Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ

 

Σύμ­φω­να με α­να­κοί­νω­ση της Ελ­λη­νι­κής Συ­νο­μο­σπον­δί­ας Ε­μπο­ρί­ου και Ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας (Ε­ΣΕΕ), θα πρέ­πει να υ­πάρ­ξει ά­με­σα συμ­φω­νί­α με τους πι­στω­τές, δια­φο­ρε­τι­κά δεν θα μπο­ρέ­σει η οι­κο­νο­μί­α της χώ­ρας να λει­τουργή­σει. “Κά­θε η­μέ­ρα που περ­νά­ει χω­ρίς να υ­πάρ­χει συμ­φω­νί­α α­νά­με­σα στην κυ­βέρ­νη­ση και τους δα­νει­στές χά­νο­νται 22,3 ε­κατ. ευ­ρώ α­πό το Α­ΕΠ της χώ­ρας, κά­θε 24 ώ­ρες κλεί­νουν 59 ε­πι­χει­ρή­σεις και μειώ­νε­ται η πλή­ρης α­πα­σχό­λη­ση κατά 613 θέ­σεις ερ­γα­σί­ας”

(http://www.iefimerida.gr/18-5). Ό­πως ε­κτι­μά­ται κα­τά το πρώ­το ε­ξά­μη­νο του 2015 θα υ­πάρ­ξουν πά­νω α­πό 8500 λου­κέ­τα στην α­γο­ρά. Η Ε­ΣΕ­Ε α­να­φέ­ρει ό­τι η α­γορά βρί­σκε­ται σε α­κι­νη­σί­α, οι ε­νέ­σεις ρευ­στό­τη­τας δεν μπο­ρούν να την συ­νε­φέ­ρουν και “πλέ­ον θέ­λει “με­τάγ­γι­ση αί­μα­τος” του­λά­χι­στον 25 δισ. ευ­ρώ για να ε­πανεκ­κι­νή­σει” (στο ί­διο). Και συ­νε­χί­ζει η α­να­κοί­νω­ση “Στο πρώ­το τε­τρά­μη­νο του έ­τους ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός εμ­φα­νί­ζει, προς έκ­πλη­ξη ό­λων, πρω­το­γε­νές πλε­όνα­σμα ύ­ψους 2,16 δισ. ευ­ρώ, ό­ταν οι προ­βλέ­ψεις ή­ταν να δια­μορ­φω­θεί πρω­το­γε­νές έλ­λειμ­μα της τά­ξης των 287 ε­κατ. ευ­ρώ. Οι δα­πά­νες δια­μορ­φώ­νο­νται πε­ρί­που στα 2 δισ. ευ­ρώ, κά­τω α­πό το στό­χο, ε­πι­βε­βαιώ­νο­ντας ό­τι η κυ­βέρ­νηση έ­χει προ­χω­ρή­σει σε “ε­σω­τε­ρι­κή στά­ση πλη­ρω­μών”, η ο­ποί­α ό­μως έ­χει ο­δη­γή­σει σε “ασφυ­ξί­α” την εγ­χώ­ρια οι­κο­νο­μί­α.. Α­να­φο­ρι­κά με τη ρευ­στό­τη­τα στην α­γο­ρά, το 95% των αι­τη­μά­των χο­ρή­γη­σης δα­νεί­ων α­πορ­ρί­πτε­ται κα­θη­με­ρι­νά α­πό τις ε­μπο­ρικές τρά­πε­ζες, κα­τό­πιν ε­ντολών και κα­νό­νων της Ε­ΚΤ στην ΤτΕ και πλέ­ον μόνο 1 στις 10 μι­κρο­με­σαί­α ε­πι­χεί­ρη­ση ζη­τά δα­νειο­δό­τη­ση α­πό τις συ­στη­μι­κές τρά­πε­ζες. Α­κό­μη, η α­πορ­ρό­φη­ση των χρη­μα­το­δο­τι­κών ερ­γα­λεί­ων για την ε­πι­χειρη­μα­τι­κή ρευ­στό­τη­τα δεν υ­περ­βαί­νει το 40% και στη χρη­μα­το­δό­τη­ση του εμπο­ρί­ου μό­λις το 12%”. Εί­ναι ο­λο­φά­νε­ρο ό­τι ό­σο η ρω­σό­δου­λη κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙΖΑ συ­νε­χί­ζει αυ­τή την τα­κτι­κή, τό­σο η οι­κο­νο­μί­α της χώ­ρας θα συρ­ρι­κνώ­νε­ται.