Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Γιατί ξαφνικά Τζιτζικώστας

Τζιτζικώστας και Παναγιωτόπουλος-ο δίαυλος επικοινωνίας του πρώτου με τη ρωσική εκκλησία Τζιτζικώστας και Παναγιωτόπουλος-ο δίαυλος επικοινωνίας του πρώτου με τη ρωσική εκκλησία

 

Σε ε­ξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η δια­δι­κα­σί­α για την ε­κλο­γή προ­έ­δρου της ΝΔ με­τά την πα­ραί­τη­ση Σα­μα­ρά και την ε­κλο­γι­κή ήτ­τα του Σε­πτέμ­βρη που βα­ραί­νει τον προ­σω­ρι­νό διά­δο­χό του Με­ϊ­μα­ρά­κη.

Με­τά α­πό τις αλ­λε­πάλ­λη­λες εκ­κα­θα­ρί­σεις α­πό τις η­γε­σί­ες Κα­ρα­μανλή και Σα­μα­ρά των πιο φι­λο­ευ­ρω­πα­ϊ­κών στε­λε­χών του και το σύρ­σι­μο πί­σω από τον Τσί­πρα στη δή­θεν «φι­λο­μνη­μο­νια­κή» του στρο­φή,

η ΝΔ πά­ει σε ε­κλο­γή ηγε­σί­ας με τέσ­σε­ρις υ­πο­ψη­φί­ους. Για τους τρεις από αυ­τούς α­κού­γο­νται όλα τα κου­σού­ρια: ο Β. Με­ϊ­μα­ρά­κης βγαί­νει α­πό το πα­λιό σύ­στη­μα της «δια­πλο­κής» και α­πέ­τυ­χε στις τε­λευ­ταί­ες ε­κλο­γές, ο Κ. Μη­τσο­τά­κης, εί­ναι “μνη­μο­νια­κός” και συν­δε­δε­μέ­νος με τα «πα­λιά τζά­κια», ο Άδ. Γε­ωρ­γιά­δης εί­ναι α­κρο­δε­ξιός και ε­πί­σης “μνη­μο­νια­κός”.

 

Α­ντί­θε­τα για το σχε­τι­κά ά­γνω­στο Τζι­τζι­κώ­στα τί­πο­τα κα­κό δεν α­κού­γε­ται. Α­ντί­θε­τα α­κού­γε­ται ό­τι εί­ναι «ε­νω­τι­κός» «ά­φθαρ­τος», «με­τριο­παθής» και πά­νω απ ό­λα νέ­ος στην η­λι­κί­α, δη­λα­δή ο Τσί­πρας της ΝΔ.

Ο Απ. Τζι­τζι­κώ­στας συ­γκε­ντρώ­νει ό­λα ε­κεί­να τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά που θα τον κα­θι­στού­σαν ε­κλε­κτό μέ­λος του δια­κομ­μα­τι­κού κα­θε­στώ­τος των λα­κέ­δων του Πού­τιν που α­σκεί ε­ξου­σί­α στη χώ­ρα, σε τέ­τοιο βαθ­μό που αν η ΝΔ ήταν πραγ­μα­τι­κά έ­να φι­λο­ευ­ρω­πα­ϊ­κό κόμ­μα, δεν θα έ­πρε­πε καν να εί­ναι υ­ποψή­φιος.   

Κα­ταρ­χήν έ­χει στη­ρί­ξει πο­λι­τι­κά και μά­λι­στα σε μια κρί­σι­μη πο­λιτι­κή στιγ­μή τους να­ζι­στές της Χ.Α. Ως πε­ρι­φε­ρειάρ­χης της Κε­ντρι­κής Μα­κεδο­νί­ας, το 2013 προ­σκά­λε­σε ε­πί­ση­μα τη ΧΑ στην πα­ρέ­λα­ση της 28 Ο­κτώ­βρη σε μια στιγμή που η ΧΑ ή­ταν στο σκα­μνί  και κα­τά­πτυστη για τη δο­λο­φο­νί­α του Φύσσα. Ε­πέ­μει­νε στην α­πό­φα­σή του α­κό­μα και με­τά τις α­ντι­δρά­σεις του Μπου­τάρη, του ΠΑ­ΣΟΚ και της ΔΗ­ΜΑΡ για­τί αυ­τό  ε­πέ­βα­λε ο «θε­σμι­κός του ρό­λος». Μά­λιστα υ­πε­ρά­σπι­σε την α­πό­φα­ση του λέ­γο­ντας ό­τι με την ί­δια λο­γι­κή θα μπο­ρούσε να μην κα­λέ­σει και το ΠΑ­ΣΟΚ στην πα­ρέ­λα­ση σαν ε­γκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση επει­δή κα­τα­δι­κά­στη­κε ο Τσο­χα­τζό­που­λος! Το νό­η­μα της το­πο­θέ­τη­σης του αυ­τής ή­ταν ό­τι οι «κλέ­φτες» δεν μπο­ρούν να μι­λά­νε για τους «κα­θα­ρούς» χρυ­σαυγί­τες μό­νο και μό­νο ε­πει­δή οι τε­λευ­ταί­οι έ­χουν το κα­κό κου­σούρι να βάφουν τα χέ­ρια τους με αί­μα. Τα ί­δια εί­χε πει και ο Μι­χα­λο­λιά­κος στο κοι­νό του έ­να χρό­νο πριν, τον Ο­κτώ­βρη του 2012, χαι­ρε­τώ­ντας να­ζι­στι­κά, ό­τι μπο­ρεί να τους εί­παν να­ζί, αλ­λά δεν τους εί­παν πο­τέ κλέ­φτες για­τί έ­χουν «κα­θα­ρά χέρια». Ο Σα­μα­ράς τον κά­λυψε τό­τε, και για να κα­θη­συ­χά­σει το ΠΑ­ΣΟΚ, έ­βα­λε τον κυ­βερ­νη­τι­κό εκ­πρό­σω­πο Κε­δί­κο­γλου να του ζη­τή­σει «διορ­θω­τι­κή δή­λω­ση» την ο­ποί­α και έ­κα­νε.

Λί­γους μή­νες πριν, το Μάρ­τη του 2013, ο  Τζι­τζι­κώ­στας εί­χε πα­ρα­στεί στη συ­νά­ντη­ση του Ι­βάν Σαβ­βί­δη, με Σα­μα­ρά και Κε­δί­κο­γλου με θέ­μα τη δια­γρα­φή των χρε­ών του ΠΑ­ΟΚ (!) και την κα­τα­σκευ­ή του γη­πέ­δου. Σε δη­λώ­σεις του είπε ό­τι με το Σαβ­βί­δη τον «συν­δέ­ουν σχέ­σεις ε­τών» και ό­τι βλέ­πει θε­τι­κά τη δια­γρα­φή χρε­ών, έ­να­ντι κά­ποιου πο­σού που πρό­τει­νε να πλη­ρώ­σει ο Σαβ­βί­δης. Αυ­τή η δια­γρα­φή τε­λι­κά έ­γι­νε με μί­α συ­νο­λι­κή ρύθ­μι­ση για λη­ξι­πρό­θε­σμες ο­φει­λές της κυ­βέρ­νη­σης Τσί­πρας στην ο­ποί­α βο­λι­κά ε­ντά­χθη­κε και ο Σαβ­βίδης.

Έ­να μή­να αρ­γό­τε­ρα, τον Α­πρί­λη του 2013, σε δη­λώ­σεις του στον ARENA 89,4 FM δή­λωσε τη με­γά­λη του χα­ρά που ο Σαβ­βί­δης πή­ρε το «Μα­κε­δο­νί­α Παλ­λάς» για­τί έτσι «στη­ρί­ζει την Ελ­λά­δα» και ε­πί­σης ό­τι «Το συ­ναί­σθη­μα εί­ναι πά­ντα κά­τι που βγαί­νει α­πό τον Ι­βάν Σαβ­βί­δη. Βο­η­θού­σε και βο­η­θά­ει τον Ελ­λη­νι­σμό και αυ­τό εί­ναι γνω­στό και α­πό την πο­λι­τι­κή του δια­δρο­μή στη Ρω­σί­α», δη­λα­δή ως βου­λευ­τής με την «Ε­νω­μέ­νη Ρω­σί­α» του Πού­τιν (http://olapaok.gr/podosfairo/Synentefxseis/tzitzikwstas_o_ivan_savvidhs_sthrizei_thn_ellada.2218629.html).

Α­πό την πρώ­τη στιγ­μή που ο  Τζι­τζι­κώ­στας έ­γι­νε πε­ρι­φε­ρειάρ­χης άρχι­σε να συ­φίγ­γει τις σχέ­σεις της Πε­ρι­φέρειας με το ρώ­σι­κο προ­ξε­νεί­ο της Θεσ­σα­λο­νί­κης ορ­γα­νώ­νο­ντας δια­γω­νι­σμούς και συ­νέ­δρια σε συ­νερ­γα­σί­α με το κατ ε­ξο­χήν κα­θε­στω­τι­κό πα­νε­πι­στή­μιο της Ρω­σί­ας, το Λε­μο­νό­σωφ ε­νώ έ­κα­νε κε­ντρι­κή τη φρο­ντί­δα του για α­να­πτύ­ξει τον ή­δη ρώ­σι­κο του­ρι­σμό στη Χαλ­κι­δι­κή κα­θώς αρ­κε­τές ξε­νο­δο­χεια­κές της μο­νά­δες αρ­χί­ζουν να περ­νά­νε στα χέ­ρια ρώ­σων ο­λι­γαρ­χών.

Αλ­λά η σχέ­ση του Τζι­τζι­κώ­στα με τη Ρω­σί­α έ­χει α­πο­κτή­σει πιο βα­θιές πο­λι­τι­κές ρί­ζες. Έ­νας α­πό τους πιο φα­να­τι­κούς υ­πο­στη­ρι­κτές του στην Πε­λο­πόν­νη­σο εί­ναι ο πρώ­ην γε­νι­κός γραμμα­τέ­ας Ε­νη­μέ­ρω­σης της κυ­βέρ­νη­σης Σα­μα­ρά, Γιάν­νης Πα­να­γιω­τό­που­λος, ο ο­ποί­ος  σύμ­φω­να με ρε­πορ­τάζ του “parapolitika.gr” (5/10/2015) “έ­χει ε­ξαι­ρε­τι­κή σχέ­ση με το ρώ­σο πρέ­σβη, αλ­λά και ευ­ρύ­τε­ρα με το ρω­σι­κό Πα­τριαρ­χεί­ο, ε­νώ εί­ναι και μέ­λος του σύν­δε­σμου ελ­λη­νο­ρω­σι­κής φι­λί­ας. Στο πα­ρελ­θόν έ­χει ξε­να­γή­σει ρώ­σους α­ντα­πο­κρι­τές ε­νη­μέ­ρω­σης στην Ελ­λά­δα και τους έ­χει ε­νη­με­ρώ­σει για πά­σης φύ­σε­ως θέ­μα­τα”, και ε­πίσης «έ­χει πο­λύ κα­λές σχέ­σεις και με το Ά­γιο Ό­ρος».

Δεν γνω­ρί­ζου­με πως θα ε­ξε­λι­χθεί τε­λι­κά η δια­δι­κα­σί­α για την εκλο­γή προ­έ­δρου στη ΝΔ.

Πά­ντως ή­δη ο Τσί­πρας, φρό­ντι­σε να υ­πο­νο­μεύ­σει την υ­πο­ψη­φιό­τη­τα Β. Με­ϊ­μα­ρά­κη που εί­ναι και ο πιο ι­σχυ­ρός α­ντί­πα­λός του Τζι­τζι­κώ­στα, λέ­γοντας μέ­σα στη Βου­λή ό­τι ε­πι­θυ­μεί αυ­τόν να έ­χει για συ­νο­μι­λη­τή του, δη­λα­δή για αρ­χη­γό. Αυ­τή τη δή­λω­ση την έ­κα­νε ο συ­νη­θισμένος στις προ­βο­κά­τσιες Τσί­πρας για­τί ξέ­ρει ό­τι αυ­τός που θα εμ­φα­νι­στεί σαν πε­ρισ­σό­τε­ρο α­ντι-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θα κερ­δί­σει. Εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι α­νά­με­σα στους υ­πο­ψη­φί­ους ο Τσί­πρας έχει πε­ρισ­σό­τε­ρες πο­λι­τι­κές συμ­φω­νί­ες με τον Τζι­τζι­κώ­στα, και στο ξέ­πλυ­μα των να­ζι­στών και, κυ­ρί­ως,  στην α­γά­πη για τη Ρω­σί­α του Πού­τιν και τους ολι­γάρ­χες της.

Α­νε­ξάρ­τη­τα λοι­πόν α­πό το ποιο θα εί­ναι το α­πο­τέ­λε­σμα, μπο­ρού­με να εκτι­μή­σου­με ή­δη με τα στοι­χεί­α που έ­χου­με, ό­τι ο Τζι­τζι­κώ­στας προ­ο­ρί­ζε­ται α­πό τους Κα­ρα­μαν­λή, Σα­μα­ρά  για πιο «κα­τάλ­λη­λος» διά­δο­χος στη σει­ρά των ρω­σό­δου­λων η­γε­τών της τε­λευ­ταί­ας δε­κα­ε­τί­ας.