Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

 

Ε­μείς ό­ταν λέ­με συ­μπα­ρά­στα­ση σε έ­ναν α­γώ­να, δεν εν­νο­ού­με να βγάλου­με μια α­να­κοί­νω­ση που να λέ­ει εί­μα­στε με τους ερ­γά­τες και πά­ει τε­λεί­ωσε. Αυ­τά τα κά­νουν οι πο­λι­τι­κοί α­πα­τε­ώ­νες που σκο­πό έ­χουν να ε­ξα­πα­τή­σουν τους ερ­γά­τες για τα δι­κά τους σκο­τει­νά σχέ­δια. Συ­μπα­ρά­στα­ση για μας θα πει να εί­σαι πα­ρών στους α­γώ­νες και να πα­σχί­ζεις γι αυ­τούς και κυ­ρί­ως να προπαγαν­δί­ζεις το δί­κιο τους και να μοι­ρά­ζε­σαι σκέ­ψεις και ε­μπει­ρί­ες με τους αν­θρώ­πους που α­γω­νί­ζο­νται.

 Με ε­ξαί­ρε­ση την Ο­ΑΚ­ΚΕ, κα­νέ­να άλ­λο κόμ­μα δεν έ­πρα­ξε κά­τι τέ­τοιο. Πρώ­τα-πρώ­τα η ΝΔ που εμ­φα­νί­ζε­ται ό­λη αυ­τήν την πε­ρί­ο­δο ό­τι δή­θεν υ­πο­στη­ρίζει τον α­γώ­να. Αυ­τή δεν έ­στει­λε ού­τε έ­να σω­μα­τεί­ο που ε­λέγ­χει, ού­τε έ­να συν­δι­κα­λι­στή της να πει μια κου­βέ­ντα και να μεί­νει μα­ζί με τους ερ­γά­τες τις μέ­ρες που ή­ταν έ­ξω α­πό το Υ­ΠΑ­ΠΕΝ ή στα με­ταλ­λεί­α. Και πα­ρό­λο που οι ερ­γάτες -και αυ­τό ή­ταν λά­θος τους- έ­δω­σαν λου­λού­δια στο Μεϊ­μα­ρά­κη έ­ξω α­πό την ΕΡ­Τ πριν το debate με τον Τσί­πρα, αυ­τός δεν βρή­κε ού­τε μια λέ­ξη να πει για να υ­ποστη­ρί­ξει τους ερ­γα­ζό­με­νους και τον α­γώ­να τους ό­ταν ο Τσί­πρας έ­λε­γε ό­τι πρέ­πει να τη­ρη­θούν οι νό­μοι για τις ά­δειες των με­ταλ­λεί­ων. Την ί­δια στιγ­μή μά­λι­στα που οι ερ­γά­τες χτυ­πιό­ντου­σαν με την α­στυ­νο­μί­α έ­ξω α­πό τα κά­γκε­λα του με­γά­ρου της ΕΡ­Τ.

Στο ί­διο μή­κος κύ­μα­τος και το Πο­τά­μι. Για το Πο­τά­μι ό­λο το πρό­βλημα ε­ντο­πι­ζό­ταν στην α­ντί­θε­ση Σκουρ­λέ­τη-Λα­φα­ζά­νη, δη­λα­δή ό­τι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για να μη χά­σει ψή­φους α­πό τη ΛΑ­Ε έ­βα­λε το Σκουρ­λέ­τη και α­να­κά­λε­σε τις ά­δειες. Το ΠΑ­ΣΟΚ  σε συ­νέ­ντευ­ξη της Γεν­νη­μα­τά κα­τά την ε­πί­σκε­ψή της στα με­ταλ­λεί­α εί­πε ό­τι εί­ναι με την ε­πέν­δυ­ση ε­φό­σον αυ­τή δεν μο­λύ­νει. Μα κα­λά δεν διάβα­σαν τις με­λέ­τες; Τό­σα χρό­νια δεν ξέ­ρουν αν υ­πάρ­χει μό­λυν­ση ή δεν υ­πάρ­χει; Μα ή­ταν το ΠΑ­ΣΟΚ που τό­σα χρό­νια στην κυ­βέρ­νη­ση δεν έ­κα­νε τί­πο­τα για την ε­πέν­δυ­ση. Ή­ταν η ΝΔ που σαν κυ­βέρ­νη­ση δεν ορ­γά­νω­σε ού­τε μια συ­ζή­τη­ση στην τη­λε­ό­ρα­ση και να κα­λέ­σει τους ε­πι­στή­μο­νες να συ­ζη­τή­σουν για τη μό­λυν­ση. Το χει­ρό­τε­ρο ό­λων εί­ναι το ψευ­τοΚ­ΚΕ που α­φού πα­λιό­τε­ρα αυ­τό ξε­κί­νη­σε α­πό την ε­πο­χή της TVX εκ­στρα­τεί­α ε­νά­ντια στην ε­πέν­δυ­ση, σε συμ­μα­χί­α με το φασί­στα Μή­τσου, τό­τε κοι­νο­τάρ­χη Ο­λυ­μπιά­δας, τώ­ρα κά­νει το φί­λο των ερ­γα­τών. Αλ­λά στα ψη­φο­δέλ­τιά του στη Β΄ Θεσ­σα­λο­νί­κης έ­χει την «ΠΟ­ΛΥ­ΖΩ­Ι­ΔΟΥ ΒΑ­ΣΩ, ιδιω­τι­κή εκ­παι­δευ­τι­κό, δη­μο­τι­κή σύμ­βου­λος Βόλ­βης, μέ­λος του Συ­ντο­νι­στικού Στρυ­μο­νι­κού ε­νά­ντια στην ε­πέν­δυ­ση Χρυ­σού» και στη Χαλ­κι­δι­κή τη «ΖΑΦΕΙ­ΡΙΑ­ΔΟΥ ΜΑ­ΡΙΑ, εκ­παι­δευ­τι­κό, μέ­λος ε­πι­τρο­πής ε­νά­ντια στην ε­ξό­ρυ­ξη χρυσού Ν. Ρό­δων» (Ρι­ζο­σπά­στης, 6-9), ε­νώ  ο Κου­τσού­μπας προ­ε­κλο­γι­κά και προ­φο­ρι­κά εί­πε σε μια στιγμή ό­τι η ε­πέν­δυ­ση μπο­ρεί να γί­νει ε­φό­σον δεν μο­λύ­νει το πε­ρι­βάλ­λον. Α­μέ­σως με­τά τα ΔΣ των σω­μα­τεί­ων βγή­καν δυ­στυ­χώς και ύ­μνη­σαν το ψευ­τοΚ­ΚΕ: «”Ε­μείς τι­μού­με την στά­ση του ΚΚΕ, το ο­ποί­ο στα­θε­ρά στην πορεί­α του βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό των ερ­γα­ζο­μέ­νων, ό­που και αν αυ­τοί δου­λεύ­ουν, χω­ρίς να τους δια­χω­ρί­ζει σε κα­λούς και κα­κούς ή  δι­κούς μας και των άλ­λων, ό­πως πρό­σφα­τα ε­πι­βε­βαί­ω­σε και με τις δη­λώ­σεις του ο Γ.Γ. του Κόμ­μα­τος κος Δ. Κου­τσιού­μπας” (α­πό την Αυ­γή της 6-9, που έ­χει ο­λό­κλη­ρη την α­να­κοί­νω­ση). Αυτή η δή­λωση α­μέ­σως α­να­σκευά­στη­κε. Ό­μως δεν πρό­λα­βε να στε­γνώ­σει α­κό­μη το με­λά­νι της α­να­κοί­νω­σης και το ψευ­τοΚ­ΚΕ έ­δει­ξε το πραγ­μα­τι­κό του πρόσω­πο. Συ­γκε­κρι­μέ­να στις 8 Σε­πτέμ­βρη α­ντι­προ­σω­πεί­α της κομ­μα­τι­κής ορ­γά­νωσης Κε­ντρι­κής Μα­κε­δο­νί­ας του ψευ­τοΚ­ΚΕ συ­να­ντή­θη­κε με εργα­ζό­με­νους των με­ταλ­λεί­ων. Με­τά τη συ­νά­ντη­ση ο Σ. Ζα­ρια­νό­που­λος, ευ­ρω­βου­λευ­τής του ψευτοΚ­ΚΕ και υ­πο­ψή­φιος βου­λευ­τής Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης δη­λώ­νει: «Ο κε­ντρι­κός σχε­δια­σμός της οι­κο­νο­μί­ας, με α­ξιο­ποί­η­ση ό­λων των δυ­να­το­τή­των της χώ­ρας για την ι­κα­νο­ποί­η­ση των λα­ϊ­κών α­να­γκών και ό­χι της κερ­δο­φο­ρί­ας του κε­φα­λαί­ου, η α­να­τρο­πή του κα­πι­τα­λι­στι­κού δρό­μου α­νά­πτυ­ξης εί­ναι τώ­ρα ο μό­νος δρό­μος για τους ερ­γα­ζό­με­νους και το λα­ό. Και στην πε­ρί­πτω­ση των με­ταλ­λεί­ων Χαλ­κι­δι­κής και του δί­καιου α­γώ­να των ερ­γα­ζο­μέ­νων για τη δου­λειά τους, μό­νο αυ­τή η πο­λι­τι­κή α­να­τρο­πής που προ­τεί­νει το ΚΚΕ εί­ναι ι­κα­νή να συν­δυά­σει ά­με­σα και α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά και το δι­καί­ω­μα στη δου­λειά, και ταυ­τό­χρονα την προ­στα­σί­α του πε­ρι­βάλ­λο­ντος και της υ­γεί­ας των ερ­γα­ζο­μέ­νων και των κα­τοί­κων της πε­ριο­χής. Κά­τι που α­πό τη φύ­ση δεν θέ­λει και δεν μπο­ρεί να ε­ξα­σφα­λί­σει η ι­διω­τι­κή οι­κο­νο­μί­α» (http://www.rizospastis.gr, 9-9). Δη­λα­δή τα προ­βλή­μα­τα των εργα­τών θα λυ­θούν ό­ταν το ψευ­τοΚ­ΚΕ κά­νει το πρα­ξι­κό­πη­μά του. Μέ­χρι τό­τε οι εργά­τες μπο­ρούν να μεί­νουν χω­ρίς δου­λειά και η χώ­ρα χω­ρίς ερ­γά­τες και βιο­μη­χα­νί­α.

Με τό­σους «συ­μπα­ρα­στά­τες» θα έ­πρε­πε να υ­πήρ­χαν έ­ξω α­πό το Υ­ΠΑ­ΠΕΝ χιλιά­δες άν­θρω­ποι και ό­χι οι ερ­γά­τες με με­ρι­κούς σ. της Ο­ΑΚ­ΚΕ. Η συ­μπα­ρά­σταση φαί­νε­ται στην πρά­ξη και ό­χι στα λό­για. Ι­δί­ως ό­ταν στην πρά­ξη κά­νει κα­νείς τα α­ντί­θετα α­πό ό­σα λέ­ει στα λό­για τό­τε κα­λύ­τε­ρα να λεί­πει η συ­μπα­ρά­στα­ση!