Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΝΙΑ ΕΝΩ ΖΗΤΑΕΙ ΔΑΝΕΙΚΑ

 

Η α­νά­πτυ­ξη της πα­ρα­γω­γής εί­ναι ο μό­νος  δρό­μος για να πα­ρα­χθεί κοι­νω­νι­κός πλού­τος και στη συ­νέ­χεια να μοι­ρα­στεί στα μέ­λη της κοι­νω­νί­ας. Πως θα μοι­ρα­στεί, αυ­τό το α­πο­φα­σί­ζει η τα­ξι­κή πά­λη. Αλ­λά για να μοι­ρα­στεί κά­τι πρέ­πει πρώ­τα να υ­πάρ­ξει. Δεν χρειά­ζε­ται να εί­ναι κα­νείς βα­θυ­στό­χα­στος μαρξι­στής ή α­στός οι­κο­νο­μο­λό­γος των κο­ρυ­φαί­ων πα­νε­πι­στη­μί­ων. Το λέει η α­πλή λο­γι­κή. 

 

Α­ντί­θε­τα λοι­πόν α­πό αυ­τή την κοι­νή λο­γι­κή τα ρω­σό­δου­λα κόμ­μα­τα, σα­μπο­τά­ρουν ε­δώ και χρό­νια την ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μί­α κλεί­νο­ντας ε­πι­χει­ρήσεις, κυ­ρί­ως βιο­μη­χα­νι­κές και ε­μπο­δί­ζο­ντας να α­νοί­ξουν νέ­ες. Με δή­θεν οι­κο­λο­γι­κά προ­σχή­μα­τα ή με πρό­σχη­μα την προ­στα­σί­α αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων ή το πρό­σχη­μα της μό­λυν­σης ή με την τε­ρα­τώ­δη αύ­ξη­ση του κό­στους πα­ρα­γω­γής μέ­σα α­πό φό­ρους και υ­ψη­λό κό­στος ε­νέρ­γειας ε­μπο­δί­ζε­ται να λει­τουρ­γή­σει κά­θε νέ­α επέν­δυ­ση και ταυ­τό­χρο­να η μια με­τά την άλ­λη βιο­μη­χα­νί­ες κλείνουν. Ι­διαί­τε­ρα το υ­ψη­λό ε­νερ­γεια­κό και φο­ρο­λο­γι­κό κό­στος τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια έ­χει κλεί­σει το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της βιο­μη­χα­νί­ας, και σχε­δόν ό­λη τη χα­λυ­βουρ­γί­α. 

Με­τά την ά­νο­δο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στην ε­ξου­σία ό­λο το οι­κο­νο­μι­κό κλί­μα ε­πι­δει­νώ­θη­κε α­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο. Σε αυ­τό κα­θο­ρι­στι­κό ρό­λο έ­παι­ξε και ε­ξακο­λου­θεί να παί­ζει η τα­κτι­κή των κα­θυ­στε­ρή­σε­ων σε σχέ­ση με μια συμ­φω­νί­α με τις χώ­ρες της Ευ­ρω­ζώ­νης για τη στή­ρι­ξη της ελ­λη­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας. Οι αρχι­σα­μπο­τα­ρι­στές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ συ­ζη­τούν για δα­νει­κά αλ­λά πο­τέ για το πώς θα πα­ρά­ξει η χώ­ρα. Πως θα στη­ρι­χτεί η βιο­μη­χα­νί­α της και η πα­ρα­γω­γή της. Πως θα πέ­σει το κό­στος πα­ρα­γω­γής, ει­δι­κά ε­κεί­νο που α­φο­ρά την ε­νέρ­γεια. Αυ­τό λοι­πόν το κά­κι­στο οι­κο­νο­μι­κό κλί­μα έ­χει σαν α­πο­τέλεσμα να μην εν­δια­φέρε­ται κα­νέ­νας ξέ­νος ή ντό­πιος ε­πεν­δυ­τής να ε­πεν­δύ­σει στην Ελ­λά­δα. Έ­τσι η χώ­ρα στε­ρεί­ται α­πό την πα­ρα­γω­γή κοι­νω­νι­κού πλού­του που έ­να μέ­ρος του θα γί­νει μι­σθός για τους ερ­γά­τες, έ­να άλ­λο μέ­ρος θα γί­νει κέρ­δος συ­νο­λι­κά της τά­ξης των κα­πι­ταλι­στών, και έ­να άλ­λο του θα πά­ει στα α­σφα­λι­στι­κά τα­μεία για την πλη­ρω­μή των συ­ντα­ξιού­χων. 

ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ MIAΣ ΑΚΟΜΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ

Αυ­τό το κα­κό κλί­μα που υ­πάρ­χει στη χώ­ρα α­κύ­ρω­σε τώ­ρα τε­λευ­ταί­α μια α­κό­μη ε­πέν­δυ­ση. Πρό­κει­ται για το ο­ρι­στι­κό κλεί­σι­μο της χα­λυ­βουρ­γί­ας Hellenic Steel στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. 

Ό­πως α­να­φέ­ρει ο Σύν­δε­σμος Βιο­μη­χα­νιών Βο­ρεί­ου Ελ­λά­δος, σε α­να­κοί­νω­σή του “Το ο­ρι­στι­κό κλεί­σι­μο της Hellenic Steel, μιας α­πό τις ση­μα­ντι­κό­τε­ρες βιο­μηχα­νί­ες της Θεσ­σα­λο­νί­κης και της χώ­ρας, ε­πι­βε­βαιώ­νει την πο­ρεί­α α­ποβιο­μη­χά­νι­σης της χώ­ρας μας τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια. Ταυ­τό­χρο­να, υ­πεν­θυ­μί­ζει ό­τι η πο­λυ­πό­θη­τη α­νά­καμ­ψη δεν θα έρ­θει αν δεν κα­τα­φέ­ρου­με να πεί­σου­με σοβα­ρούς ξέ­νους ε­πεν­δυ­τές ό­τι το ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κό πε­ρι­βάλ­λον στην Ελ­λάδα υ­πο­δέ­χε­ται με σο­βα­ρό­τη­τα και α­ξιο­ποιεί νέ­ες ε­πεν­δύ­σεις. Εί­ναι χα­ρα­κτηρι­στι­κή η α­να­κοί­νω­ση του ιν­δι­κού κο­λοσ­σού Mittal ό­τι α­πο­σύ­ρει το εν­δια­φέ­ρον του λό­γω της ρευ­στό­τη­τας της οι­κο­νο­μι­κής κα­τά­στα­σης της χώ­ρας” (http://www.ethnos.gr/3-5).

ΔΙΩΞΑΝΕ ΤΗΝ TASK FORCE

Οι σα­μπο­τα­ρι­στές ι­σχυ­ρί­ζο­νται ό­τι την κα­τα­στρο­φή της πα­ρα­γω­γής την έ­φε­ραν τα μνη­μό­νια και οι ευ­ρω­παί­οι ε­νώ α­ντί­θε­τα η πο­λύ­χρο­νη, στρατη­γι­κή πτώ­ση της βιο­μη­χα­νι­κής πα­ρα­γω­γής έ­φε­ρε τους δα­νει­στές και τα μνημό­νια. Έ­να α­πό τα μέ­τρα των μνη­μο­νί­ων ή­ταν η Ο­μά­δα Δρά­σης (Task Force). Ε­πρό­κει­το για μια ο­μά­δα ε­μπει­ρο­γνω­μώ­νων που σκο­πό εί­χε την πα­ρο­χή τε­χνι­κής βο­ή­θειας στις με­ταρ­ρυθ­μί­σεις και την ά­ντλη­ση κον­δυ­λί­ων α­πό την Ε­Ε. Πα­ρό­λα αυ­τά όμως: “Η ο­μά­δα των ε­μπει­ρο­γνω­μό­νων της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Ένω­σης, η ο­ποί­α συ­στή­θη­κε για να βο­η­θή­σει την Ελ­λά­δα να βελ­τιώ­σει τη δη­μό­σια διοί­κη­ση της χώρας και να α­ντλή­σει πε­ρισ­σό­τε­ρα κοι­νο­τι­κά κον­δύ­λια πρό­κει­ται να δια­λυθεί με­τά την άρ­νη­ση της νέ­ας ελ­λη­νι­κής α­ρι­στε­ρής κυ­βέρ­νη­σης να συ­νερ­γα­στεί μα­ζί της”, α­να­φέ­ρει το πρα­κτο­ρεί­ο ει­δή­σε­ων Reuters ε­πι­κα­λού­με­νο μη κα­το­νομα­ζό­με­νους α­ξιω­μα­τού­χους. Το Reuters ε­κτι­μά ό­τι αυ­τή η ε­ξέ­λι­ξη εν­δέ­χε­ται να ενο­χλή­σει κά­ποια κρά­τη μέ­λη της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Έ­νω­σης, τα ο­ποί­α εί­ναι ή­δη δυ­σαρε­στη­μέ­να με την Α­θή­να και την α­προ­θυ­μί­α της να προ­χωρή­σει σε με­ταρ­ρυθμί­σεις” (http://www.athensvoice.gr/article/14-4). Λί­γο πριν εί­χαν συ­να­ντη­θεί ο Τσί­πρας με τον Γιούν­κερ και ο τε­λευ­ταί­ος ε­νη­μέ­ρω­σε τον Τσί­πρα ό­τι η α­πο­στο­λή της Task Force λή­γει και θα α­ντι­κα­τα­στα­θεί α­πό έ­να νέ­ο θε­σμό με τον ί­διο ρό­λο, αλ­λά για ό­λα τα κράτη-μέ­λη. Ό­μως “Η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση θα κρα­τή­σει ε­πα­φή με την Task Force αλ­λά δεν θα συ­νερ­γα­στού­με μα­ζί τους. Εί­ναι πο­λι­τι­κό το ζή­τη­μα”, δή­λω­σε άλ­λος α­ξιω­ματού­χος της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης” (στο ί­διο).

Ο ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

Ε­νώ η χώ­ρα έ­χει α­νά­γκη α­πό ε­πεν­δύ­σεις ο υ­πουρ­γός της πα­ρα­γω­γι­κής κα­τα­στρο­φής, αυ­τός που υ­πο­κλί­νε­ται στους ρώ­σους, και που μό­λις ήρ­θε α­κύρω­σε κά­θε με­γά­λη μη ρώ­σι­κη ε­πέν­δυ­ση ή προ­σπα­θεί να την α­κυ­ρώ­σει, δή­λω­σε τε­λευ­ταί­α: “Την ε­πα­νε­ξέ­τα­ση του ι­σχύ­ο­ντος Νο­μο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου για την α­δειο­δό­τη­ση μο­νά­δων η­λε­κτρο­πα­ρα­γω­γής α­πό βιο­μά­ζα, το ο­ποί­ο χα­ρα­κτή­ρισε α­νε­παρ­κές, α­σα­φές και διά­τρη­το, προ­α­νήγ­γει­λε στη Βου­λή ο υ­πουρ­γός ΠΑ­ΠΕΝ, Πα­να­γιώ­της Λα­φα­ζά­νης, α­πα­ντώ­ντας σε ε­πί­και­ρη ε­ρώ­τηση του βου­λευ­τή του ΚΚΕ Σά­κη Βαρ­δα­λή, για τη σχε­δια­ζό­με­νη ε­γκα­τά­στα­ση δύ­ο ι­διω­τι­κών μονά­δων πα­ρα­γω­γής η­λε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας με καύ­ση βιο­μά­ζας, στην Κοι­νό­τη­τα Βα­σι­λι­κών του Δή­μου Θέρ­μης” (http://www.protothema.gr/24-4). 

Οι σο­σιαλ­φα­σί­στες σε α­γα­στή συ­νερ­γα­σί­α. Ο έ­νας βρί­σκει που γί­νεται η ε­πέν­δυ­ση και την καρ­φώ­νει στον άλ­λο για να την κλεί­σει! Και συ­νε­χί­ζει α­κά­θε­κτος ο αρ­χι­σα­μπο­τα­ρι­στής “Ό­πως δή­λω­σε ο Υ­πουρ­γός Πα­ρα­γω­γι­κής Ανα­συ­γκρό­τη­σης, Πε­ρι­βάλ­λο­ντος και Ε­νέρ­γειας, “το υ­φι­στά­με­νο θε­σμι­κό πλαίσιο α­φή­νει κε­νά και προ­κα­λεί αντι­φά­σεις, με α­πο­τέ­λε­σμα να ε­πω­φε­λού­νται κερ­δο­σκο­πι­κές ε­πεν­δύ­σεις οι ο­ποί­ες μπο­ρεί να εί­ναι ε­πω­φε­λείς για ι­διωτι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, αλ­λά συ­χνά ε­πι­βα­ρύ­νουν το πε­ρι­βάλ­λον, τις το­πι­κές οι­κονο­μί­ες και κοι­νω­νί­ες και δεν προ­σφέ­ρουν στην α­πα­σχό­λη­ση” (στο ί­διο). Ο Λαφα­ζά­νης α­να­κοί­νω­σε στη συ­νέ­χεια ό­τι το υ­πουρ­γεί­ο θα α­ξιο­ποι­ή­σει ό­λα τα νόμι­μα μέ­σα, στο πλαί­σιο της υ­πάρ­χου­σας νο­μο­θε­σί­ας, για να α­πο­τρέ­ψει την κατα­σκευ­ή των δύ­ο συ­γκε­κρι­μέ­νων μο­νά­δων στα Βα­σι­λι­κά.

Α­πί­στευ­το! Ο υ­πουρ­γός για τις ε­πεν­δύ­σεις να προ­σπα­θεί να α­κυρώσει ε­πεν­δύ­σεις. 

Ε­πι­βε­βαιώ­νε­ται με τον πιο πε­ρί­τρα­νο τρό­πο αυ­τό που η Ο­ΑΚ­ΚΕ λέ­ει ε­δώ και χρό­νια, ό­τι το σα­μπο­τάζ εί­ναι πο­λι­τι­κό και γί­νε­ται στη βά­ση ε­νός ορ­γανω­μέ­νου σχε­δί­ου με σκο­πό την πα­ρα­γω­γι­κή κα­τα­στρο­φή της χώ­ρας και την πρόσδε­σή της στο ρω­σο­κι­νέ­ζι­κο ά­ξο­να.