Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΨΕΥΤΟΚΚΕ: ΟΙ «ΙΣΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ» ΤΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΝΕΟΧΙΤΛΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΡΙΑΚΟ

  Το ψευ­τοΚ­ΚΕ, αυ­τό το κόμ­μα των α­πο­στα­τών του μαρ­ξι­σμού που γεν­νή­θη­κε με ε­πέμ­βα­ση των ρώ­σων σο­σιαλ­φα­σι­στών στα ε­σω­τε­ρι­κά του πα­λιού η­ρω­ι­κού ΚΚΕ κι έ­χει σή­με­ρα το θρά­σος να φέ­ρει το ό­νο­μά του, συ­νη­θί­ζει να σκε­πά­ζει τη ρω­σο­δου­λεί­α του πί­σω α­πό την κα­ταγ­γε­λί­α της δρά­σης ό­λων α­νε­ξαί­ρε­τα των ι­μπε­ρια­λι­στι­κών δυ­νά­με­ων στον πλα­νή­τη. 
Αυ­τό συμ­βαί­νει κυ­ρί­ως σε ζη­τή­μα­τα ό­που οι ε­πεμ­βά­σεις του ρω­σι­κού σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού κρύ­βο­νται πί­σω α­πό την πρό­σο­ψη άλ­λων α­νοι­χτών ι­μπε­ρια­λι­στι­κών ε­πεμ­βά­σε­ων, ό­πως ή­ταν για πα­ρά­δειγ­μα η α­με­ρι­κα­νι­κή ει­σβο­λή στο Αφ­γα­νι­στάν και το Ι­ράκ κα­θώς και η αγ­γλο-γαλ­λι­κή ΝΑ­ΤΟ­ϊ­κή ε­πέμ­βα­ση στη Λι­βύ­η. Ό­που ό­μως η Ρω­σί­α ε­πεμ­βαί­νει α­νοι­χτά μο­νά­χη της σαν ω­μός χι­τλε­ρι­σμός για να δια­με­λί­σει κρά­τη και να ε­ξο­ντώ­σει ο­λό­κλη­ρα έ­θνη – Τσε­τσε­νί­α, Γε­ωρ­γί­α, Ου­κρα­νί­α – ε­κεί οι ό­ποιες «α­ντι-ι­μπε­ρια­λι­στι­κές ευαι­σθη­σί­ες» του εν λό­γου κόμ­μα­τος με­τα­τρέ­πο­νται σε α­προ­κά­λυ­πτη υ­πο­στή­ρι­ξη του ε­πεμ­βα­τι­στή.   
Α­κό­μα ό­μως και σε συ­γκρού­σεις ό­πως εί­ναι η συ­ρια­κή, ό­που δρουν διά­φο­ρες ε­πεμ­βα­τι­κές δυ­νά­μεις και ο Πε­ρισ­σός ε­πι­χει­ρεί να εμ­φα­νι­στεί α­ντί­θε­τος με ό­λες, δεν μπο­ρεί πα­ρά να α­πο­κα­λυ­φτεί η με­ρο­λη­πτι­κή του προ­διά­θε­ση υ­πέρ της ρω­σι­κής υ­περ­δύ­να­μης. Αλ­λά ας δού­με τι εί­πε με­τα­ξύ άλ­λων χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ο Κου­τσού­μπας σε εκ­δή­λω­ση της ΚΟ Ατ­τι­κής του ψευ­τοΚ­ΚΕ στο Σπόρ­τιν­γκ στις 15/12:  
«Το ΚΚΕ, α­πό την πρώ­τη στιγ­μή, α­νέ­δει­ξε την κα­πι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα, πά­νω στο έ­δα­φος της ο­ποί­ας ε­κτυ­λίσ­σε­ται ο πό­λε­μος στη Συ­ρί­α, ό­πως και την ορ­γα­νω­μέ­νη ε­πι­χεί­ρη­ση ε­πέμ­βα­σης των ι­μπε­ρια­λι­στι­κών δυ­νά­με­ων των Η­ΠΑ, της Ε­Ε και των συμ­μά­χων τους στην πε­ριο­χή, Ισ­ρα­ήλ, Τουρ­κί­ας, Σα­ου­δι­κής Α­ρα­βί­ας, Κα­τάρ, Ε­μι­ρά­των στις ε­σω­τε­ρι­κές υ­πο­θέ­σεις της Συ­ρί­ας.
Σχέ­δια που έρ­χο­νται σε σφο­δρή α­ντί­θε­ση με τα μο­νο­πω­λια­κά συμ­φέ­ρο­ντα που έ­χουν στην πε­ριο­χή αυ­τή άλ­λες ι­σχυ­ρές δυ­νά­μεις, ό­πως η Ρω­σί­α, η Κί­να και οι σύμ­μα­χοί τους στην πε­ριο­χή.
Η ρω­σι­κή στρα­τιω­τι­κή α­νά­μει­ξη στην πε­ριο­χή, ό­πως και η κα­τάρ­ρι­ψη του ρω­σι­κού μα­χη­τι­κού α­πό την Τουρ­κί­α, σα­φώς και δεί­χνει την πα­ρα­πέ­ρα ό­ξυν­ση της α­ντι­πα­ρά­θε­σης των ε­μπλε­κό­με­νων δυ­νά­με­ων.
Κι ε­δώ πρέ­πει να το­νί­σου­με πως η κά­λυ­ψη που έ­δω­σε το ΝΑ­ΤΟ στην Τουρ­κί­α, με τη συμ­φω­νί­α της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης, για την ε­νέρ­γεια της κα­τάρ­ρι­ψης του ρω­σι­κού πο­λε­μι­κού α­ε­ρο­πλά­νου, ρί­χνει μό­νο «λά­δι στη φω­τιά» του πο­λέ­μου» (Ρι­ζο­σπά­στης, 16/12).  
Κα­ταρ­χάς, α­ντί­θε­τα απ’ ό­τι ι­σχυ­ρί­ζε­ται ο διευ­θυ­ντής του Πε­ρισ­σού, δεν υ­πάρ­χει κα­μί­α σφο­δρή α­ντί­θε­ση α­νά­με­σα στα δυ­τι­κά και τα α­να­το­λι­κά μο­νο­πω­λια­κά συμ­φέ­ρο­ντα μέ­σα στη Συ­ρί­α, ι­διαί­τε­ρα μά­λι­στα με­τά τις ε­πι­θέ­σεις του Πα­ρι­σιού που ο­δή­γη­σαν στις κα­τα­στρε­πτι­κές για τη συ­ρια­κή πα­τριω­τι­κή α­ντί­στα­ση ει­ρη­νευ­τι­κές συμ­φω­νί­ες. Η μό­νη τους δια­φο­ρά εί­ναι ό­τι οι Η­ΠΑ-Ε­Ε και οι σύμ­μα­χοί τους θε­ω­ρούν πραγ­μα­τι­κά σαν ε­χθρό τους το «Ι­σλα­μι­κό Κρά­τος» ε­νώ οι Ρώ­σοι,  και οι Ι­ρα­νοί το χρη­σι­μο­ποιούν ου­σια­στι­κά για α­ντι­πε­ρι­σπα­σμό και πα­ρα­πλά­νη­ση της Δύ­σης κα­θώς αυ­τοί ου­σια­στι­κά το γι­γά­ντω­σαν (δες σχε­τι­κό άρ­θρο της ΝΑ που δη­μο­σιεύ­τη­κε στην ι­στο­σε­λί­δα –www.oakke.gr- στις 17/09/2014 με τί­τλο «Ου­κρα­νί­α-Ι­ράκ-Γά­ζα: Τρεις ταυ­τό­χρο­νοι πό­λε­μοι στην υ­πη­ρε­σί­α ε­νός») κυ­ρί­ως μέ­σα α­πό τα συμ­μα­χι­κά τους κα­θε­στώ­τα Δα­μα­σκού-Βα­γδά­της-Ντό­χα. Ό­μως, ό­πως βλέ­που­με πα­ρα­πά­νω, το ψευ­τοΚ­ΚΕ ρί­χνει συ­ντρι­πτι­κά το βά­ρος της κα­ταγ­γε­λί­ας του στους δυ­τι­κούς ε­πεμ­βα­τι­στές και ό­χι στους α­να­το­λι­κούς, που εί­ναι α­ναμ­φί­βο­λα οι πιο κτη­νώ­δεις α­πό ό­λες τις ξέ­νες δυ­νά­μεις που δρουν σή­με­ρα στη Συ­ρί­α. Για­τί αυ­τοί ως τώ­ρα δρουν στο έ­δα­φος με στρα­τεύ­μα­τα ει­σβο­λής, αυ­τοί μα­τώ­νουν πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό κά­θε άλ­λον το συ­ρια­κό λα­ό και τη συ­ρια­κή α­ντί­στα­ση και αυ­τοί στη­ρί­ζουν πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό κά­θε άλ­λον έ­να βα­θιά α­ντι­λα­ϊ­κό, γε­νο­κτο­νι­κό και κτη­νώ­δες κα­θε­στώς. Με αυ­τή τους την «προ­τί­μη­ση» οι α­πο­στά­τες του μαρ­ξι­σμού δεί­χνουν ό­τι δεν σέ­βο­νται κα­θό­λου τις δια­θέ­σεις του συ­ρια­κού λα­ού. Η το­πο­θέ­τη­σή τους σχε­τι­κά με την ρώ­σο-τουρ­κι­κή σύ­γκρου­ση εί­ναι α­κό­μα πιο α­πο­κα­λυ­πτι­κή του χα­ρα­κτή­ρα τους κα­θώς δε δι­στά­ζουν να υ­πε­ρα­σπι­στούν το «δι­καί­ω­μα» της συ­γκε­κρι­μέ­νης ι­μπε­ρια­λι­στι­κής υ­περ­δύ­να­μης να πα­ρα­βιά­ζει τον ε­να­έ­ριο χώ­ρο ε­νός κυ­ρί­αρ­χου κρά­τους. Αν αυ­τό α­πο­κα­λεί­ται «προ­λε­τα­ρια­κός» διε­θνι­σμός τό­τε ποια εί­ναι η έν­νοια του «ι­μπε­ρια­λι­σμού»;    
Ε­κεί ό­μως που α­πο­κα­λύ­πτο­νται ε­ντε­λώς οι ψευ­το­κομ­μου­νι­στές  εί­ναι στην υ­πο­στή­ρι­ξη που ου­σια­στι­κά δί­νουν ε­κτός απ’ το κα­θε­στώς της Δα­μα­σκού και στους άλ­λους δυ­νά­στες του συ­ρια­κού λα­ού, τους προ­βο­κά­το­ρες στην υ­πη­ρε­σί­α του Κρεμ­λί­νου να­ζι­στές του ISIS. Αυ­τούς λοι­πόν τους υ­πο­βι­βά­ζει ο Πε­ρισ­σός στο ε­πί­πε­δο α­πλών «φο­νι­κών ερ­γα­λεί­ων» του ι­μπε­ρια­λι­σμού των Η­ΠΑ-Ε­Ε στην προ­σπά­θειά τους να ε­λέγ­ξουν την πε­ριο­χή. Εί­ναι πο­λύ χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό το πώς η Κα­νέλ­λη σε εκ­πο­μπή στο MEGA (16/11), λί­γο με­τά τη σφα­γή του Πα­ρι­σιού, υ­πε­ρα­σπί­στη­κε τους δο­λο­φό­νους λέ­γο­ντας ό­τι: «Υ­πάρ­χει μια λέ­ξη η ο­ποί­α πρέ­πει να δια­γρα­φεί α­πό το ελ­λη­νι­κό λε­ξι­λό­γιο και απ’ το ευ­ρω­πα­ϊ­κό: «ι­σλα­μο­φα­σί­στες». Αυ­τό εί­ναι ε­φεύ­ρη­μα των ευ­ρώ-φα­σι­στών που κολ­λά­νε το «φα­σι­σμός» δί­πλα απ’ τους «ι­σλα­μο­φα­σί­στες» για να τους α­ντι­με­τω­πί­σουν ε­πί ί­σοις ό­ροις». (http://www.enikos.gr/politics/352622,Kanellh-Ayth-h-lexh-prepei-na-diagrafei-apo-to-ellhniko-lexilogio-BINTEO.html) Λες και η ε­ξου­σί­α που έ­χουν στή­σει αυ­τά τα κα­θάρ­μα­τα στο ε­σω­τε­ρι­κό της Συ­ρί­ας και του Ι­ράκ σφά­ζο­ντας, βα­σα­νί­ζο­ντας και τρο­μο­κρα­τώ­ντας τον το­πι­κό πλη­θυ­σμό δεν εί­ναι φα­σι­στι­κή! Λες και η μα­ζι­κή σφα­γή α­μά­χων α­νά τον κό­σμο δεν εί­ναι έκ­φρα­ση γε­νο­κτο­νι­κού φα­σι­σμού αλ­λά «δί­και­ης λα­ϊ­κής ορ­γής» των λα­ϊ­κών μα­ζών της Μ. Α­να­το­λής για την κα­τα­πί­ε­ση που έ­χουν υ­πο­στεί α­πό τον ι­μπε­ρια­λι­σμό! Αλ­λά πό­σο δι­καιο­λο­γη­μέ­νη μπο­ρεί να εί­ναι η α­γα­νά­κτη­ση κά­ποιου που σκο­τώ­νει τους λα­ούς; Και πώς γί­νε­ται οι Η­ΠΑ-Ε­Ε να εί­ναι φα­σι­στι­κές-ι­μπε­ρια­λι­στι­κές αλ­λά το μα­κρύ τους χέ­ρι (ό­πως ι­σχυ­ρί­ζο­νται) α­νά τον κό­σμο να μην εί­ναι; 
Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η θε­ω­ρί­α που λέ­ει ό­τι «η φτώ­χεια γεν­νά το φασι­σμό» ή ό­τι «ο φα­σι­σμός εί­ναι γνή­σιο τέ­κνο του κα­πι­τα­λι­σμού», που ε­πικα­λού­νται οι κνί­τες, εί­ναι έ­να πρό­σχη­μα ε­νά­ντια στην α­νά­γκη συ­γκρό­τη­σης ενός ε­νιαί­ου με­τώ­που ε­νά­ντια στο φα­σι­σμό. Υ­πο­στη­ρί­ζουν δηλ. ό­τι για να α­γωνι­στεί κα­νείς α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά α­πέ­να­ντι στο φα­σι­σμό θα πρέ­πει πρώ­τα να πολε­μά­ει το σύ­στη­μα που γεν­νά­ει τέ­τοιου εί­δους φαι­νό­με­να, δηλ. να πα­λεύ­ει για την πα­γκό­σμια σο­σια­λι­στι­κή ε­πα­νά­στα­ση. Μέ­χρι ό­μως οι λα­οί να α­πο­κτήσουν κομ­μου­νι­στι­κή συ­νεί­δη­ση και να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν το σο­σια­λι­σμό, έ­χουν να α­ντι­με­τω­πί­σουν έ­ναν προ­ε­λαύ­νο­ντα χί­τλερ που τους α­πει­λεί με εξό­ντω­ση. Οι σο­σιαλ­φα­σί­στες κά­τω α­πό το τρο­τσκι­στι­κό σύν­θη­μα «κά­τω ό­λοι οι α­στοί» στην πρά­ξη στρέ­φουν ό­λα τα πυ­ρά τους στους α­στούς φι­λε­λεύ­θε­ρους και α­φή­νουν στο α­πυ­ρό­βλη­το τους ί­διους τους να­ζί-φα­σί­στες για να προ­ε­λαύνουν α­νε­νό­χλη­τοι. Μ’ αυ­τό τον τρό­πο ε­πέ­τρε­ψαν στη να­ζι­στι­κή συμ­μο­ρί­α της «Χρυ­σής Αυ­γής» να γι­γα­ντω­θεί και να μπει στη Βου­λή, ε­πέ­τρε­ψαν στον κλώ­νο τους τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να γί­νει κυ­βέρ­νη­ση μα­ζί με τους Α­ΝΕΛ κτλ. Οι πραγ­μα­τικοί κομ­μου­νι­στές και α­ντι­φα­σί­στες, α­ντί­θε­τα με τους τρο­τσκιστές και νε­ο­τρο­τσκι­στές πρά­κτο­ρες του φα­σι­σμού, α­γω­νί­ζο­νται με ό­λες τους τις δυ­νάμεις ε­νά­ντια στην αιχ­μή της ι­μπε­ρια­λι­στι­κής κα­τα­πί­ε­σης που εί­ναι σή­μερα πα­γκό­σμια ο γε­νο­κτο­νι­κός ρώ­σι­κος χι­τλε­ρι­σμός ό­πως ή­ταν και πριν 70 χρόνια ο γερ­μα­νι­κός χι­τλε­ρι­σμός. Προ­κει­μέ­νου να τον α­ντι­με­τω­πί­σουν α­πο­τελε­σμα­τι­κά προ­σπα­θούν να ε­νώ­σουν ό­λες τις δυ­νά­μεις που μπο­ρούν να ε­νω­θούν στην πά­λη ε­νά­ντιά του. Μέ­σα απ’ αυ­τή την πά­λη α­πο­κα­λύ­πτο­νται οι α­διάρ­ρηκτοι δε­σμοί που συν­δέ­ουν τα «χέ­ρια» με το «κε­φά­λι» του τέ­ρα­τος αλ­λά και οι ασυνέ­πειες των ό­ποιων συμ­μά­χων, στρα­τη­γι­κών ή πε­ρι­στα­σια­κών μέ­σα στο α­ντι­φα­σι­στι­κό μέ­τω­πο. Εί­ναι η συ­νε­πής αυ­τή α­ντι­φα­σι­στι­κή στά­ση των κομμου­νι­στών που πά­νω απ ό­λα πεί­θει τους λα­ούς για την α­να­γκαιό­τη­τα της λαο­κρα­τι­κής ε­πί­λυ­σης των προ­βλη­μά­των τους κι αυ­τό φέρ­νει πιο κο­ντά τη σοσια­λι­στι­κή ε­πα­νά­στα­ση. Το ε­δώ πρα­κτο­ρεί­ο του ρω­σι­κού σο­σια­λι­μπε­ρια­λισμού, α­ντί­θε­τα, μι­λώ­ντας για α­ντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή ε­πα­νά­στα­ση ε­δώ και τώ­ρα την ώ­ρα που το ί­διο και τα α­φε­ντι­κά του δια­λύ­σαν κά­θε κομ­μου­νι­στι­κό κόμ­μα και κί­νη­μα φέρ­νει πιο κο­ντά τη φα­σι­στι­κή μπό­τα του α­φε­ντι­κού του που όσο θα ε­ξα­πλώ­νε­ται πα­γκό­σμια τό­σο πε­ρισ­σό­τε­ρη βρό­μα θα α­να­δί­δει.    
Θυ­μό­μα­στε πά­ντως πως το ψευ­τοΚ­ΚΕ κά­λυ­ψε τη βο­σνια­κή γε­νο­κτο­νί­α με τη στά­ση του υ­πέρ των σέρ­βων ε­θνο­εκ­κα­θα­ρι­στών, πως κά­λυ­ψε τη γε­νο­κτονί­α των Τσε­τσέ­νων χα­ρα­κτη­ρί­ζο­ντας «υ­πο­κι­νού­με­νο» α­πό τον ι­μπε­ρια­λι­σμό τον ε­θνο-α­νε­ξαρ­τη­σια­κό τους α­γώ­να και σαν τμή­μα της προ­σπά­θειας «πε­ρικύ­κλω­σης της Ρω­σί­ας» α­πό τον α­με­ρι­κά­νι­κο ι­μπε­ρια­λι­σμό. Ό­ταν έ­γι­νε η α­νοιχτή ρω­σι­κή ει­σβο­λή στην ή­δη δια­με­λι­σμέ­νη Γε­ωρ­γί­α τον Αύ­γου­στο του 2008, το κόμ­μα αυ­τό α­ντί να κα­τα­δι­κά­σει το έ­γκλη­μα και να κα­ταγ­γεί­λει την ε­γκα­τάλει­ψη του θύ­μα­τος α­πό τη μο­νο­πω­λια­κή Δύ­ση στα νύ­χια του ε­πι­θε­τι­στή, κα­ταδί­κα­σε την πρό­θε­ση της μι­κρής χώ­ρας να ε­ντα­χθεί στο ΝΑ­ΤΟ, δηλ. την προ­σπά­θειά της να α­ποφύ­γει τη σύ­γκρου­ση μέ­σα α­πό την α­να­ζή­τη­ση συμ­μα­χιών. Ό­ταν ξε­κί­νη­σε ο δια­με­λι­σμός της Ου­κρα­νί­ας α­πό την που­τι­νι­κή Ρω­σί­α, το ψευ­τοΚ­ΚΕ, α­ντί να κα­ταγ­γεί­λει τη βί­αι­η προ­σάρ­τη­ση της Κρι­μαί­ας και την πο­λι­τι­κο-στρα­τιω­τι­κή προ­πα­ρα­σκευ­ή της ει­σβο­λής α­πό το Κρεμ­λίνο, κα­τάγ­γει­λε «την ι­μπε­ρια­λι­στι­κή ε­πέμ­βα­ση Η­ΠΑ-ΝΑ­ΤΟ-Ε­Ε στην Ου­κρα­νί­α» ε­νώ η μό­νη αιχ­μή που ε­ξα­πέ­λυ­σε ε­νά­ντια στους δια­με­λι­στές ή­ταν ό­τι η προ­σάρ­τη­ση «δε θα λύ­σει το πρό­βλη­μα της αλ­λα­γής του συ­σχε­τι­σμού δύ­να­μης σε βά­ρος των α­ντι­δρα­στι­κών και φα­σι­στι­κών δυ­νάμε­ων» στην Ου­κρα­νί­α, «θα ή­ταν» ό­μως «δια­φο­ρετι­κό αν η Ρω­σί­α ή­ταν μια σο­σια­λι­στι­κή χώ­ρα και ο λα­ός της Κρι­μαί­ας εί­χε κάνει την ε­πι­λο­γή και ζη­τού­σε την έ­ντα­ξη σε μια σο­σια­λι­στι­κή έ­νω­ση μα­ζί με τη Ρω­σί­α» (α­να­κοί­νω­ση γρα­φεί­ου τύ­που 14/3/14). Σ’ αυ­τή την πε­ρί­πτωση ο δια­μελι­σμός της Ου­κρα­νί­ας θα ή­ταν κά­τι πα­ρα­πά­νω α­πό δί­καιος για τους νε­ο­τρο­τσκι­στές μας, λες και μι­λά­ει που­θε­νά ο λε­νι­νι­σμός για δια­με­λι­σμό α­στι­κών εθνι­κών κρα­τών α­πό σο­σια­λι­στι­κά! 
Βέ­βαια, το πρα­κτο­ρεί­ο του Πε­ρισ­σού δεν πε­ρί­με­νε καν να γί­νει η Ρωσί­α «σο­σια­λι­στι­κή» προ­κει­μέ­νου να στεί­λει βου­λευ­τές και ευ­ρω­βου­λευ­τές του σαν πα­ρα­τη­ρη­τές στις ε­κλο­γές που διε­ξή­γα­γαν οι κα­το­χι­κές αρ­χές των αυ­το­α­πο­κα­λού­με­νων «ΛΔ» Ντο­νέ­τσκ και Λου­γκάν­σκ στην α­να­το­λι­κή Ου­κρανί­α. 
Ό­σο και να κα­μώ­νε­ται το «κόκ­κι­νο», αυ­τό το κόμμα – προ­ϊ­όν ξέ­νης επέμ­βα­σης και πλα­στο­προ­σω­πί­ας απ’ τα γεν­νο­φά­σκια του, δη­λα­δή α­πό το 1956 – θα φέ­ρει για πά­ντα το στίγ­μα του προ­δό­τη του μαρ­ξι­σμού και του πρά­κτο­ρα του χει­ρό­τε­ρου ι­μπε­ρια­λι­σμού που έ­χει βγά­λει πο­τέ ο πλα­νή­της.