Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Οι ναζιστές υποστηρίζουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και ζητούν κοινό μέτωπο με το ψευτοΚΚΕ

 

Οι να­ζι­στές της “Χρυ­σής Αυ­γής” δεν λυ­πή­θη­καν τα γλυ­κό­λο­γα και τους ε­παί­νους για τη νέ­α, “α­ντι­μνη­μο­νια­κή” (τό­τε α­κό­μη δεν εί­χε υ­πο­γρά­ψει ό­τι σέ­βε­ται το μνη­μό­νιο), κυ­βέρ­νη­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ με τους Α­ΝΕΛ, κα­τά τη διάρ­κεια της συ­ζή­τη­σης ε­πί των προ­γραμ­μα­τι­κών δη­λώσεων, ό­πως ση­μειώ­νε­ται σε ρεπορ­τάζ της Ε­φη­με­ρί­δας των Συ­ντα­κτών της 12ης του Φλε­βά­ρη.

 

Έ­τσι, ο προ­φυ­λα­κι­σμέ­νος αρ­χι­τρα­μπού­κος “βου­λευ­τής” των να­ζι­στών Λα­γός δεν δί­στα­σε να “ρί­ξει” το σύν­θη­μα υ­πο­στή­ρι­ξης της ρω­σό­δου­λης, σο­σιαλφα­σι­στι­κής κυ­βέρ­νη­σης, με μπό­λι­κο ε­θνι­κο­μπολ­σε­βί­κι­κο “α­ντι­πλου­το­κρατι­σμό”: “Ε­μείς εί­μα­στε ε­δώ και πε­ρι­μέ­νου­με να γί­νουν αυ­τά που εί­πε ο πρωθυ­πουρ­γός και πε­ρι­μέ­νου­με την πα­ρα­δειγ­μα­τι­κή τι­μω­ρί­α ό­λων αυ­τών. Να ξε­κινή­σου­με, λοι­πόν, και να ε­λέγ­ξου­με ό­λους αυ­τούς τους με­γα­λο­ο­φει­λέ­τες. Ε­μείς εί­μα­στε μα­ζί σε αυ­τόν τον α­γώ­να που θα γί­νει στους με­γα­λο­κα­να­λάρ­χες, σε ό­σους έ­χουν πά­ρει τα θα­λασ­σο­δά­νεια και εκ­με­ταλ­λεύ­ο­νται τον ελ­λη­νι­κό λα­ό”.

Ο “Καιά­δας” - Γερ­με­νής ή­ταν ό­λο ε­πί­σης φι­λι­κό­τα­τος προς την κυ­βέρ­νη­ση: “Θέ­λω να πι­στεύ­ω πως η ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και οι Α­νε­ξάρ­τη­τοι Ελ­λη­νες, θα α­πο­κα­τα­στή­σει την πα­ρα­νο­μί­α και θα ε­πα­να­φέ­ρει την τά­ξη στο ελλη­νι­κό Κοι­νο­βού­λιο, την ο­μα­λή λει­τουρ­γί­α”.

Ο Πα­να­γιώ­τα­ρος έ­φτα­σε στο ση­μεί­ο να πει “δώ­στε υ­πη­κο­ό­τη­τα, ό­χι ιθα­γέ­νεια” στους με­τα­νά­στες. Α­πό κο­ντά και ο Μί­χος, που κα­τη­γό­ρη­σε τη Ν.Δ. ό­τι “τρο­μο­κρά­τη­σε τον ελ­λη­νι­κό λα­ό και πή­ρε το πο­σο­στό που πή­ρε α­πό κά­ποιους η­λι­κιω­μέ­νους και α­πό κά­ποια κομ­μα­τό­σκυ­λα”, ε­νώ κα­τάγ­γει­λε ό­σους βιάζο­νται να κά­νουν κρι­τι­κή στο νέ­ο κυ­βερ­νη­τι­κό σχή­μα: “Α­κό­μα δεν τους έ­χου­με δει, α­κού­με διά­φο­ρες α­πό­ψεις, α­κού­με τι έ­χουν να πουν και θα δού­με τι έ­χουν να κά­νουν”.

Την εκ­πλη­κτι­κό­τε­ρη, αλ­λά και α­πο­κα­λυ­πτι­κό­τε­ρη των δη­λώ­σε­ων, ω­στό­σο, έ­κα­νε ο υ­παρ­χη­γός της να­ζι­στι­κής συμ­μο­ρί­ας α­πό τη δε­κα­ε­τί­α του ’80, Παππάς, ο ο­ποί­ος κά­λε­σε τον Τσί­πρα να με­τρά­ει ό­χι μό­νο το πο­σο­στό και τους βουλευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και των Α­ΝΕΛ, αλ­λά και εκείνους των να­ζι­στών και του ψευ­τοΚ­ΚΕ στην “α­ντι­μνη­μο­νια­κή”, δη­λα­δή στη ρω­σό­δου­λη φα­σι­στι­κή πλειο­ψηφί­α!

“Ο κύ­ριος Πρω­θυ­πουρ­γός, ο κ. Τσί­πρας, έ­χει πολ­λά ό­πλα στην πο­λι­τική του φα­ρέ­τρα, αν θέ­λει α­λη­θι­νά να πραγ­μα­τώ­σει τους πό­θους του λα­ού. Δεν έχει μό­νο τις ψή­φους του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, το 36,34%, έ­χει και το 6,28% της Χρυ­σής Αυ­γής, έ­χει και το 5,47% του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, το 4,75% των Α­ΝΕΛ, έ­χει το 52,84% και μια πλειο­ψη­φί­α α­ντι­μνη­μο­νια­κή 194 βου­λευ­τών”.

Φυ­σι­κά, κα­νέ­νας α­πό τα κα­θε­στω­τι­κά φαιο-”κόκ­κι­να” κόμ­μα­τα δεν δια­νο­ή­θη­κε να κα­ταγ­γεί­λει την υ­πο­στή­ρι­ξη και το κά­λε­σμα ε­νό­τη­τας της συμμο­ρί­ας των χι­τλε­ρι­κών δο­λο­φό­νων, με τον Τσί­πρα α­πλώς να ψελ­λί­ζει κά­τι στην τε­λι­κή του ο­μι­λί­α πε­ρί “δη­μο­κρα­τι­κού τό­ξου”.

Και εί­ναι φυ­σι­κό να μη θί­γο­νται, α­φού η γραμ­μή Παπ­πά εί­ναι η γραμ­μή του “μέ­ντο­ρα”, γε­ω­πο­λι­τι­κού θε­ω­ρη­τι­κού του α­φε­ντι­κού τους Πού­τιν, Α­λέ­ξανδρου Ντού­γκιν, πε­ρί ε­νό­τη­τας να­ζι­στών και “κομ­μου­νι­στών” κα­τά του “ε­πά­ρατου α­στο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού και της Δύ­σης”, στη δι­κή μας πε­ρί­πτω­ση δη­λα­δή του φα­ντά­σμα­τος του “μνη­μο­νί­ου και της νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρης πεί­νας”.

Δεν εί­ναι τυ­χαί­ο λοι­πόν που η νέ­α, φι­λο­να­ζί­στρια ΣΥ­ΡΙ­ΖΑί­α πρό­εδρος της Βου­λής Κων­στα­ντο­πού­λου δε μπο­ρεί να προ­ε­δρεύ­σει αν ο ει­σαγ­γε­λέ­ας δεν της φέ­ρει τους φί­λους της τους να­ζή­δες “βου­λευ­τές” α­πό τον Κο­ρυ­δαλ­λό, τά­χα για να συ­μπλη­ρω­θεί η α­παρ­τί­α στο κοι­νο­βούλιο.