Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Δε χρειά­ζε­ται να εί­ναι κα­νείς οι­κο­νο­μο­λό­γος, ού­τε ευ­φυ­ής οι­κο­νομι­κός α­να­λυ­τής, ού­τε να έ­χει με­λε­τή­σει το «Κε­φά­λαιο» του Μάρ­ξ, για να κα­ταλα­βαί­νει ό­τι χω­ρίς πα­ρα­γω­γή δεν μπο­ρεί να υ­πάρ­ξει πλού­τος για να μοι­ρα­στεί στα μέ­λη μιας κοι­νω­νί­ας. Γιαυ­τό και η α­ρι­στερά των με­γά­λων κοι­νω­νικών ε­πα­να­στά­σε­ων του πε­ρα­σμέ­νου αιώ­να, ό­πως και οι πρώ­τες σο­σια­λι­στι­κές κοι­νω­νί­ες και οι λα­ϊ­κές δη­μο­κρα­τί­ες, το πρώ­το πράγ­μα που φρό­ντι­ζαν μό­λις έ­παιρ­ναν την ε­ξου­σί­α ή­ταν την υ­λι­κή πα­ρα­γω­γή.

Οι άν­θρω­ποι πρώ­τα τρώ­νε και με­τά κά­νουν ο­τιδή­πο­τε άλ­λο. Στο βαθ­μό λοι­πόν που μια κυ­βέρ­νη­ση υ­πο­νομεύ­ει αυ­τόν τον πρώ­το ό­ρο ύ­παρ­ξης του λα­ού που την έ­στει­λε στην ε­ξου­σί­α σημαί­νει ό­τι συ­νει­δη­τά τον χτυ­πά­ει.
Αυ­τό το χτύ­πη­μα το δί­νει συ­νει­δη­τά η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με την α­νοχή ή και τη βο­ή­θεια ό­λων α­νε­ξαίρε­τα των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των καθώς και με τη βο­ή­θεια του ψευ­το­α­ρι­στε­ρού δή­θεν ε­πα­να­στα­τι­κού στο­λί­σκου των η­γε­σιών των μι­κρών κομ­μά­των που μι­λούν στο ό­νο­μα του μαρ­ξι­σμού και της α­ρι­στε­ράς και τις ο­ποί­ες ε­δώ και χρό­νια α­ντι­πα­λεύ­ει η Ο­ΑΚ­ΚΕ.
Α­να­φε­ρό­μα­στε για μια α­κό­μα φο­ρά και δί­νου­με διαρ­κώς νέ­α στοι­χεία γι αυ­τό το χτύ­πη­μα, δη­λα­δή για το σα­μπο­τάζ που ό­λοι αυ­τοί ε­κτε­λούν χρό­νια τώ­ρα, αλ­λά με ι­διαί­τε­ρη έ­ντα­ση με­τά την ά­νο­δο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στην ε­ξου­σί­α.

 

Η δήθεν απελευθέρωση του κλάδου παροχής αερίου πρόσχημα για το τσάκισμα της βιομηχανίας

Ε­νώ το δεύ­τε­ρο μνη­μό­νιο πρό­βλε­πε μεί­ωση κα­τά 20% της τι­μής του φυ­σι­κού αε­ρί­ου για τη βιο­μη­χα­νί­α, στις «δια­πραγ­μα­τεύ­σεις» του τρί­του μνη­μο­νί­ου η κυ­βέρ­νη­ση δέ­χτη­κε αύξη­ση στην τι­μή του κα­τά 20%, που επι­βάλ­λει σή­με­ρα, με αύ­ξη­ση του τέ­λους δια­νο­μής από 1 ευ­ρώ σε 4 ευ­ρώ. Εκτός όμως από αυ­τή την αύ­ξη­ση σχε­διά­ζει και μια δεύ­τε­ρη για να ει­σπρά­ξουν η Εται­ρεί­α Πα­ρο­χής Αε­ρί­ου Θεσ­σα­λί­ας και η ΕΠΑ Θεσ­σα­λο­νί­κης 284 εκατ ευ­ρώ συ­νο­λικά από τη βιο­μη­χα­νί­α και τους οι­κια­κούς κα­τα­να­λω­τές. Στις δύ­ο αυ­τές ΕΠΑ Θεσ­σα­λί­ας και Θεσ­σα­λο­νί­κης συμ­με­τέ­χει η ιτα­λι­κή ΕΝΙ με 49% έχο­ντας και τη διοί­κη­ση και η κρα­τι­κή ΔΕ­ΠΑ με 51% στην οποί­α ΔΕΠΑ συμ­με­τέ­χουν τα ΕΛΠΕ με 35%.
Οι δύ­ο ΕΠΑ ανα­κοί­νω­σαν ότι τα 284 εκατ πε­ρι­λαμ­βά­νουν «...με­τα­ξύ άλλων, την ανα­πό­σβε­στη αξί­α επεν­δύ­σε­ων (συ­νο­λι­κού ύψους άνω των 284 εκ. € έως το 2014 για την ΕΠΑ Θεσ­σα­λο­νί­κης Α.Ε. & την ΕΠΑ Θεσ­σα­λί­ας Α.Ε.), το κε­φά­λαιο κί­νησης, τις νέ­ες επεν­δύ­σεις, το με­σο­σταθ­μικό κό­στος κε­φα­λαί­ου, λει­τουρ­γι­κά κό­στη, απο­σβέ­σεις και ενδε­χό­με­νες επι­χο­ρη­γή­σεις». Η κυ­βέρ­νη­ση δη­λα­δή σχε­διά­ζει να επι­βάλ­λει στους κα­τα­να­λω­τές αε­ρί­ου την άμε­ση πλη­ρω­μή των υπό­λοι­πων από το 2014 και με­τά απο­σβέσε­ων του επεν­δυ­μέ­νου κε­φα­λαί­ου των ΕΠΑ, μέχρι το τέ­λος της σύμ­βα­σής τους, ώστε αυτές να λει­τουρ­γούν από δω και πέ­ρα χωρίς κα­θό­λου κό­στος κε­φα­λαί­ου, έχο­ντας μό­νο κα­θα­ρά κέρ­δη!
Η εξή­γη­ση που δί­νει η κυ­βέρ­νη­ση είναι ότι αυ­τό το επι­βάλ­λει η ΕΕ στα πλαί­σια της πο­λι­τι­κής της για την απε­λευ­θέρω­ση της αγο­ράς πα­ρο­χής φυ­σι­κού αε­ρί­ου. Οι συμ­βά­σεις του κρά­τους, λέ­ει η κυ­βέρ­νη­ση, με τις εται­ρεί­ες πα­ρο­χής αε­ρί­ου από το 2001, προ­έ­βλε­παν πε­ρί­ο­δο εκμε­τάλ­λευ­σης 30 χρό­νων οπό­τε εφαρ­μό­ζο­ντας σή­με­ρα την ευ­ρω­πα­ϊ­κή πο­λι­τική της απε­λευ­θέ­ρω­σης κα­ταρ­γού­με τις συμ­βά­σεις με τις ΕΠΑ, τους πλη­ρώ­νου­με 284 εκατ, τις απο­σβέ­σεις δη­λα­δή από το 2014 μέ­χρι το τέ­λος της τρια­κο­ντα­ε­τί­ας, και έτσι τις ΕΠΑ Θεσ­σα­λί­ας και Θεσ­σα­λο­νί­κης τις κα­ταρ­γού­με ως μο­νο­πώ­λια και συ­νε­χί­ζουν τις εργα­σί­ες τους στην πα­ρο­χή αε­ρί­ου! Η σύμ­βα­ση με τις ΕΠΑ Θεσ­σα­λί­ας και Θεσ­σα­λο­νί­κης δεν λύνε­ται και να προ­κη­ρυ­χτεί νέ­ος δια­γω­νι­σμός για την πα­ρο­χή αε­ρί­ου. Συ­νε­χί­ζουν απο­ζη­μιω­μένες την πα­ρο­χή με τις πα­λιές τι­μές του αε­ρί­ου, πριν την απο­ζη­μί­ω­ση, και η μονο­πω­λια­κή τους θέ­ση ισχυ­ρο­ποιεί­ται. Απε­λευ­θέ­ρω­ση θέ­λε­τε απε­λευ­θέ­ρω­ση θα έχε­τε απα­ντούν οι ξε­νό­δου­λοι σο­σιαλ­φα­σί­στες που κυ­βερ­νούν τη χώ­ρα.
Όμως για να εξα­σφα­λί­σουν ακό­μα πε­ρισσό­τε­ρο ακρι­βό φυ­σι­κό αέ­ριο, ως σαμπο­τα­ρι­στές, για τις βιο­μη­χα­νί­ες δί­νουν προ­νο­μια­κό δι­καί­ω­μα συμ­με­το­χής των ΕΠΑ στις δη­μο­πρα­σί­ες αγο­ράς αε­ρί­ου από την ΔΕ­ΠΑ στις οποί­ες δη­μοπρα­σί­ες συμ­με­τέ­χουν με­γά­λες ενερ­γο­βό­ρες βιο­μη­χα­νί­ες για να εξα­σφα­λί­σουν μι­κρό­τε­ρες τιμές, όχι για την αύ­ξη­ση των κερ­δών τους όπως λέ­νε οι σα­μπο­τα­ρι­στές, αλλά για την επι­βί­ω­σή τους. Για­τί για την επι­βί­ω­ση αυ­τών των βιο­μη­χα­νιών μι­λά­με σή­με­ρα που η Ελλά­δα έχει την πιο ακρι­βή βιο­μη­χα­νική ενέρ­γεια στην Ευ­ρώ­πη, και επο­μέ­νως για την επι­βί­ω­ση των εργα­τών που εί­ναι δεμέ­νες με αυ­τές.
Η κρα­τι­κή ΔΕ­ΠΑ δη­λα­δή, που συμ­με­τέ­χει με 51% στις ΕΠΑ δη­μο­πρα­τεί αέ­ριο και βάζει τις ΕΠΑ δη­λα­δή τον εαυ­τό της να αντα­γω­νί­ζε­ται τις βιο­μη­χα­νί­ες στη δη­μο­πρα­σί­α, να τους στε­ρεί δη­λα­δή το δι­καί­ω­μα για φτη­νό αέ­ριο. Αυ­τό το λέ­νε ευ­ρω­πα­ϊ­κή πο­λι­τι­κή και απε­λευ­θέ­ρω­ση από το κρα­τι­κό μο­νο­πώ­λιο.
Πριν υπο­χρε­ω­θούν από την ΕΕ οι ντό­πιοι που­τι­νι­κοί να ξε­κι­νή­σουν τις δη­μο­πρα­σίες φυ­σι­κού αε­ρί­ου οι προ­η­γού­με­νες κυ­βερ­νή­σεις, που έκρυ­βαν πε­ρισ­σό­τε­ρο τη ρω­σο­δου­λί­α τους, στε­ρού­σαν κά­θε δι­καί­ω­μα αγο­ράς φυ­σι­κού αε­ρί­ου των βιο­μη­χα­νιών από το εξω­τε­ρι­κό για να τις κλεί­νουν. Έτσι απα­γό­ρευαν στα λι­πά­σμα­τα Κα­βά­λας να αγο­ρά­σουν από αλλού φτη­νό φυ­σι­κό αέ­ριο για να μην μπο­ρούν να ξε­πλη­ρώ­σουν πο­τέ τη ΔΕ­ΠΑ και τη ΔΕ­Η, και για να μπο­ρούν αυ­τές με την δι­καιο­λο­γί­α των χρε­ών να ανα­στέλ­λουν τη λει­τουρ­γί­α τους. Την ίδια πε­ρί­ο­δο που ανέ­στελ­λαν τη λει­τουρ­γί­α των λι­πα­σμά­των επιτρο­πές ρώ­σων κρα­τι­κο­ο­λι­γαρ­χών πε­ριό­δευαν στο εργο­στά­σιο για να το αγο­ρά­σουν εκτι­μώ­ντας την αξί­α του και τον πραγ­μα­τι­κά στρα­τηγι­κό ρό­λο του στη γε­ωρ­γί­α αλλά και τις δυ­να­τό­τη­τες εκμε­τάλ­λευ­σης της άδειας ηλε­κτροπα­ρα­γω­γής που έχει.
Δεν χρειά­ζε­ται να ξέ­ρει κα­νείς η γνω­στή φρά­ση του Έγκελ­ς ότι όσες πε­ρισ­σότε­ρες πα­ρα­γω­γι­κές δυ­νά­μεις παίρ­νει το κρά­τος κά­τω από το έλεγ­χο του, τό­σο πε­ρισ­σότε­ρο κα­τα­πιέ­ζει τους πο­λί­τες για να κα­τα­λάβει ότι το κρα­τι­κό μο­νο­πώ­λιο εί­ναι το πιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό και μά­λι­στα ότι πρό­κει­ται για την πιο φα­σί­ζου­σα μορ­φή του μο­νοπω­λί­ου ακό­μα και σε κά­πως πα­λιές αστι­κές δη­μο­κρα­τί­ες. Εδώ στην υπό μι­σο­κα­το­χή χώ­ρα μας πρό­κει­ται για την ωμή βί­α πά­νω στους οι­κια­κούς κα­τα­να­λω­τές και στη βιο­μη­χα­νία που η κα­τα­στρο­φή της από την αύ­ξη­ση των τι­μών του φυ­σι­κού αε­ρί­ου, ως πρώ­τη ύλη, αλλά και της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας φέρ­νει με­γα­λύ­τε­ρη κα­τα­στρο­φή στους εργα­ζό­με­νους ακό­μα και από την αύ­ξη­ση των οι­κιακών τι­μο­λο­γί­ων.

Κα­ταρ­ρέ­ει το ναυ­τι­λια­κό συ­νάλ­λαγ­μα, μειώ­νο­νται και οι ε­ξα­γω­γές λό­γω της ο­ρ­γα­νω­μέ­νης προ­βο­κα­τό­ρι­κης ε­πι­βο­λής των capital controls

Δυό πο­λύ ση­μα­ντι­κοί δεί­χτες της υ­γεί­ας του Ι­σο­ζυ­γί­ου Τρε­χου­σών Συ­ναλ­λα­γών, που η κα­τά­στα­σή τους φα­νε­ρώ­νει το αν η χώ­ρα αυ­ξά­νει η μειώ­νει το χρέ­ος της, εί­ναι το ναυ­τι­λια­κό συ­νάλ­λαγ­μα και οι ε­ξα­γω­γές. Και οι δύ­ο αυτοί δεί­κτες ε­πι­δει­νώ­θη­καν σαν α­πο­τέ­λε­σμα των κε­φα­λαια­κών ε­λέγ­χων (capital controls) που με κα­λά με­λε­τη­μέ­νο σχέ­διο ε­φάρ­μο­σε ο Τσί­πρας. (Έ­χου­με γρά­ψει πολλά για αυ­τό.).
Ό­σον α­φο­ρά το ναυ­τι­λια­κό συ­νάλ­λαγ­μα στις αρ­χές του έ­τους εμ­φά­νιζε αυ­ξη­τι­κή τά­ση, λό­γω της αύ­ξη­σης των ναύ­λων πα­γκο­σμί­ως. Με­τά ό­μως την ε­πι­βο­λή των capitals control η ει­κό­να έ­γι­νε τρα­γι­κή. Α­να­λυ­τι­κό­τε­ρα, τον Αύ­γου­στο το ναυ­τι­λια­κό συ­νάλ­λαγ­μα που ει­σήλ­θε στη χώ­ρα μας α­νήλ­θε στα μό­λις 570,7 ε­κατ. ευ­ρώ έ­να­ντι 1.069,8 ε­κατ. ευ­ρώ τον α­ντί­στοι­χο μή­να του 2014 και 1.022,9 ε­κατ. ευ­ρώ το 2013. Επί­σης τον προ­η­γού­με­νο μή­να (τον Ιού­λιο) το ναυ­τι­λια­κό συ­νάλ­λαγ­μα α­νήλ­θε στα 470,7 ε­κατ. ευ­ρώ έ­να­ντι 1.172,1 ε­κατ. ευ­ρώ τον ίδιο μή­να του 2014 και 1.096,9 ε­κατ. ευ­ρώ τον Ιού­λιο του 2013. Την ί­δια στιγ­μή οι ναυ­τι­λια­κές ε­ται­ρεί­ες φεύ­γουν α­πό τη χώρα ή α­νοί­γουν λο­γα­ρια­σμούς σε τρί­τες χώ­ρες, α­πο­στε­ρώ­ντας έ­τσι τη χώ­ρα από συ­νάλ­λαγ­μα και αυ­ξά­νο­ντας τις α­νά­γκες δα­νει­σμού της.
Στο ί­διο μή­κος κύ­μα­τος βρί­σκο­νται και οι ε­ξα­γω­γές σαν α­πο­τέ­λε­σμα των κε­φα­λαια­κών ε­λέγ­χων. Σύμ­φω­να με α­νά­λυ­ση του Πα­νελ­λη­νί­ου Συν­δέ­σμου Ε­ξα­γω­γέ­ων και του Κέ­ντρου Ε­ξα­γω­γι­κών Ε­ρευ­νών και Με­λε­τών (ΚΕ­ΕΜ), τον πε­ρασμέ­νο Σε­πτέμ­βριο, τρί­το μή­να μή­να ε­φαρ­μο­γής capital controls, η συ­νο­λι­κή α­ξί­α των ε­ξα­γω­γών εμ­φα­νί­ζε­ται μειω­μέ­νη κα­τά 13% (στα 2,01 δισ. ευ­ρώ α­πό τα 2,31 δισ. ευ­ρώ του Σε­πτεμ­βρί­ου του 2014), ε­νώ πλέ­ον ε­ξα­νε­μί­ζε­ται σχε­δόν και η ό­ποια αύ­ξη­ση κατα­γρά­φο­νταν στην α­ξί­α των ε­ξα­γω­γών, με­τά την ε­ξαί­ρε­ση των πε­τρε­λαιο­ει­δών (+1,9% ή μό­λις +27,3 ε­κατ. ευ­ρώ σε σχέ­ση με τον α­ντί­στοι­χο μή­να πέ­ρυ­σι).
Ως α­πο­τέ­λε­σμα των ε­πι­δό­σε­ων του Σε­πτεμ­βρί­ου, στο εν­νε­ά­μη­νο του έ­τους, προ­κύ­πτει μεί­ω­ση της τά­ξης του 4,4% στη συ­νο­λι­κή α­ξί­α των ε­ξα­γω­γών (στα 19,27 δισ. ευ­ρώ α­πό 20,15 δισ. ευ­ρώ) ή α­πώ­λειες της τά­ξης των 880 ε­κατ. ευ­ρώ. Ή­δη φαί­νο­νται οι με­σο­μα­κρο­πρό­θε­σμες συ­νέ­πειες της ε­πι­βο­λής κε­φα­λαια­κών ε­λέγ­χων. Δη­λα­δή δυ­σκο­λί­ες προ­μή­θειας και ε­ξα­σφά­λι­σης πρώ­των υ­λών, οι ο­ποί­ες μετα­φρά­ζο­νται σε μειω­μέ­νη πα­ρα­γω­γή και μειω­μέ­νες ε­ξα­γω­γές, ε­νώ συ­νε­χί­ζεται με έ­ντο­νους ρυθ­μούς η φυ­γή ελ­λη­νι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων, που α­να­ζη­τούν τραπε­ζι­κή υ­πο­στή­ρι­ξη και ρευ­στό­τη­τα στις γει­το­νι­κές, αλ­λά και άλ­λες χώ­ρες της Ευ­ρώ­πης.

Σαμποτάζ στο συναυλιακό τουρισμό

Αν και γε­ω­γρα­φι­κά, σύμ­φω­να με τους ει­δι­κούς, η Ελ­λά­δα δια­θέ­τει το πλέ­ον “εύ­φο­ρο έ­δα­φος” για με­γά­λες πο­λι­τι­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις, «η πραγ­μα­τι­κότη­τα εί­ναι ό­τι πα­ρα­γω­γοί και α­τζέ­ντη­δες, στα­δια­κά σβή­νουν το ό­νο­μά μας από τις λί­στες των πα­γκό­σμιων μου­σι­κών δρώ­με­νων. Τα τε­λευ­ταί­α έ­ξι χρόνια, λό­γω της οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης και των capital controls, ο συ­ναυ­λια­κός και πο­λι­τι­σμικός του­ρι­σμός στην Ελ­λά­δα μειώ­νε­ται ε­ντυ­πω­σια­κά» (www.lifo.gr, 12-10). Και ε­νώ μέ­χρι πριν α­πό λίγα χρό­νια οι με­γά­λες συ­ναυ­λί­ες στην Ελ­λά­δα προ­σέλ­κυαν συ­ναυλια­κό του­ρι­σμό α­πό ό­λη τη νο­τιο­α­να­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη, οι ρο­ές τεί­νουν πλέ­ον να α­ντι­στρα­φούν και οι Έλ­λη­νες φι­λό­μου­σοι να τα­ξι­δεύ­ουν σε γει­το­νι­κές χώρες για να α­πο­λαύ­σουν την μου­σι­κή ε­πι­λο­γή τους. Το βασι­κό­τε­ρο πρό­βλη­μα εί­ναι τα capital controls, α­φού έ­χο­ντας ή­δη χα­θεί η ε­μπι­στο­σύ­νη και με την πο­λι­τι­κή α­νασφά­λεια, ό­λοι ζη­τούν μπρο­στά τα χρή­μα­τά τους και φυ­σι­κά δεν μπο­ρούν να τους δο­θούν. Ε­κτός α­πό το υ­ψη­λό κό­στος δια­μο­νής και με­τα­κί­νη­σης το ει­σι­τήριο είναι πα­νά­κρι­βο για­τί εί­ναι φορ­τω­μέ­νο με φό­ρους.
Ταυ­τό­χρο­να και ε­νώ στις γει­το­νι­κές χώ­ρες ο ΦΠΑ εί­ναι α­πό 3%-6,5% στη χώ­ρα μας εί­ναι 23% ε­νώ υ­πάρ­χουν και έ­να σω­ρό άλ­λοι φό­ροι.
Τα σα­μπο­τάζ δη­λα­δή της πα­ρα­γω­γής στε­ρεί ό­χι μό­νο έ­σο­δα για το κρά­τος, δου­λειές για τους αν­θρώ­πους που διορ­γα­νώ­νουν συ­ναυ­λί­ες αλ­λά στε­ρεί σε ε­κα­το­ντά­δες χι­λιά­δες αν­θρώ­πους τη δια­σκέ­δα­σή τους.

ΕΔΙΩΞΑΝ την επένδυση της Tesla

Η Tesla εί­ναι η με­γαλύ­τε­ρη πα­γκό­σμια αυ­το­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­α στα ηλε­κτρι­κά αυ­το­κί­νη­τα.
Το 2012 στε­λέ­χη της ε­πι­σκέ­φτη­καν τη χώ­ρα μας για να ε­ξε­τά­σουν τη δημιουρ­γί­α της ευ­ρω­πα­ϊ­κής γραμ­μής πα­ρα­γω­γής της ε­ται­ρεί­ας. Ω­στό­σο στις ε­παφές που ε­πι­χεί­ρη­σε να κά­νει η Tesla με την τό­τε κυ­βέρ­νη­ση «συ­νά­ντη­σε α­προ­θυμί­α και χλια­ρή α­ντα­πό­κρι­ση, με α­πο­τέ­λε­σμα η α­ντι­προ­σω­πεί­α να α­πο­χω­ρήσει ά­πρα­κτη και να ε­πι­λε­γεί η Ολ­λαν­δί­α για την ε­γκα­τά­στα­ση του ερ­γο­στα­σί­ου. Με­τα­ξύ άλ­λων, οι Α­με­ρι­κα­νοί εί­χαν δια­πι­στώ­σει τό­τε ό­τι οι α­δειο­δο­τή­σεις, ι­διαί­τε­ρα οι περι­βαλ­λο­ντι­κές ε­γκρί­σεις θα κα­θυ­στε­ρού­σαν με α­πο­τέλε­σμα να ε­πι­λέ­ξουν τε­λι­κά μια πιο φι­λι­κή στις ε­πεν­δύ­σεις χώ­ρα ό­πως η Ολ­λανδί­α. Και δι­καιώ­θη­καν: οι α­δειο­δο­τή­σεις για το ερ­γο­στά­σιο του Tilburg βγή­καν μέ­σα σε λί­γους μή­νες, με α­πο­τέ­λε­σμα η μο­νά­δα να εί­ναι έ­τοι­μη το 2013» (http://www.capital.gr/story/3074333). Η Tesla δεν ε­πέ­λε­ξε την Ολ­λαν­δί­α για το χα­μη­λό της ερ­γα­τι­κό κό­στος, α­φού ε­κεί οι μι­σθοί εί­ναι υ­ψη­λό­τε­ροι α­πό τους ελ­λη­νι­κούς, αλ­λά για την τα­χύ­τη­τα στις α­δειο­δο­τή­σεις και τις ε­γκρί­σεις, το στα­θε­ρό φο­ρο­λογικό πε­ρι­βάλ­λον.