Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, πάντα δίπλα στην “άγια” Ρωσία και τους φασίστες της

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

 

Τη Δευ­τέ­ρα και την Τρί­τη 11-12 Μα­ΐ­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις κα­τε­χόμε­νες α­πό τη Ρω­σί­α α­να­το­λι­κές ε­παρ­χί­ες της Ου­κρα­νί­ας, με πρω­το­βου­λί­α του στε­λέ­χους του γαλ­λι­κού φα­σι­στι­κού Ε­θνι­κού Με­τώ­που της Λε­πέν, Ζαν Λουκ Σαφ­χα­ου­ζέρ, διά­σκε­ψη υ­πό τον τί­τλο “Ντον­μπάς: Χτες, Σή­με­ρα, Αύ­ριο”.

Σ’ αυ­τό έ­λα­βαν μέ­ρος στε­λέ­χη της ευ­ρω­πα­ϊ­κής φα­σι­στι­κής α­κρο­δε­ξιάς, ό­πως ο Μα­νουέλ Οχ­σεν­ρά­ι­τερ (του γερ­μα­νι­κού φα­σι­στι­κού πε­ριο­δι­κού Zuerst!), Σέρ­βοι φα­σί­στες, μέ­λη της γαλ­λι­κής ρα­τσι­στι­κής ορ­γά­νω­σης Bloc Identitaire, κα­θώς και έ­νας νε­ο­λαί­ος της Forza Italia του Μπερ­λου­σκό­νι, ο­νό­μα­τι Α­λε­σά­ντρο Μου­σο­λί­νο.

Ε­κεί βρέ­θη­κε και ο ψευ­το­στα­λι­νι­κός Φιν­λαν­δός Γιό­χαν Μπάκ­μαν, φανα­τι­κός θαυ­μα­στής της ε­πε­κτα­τι­κής πο­λι­τι­κής του Πού­τιν.

Δεν θα μπο­ρού­σαν φυ­σι­κά να λεί­ψουν εκ­πρό­σω­ποι της πλέ­ον φι­λο­ρώσι­κης φα­σι­στι­κής κλί­κας στην Ευ­ρώ­πη, που εί­ναι οι η­γε­σί­ες του συ­νό­λου των ελ­λη­νι­κών κα­θε­στω­τι­κών κομ­μά­των. Έ­τσι, στη διά­σκε­ψη εί­χαν προ­σκλη­θεί εκ μέ­ρους του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ η Ευ­γε­νί­α Ου­ζου­νί­δου και ο Ανδρέ­ας Ζα­φεί­ρης, εκ μέ­ρους της Α­ΝΤΑΡ­ΣΥΑ (ΝΑΡ) ο γνω­στός πά­λαι πο­τέ αρ­χι­κνί­της δη­μο­σιο­γρά­φος της Καθη­μερι­νής και υ­πο­στη­ρι­κτής του Πού­τιν Πέ­τρος Πα­πα­κων­στα­ντί­νου και τέλος α­πό τη… ΝΔ ο γνω­στός φι­λο­ρώ­σος βου­λευ­τής της, Σί­μος Κε­δί­κο­γλου, κυ­βερνη­τι­κός εκ­πρό­σω­πος και προ­ω­θη­τής ρώ­σι­κων α­γο­ρών γης στην Ελ­λά­δα ε­πί συγκυ­βέρ­νη­σης ΝΔ - ΠΑ­ΣΟΚ - ΔΗ­ΜΑΡ.

Τα στοι­χεί­α δη­μο­σιο­ποί­η­σε ο Ου­κρα­νός πο­λι­τι­κός ε­πι­στή­μο­νας και α­να­λυ­τής του φαι­νο­μέ­νου της Α­κρο­δε­ξιάς, με έ­δρα τη Βιέν­νη, Α­ντόν Σε­χο­φτσόφ.

Δεν μά­θα­με ού­τε μπο­ρέ­σα­με να βρού­με στο Δια­δί­κτυο αν τε­λι­κώς οι πα­ρα­πά­νω με­τέ­βη­σαν στις κα­τε­χό­με­νες α­πό τη Ρω­σί­α πε­ριο­χές, ό­που α­λω­νίζουν οι Ρώ­σοι νε­ο­να­ζί μα­ζί με ψευ­το­κομ­μου­νι­στές που α­νε­μί­ζουν κάλ­πι­κες κόκ­κι­νες ση­μαί­ες, μα­ζί με δι­κέ­φα­λους α­ε­τούς του τσά­ρου. Δεν δια­βά­σα­με όμως και που­θε­νά ό­τι η με­τά­βα­σή τους αυ­τή α­κυ­ρώ­θη­κε ή ό­τι αρ­νή­θη­καν την πρόσκλη­ση.

Θα ή­ταν εν­δια­φέ­ρον ό­μως να μας πουν οι που­τι­νι­κοί “α­ντι­κα­πι­τα­λιστές” μας, αλ­λά και ο Κε­δί­κο­γλου, πώς, ε­νώ σε ό­λα τα άλ­λα ζη­τή­μα­τα εμ­φα­νί­ζονται ως μέ­γι­στοι ε­χθροί, στη βά­ση τά­χα του δι­λήμ­μα­τος “μνη­μό­νιο - α­ντι­μνη­μόνιο”, έ­χουν α­κρι­βώς την ί­δια φα­σι­στι­κή διαμε­λι­στι­κή γραμ­μή κα­τά του λα­ού της Ου­κρα­νί­ας και υ­πέρ της ρώ­σι­κης κα­το­χής.

ΕΡ­Τ α­νοι­χτή ή κλει­στή, μνη­μό­νιο ή α­ντι­μνη­μό­νιο, ευ­ρώ ή δραχ­μή, πά­ντως ό­λοι τους ό­ταν ο με­γα­λύ­τε­ρος φα­σι­σμός του πλα­νή­τη τούς κα­λεί να στα­θούν στο πλευ­ρό του, εί­ναι συ­νε­πείς στο ρα­ντε­βού τους. Και εις α­νώ­τε­ρα…