Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΗΘΟΣ ΤΗΣ ΨΕΥΤΟΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Δεν έ­χει πε­ρά­σει μέ­ρα α­πό τό­τε που α­νέ­λα­βε τη δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώ­ρας η ψευ­το­α­ρι­στε­ρά του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που να μην εμ­φα­νί­ζο­νται στον έ­ντυ­πο και η­λε­κτρο­νι­κό Τύ­πο τα “κα­τορ­θώ­μα­τά” της, πέ­ραν των άλ­λων, και στα ζη­τή­μα­τα ήθους και δια­φά­νειας.

 Θα θυ­μού­νται οι α­να­γνώ­στες μας ό­τι, ό­σο ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ή­ταν α­ντι­πο­λί­τευ­ση, εί­χε κά­νει ση­μαί­α του το λε­γό­με­νο “χτύ­πη­μα της δια­φθο­ράς”, που ό­πως απο­κα­λύ­πτα­με κα­τευ­θυ­νό­ταν στο­χευ­μέ­να μό­νο ε­να­ντί­ον ό­σων α­στών α­πο­τε­λούσαν ε­μπό­διο στη ρώ­σι­κη διείσ­δυ­ση, δη­λα­δή ε­να­ντί­ον των ε­θνι­κι­στών και των φι­λο­ευ­ρω­παί­ων κά­θε πο­λι­τι­κής α­πό­χρω­σης. Χρη­σι­μο­ποιού­σε δη­λα­δή το όπλο αυ­τό ως χει­ρουρ­γι­κό ερ­γα­λεί­ο, για να α­νοί­γει το δρό­μο στους ρω­σό­δου­λους μέ­σα στα άλ­λα α­στι­κά κόμ­μα­τα. Αυ­τό γι­νό­ταν ως ε­ξής: Ό­ταν ο Σύ­ρι­ζα, και το ψευ­τοΚ­ΚΕ α­να­κά­λυπταν έ­να σκάν­δα­λο μεί­ζον ή α­σή­μα­ντο ή και α­νύ­παρ­κτο (δες πε­ρί­πτω­ση Πά­χτα) η κά­τι η­θι­κά τρω­τό ψά­χνο­ντας τη δρά­ση των ση­μα­ντι­κότε­ρων ε­χθρών τους μέ­σα στη ΝΔ και το ΠΑ­ΣΟΚ, τό­τε κα­ταγ­γέ­λα­νε με μα­νια­σμέ­νη ορ­μή το θύ­μα τους. Α­μέ­σως οι η­γέ­τες του κόμ­μα­τος στο οποί­ο α­νή­κε το θύ­μα, ΠΑ­ΣΟΚ ή ΝΔ, ε­πει­δή α­κρι­βώς ή­ταν και οι ί­διοι ρω­σό­δου­λοι, το κα­τήγ­γει­λαν, το διέ­γρα­φαν και τε­λι­κά το α­πο­κε­φά­λι­ζαν πο­λι­τι­κά με ε­ντε­λώς συ­νο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες και τε­λι­κά ό­λοι μα­ζί το ε­κτε­λού­σαν α­κό­μα και ποι­νι­κά.

Μέ­σα ό­μως στους ε­λά­χι­στους μή­νες που με­τρά­ει η συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-Α­ΝΕΛ, α­πο­δεί­χτη­κε ό­χι μό­νο ό­τι αυ­τά τα κόμ­μα­τα εί­ναι πρω­τα­θλη­τές στο πο­σο­στό διε­φθαρ­μέ­νων η πο­λι­τι­κά α­νή­θι­κων η­γε­τι­κών στε­λε­χών, αλ­λά ό­τι το ΠΑ­ΣΟΚ και την ΝΔ οι η­γε­σί­ες τους κα­λύ­πτουν με πάθος τα διε­φθαρ­μέ­να στε­λέ­χη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ ο ο­ποί­ος κα­τη­γο­ρεί α­πό πά­νω τα ΜΜΕ, που κά­νουν τις α­πο­καλύ­ψεις, για όρ­γα­να των δα­νει­στών και ε­τοι­μά­ζε­ται να τα κλεί­σει με ει­δι­κούς νό­μου χω­ρίς τα ΠΑ­ΣΟΚ, ΝΔ να α­ντι­δρούν. Έ­τσι τα διε­φθαρ­μέ­να στε­λέ­χη του ΣΥΡΙ­ΖΑ α­πο­κα­λύ­πτο­νται και κα­ταγ­γελ­λο­νται σπο­ρα­δι­κά στα κα­νά­λια και στον Τύ­πο και σχο­λιά­ζο­νται στα ά­κρα των δα­κτύ­λων, α­κρι­βώς ε­πει­δή τώ­ρα οι ηγε­σί­ες της ΝΔ, του ΠΑ­ΣΟΚ και βε­βαί­ως του Πο­τα­μιού του αρ­χι­τσι­πραί­ου Θε­οδω­ρά­κη, πο­τέ δεν κά­νουν αυ­τή τη δια­φθο­ρά κε­ντρι­κό πο­λι­τι­κό θέ­μα, ό­πως βέ­βαια δεν την κά­νουν και τα δύ­ο άλ­λα πλην του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ μα­σίφ ρώ­σι­κα κόμ­μα­τα, το ψευ­τοΚ­ΚΕ και η να­ζι­στι­κή ΧΑ. Α­κό­μα και τε­λευ­ταί­α που ήρ­θε μια ε­ρώ­τη­ση 21 βου­λευ­τών της ΝΔ (που γε­νι­κά α­νή­κουν σε μια τά­ση που α­ντι­πο­λι­τεύ­ε­ται την προ­σω­ρι­νή η­γε­σί­α Με­ϊ­μα­ρά­κη που γλοιώ­δικα α­κο­λου­θεί τη φι­λο­συ­ρι­ζέ­ι­κη γραμ­μή του ρω­σό­δου­λου Καρ­μαν­λή) προς τον πρω­θυ­πουρ­γό με αυ­τό το θέ­μα, αυτή πνί­γη­κε πο­λι­τι­κά .Έ­τσι η δη­μο­σιό­τη­τά των νέ­ων σκαν­δά­λων δε διαρ­κεί πολύ χρό­νο, ό­πως τό­τε που η α­ντι­πο­λί­τευ­ση σφυ­ρο­κο­πού­σε τα συ­γκε­κρι­μέ­να πρόσω­πα συ­στημα­τι­κά, μέ­χρι αυ­τά να χά­σουν το α­ξί­ω­μά τους ή και να πα­ρα­πεμ­φθούν στα δι­κα­στή­ρια.

Ό­λα αυ­τά τα κά­νουν οι που­λη­μέ­νες η­γε­σί­ες ό­λων των κοι­νο­βου­λευ­τικών κομ­μά­των για να συ­ντη­ρούν το μύ­θο του λα­ϊ­κού ή α­ρι­στε­ρού ΣΫ­ΡΙ­ΖΑ ε­πειδή αυ­τός α­ντί­θε­τα με τη ΝΔ και το ΠΑ­ΣΟΚ εί­ναι στε­λε­χι­κά ρώ­σι­κος α­πό πάνω ως κά­τω - με ε­λά­χι­στες ε­ξαι­ρέ­σεις- και γι αυ­τό δεν χρειά­ζε­ται εκ­κα­θα­ρίσεις α­πό τους α­νή­θι­κούς για­τί αλ­λιώς δεν θα έ­με­νε κα­νείς στη θέ­ση του με πρώ­το τον αρ­χι­ψεύ­τη και ε­γκλη­μα­τί­α προ­βο­κά­το­ρα Τσί­πρα.

Στα­χυο­λο­γού­με ε­δώ με­ρι­κά α­πό τα πιο χτυ­πη­τά πα­ρα­δείγ­μα­τα “λαϊ­κού και α­ρι­στε­ρού ή­θους” της νέ­ας κυ­βέρ­νη­σης που κα­λύ­φθη­καν α­πό αυ­τήν και μέ­νουν ου­σια­στι­κά στο πο­λι­τι­κό α­πυ­ρό­βλη­το α­πό την α­ντι­πο­λί­τευ­ση ή σε τυπι­κές κα­ταγ­γε­λί­ες τύ­που ε­πε­ρώ­τη­σης στη Βου­λή (αυ­τό το τε­λευταί­ο μό­νο από τη ΝΔ και μό­νο πρό­σφα­τα αλ­λά χω­ρίς να συ­νο­δεύ­ε­ται α­πό κά­ποιά πο­λι­τι­κή εκ­στρα­τεί­α).
1. Η πε­ρί­πτω­ση του (πρώ­ην) υ­πουρ­γού Διοι­κη­τι­κής Με­ταρ­ρύθ­μι­σης Γ. Κα­τρού­γκα­λου, που εί­χε υ­πο­γρά­ψει ι­διω­τι­κά συμ­φω­νη­τι­κά με ε­κα­το­ντά­δες απο­λυ­μέ­νους δη­μό­σιους υ­παλ­λή­λους με πρό­βλε­ψη προ­μή­θειας 12% α­πό το α­κα­θά­ριστο πο­σόν που θα έ­παιρ­ναν σε πε­ρί­πτω­ση ε­πα­να­πρόσλη­ψής τους. Αυ­τό α­κριβώς έ­κα­νε ο Κα­τρού­γκα­λος μό­λις έ­γι­νε υ­πουρ­γός, α­φού α­κό­μη και με­τά τις εκλο­γές κα­τέ­θε­τε μέ­σω του δι­κη­γο­ρι­κού του γρα­φεί­ου τα συμ­φω­νη­τι­κά αυ­τά σε ΔΟΥ και σε δι­κη­γο­ρι­κούς συλ­λό­γους.
2. Ο (πρώ­ην, πλέ­ον) υ­πουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών Γ. Βα­ρου­φά­κης νοί­κια­ζε το εξο­χι­κό της γυ­ναί­κας του προς 5.000 ευ­ρώ την ε­βδο­μά­δα (αυ­τό δεν εί­ναι ε­πι­λή­ψιμο), χω­ρίς ό­μως να έ­χει προ­η­γου­μέ­νως προ­μη­θευ­τεί το α­παι­τού­με­νο α­πό το νόμο ει­δι­κό σή­μα λει­τουρ­γί­ας α­πό τον Ε­ΟΤ, για το ο­ποί­ο χρεια­ζό­ταν να πληρω­θούν πα­ρά­βο­λα, να δη­λω­θεί στην αρ­μό­δια ΔΥΟ κτλ. (αυ­τό εί­ναι το ε­πι­λή­ψι­μο).
3. Η μη­τέ­ρα της προ­έ­δρου της Βου­λής και α­ντι­πρό­ε­δρος του ΕΣ­Ρ (κα­νάλια τρέ­με­τε!) Λί­να Α­λε­ξί­ου έ­παιρ­νε παρά­νο­μα για χρό­νια ε­πί­δο­μα α­νή­λι­κων τέ­κνων (!), ε­νώ ό­φει­λε να ε­νη­με­ρώ­σει το αρ­μό­διο Τα­μεί­ο ό­τι κα­κώς της το πίστω­ναν, α­φού το παι­δί της ή­ταν πια ε­νή­λι­κο. Σή­με­ρα μά­λι­στα αρ­νεί­ται να επι­στρέ­ψει τα α­χρε­ω­στή­τως κα­τα­βλη­θέ­ντα ε­πι­δό­μα­τα. Η Ζ. Κων­στα­ντο­πού­λου, το ε­πι­δο­τού­με­νο παι­δί, ό­ταν της έ­θε­σαν το θέ­μα, έ­στρε­ψε αλ­λού τη συ­ζή­τη­ση λέ­γο­ντας ό­τι ο Τύ­πος τα λέ­ει αυ­τά για να χτυ­πή­σει την ί­δια… Για την τα­μπα­κιέ­ρα όμως κου­βέ­ντα.
4. Ο α­να­πλη­ρω­τής υ­πουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών Δ. Μάρ­δας, την ώ­ρα που η κυ­βέρνη­ση κα­τη­γο­ρού­σε ό­ποιον με­τέ­φε­ρε τα χρή­μα­τά του στο ε­ξω­τε­ρι­κό πε­ρί­που ως προ­δό­τη, έ­κα­νε α­κρι­βώς το ί­διο, ε­νώ εί­χε ή­δη α­να­λά­βει κυ­βερ­νη­τι­κά καθή­κο­ντα. Ό­ταν έ­σκα­σε το θέ­μα στον Τύ­πο, αρ­χι­κά το διέ­ψευ­σε, ε­νώ με­τά, για να δι­καιο­λο­γή­σει τα α­δι­καιο­λό­γη­τα, εί­πε ό­τι το έ­κα­νε για να σπου­δά­σει η κόρη του, κά­τι ό­μως που και πά­λι δε δι­καιο­λο­γού­σε το με­γά­λο πο­σόν του εμ­βά­σματος. Η πιο γε­λοί­α δι­καιο­λο­γί­α του, πά­ντως, ή­ταν ό­τι “αυ­τό το έ­χει κά­νει ο μισός πλα­νή­της”!
5. Κά­τι α­νά­λο­γο έ­κα­νε και η μη­τέ­ρα και τε­λι­κά και άλ­λοι συγ­γε­νείς της πρώ­ην ανα­πλη­ρώ­τριας υ­πουρ­γού Οι­κο­νο­μι­κών Ν. Βα­λα­βά­νη, του “Α­ρι­στερού ρεύ­μα­τος” που σή­κω­σαν με­γά­λα χρη­μα­τι­κά πο­σά α­μέ­σως πριν α­πό την α­πό­φαση της κυ­βέρ­νη­σης για την ε­πι­βο­λή του ε­λέγ­χου κεφα­λαί­ων α­πό τις τρά­πεζες. Η ί­δια μά­λι­στα η υ­πουρ­γός δή­λω­σε στο Mega ό­τι “συν­δι­καιού­χοι του λο­γα­ριασμού της μά­νας της εί­ναι και τα παι­διά της” αλ­λά δή­λω­σε ό­τι δεν έ­χει πολ­λές σχέ­σεις με τη μη­τέ­ρα της με την ο­ποί­α εί­ναι δί­πλα χα­μο­γε­λα­στή σε πρό­σφατες φω­το­γρα­φί­ες σε δη­μό­σιες εκ­δη­λώ­σεις.
6. Ο νε­ο­διο­ρι­σμέ­νος α­πό την κυ­βέρ­νη­ση πρό­ε­δρος των Ελ­λη­νι­κών Πετρε­λαί­ων Στ. Τσο­τσο­ρός αύ­ξη­σε τις ε­τή­σιες α­πο­δο­χές που προ­βλέ­πο­νταν για τη συ­γκε­κρι­μέ­νη θέ­ση α­πό τις 170.000 στις 280.000 ευ­ρώ λί­γες μό­λις μέ­ρες πριν α­πό το κλεί­σι­μο των τρα­πε­ζών!!!. Με­τά, βέ­βαια, α­πό την κα­τα­κραυ­γή που ξε­ση­κώ­θη­κε, η α­πό­φα­ση αυ­τή α­ναι­ρέ­θη­κε, αλ­λά αρ­χι­κά η “λαι­κή, α­ρι­στε­ρή” κυ­βέρ­νη­ση την είχε α­πο­δε­χτεί.
7. Ο πρό­ε­δρος των Α­ΝΕΛ και υ­πουρ­γός Ε­θνι­κής Ά­μυ­νας Π. Καμ­μέ­νος έ­δωσε στη δη­μο­σιό­τη­τα κα­τά­λο­γο του ΚΕ­ΕΛ­ΠΝΟ με ο­νό­μα­τα φο­ρέ­ων και προ­σώ­πων τα ο­ποί­α χρη­μα­το­δό­τη­σε για δρά­σεις κα­τα­πο­λέ­μη­σης της γρί­πης χω­ρίς να υπάρ­ξει α­νά­λο­γο έρ­γο. Ό­μως δεν α­πά­ντη­σε στο ζή­τη­μα αν το πο­σόν των 85.000 ευ­ρώ, που α­να­φέ­ρε­ται στον κα­τά­λο­γο, έ­χει σχέ­ση με το βου­λευ­τή του Ν. Νι­κο­λό­πουλο.
8. Ο ε­πί­σης φρε­σκο­διο­ρι­σμέ­νος υ­φυ­πουρ­γός Ε­σω­τε­ρι­κών και Διοι­κητι­κής Α­να­συ­γκρό­τη­σης Π. Πο­λά­κης ο­μο­λό­γη­σε δη­μό­σια σε συ­νέ­δριο της ΚΕ­ΔΕ ότι ως δή­μαρ­χος Σφα­κιών δια­τη­ρού­σε στο δή­μο δι­πλό τα­μεί­ο, έ­να “μαύ­ρο” και έ­να “ά­σπρο”, για να έ­χει έ­σο­δα.
9. Η κυ­βέρ­νη­ση διό­ρι­σε στη θέ­ση του Διευ­θύ­νο­ντος Συμ­βού­λου της ΕΥΔΑΠ τον Γ. Μπε­νίση, σύ­ντρο­φο στη ζω­ή της πε­ρι­φε­ρειάρ­χισ­σας Ατ­τι­κής Ρ. Δού­ρου, ε­νώ δεν διέ­θε­τε ού­τε καν τα προ­βλε­πό­με­να ε­πι­στη­μο­νι­κά προ­σό­ντα.
10. Στο υ­πουρ­γεί­ο Ε­ξω­τε­ρι­κών σε θέ­ση ει­δι­κού Συμ­βού­λου το­πο­θε­τήθη­κε ε­ξά­δελ­φος του πρω­θυ­πουρ­γού Α­λέ­ξη Τσί­πρα. Πρό­κει­ται για τον Γιώρ­γο Τσί­πρα, ο ο­ποί­ος ή­ταν διε­θνο­λό­γος και αρ­θρο­γρά­φος της ε­φη­με­ρί­δας Αυ­γή. Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με α­πό­φα­ση που υ­πο­γρά­φει ο υπουρ­γός Ε­ξω­τε­ρι­κών Νίκος Κο­τζιάς, ο Γιώρ­γος Τσί­πρας διο­ρί­ζε­ται α­πό 27/01/2014 στο Πο­λι­τι­κό Γρα­φεί­ο του σε θέ­ση Ει­δι­κού Συμ­βού­λου κα­τη­γο­ρί­ας ΠΕ με βαθ­μό Β και ει­σα­γω­γι­κό ΜΚ.
Πα­ρά τις α­ντι­δρά­σεις που εί­χε προ­κα­λέ­σει ο διο­ρι­σμός αυ­τός, έ­γινε γνω­στό, έ­πει­τα α­πό δη­μο­σί­ευ­ση στην Ε­φη­με­ρί­δα της Κυ­βερ­νή­σε­ως, ό­τι μέσα σε λι­γό­τε­ρο α­πό 2,5μή­νες ο Γε­ώρ­γιος Τσί­πρας α­να­βαθ­μί­στη­κε σε Γε­νι­κό Γραμμα­τέ­α Διε­θνών Οι­κο­νο­μι­κών Σχέ­σε­ων και Α­να­πτυ­ξιακής Συ­νερ­γα­σί­ας του υ­πουρ­γεί­ου Ε­ξω­τε­ρι­κών. Προ­φα­νώς ε­κτί­μη­σαν δε­ό­ντως τα υ­ψη­λά προσό­ντα του αν­δρός.
Ο νε­πο­τι­σμός σε ό­λο του το με­γα­λεί­ο.

Ο δικηγόρος της Cosco στην κυβέρνηση

11. Η πε­ρί­πτω­ση του Σπύ­ρου Σα­γιά εί­ναι α­κό­μη πιο σο­βα­ρή. Πρό­κει­ται για έ­να α­πό τα υ­ψη­λό­τε­ρα στε­λέ­χη της κυ­βέρ­νη­σης Τσί­πρα, σχε­τι­κά ά­γνω­στο με­γα­λο­δι­κη­γό­ρο στον πο­λύ κό­σμο. Συ­γκε­κρι­μέ­να, κα­τέ­χει τη θέ­ση του γε­νι­κού γραμ­μα­τέ­α της κυ­βέρ­νη­σης και θε­ω­ρεί­ται το Νο 4 σ’ αυ­τήν (με­τά α­πό το Δρα­γα­σά­κη και τον Πα­πά). Η ε­φη­με­ρί­δα Το Βή­μα α­να­φέ­ρει γι’ αυ­τόν ό­τι “δεν υ­πάρ­χει θέ­μα, με­γά­λο ή μι­κρό, που να μην περ­νά­ει α­πό το γραφεί­ο του. Μά­λι­στα, επει­δή προ­φα­νώς το Μα­ξί­μου έ­χει ε­κτι­μή­σει το έρ­γο του, τον προ­ή­γα­γε σε θέ­ση-κλει­δί, ως συ­ντο­νι­στή στη νέ­α ο­μά­δα δια­πραγ­μά­τευ­σης, πλαι­σιώ­νο­ντας τους κ.κ. Χου­λια­ρά­κη και Τσα­κα­λώ­το (…) Η γνώ­μη του με­τρά­ει τό­σο πο­λύ στον Πρω­θυπουρ­γό, που πάντο­τε του ζη­τεί να γνω­μα­τεύ­σει για κά­θε ε­νέρ­γεια της κυ­βέρνη­σης” (24 Μα­ΐ­ου 2015).
Ποιο εί­ναι ό­μως το κυ­ριό­τε­ρο προ­σόν του;
“Το γρα­φεί­ο του ή­ταν αυ­τό που συ­νέ­τα­ξε την πρώ­τη σύμ­βα­ση πα­ρα­χώρη­σης της Cosco με τον Ορ­γα­νι­σμό Λι­μέ­νος Πει­ραιώς” (στο ί­διο).
Να λοι­πόν ποιοι α­ντα­μεί­βο­νται με υ­ψη­λές θέ­σεις στην “α­ρι­στε­ρή” κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα για τις υ­ψη­λές τους υ­πη­ρε­σί­ες στους σο­σιαλ­φα­σί­στες!

Ο νέος πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ

12. Στις 18 Μαρ­τί­ου 2015 συ­γκρο­τή­θη­κε σε σώ­μα το νέ­ο διοι­κη­τι­κό συμ­βούλιο του ΤΑΙ­ΠΕΔ, με­τά α­πό θε­τι­κή (κα­τά πλειο­ψη­φί­α) γνω­μο­δό­τη­ση της Ε­πι­τρο­πής Δη­μό­σιων Ε­πι­χει­ρή­σε­ων, Τρα­πε­ζών, Ορ­γα­νι­σμών Κοι­νής Ω­φέ­λειας και φο­ρέ­ων κοι­νω­νι­κής α­σφά­λι­σης κα­τά το άρ­θρο 49Α του κα­νο­νι­σμού της Βου­λής. Εν­νο­εί­ται ό­τι τα μέ­λη του νέ­ου ΔΣ του ΤΑΙ­ΠΕΔ εί­χαν προ­τα­θεί α­πό την κυ­βέρ­νηση.
Ό­πως με­τέ­δω­σε το capital.gr, ο νέ­ος πρό­ε­δρος του ΤΑΙ­ΠΕΔ Στέρ­γιος Πι­τσιόρλας τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια εί­χε γί­νει γνω­στός για την ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κή του δρα­στη­ριο­ποί­η­ση στο ε­ται­ρι­κό σχή­μα ρω­σι­κών συμ­φε­ρό­ντων Med Sea και Health Mare Village, που προ­ω­θεί ε­πέν­δυ­ση τουριστι­κού συ­γκρο­τή­μα­τος 5 α­στέ­ρων, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού ά­νω των 100 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευ­ρώ, στη θέ­ση Κά­νι­στρο στο Πα­λιού­ρι Χαλ­κι­δι­κής.

Η διαφορά του σήμερα με το χθες

Αν αυ­τά συ­νέ­βαι­ναν σε ο­ποια­δή­πο­τε στοι­χειω­δώς α­λη­θι­νή α­στι­κή δημο­κρα­τί­α δυ­τι­κού τύ­που, το λι­γό­τε­ρο που θα εί­χε συμ­βεί θα ή­ταν να πα­ραι­τηθούν οι πρω­ταί­τιοι αυ­τών των σκαν­δά­λων. Μια μα­τιά σε α­νά­λο­γες ή και πιο ήπιες πε­ρι­πτώ­σεις στη Μ. Βρε­τα­νί­α, στην Ια­πω­νί­α και αλ­λού πεί­θει για του λό­γου το α­λη­θές. Αλ­λά στη χώ­ρα που αν­θεί η φαι­δρά πορ­το­κα­λέ­α αυ­τά εί­ναι ψιλά γράμ­μα­τα. Ό­ταν μά­λι­στα πρω­τα­γω­νι­στές εί­ναι στε­λέ­χη του σο­σιαλ­φα­σι­σμού, α­κό­μη χει­ρό­τε­ρα για την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα…