σχε­δόν οι ελ­λη­νι­κές ε­πι­χει­ρή­σεις θα εί­χαν κλεί­σει, ο­πό­τε οι τράπε­ζες δεν θα έ­παιρ­ναν πίσω τα λε­φτά τους πο­τέ, ό­πως ί­σως δεν θα τα πά­ρουν pot;e και οι τρά­πε­ζες που εί­χαν δα­νεί­σει το MEGA και τώ­ρα το στραγ­γα­λί­ζουν χω­ρίς λό­γο.. Αν πά­ρουν τη δια­χεί­ριση του MEGA σα δα­νει­στές δεν θα μπο­ρέ­σουν να συμ­με­τέ­χουν στο δια­γω­νι­σμό για τις ά­δειες για­τί α­πα­γο­ρεύ­ε­ται α­πό το νό­μο να συμ­με­τέ­χουν τρά­πε­ζες, και θα α­να­γκα­στούν να το που­λή­σουν ό­σο-ό­σο σε έ­ναν α­γο­ρα­στή πι­θα­νό­τα­τα κρα­τικο-ο­λι­γάρ­χη της α­ρε­σκεί­ας της κυ­βέρ­νη­σης για να μειώ­σουν τη ζη­μιά, ε­νώ αυ­τός θα ζη­τή­σει έ­να με­γά­λο κού­ρε­μα για να το α­να­λά­βει. 

Πρώ­τη ξε­κί­νη­σε τις κα­ταγ­γε­λί­ες η πιο δε­μέ­νη με την κυ­βέρ­νη­ση, Τρά­πεζα Πει­ραιώς.

Η ε­ται­ρεί­α «ΤΗ­ΛΕ­ΤΥ­ΠΟΣ» που έ­χει το MEGA πή­ρε το 2012, δη­λα­δή μέ­σα στην κο­ρυφή της κρί­σης, έ­να ο­μο­λο­για­κό δά­νειο 98 εκ ευ­ρώ α­πό τα ο­ποί­α πο­σό 88 εκ ευ­ρώ αφο­ρού­σε α­να­διάρ­θρω­ση προ­η­γού­με­νων δα­νεί­ων και πο­σό 10 εκ ευ­ρώ δια­τέ­θη­κε σε ε­πεν­δύ­σεις στο κα­νά­λι. Για το δά­νειο αυ­τό δό­θη­καν ε­ξα­σφα­λί­σεις 140 ε­κατ ευ­ρώ και γι’ αυ­τό η Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δας στο πό­ρι­σμά της «α­πάλ­λα­ξε» τις Τρά­πε­ζες που το χο­ρή­γη­σαν α­πό  ο­ποια­δή­πο­τε ευ­θύ­νη. Πρό­κει­ται για έ­να κοινο­πρα­κτι­κό σχή­μα των 4 συ­στη­μι­κών τρα­πε­ζών. Σή­με­ρα το υ­πό­λοι­πο αυ­τού του δα­νεί­ου εί­ναι 88 εκ ευ­ρώ. Ό­σο βά­θαι­νε η κρί­ση, τό­σο με­γά­λω­ναν και οι δυ­σκολί­ες στην α­πο­πλη­ρω­μή του δα­νεί­ου. Γι’ αυ­τό το σκο­πό το Μά­η του 2015 α­πο­φα­σίστη­κε μί­α αύ­ξη­ση με­το­χι­κού κε­φα­λαί­ου 15 εκ ευ­ρώ με στό­χο να συ­γκε­ντρω­θούν χρή­μα­τα για να ε­ξο­φλη­θούν οι δό­σεις που έ­τρε­χαν. Σε αυ­τή την αύ­ξη­ση α­πό την αρ­χή ο Μπό­μπο­λας ε­πι­φυ­λά­χθη­κε να συμμε­τέ­χει, και δεν το έ­κα­νε μέ­χρι σήμε­ρα, προ­βάλ­λο­ντας σαν κώ­λυ­μα την ο­φει­λή του ΜΕGA προς την ε­ται­ρεί­α του Α­ΝΩΣΗ. Η σύ­γκρου­ση Μπό­μπο­λα, Βαρ­δι­νο­γιάν­νη, Ψυ­χά­ρη για την κά­λυ­ψη της αύ­ξη­σης κρά­τη­σε μέ­χρι και τις αρ­χές του 2016, ο­πό­τε η κυ­βέρ­νη­ση άρ­χι­σε την ε­πίθεση στον Ψυ­χά­ρη για τα δά­νεια που εί­χε πά­ρει ο ί­διος προ­σω­πι­κά για να κα­λύψει τη συμ­με­το­χή του στο με­το­χι­κό κε­φά­λαιο της ε­ται­ρεί­ας. Ση­μειώ­νου­με ό­τι πλειο­ψη­φί­α στο MEGA έ­χουν οι Βαρ­δι­νο­γιάν­νης, Ψυ­χά­ρης ε­νώ ο Μπό­μπο­λας έ­χει το 33%. 

Θυ­μί­ζου­με ό­τι για τα δά­νεια Ψυ­χά­ρη -με βά­ση έ­να πρό­σφα­το υ­πα­γο­ρευ­μένο ε­πί­σης α­πό την κυ­βέρ­νη­ση και το τσι­ρά­κι της Στουρ­νά­ρα πό­ρι­σμα της Τράπε­ζας Ελ­λά­δας που ε­νά­ντια σε κά­θε νο­μι­μό­τη­τα α­πο­φάν­θη­κε ό­τι εί­ναι πα­ράνο­μο να δα­νειο­δο­τεί­ται έ­νας ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ας για να α­γο­ρά­ζει με­το­χές σε μί­α ε­ται­ρεί­α (!)-, α­σκή­θη­κε ποι­νι­κή δί­ω­ξη στον ί­διο τον Ψυ­χά­ρη αλ­λά και στα στε­λέ­χη της Τρά­πε­ζας Alpha που τα έ­δω­σαν πα­ρό­λο που αυ­τά ε­ξυ­πη­ρε­τού­νταν κα­νο­νι­κά. Αυ­τό ή­ταν έ­να προ­ει­δο­ποι­η­τι­κό μή­νυ­μα για τις τρά­πε­ζες που εί­χαν τα δά­νεια του MEGA, ό­τι μπο­ρεί να τη γλύ­τω­σαν για το ό­τι έ­δω­σαν δά­νεια στο MEGA, αρ­κεί να μην έ­δι­ναν διευ­κο­λύν­σεις για την α­να­διάρ­θρω­σή τους, ι­διαί­τε­ρα από τη στιγ­μή που στο κα­νά­λι πα­ρέ­με­νε μέ­το­χος ο Ψυ­χά­ρης. Άλ­λω­στε φαί­νε­ται ό­τι έ­νας α­πό τους λό­γους που έ­γι­νε η ε­πί­θε­ση στον Ψυ­χά­ρη και στην Alpha ή­ταν να α­πο­κο­πεί και ο ί­διος προ­σω­πι­κά α­πό νέ­ες πη­γές χρη­μα­το­δό­τη­σης για να μην μπο­ρέ­σει να συμ­με­τέ­χει στην α­να­γκαί­α αύ­ξη­ση!!!

Τό­τε α­κρι­βώς μπρο­στά σε αυ­τό το πρω­το­φα­νές στρί­μωγ­μα α­πό την φα­σιστι­κή  κυ­βέρ­νη­ση μέ­σω τρα­πε­ζών,  με πρω­το­βου­λί­α του Βαρ­δι­νο­γιάν­νη και με σύμ­φω­νη γνώ­μη του Ψυ­χά­ρη εμ­φα­νί­στη­κε σαν υ­πο­ψή­φιος ε­πεν­δυ­τής ο Θ. Φι­λιπ­πόπου­λος που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στις Ατ­τι­κές Εκδόσεις ο ο­ποί­ος α­νέ­λαβε να συ­γκρο­τή­σει έ­να ε­πεν­δυ­τι­κό σχή­μα που θα έ­βα­ζε στο MEGA 15 εκ ευ­ρώ. Η εμ­φά­νιση Φι­λιπ­πό­που­λου πή­γε πί­σω τα σχέ­δια Μπό­μπο­λα-Μα­ρι­νά­κη που σύμ­φω­να με την ει­δη­σε­ο­γρα­φί­α εί­χαν την πρό­θε­ση να γί­νουν αυ­τοί οι «σω­τή­ρες-ε­πεν­δυτές» υ­πό την προ­ϋ­πό­θε­ση να α­πο­χω­ρή­σει ο Ψυ­χά­ρης. Το νέ­ο επιχειρηματικό σχή­μα πε­ρι­λάμ­βα­νε και συμμετοχή του Ψυ­χά­ρη που δή­λω­σε την πρόθεσή του να συμ­μετέ­χε με 5 εκ ευ­ρώ. Με αυ­τά τα δε­δο­μέ­να α­πο­φα­σί­στη­κε μί­α νέ­α με­γα­λύ­τε­ρη αύ­ξηση κε­φα­λαί­ου 22 εκ ευ­ρώ ο­πό­τε και άρ­χι­σε η δια­πραγ­μά­τευ­ση με τις τρά­πε­ζες για πα­ρά­τα­ση στην α­πο­πλη­ρω­μή των λη­ξι­πρό­θε­σμων ο­φει­λών, ώ­στε να υ­πάρ­χει το πε­ρι­θώ­ριο να ο­λο­κληρωθεί η αύ­ξη­ση μέ­σα στη νό­μι­μη προ­θε­σμί­α, και να μπο­ρέ­σει να δη­λώ­σει η «ΤΗ­ΛΕ­ΤΥ­ΠΟΣ» τη συμ­με­το­χή της στον κυ­βερ­νη­τι­κό διαγω­νι­σμό.

Τό­τε ό­μως οι τρά­πε­ζες α­ντί να διασφαλίσουν την αποπληρωμή των δανείων αποδεχόμενες τη χρηματοδότηση του οφειλέτη τους με τα σπά­νια για τις μέ­ρες αυ­τές 22 εκ Ευ­ρώ, α­πο­φά­σι­σαν «χω­ρίς κα­θυ­στέ­ρη­ση» να κα­ταγ­γεί­λουν τα δά­νεια του MEGA, και ό­πως δια­τυ­μπα­νί­ζει η Αυ­γή θα α­κο­λου­θή­σουν και άλ­λοι τη­λε­ο­πτι­κοί σταθμοί και δη­μο­σιο­γρα­φι­κοί ό­μι­λοι που θα υπο­στούν ξαφ­νι­κά το τέ­λος της «α­νο­χής» των τρα­πε­ζών!!!

Στο με­τα­ξύ ο Μπόμπολας φρόντισε ακριβώς σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μπλο­κάρει τους τρα­πε­ζι­κούς λο­γα­ρια­σμούς α­πό τους ο­ποί­ους πλη­ρώ­νο­νταν οι ερ­γα­ζό­με­νοι, προκειμένου να ικανοποιηθεί ξαφνικά το χρέος του καναλιού στην εταιρεία του ΑΝΩΣΗ! Το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης διακοπή ρευστού για τη λειτουργία του MEGA οπότε οι εργαζόμενοι έμειναν απλήρωτοι α­πό το δεύ­τε­ρο 15θη­με­ρο του Μάρ­τη και με­τά (www.euro2day.gr). Τώρα ετοιμάζονται με πρω­το­στά­τη την κυ­βερ­νη­τι­κή Ε­ΣΗ­ΕΑ, του διώκτη  αυ­τού των αντι­φρο­νού­ντων δη­μο­σιο­γρά­φων, για μί­α σει­ρά α­περ­γί­ες που αν γίνουν χωρίς μάλιστα το κύριο αίτημα να είναι ενάντια στις τράπεζες, στην κυβέρνηση και στον Μπόμπολα, θα φέ­ρουν τη χρε­ωκο­πί­α μια ώ­ρα νω­ρί­τε­ρα. Πρόκειται για ένα καίριο διπλό χτύπημα οικονομικού στραγγαλισμού τόσο από τις τράπεζες όσο και από τον πρόθυμο βοηθό της κυβέρνησης και προστατευόμενο του καθεστώτος ανατολικό ολιγάρχη Μπόμπολα που ποτέ δεν τον αγγίζει κανένας πόλεμος "κατά της διαφθοράς".

Να πως λει­τουρ­γεί μί­α χώ­ρα την ο­ποί­α το σο­σιαλ­φα­σι­στι­κό κα­θε­στώς κρα­τά­ει σε κα­τά­στα­ση διαρ­κούς χρε­ω­κο­πί­ας, και της ο­ποί­ας οι τρά­πε­ζες βρίσκο­νται α­κό­μα στο κα­θε­στώς των capital controls, και ε­τοι­μά­ζονται α­νά πά­σα στιγ­μή να κα­ταρ­ρεύ­σουν α­πό τα «κόκ­κι­να» δά­νεια για αυ­τό και εί­ναι ε­ξαρ­τη­μέ­νες από την κυ­βέρ­νη­ση που τους α­πει­λεί με ποι­νι­κές διώ­ξεις κά­θε τό­σο. Τώ­ρα κινδυ­νεύ­ουν να φορ­τω­θούν με έ­να τε­ρά­στιο κόκ­κι­νο δά­νειο ε­νώ θα μπο­ρού­σαν να το εί­χαν ρυθ­μί­σει αν η κυ­βέρ­νη­ση δεν α­παι­τού­σε να ε­φαρ­μό­σουν «χω­ρίς καθυ­στέ­ρη­ση» τη νο­μο­θε­σί­α, που δεν ε­φαρ­μό­ζε­ται πο­τέ ό­ταν πρό­κει­ται για τους α­να­το­λι­κούς ο­λι­γάρ­χες, και για τους ε­γκά­θε­τους, διο­ρι­σμέ­νους, διε­φθαρμέ­νους ευ­νο­ού­με­νους του, αλ­λά και γε­νι­κό­τε­ρα δεν ε­φαρ­μό­ζε­ται σε χρε­ωμέ­νες  ε­πι­χει­ρή­σεις που μπο­ρούν να ε­ξυ­πη­ρε­τούν σε έ­να βαθ­μό τα δά­νειά τους.

Στη λί­στα με τους υ­πο­ψή­φιους κα­να­λάρ­χες, άρ­πα­γες του δο­λο­φο­νη­μέ­νου MEGA, φι­γου­ρά­ρουν σή­με­ρα πρώ­τοι – πρώ­τοι οι Μα­ρι­νά­κης και Σαβ­βί­δης. Εί­ναι ε­ντε­λώς χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι ο τε­λευ­ταί­ος  εί­χε την α­κρι­βώς α­ντί­θε­τη με­ταχεί­ρι­ση α­πό τον Ψυ­χά­ρη, α­φού με ειδική πρόνοια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ό­πως έ­χει δη­λώ­σει ο ί­διος, έ­γι­νε και γι’ αυ­τόν η πε­ρί­φη­μη ρύθ­μι­ση του κουρέματος έως και 100% προσαυξήσεων και προστίμων οφειλών στην Εφορία στην ο­ποί­α έ­βα­λε το με­γά­λο χρέ­ος του για τον ΠΑ­ΟΚ, ε­νώ μέ­χρι ε­κεί­νη τη στιγ­μή αρ­νιόταν να το ε­ξο­φλή­σει.

Το πιο τρο­με­ρό εί­ναι αυ­τό που α­να­φέ­ρα­με στην αρ­χή, το ό­τι δη­λα­δή σύσσω­μες οι η­γε­σί­ες των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των ό­χι μό­νο πα­ρα­κο­λου­θούν α­διά­φο­ρες το γκα­γκστε­ρι­κό αυ­τό έ­γκλη­μα κα­τά του τύ­που, αλ­λά βο­η­θά­νε σε αυ­τό κα­θώς ό­χι μό­νο δεν το κα­ταγ­γέ­λλουν αλ­λά δεν α­να­φέ­ρουν καν, έ­στω σαν σχο­λια­σμό σε άλ­λα κα­νά­λια και ε­φη­με­ρί­δες, τη με­θό­δευ­ση του κλει­σί­μα­τος του με­γα­λύ­τε­ρου πο­λι­τι­κού κα­να­λιού της χώ­ρας μέ­σω μιας ενά­ντια σε κά­θε οι­κο­νο­μι­κή λο­γι­κή χρή­ση της πι­στω­τι­κής α­σφυ­ξί­ας του. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αυ­τή εί­ναι μί­α συ­νε­πής στά­ση των υ­πό­λο­πων ψευ­το­ευ­ρω­παϊκών, δή­θεν δη­μο­κρα­τι­κών κομ­μά­των, δη­λα­δή εί­ναι σύμ­φω­νη με τη γε­νι­κή δουλι­κή τους συ­μπε­ρι­φο­ρά στο που­τι­νικό α­φε­ντι­κό η ο­ποί­α φέρ­νει ρα­γδαί­α τον εκ­φα­σι­σμό της χώ­ρας. Εί­ναι φυ­σι­κό ό­τι κα­μιά χώ­ρα δεν μπο­ρεί να γί­νει  α­ποι­κί­α με δη­μο­κρα­τί­α αλ­λά μό­νο με πεί­να και φα­σι­σμό.