Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

­ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΑΜΠΟΤΑΖ

  ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΡΗΜΑΖΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ Έ­χου­με γρά­ψει πα­λιό­τε­ρα ό­τι οι ο­λυ­μπια­κοί α­γώ­νες στη χώ­ρα μας ή­ταν έ­να μέ­σο με το ο­ποί­ο πλού­τι­σε ο κρα­τι­κο­ο­λι­γάρ­χης Μπό­μπο­λας. Αυ­τό το πέ­τυ­χε το φι­λο­ρώ­σι­κο κα­θε­στώς με το να κα­θυ­στε­ρεί τους δια­γω­νι­σμούς για τα έρ­γα και στο τέ­λος να δί­δο­νται τα πε­ρισ­σό­τε­ρα, λό­γω της πί­ε­σης του χρό­νου, στον Μπό­μπο­λα με α­πευ­θεί­ας α­να­θέ­σεις.
Με­τά το τέ­λος των ο­λυ­μπια­κών α­γώ­νων θα πε­ρί­με­νε κα­νείς τα τε­ρά­στια αυ­τά α­κί­νη­τα να α­ξιο­ποι­η­θούν και να α­πο­δί­δουν χρή­μα­τα στο ελ­λη­νι­κό κρά­τος. Αυ­τό έ­κα­ναν η Αγ­γλί­α και η Βαρ­κε­λώ­νη που ε­πί­σης διορ­γά­νω­σαν στη συ­νέ­χεια ο­λυ­μπια­κούς α­γώ­νες. Ό­μως ε­δώ πρό­κει­ται για έ­να πο­λι­τι­κό κα­θε­στώς που εν­δια­φέ­ρε­ται μό­νο για τα νε­ο­α­ποι­κια­κά συμ­φέ­ρο­ντα της ρώ­σι­κης υ­περ­δύ­να­μης και των συμ­μά­χων της Κί­νας και Κα­τάρ. Πρω­τα­θλη­τές πά­λι ε­δώ οι ε­γκλη­μα­τί­ες του ΣτΕ.
Έ­ντε­κα χρό­νια με­τά η χώ­ρα μας δεν έ­χει καν α­να­πτύ­ξει κα­νέ­να σχέ­διο για την α­ξιο­ποί­η­σή τους. Ε­πι­πλέ­ον «δεν υ­πήρ­ξε κα­μί­α με­λέ­τη χρή­σης γης για την υ­περ­πή­δη­ση νο­μι­κών-πο­λε­ο­δο­μι­κών και πε­ρι­βαλ­λο­ντο­λο­γι­κών ε­μπο­δί­ων. Χω­ρίς προ­ε­τοι­μα­σί­α ψη­φί­στη­καν νό­μοι για αλ­λα­γή της χρή­σης του α­κι­νή­του σε ε­μπο­ρι­κή, που προ­σέ­κρου­σαν στο ΣΤΕ, με α­πο­τέ­λε­σμα η ε­πέν­δυ­ση να χα­θεί, ζη­μιώ­νο­ντας και τις 2 πλευ­ρές-πο­λί­τες και δη­μό­σια έ­σο­δα» (http://www.huffingtonpost.gr, 19-12). Το συ­νο­λι­κό κό­στος των 16 συ­νο­λι­κά ε­γκα­τα­στά­σε­ων α­νήλ­θε σε €2,3 δισ. ε­νώ το κό­στος της συ­ντή­ρη­σής τους ξε­περ­νά τα €12 εκ το χρό­νο.
Τα 12 α­πό αυ­τά τα Ο­λυ­μπια­κά Α­κί­νη­τα α­νή­κουν στην Ε­ΤΑΔ (Ε­ται­ρεί­α Α­κι­νή­των Ελ­λη­νι­κού Δη­μο­σί­ου), ε­νώ 4 α­πό αυ­τά έ­χουν με­τα­φερ­θεί στο ΤΑΙ­ΠΕΔ για πα­ρα­χώ­ρη­ση σε ι­διώ­τες (Ελ­λη­νι­κό, Γυ­μνα­στή­ριο Γα­λα­τσί­ου, Ιπ­πι­κό κέ­ντρο Μαρ­κο­πού­λου, Κω­πη­λα­το­δρό­μιο Σχοι­νιά). «Η ε­μπο­ρι­κό­τη­τά τους χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται α­πό ει­δι­κούς ως με­σαί­α προς υ­ψη­λή, ε­νώ εμ­φα­νί­ζουν ε­ξί­σου υ­ψη­λή ω­ρι­μό­τη­τά βά­σει νο­μι­κών-πο­λε­ο­δο­μι­κών, πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κών και τε­χνι­κών πα­ρα­μέ­τρων» (στο ί­διο). Η πο­λι­τι­κή γραμ­μή για τη μη α­ξιο­ποί­η­σή τους εί­ναι η γνω­στή γραμ­μή του ψευ­τοΚ­ΚΕ και του ε­ξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κού στο­λί­σκου που το α­κο­λου­θεί. Αυ­τή η γραμ­μή λέ­ει ό­τι αυ­τά εί­ναι «πε­ριου­σί­α του λα­ού» και η «πε­ριου­σί­α του λα­ού» ό­πως εί­ναι γνω­στό δεν ε­πι­τρέ­πε­ται να που­λη­θεί. Φυ­σι­κά μέ­χρι να έρθει ο λα­ός, δη­λα­δή το ψευ­τοΚ­ΚΕ στην ε­ξου­σί­α, ό­λα αυ­τά θα ρη­μά­ζουν. 
Για να στα­μα­τή­σει το πα­ρα­πέ­ρα ρή­μαγ­μά τους α­πο­τε­λεί προ­ϋ­πό­θε­ση η α­νά­πτυ­ξη ε­νός κι­νή­μα­τος που θα εί­ναι σε αυ­τό το ζή­τη­μα σε κά­θε­τη ρή­ξη με ό­λο το σα­μπο­τα­ρι­στι­κό κα­θε­στώς και κυ­ρί­ως με το σο­σιαλ­φα­σι­σμό και το νο­μι­κό ερ­γα­λεί­ο του, το ε­γκλη­μα­τι­κό ΣΤΕ.
ΟΙ ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΤΑ CAPITAL CONTROLS ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Η Λυ­ρι­κή βγή­κε α­πό τη σκη­νή της και τρα­γου­δά­ει σε πλα­τεί­ες και πάρκα. Η Κρα­τι­κή Ορ­χή­στρα ε­πί­σης! Στην Ε­πί­δαυ­ρο το ει­σι­τή­ριο κα­τέ­βη­κε στα οκτώ ευ­ρώ αλ­λά φευ, ε­λά­χι­στοι οι θε­α­τές. Α­κυ­ρώ­σεις  εκ­δη­λώ­σε­ων τό­σο στο κρατι­κό Φε­στι­βάλ Α­θη­νών ό­σο και σε ό­λες τις άλλες διορ­γα­νώ­σεις α­νά την ε­πικρά­τεια, εί­τε των δή­μων εί­τε ι­διω­τών πα­ρα­γω­γών, που εί­δαν τον προ­γραμ­ματι­σμό τους να ι­σο­πε­δώ­νε­ται κά­τω α­πό τον ο­δο­στρω­τή­ρα του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος και των capital controls. Ρα­γδαί­α η πτώ­ση και στην κίνη­ση του βι­βλί­ου. Κα­τα­κό­ρυ­φη η μεί­ω­ση των ει­σι­τη­ρί­ων στον κι­νη­μα­το­γρά­φο. Α­πό την άλ­λη στο με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της του­ρι­στι­κής πε­ριό­δου υ­πήρ­χαν αρ­κε­τά κλει­στά μου­σεί­α και αρ­χαιο­λογι­κοί χώ­ροι σε ό­λη τη χώ­ρα λό­γω έλ­λει­ψης φυ­λά­κων, ε­νώ πολ­λά αρ­χαιο­λο­γι­κά έρ­γα στα­μά­τη­σαν ε­ξαι­τί­ας της κα­θυ­στέ­ρη­σης α­πό­δο­σης των ε­γκε­κρι­μέ­νων χρη­μά­των του Ε­ΣΠΑ.
Οι α­πώ­λειες ή­ταν τε­ρά­στιες. Στις 600.000 ευ­ρώ πε­ρί­που α­νέρ­χο­νται οι απώ­λειες της Ε­θνι­κής Λυ­ρι­κής Σκη­νής α­πό την α­κύ­ρω­ση των πα­ρα­στά­σε­ων της «Κάρ­μεν» στο Η­ρώ­δειο τον Ιού­λιο, στο πλαί­σιο του Φε­στι­βάλ Α­θη­νών. Α­πό­φαση στην ο­ποί­α κα­τέ­λη­ξαν οι υ­πεύ­θυ­νοι, α­φού η α­να­κοί­νω­ση του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος α­νέ­κο­ψε την ε­ξαι­ρε­τι­κή ως ε­κεί­νη τη στιγ­μή προ­πώ­λη­ση των ει­σι­τη­ρί­ων. Αλλά και η Κρα­τι­κή Ορ­χή­στρα Α­θη­νών α­κύ­ρω­σε μί­α συ­ναυ­λί­α της στο Η­ρώ­δειο (Στέ­φα­νος Τσια­λή και Α­λέν Λε­φέ­βρ) ε­νώ μί­α α­πό τις δύ­ο πα­ρα­στά­σεις της με τις ό­πε­ρες δω­μα­τί­ου του Γ. Κου­ρου­πού «Πυ­λά­δη» και «Ιο­κά­στη» μα­ταί­ω­σε και η Κα­με­ρά­τα – Ορ­χή­στρα των Φί­λων της Μου­σι­κής. Στην Ε­πί­δαυ­ρο α­κυ­ρώ­θη­καν όλες οι προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νες πα­ρα­στά­σεις του έρ­γου «Νε­φέ­λες» του Α­ρι­στοφά­νη. Και το Ε­θνι­κό Θέ­α­τρο μα­ταί­ω­σε την πε­ριο­δεί­α των «Τρω­ά­δων» στη Βό­ρειο Ελ­λά­δα.
Συ­νο­λι­κά πε­ρί τις δέ­κα εί­ναι οι εκ­δη­λώ­σεις του Φε­στι­βάλ Α­θη­νών που α­κυ­ρώ­θη­καν (με­τα­ξύ αυ­τών η συ­ναυ­λί­α της Ορ­χή­στρας των Νέ­ων της Με­σογεί­ου στο Μέ­γα­ρο Μου­σι­κής, οι συ­ναυ­λί­ες του Jesus Christ Superstar στο Η­ρώ­δειο, του Γιάν­νη Σπα­νού, του Kyklos Ensemble, του Κορ­νή­λιου Σε­λαμ­σή, του Λευ­τέ­ρη Βε­νιά­δη). Σο­βα­ρές ή­ταν οι συ­νέ­πειες των capital controls και για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, ό­που το Κρα­τι­κό Θέ­α­τρο Βορεί­ου Ελ­λά­δος προ­χώ­ρη­σε στην α­κύ­ρω­ση των πα­ρα­στά­σε­ων της «Ι­φι­γέ­νειας στη χώ­ρα των Ταύ­ρων» σε Φι­λίπ­πους και Δί­ον ε­νώ με­γά­λο α­ριθ­μό μα­ταιώ­σε­ων ανα­κοί­νω­σαν και οι Γιορ­τές Α­νοι­χτού Θε­ά­τρου.
Χω­ρίς φύ­λα­κες μου­σεί­α και αρ­χαιο­λο­γι­κοί χώ­ροι δεν λει­τουρ­γούν και η κα­θυ­στέ­ρη­ση της έ­γκρι­σης των κον­δυ­λί­ων α­πό το υ­πουρ­γεί­ο Οι­κο­νομι­κών για την προ­κή­ρυ­ξη πρό­σλη­ψης ε­πο­χι­κών υ­παλ­λή­λων εί­χε το θλι­βε­ρό α­ποτέ­λε­σμα πολ­λά α­πό αυ­τά να μεί­νουν κλει­στά.
Στα αρ­χαιο­λο­γι­κά έρ­γα ε­πι­κρα­τεί στα­σι­μό­τη­τα. Οι ερ­γα­ζό­με­νοι σε κά­ποιες πε­ρι­πτώ­σεις εί­χαν προ­χω­ρή­σει σε ε­πί­σχε­ση ερ­γα­σί­ας, α­φού οι πληρω­μές τους ε­ξαρ­τώ­νται α­πό το Ε­ΣΠΑ. Α­να­στη­λώ­σεις μνη­μεί­ων, δια­μορ­φώ­σεις και συ­ντη­ρή­σεις αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων, μι­κρές και μεγά­λες α­να­και­νί­σεις και εκ­συγ­χρο­νι­σμοί μου­σεί­ων, εκ­θε­σια­κά προ­γράμ­μα­τα κ.ά. πα­ρα­μέ­νουν τα πε­ρισσό­τε­ρα η­μι­τε­λή και εν ανα­μο­νή. «Με­γά­λοι δη­μό­σιοι πο­λι­τι­στι­κοί ορ­γανι­σμοί στην Ελ­λά­δα βρί­σκο­νται σε ση­μεί­ο κα­τάρ­ρευ­σης. Τα ελ­λη­νι­κά μου­σεία α­να­γκά­ζο­νται να κλεί­σουν κα­θώς η χρη­μα­το­δό­τη­ση τε­λειώ­νει», έ­γρα­ψε μά­λι­στα η διε­θνής ει­κα­στι­κή ε­πι­θε­ώ­ρη­ση «Τhe Artnewspaper» (12-7-15) α­να­φέ­ρο­ντας συ­γκε­κριμέ­να την πε­ρί­πτω­ση του Μα­κε­δο­νι­κού Μου­σεί­ου Σύγ­χρο­νης Τέ­χνης, που έ­χει ανα­στεί­λει τη λει­τουρ­γί­α του για οι­κο­νο­μι­κούς λό­γους
Στο 60 έ­ως και 80 % έ­χουν μειω­θεί ε­ξάλ­λου οι πω­λή­σεις βι­βλί­ων στην περί­ο­δο α­πό την α­να­κοί­νω­ση του δη­μο­ψη­φί­σμα­τος και ε­ντεύ­θεν. Α­ντί­στοι­χα, πτώ­ση κα­τα­γρά­φε­ται και στον το­μέ­α της έκ­δο­σης που κυ­μαί­νε­ται α­πό 20 ως 30%, εδώ μά­λι­στα οι ελ­λεί­ψεις σε χαρ­τί και κόλ­λα βι­βλιο­δε­σί­ας ο­δή­γη­σαν σε πραγ­μα­τι­κή α­σφυ­ξί­α.
Θά­να­τος και αρ­ρώ­στια πα­ντού, αυ­τή εί­ναι η πο­λι­τι­κή του σο­σιαλ­φα­σισμού!
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κά­θε α­νε­πτυγ­μέ­νη χώ­ρα, πέ­ρα α­πό την α­νά­πτυ­ξη της βιο­μη­χα­νί­ας της, σα βα­σι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση για την οι­κο­νο­μι­κή της α­νά­πτυ­ξη, φρο­ντί­ζει και μια σει­ρά άλ­λους το­μείς έ­τσι ώ­στε να αυ­ξά­νει το Α­ΕΠ της και την α­πα­σχό­λη­ση των κα­τοί­κων της. Στην Ελ­λά­δα συμ­βαί­νει το α­ντί­θε­το. Ό­χι μό­νο το πο­λι­τι­κό κα­θε­στώς με η­γέ­τη την ψευ­το­α­ρι­στε­ρά σα­μπο­τά­ρει τη βιο­μη­χα­νί­α-ό­πως γρά­φου­με ε­πα­νει­λημ­μέ­να-αλ­λά σα­μπο­τά­ρει την α­νά­πτυ­ξη και άλ­λων το­μέ­ων της οι­κο­νο­μί­ας. Έ­νας α­πό αυ­τούς εί­ναι ο του­ρι­σμός και ι­διαί­τε­ρα ο θε­μα­τι­κός του­ρι­σμός, ια­τρι­κός, γα­στρο­νο­μι­κός, εκ­παι­δευ­τι­κός, ναυ­τι­κός, αθλη­τι­κός, α­γρο­τι­κός κλπ. Την ώ­ρα που ό­λες οι γει­το­νι­κές μας χώ­ρες έ­χουν πε­τύ­χει αύξη­ση του του­ρι­σμού τους και αύ­ξη­ση των θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας με πο­λι­τι­κές που α­να­δει­κνύ­ουν την πο­λι­τι­στι­κή ή φυ­σι­κή ή ι­στο­ρι­κή τους φυ­σιο­γνω­μί­α και ότι τους κλη­ρο­νό­μη­σε το πα­ρελ­θόν. Με αυ­τόν τον τρό­πο κα­τά­φε­ραν να αυ­ξήσουν τα έ­σο­δά τους και τις θέ­σεις ερ­γα­σί­ας τους. Α­ντί­θε­τα στην Ελ­λά­δα τα αρχαί­α μνη­μεί­α της και οι φυ­σι­κές της ο­μορ­φιές έ­χουν γί­νει το πιο συ­νη­θισμέ­νο πρό­σχη­μα για την πα­ρε­μπό­δι­ση ό­χι μό­νο κά­θε βιο­μη­χα­νι­κής ε­πέν­δυ­σης αλλά και κά­θε του­ρι­στι­κής. Υ­πάρ­χουν δύ­ο τε­λευ­ταί­α χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά πα­ραδείγ­μα­τα. 
Οι συ­ντε­λε­στές της γνω­στής κι­νη­μα­το­γρα­φι­κής σει­ράς Game of Thrones εί­χαν ε­πι­λέ­ξει στο πα­ρελ­θόν την Ι­κα­ρί­α για μια σει­ρά γυ­ρι­σμά­των «μέ­χρι που ήρθαν α­ντι­μέ­τω­ποι με την ελ­λη­νι­κή γρα­φειο­κρα­τί­α και φο­ρο­λο­γί­α, ο­πό­τε και ε­γκα­τέ­λει­ψαν κά­θε προ­σπά­θεια και πή­γαν στην Almeria, στην Ι­σπα­νί­α. Και μιας και μι­λά­με για ό­μορ­φες πό­λεις στην Ι­σπα­νί­α, ί­σως να θυ­μά­σαι τη Santa Cruz στην Τενε­ρί­φη α­πό την πρό­σφα­τη ε­πι­και­ρό­τη­τα. Εί­ναι η το­πο­θε­σί­α που ε­πέ­λε­ξαν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν οι συ­ντε­λε­στές της νέ­ας ται­νί­ας Jason Bourne ως σκη­νι­κό για την Α­θή­να. Μπο­ρεί η ται­νί­α να δια­δρα­μα­τί­ζε­ται στην ελ­λη­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα και να έ­χει θέ­μα την οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση, αλ­λά για τους πα­ρα­γω­γούς ή­ταν πιο εύ­κολο να με­τα­τρέ­ψουν μερι­κούς δρό­μους στην ι­σπα­νι­κή πό­λη σε α­θη­να­ϊ­κούς (στή­νο­ντας ελ­λη­νι­κές τα­μπέ­λες και με­τα­φέ­ρο­ντας μέ­χρι και μη­χα­νές της ομά­δας ΔΙΑΣ) πα­ρά να κά­νουν τα γυ­ρί­σμα­τα στην Ελ­λά­δα» (http://www.huffingtonpost.gr, 14-12). Α­σύλ­ληπτο κι ό­μως α­λη­θι­νό. 
Ε ε­ντά­ξει θα πει κα­νείς. Ό­μως τα γυ­ρί­σμα­τα τη­λε­ο­πτι­κών σει­ρών παγκό­σμιου με­γέ­θους φέρ­νουν αύ­ξη­ση του του­ρι­σμού «α­ξιο­ση­μεί­ω­το πα­ρά­δειγ­μα αυ­τό του Dubrovnik στην Κρο­α­τί­α, ό­που  οι του­ρι­στι­κές α­φί­ξεις ση­μεί­ω­σαν αύξη­ση 15% το 2014» (στο ί­διο). Η χώ­ρα μας με ε­κα­το­ντά­δες αρ­χαία ή με­σαιω­νι­κά μνη­μεί­α εί­ναι έ­νας ι­δα­νι­κός τό­πος για τη­λε­ο­πτι­κές ή κι­νη­μα­το­γρα­φι­κές παρα­γω­γές. 
Α­σφα­λώς ο του­ρι­σμός δεν μπο­ρεί να λύ­σει το οι­κο­νο­μι­κό πρό­βλη­μα της χώ­ρας-αυ­τό το λύ­νει η α­νά­πτυ­ξη της βιο­μη­χα­νί­ας και ι­διαί­τε­ρα της βαριάς-αλ­λά στη ση­με­ρι­νή συ­γκυ­ρί­α κά­θε τι που θα συ­νει­σφέ­ρει σε ει­σό­δη­μα και θέ­σεις ερ­γα­σί­ας πρέ­πει να υ­πο­στη­ρι­χθεί με πά­θος. 
Θέ­λου­με με τα πα­ρα­πά­νω να δεί­ξου­με ό­τι δεν υ­πάρ­χει κύ­τα­ρο της οικο­νο­μι­κής ζω­ής που η χρό­νια πο­λι­τι­κή του σα­μπο­τάζ α­πό τους ρω­σό­δου­λους στη χώ­ρα μας να μην έ­χει  σα­μπο­τα­ρι­στεί. 
ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΤΑ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ
Ε­νώ πριν δύ­ο χρό­νια έ­γι­νε δια­γω­νι­σμός και κα­το­χυ­ρώ­θη­κε ο χώ­ρος στο λι­μά­νι της Πά­τμου για τον ελ­λι­με­νι­σμό των υ­δρο­πλά­νων και κα­νείς δεν εί­χε α­ντίρ­ρη­ση, σή­με­ρα με έγ­γρα­φο του υ­πουρ­γεί­ου ναυ­τι­λί­ας, γνω­στο­ποι­ήθη­κε στην ε­ται­ρί­α εκ­με­τάλ­λευ­σης των υ­δρο­πλά­νων και το δή­μο Πά­τμου ό­τι ο ση­με­ρι­νός λι­με­νάρ­χης που α­ντι­κα­τέ­στη­σε τον προ­η­γού­με­νο εί­χε α­ντιρ­ρή­σεις.
Ε­ρω­τη­θείς ο δή­μαρ­χος Πά­τμου σε συ­νέ­ντευ­ξη του στο Patmos 91 Radio εί­πε πως κα­τά τη γνώ­μη του τα ε­πι­χει­ρή­μα­τα του Λι­με­νάρ­χη για αλ­λα­γή της χω­ρο­θέτη­σης εί­ναι α­στή­ρι­κτα. «Δεν μπο­ρεί έ­να νη­σί ό­πως εί­ναι η Πά­τμος με τό­σο με­γά­λη του­ρι­στι­κή προ­ο­πτι­κή, με ι­διαί­τε­ρη δυ­να­μι­κή σε πολ­λές ε­ναλ­λα­κτικές μορ­φές του­ρι­σμού, που α­πό αυ­τά ε­ξαρ­τά­ται μέ­ρος της α­νά­πτυ­ξής του, να μπο­ρεί α­πό μί­α προ­σω­πι­κή ά­πο­ψη να βγει έ­ξω α­πό το δί­κτυο υ­δα­τοδρο­μί­ων. Ο Λι­με­νάρ­χης έ­χει τις εν­στά­σεις του. Δεν θέ­λω τώ­ρα να α­ντι­πα­ρέλ­θω, έ­χει τις δι­κές του α­πό­ψεις. Προ­η­γου­μέ­νως για­τί ο άλ­λος Λι­με­νάρ­χης εί­χε δώ­σει θε­τική γνω­μο­δό­τη­ση;» α­να­ρω­τή­θη­κε (http://news.travelling.gr/16-11).
Α­ξί­ζει να ση­μειω­θεί ό­τι το υ­δα­το­δρό­μιο της Πά­τμου ή­ταν στην τελι­κή φά­ση α­δειο­δό­τη­σης και α­να­με­νό­ταν το κα­λο­καί­ρι του 2016 να λει­τουρ­γή­σει !! Με την νέ­α αυ­τή ε­μπλο­κή α­πό το Λι­με­νάρ­χη δη­μιουρ­γού­νται νέ­ες κα­θυ­στε­ρήσεις και μάλ­λον φαί­νε­ται ό­τι τα υ­δρο­πλά­να δεν θα πε­τά­ξουν ού­τε την ε­πόμε­νη κα­λο­και­ρι­νή πε­ρί­ο­δο στην Πά­τμο, ό­πως έ­χει γί­νει και σε άλ­λες πε­ριο­χές της χώ­ρας, ι­διαί­τε­ρα μέ­σα στην κρί­ση.
Ούτε ευρώ να μην πληρώσει η Cosco!
Την ώ­ρα που η ρω­σό­δου­λη κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-Α­ΝΕΛ ξε­που­λά το πρώ­το λι­μά­νι της χώ­ρας στους δου­λο­κτή­τες της κι­νέ­ζι­κης COSCO, ο Να­ρί­της-Συ­ρι­ζαί­ος δή­μαρ­χος Κε­ρα­τσι­νί­ου ε­πι­βά­λει κα­τα­σχέ­σεις 6 ε­κα­τομ. ευ­ρώ στους λο­γα­ρια­σμούς του ΟΛ­Π. Με αυ­τόν τον τρό­πο, και με δε­δομένο ό­τι τε­λι­κά ο ΟΛ­Π θα πουλη­θεί στους κι­νέ­ζους α­φού δεν υ­πάρ­χει άλ­λη προ­σφο­ρά, δί­νε­ται στους τε­λευταί­ους έ­να α­κό­μη δώ­ρο α­πό το ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ύ­ψους 6 ε­κατ. ευ­ρώ. Για­τί έ­τσι πλη­ρώ­νει ο ΟΛ­Π τώ­ρα πριν που­λη­θεί και τον α­γο­ρά­ζει η Cosco χω­ρίς έ­να ε­πι­πλέ­ον χρέ­ος. Ό­πως κά­νει βέ­βαια πά­ντα ο σο­σιαλ­φα­σι­σμός, αυ­τό το προ­βά­λει ως δή­θεν εν­δια­φέρον για τους δη­μό­τες του  και γι’ αυ­τό τά­χα θέ­λει να ει­σπρά­ξει τις ο­φει­λές προς το δή­μο. Φυ­σι­κά θα μπο­ρού­σε να τις ει­σπρά­ξει αρ­γό­τε­ρα. Αλ­λά τό­τε θα της πλή­ρω­ναν οι κι­νέ­ζοι, δη­λα­δή τα νέα α­φε­ντι­κά του λι­μα­νιού. 
Αλ­λά τα στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ σα γνή­σιοι νε­ο-ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες, φρο­ντίζουν να προ­σφέ­ρουν με τον κα­λύ­τε­ρο τρό­πο τις υ­πη­ρε­σί­ες τους στα νέ­α α­φε­ντι­κά!