Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΔΟΥΛΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ

 

Πίσω από το κάτεργο της Cosco έρχονται τα κινέζικα πολεμικά

Ετοιμάζονται να της δώσουν όλο το λιμάνι

Την ώ­ρα που υ­πο­τί­θε­ται ό­τι η χώ­ρα υ­πό την κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προ­ετοί­μα­ζε τη “μά­χη των μα­χών” στο Eurogroup της 20/2 για τη “λα­ϊ­κή κυ­ριαρ­χί­α” και την “ε­θνική α­νε­ξαρ­τη­σί­α”,

ο πρω­θυ­πουρ­γός της χώ­ρας στε­κό­ταν προ­σο­χή πί­σω α­πό το βήμα ό­που μι­λού­σε ο ναύ­αρ­χος του 18ου πο­λε­μι­κού στό­λου της Κί­νας και υ­παρχη­γός του στό­λου της Νό­τιας Θά­λασ­σας, Ζαν­γκ Τσουα­σνού.

 

 Αυ­τά έ­γι­ναν πά­νω στην κι­νέ­ζι­κη φρε­γά­τα, έ­να α­πό τα πο­λε­μι­κά πλοί­α του στό­λου που ελ­λι­με­νίστη­κε στον Πει­ραιά για μί­α ε­βδο­μά­δα. Πιο πί­σω α­κό­μα ή­ταν ο υ­πουρ­γός ά­μυνας της χώ­ρας Καμ­μέ­νος, και ο υ­πουρ­γός Ναυ­τι­λί­ας Δρί­τσας.

Α­πό την ει­κό­να δεν θα μπο­ρού­σε να λεί­πει το με­γά­λο α­φε­ντι­κό. Έ­τσι, την ί­δια μέ­ρα, ο Κα­μέ­νος διά­βη­κε ε­πί­σης το κα­τώ­φλι της ρώ­σι­κης πρε­σβεί­ας για να πα­ρα­στεί σε δε­ξί­ω­ση για την “Η­μέ­ρα του Υ­πε­ρα­σπι­στή της Πα­τρί­δας” (της Ρω­σί­ας δη­λα­δή). Ε­κεί δή­λω­σε ό­τι “ε­μείς οι Έλ­λη­νες αι­σθα­νό­μα­στε α­σφαλείς ό­ταν εί­στε μα­ζί μας, και ε­σείς να αι­σθά­νε­στε α­σφα­λείς στο νό­τιο τμή­μα της Με­σο­γεί­ου, ε­πει­δή έ­χε­τε (ε­δώ) τους φί­λους και συμ­μά­χους” (συ­νέ­ντευ­ξη στο πρα­κτο­ρεί­ο TASS, ι­στο­σε­λί­δα “Η σύγ­χρο­νη Ρω­σί­α”, 24/2).

Το “ευχαριστώ” στην Κίνα από Τσίπρα - Παπούλια σημαίνει επέκταση του κάτεργου της Cosco και άνοιγμα του λιμανιού του Πειραιά στον κινέζικο πολεμικό στόλο

Κι ε­νώ ο Καμ­μέ­νος ά­νοι­γε το έ­δα­φος στους Ρώ­σους για να βα­δίσουν με α­σφά­λεια στο νό­τιο τμή­μα της Με­σο­γεί­ου διό­τι η Ελ­λά­δα θα εί­ναι α­σφα­λής μα­ζί τους (και προ­φα­νώς δεν υ­πάρ­χει με­γα­λύ­τε­ρη α­σφά­λεια α­πό αυ­τή που δίνουν οι ει­σβο­λείς της Ου­κρα­νί­ας, οι δια­με­λι­στές της Γε­ωρ­γί­ας και οι σφαγείς της Τσε­τσε­νί­ας), ο Τσί­πρας πά­νω στην κι­νέ­ζι­κη φρε­γά­τα δή­λω­νε “ευ­τυ­χής” που βρέ­θη­κε ε­κεί. Ο Τσί­πρας έ­δω­σε ευ­χές για “πρό­ο­δο και ευ­η­με­ρί­α” στην κινέ­ζι­κη γλώσ­σα και εί­πε ό­τι “ευ­χα­ρι­στού­με την Κί­να που θέ­λει να κά­νει τον Πει­ραιά το με­γα­λύ­τε­ρο λι­μά­νι της Με­σο­γεί­ου”. Πρό­σθε­σε ό­τι “α­πο­δί­δου­με ι­διαί­τε­ρη ση­μα­σί­α στις υ­φι­στά­με­νες κι­νε­ζι­κές δρα­στη­ριο­ποι­ή­σεις στην Ελλά­δα, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Cosco” και ό­τι “η Ελ­λά­δα μπο­ρεί να γί­νει πύ­λη ει­σό­δου της Κί­νας στην Ευ­ρώ­πη”. Δή­λω­σε ό­τι στο “ε­πί­πε­δο των σι­δη­ρο­δρο­μι­κών συν­δέ­σε­ων υ­πάρ­χει πε­ρι­θώ­ριο α­νά­πτυξης της συ­νερ­γα­σί­ας” για να μπο­ρέ­σει να γί­νει η Ελ­λά­δα, και ό­χι μό­νο ο Πει­ραιάς, πύ­λη ει­σό­δου της Κί­νας στην Ευρώ­πη. Έ­δω­σε έμ­φα­ση στο θέ­μα της συ­νερ­γα­σί­ας Ελ­λά­δας-Κί­νας στη θά­λασ­σα, υπο­δη­λώ­νο­ντας ό­τι θα υ­πάρ­χει συ­νέ­χεια των ε­πι­σκέ­ψε­ων του κι­νέ­ζι­κου στό­λου στον Πει­ραιά. Εί­πε συ­γκε­κρι­μέ­να: “η συ­νερ­γα­σί­α των δύ­ο λα­ών στη θά­λασσα α­πο­τε­λεί βά­ση για τις δύ­ο χώ­ρες”. Μά­λι­στα προ­γραμ­μα­τί­στη­κε κοι­νή ναυτι­κή ά­σκη­ση με το πο­λε­μι­κό ναυ­τι­κό της Ελ­λά­δας για την ο­ποί­α ο Τσί­πρας είπε πως ση­μα­το­δο­τεί­ται μια νέ­α πε­ρί­ο­δο στις ναυ­τι­κές α­μυ­ντι­κές σχέ­σεις των δύ­ο χω­ρών. Έ­τσι, τις πόρ­τες του στους κι­νέ­ζους α­ξιω­μα­τι­κούς ά­νοι­ξε και το Γε­νι­κό Ε­πι­τε­λεί­ο Ναυ­τι­κού ό­που τους υ­πο­δέ­χθη­κε ο αρ­χη­γός του ΓΕΝ. 

Οι δη­λώ­σεις του Τσί­πρα σή­μαι­ναν δύ­ο πράγ­μα­τα : Το πρώ­το ή­ταν ό­τι λό­γω της πα­ρου­σί­ας της Cosco στο λι­μά­νι του Πει­ραιά και ε­πει­δή χρω­στά­με ευ­χαρι­στί­ες στην Κί­να, που μέ­σω της Cosco “θέ­λει να κά­νει τον Πει­ραιά το με­γα­λύ­τερο λι­μά­νι της Με­σο­γεί­ου”, εί­ναι κα­λο­δεχού­με­νος ο­πο­τε­δή­πο­τε ο κι­νέ­ζι­κος στό­λος να έρ­χε­ται στον Πει­ραιά, και να έ­χει ε­δώ μί­α βά­ση στη Με­σό­γειο, στη λο­γι­κή της “διευ­κό­λυν­σης” και σε έν­δει­ξη “ευ­γνω­μο­σύ­νης”. Το δεύ­τε­ρο εί­ναι ότι η μι­κρή Ελ­λά­δα δεν πρέ­πει να βγά­ζει γλώσ­σα στη “με­γά­λη Κί­να”, τη νέ­α σύμμα­χο στον α­ντιευ­ρω­πα­ϊ­κό ε­θνι­κό α­γώ­να, και γι’ αυ­τό πρέ­πει να “διευ­κο­λύ­νει” τις “επεν­δύ­σεις” της α­κό­μα και με ξε­πού­λη­μα λι­μα­νιών και υ­πο­δο­μών ό­πως άλλω­στε έ­χει κά­νει μέ­χρι σή­με­ρα. Και κα­ταρ­χήν να της δώ­σει ό­λο το λι­μά­νι του Πει­ραιά. 

Σε αυ­τό το πνεύ­μα και α­κό­μα πιο δου­λι­κό ή­ταν το ευ­χα­ρι­στώ του Παπού­λια, του προ­έ­δρου της “ε­θνι­κής ο­μο­ψυ­χί­ας”, που υ­πο­δέ­χτη­κε το ναύ­αρ­χο με τους ε­πι­τε­λείς του στο Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου, και ευ­χα­ρί­στη­σε και α­πό την πλευ­ρά του τη “με­γά­λη Κί­να” η ο­ποί­α “σκέ­φτε­ται να δη­μιουρ­γή­σει το λι­μά­νι του Πει­ραιά σαν το με­γα­λύ­τε­ρο λι­μά­νι της Με­σο­γεί­ου”.

Και ο Κοτζιάς στην “εθνική προσπάθεια” για να πάρουν το λιμάνι οι Κινέζοι!

Ε­πει­δή ό­λα αυ­τά δεν μπο­ρούν να γί­νουν αν ο Πει­ραιάς δεν ξε­που­λη­θεί ο­λό­κλη­ρος στην Κί­να για να γί­νει “το με­γα­λύ­τε­ρο λι­μά­νι της Με­σο­γεί­ου”, η πρώ­τη ε­πί­σκε­ψη που έ­κα­νε ο κι­νέ­ζος ναύ­αρ­χος, στις 16/2 ό­ταν έ­φτα­σε ο στό­λος, δεν ή­ταν σε κά­ποιο στρα­τιω­τι­κό ή κυ­βερ­νη­τι­κό α­ξιω­μα­τού­χο. Με­τά α­πό πρό­σκλη­ση της διοί­κη­σης του ΟΛ­Π (!) πή­γε στα κε­ντρι­κά γρα­φεί­α του ΟΛ­Π πά­ντα μα­ζί με την κου­στω­δί­α του ό­που τους υ­πο­δέ­χθη­κε ο ί­διος ο Α­νω­με­ρί­της ως “πα­λαιός φί­λος της Κί­νας” για να τους δώ­σει το θυ­ρε­ό του λι­μα­νιού και α­να­μνη­στι­κά δώ­ρα (http://www.theseanation.gr/, www.portnet.gr, 16/2/2015). 

Την ί­δια μέ­ρα ο υ­πουρ­γός Ε­ξω­τε­ρι­κών της “α­νε­ξάρ­τη­της” Ελ­λά­δας, φί­λος του Ντού­γκιν και θερ­μός υ­πο­στη­ρι­κτής του Πού­τιν, συ­να­ντιό­ταν με τον πρε­σβευ­τή της Κί­νας στην Α­θή­να Ξια­ο­λί Ζου, με τον ο­ποί­ο εί­χε συ­να­ντη­θεί και ο ί­διος ο Τσί­πρας πριν τις ε­κλο­γές  και με­τά το σχη­μα­τι­σμό της κυ­βέρ­νη­σης στο Μα­ξί­μου. Στη συ­νά­ντη­ση των 50 λε­πτών, το θέ­μα που κυ­ριάρ­χη­σε ή­ταν η α­πο­κρα­τι­κο­ποί­η­ση του ΟΛ­Π (Βή­μα, 16/2). Σύμ­φω­να με το δη­μο­σί­ευ­μα ο δια­γω­νι­σμός θα προ­χω­ρή­σει το Μάρ­τη. Η συ­νά­ντη­ση έ­γι­νε σε “θερ­μό κλί­μα” πα­ρό­λο που ο Κο­τζιάς δεν πα­ρέ­λει­ψε στις “ι­διαί­τε­ρες ευαι­σθη­σί­ες της κυ­βέρ­νη­σης” για “ο­ρι­σμέ­νες πρα­κτι­κές” της Cosco που βρί­σκουν α­ντί­θε­τους τους ερ­γα­ζό­με­νους, στις ο­ποί­ες πά­ντως κα­θό­λου δεν ε­πέ­μει­νε ού­τε α­σφα­λώς τις πρό­βα­λε σαν ε­μπό­διο για την ε­ξέ­λι­ξη της “α­πο­κρα­τι­κο­ποί­η­σης”. Άλ­λω­στε ο Τσί­πρας που δεν εί­πε κου­βέ­ντα γι’ αυ­τό πά­νω στην κι­νέ­ζι­κη φρε­γά­τα και ο σιω­πη­λός δί­πλα του Δρί­τσας έ­δει­ξαν τις κυ­βερ­νη­τι­κές προ­θέ­σεις. Στο ε­πό­με­νο διά­στη­μα Κο­τζιάς και Τσί­πρας θα ε­πι­σκε­φθούν το Πε­κί­νο.

Τό­σο η Κί­να ό­σο και η Ρω­σί­α βιά­ζο­νται. Η Κί­να δεν εν­δια­φέ­ρε­ται για το α­πώ­τε­ρο μέλ­λον σε ό­τι α­φο­ρά τις “α­μυ­ντι­κές σχέ­σεις”, και η Ρω­σί­α θέ­λει γρή­γο­ρα να α­ξιο­ποι­ή­σει την κυ­βερ­νη­τι­κή δου­λι­κή εγ­γύ­η­ση ό­τι θα αι­σθά­νε­ται α­σφα­λής στο νό­τιο τμή­μα της Με­σο­γεί­ου. Σύμ­φω­να με δη­μο­σί­ευ­μα της Κα­θη­με­ρι­νής (20.11.2014), η Κί­να και η Ρω­σί­α ε­τοι­μά­ζο­νται να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν κοι­νά ναυ­τι­κά γυ­μνά­σια στη Με­σό­γειο και στον Ει­ρη­νι­κό μέ­σα στο 2015. Ό­πως α­να­φέ­ρει το δη­μο­σί­ευ­μα: “Η α­πό­φα­ση αυ­τή, που ε­πι­βε­βαιώ­νει τη στα­θε­ρή ε­νί­σχυ­ση των δε­σμών Μό­σχας και Πε­κί­νου, ο­ρι­στι­κο­ποι­ή­θη­κε κα­τά την πρό­σφα­τη συ­νά­ντη­ση των υ­πουρ­γών Α­μυ­νας των δύ­ο χω­ρών, Σερ­γκέ­ι Σο­ϊ­γκού και Τσαν­γκ Βαν­κουάν, στο Πε­κί­νο, ό­πως α­να­φέ­ρουν κι­νε­ζι­κά και α­με­ρι­κα­νι­κά ΜΜΕ. Πα­ρό­μοια, κοι­νά γυ­μνά­σια πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν για πρώ­τη φο­ρά στη Με­σό­γειο τον πε­ρα­σμέ­νο Ια­νουά­ριο. Ω­στό­σο, η νέ­α πρω­το­βου­λί­α στρα­τιω­τι­κής συ­νερ­γα­σί­ας α­πο­κτά πρό­σθε­τη ση­μα­σί­α, κα­θώς με­σο­λά­βη­σε η προ­σάρ­τη­ση της Κρι­μαί­ας α­πό τη Ρω­σί­α και η κρί­ση στην Α­να­το­λι­κή Ου­κρα­νί­α, ε­ξε­λί­ξεις που έ­φε­ραν τη Ρω­σί­α σε τρο­χιά με­τω­πι­κής σύ­γκρου­σης με τη Δύ­ση”. Με λί­γα λό­για η Μό­σχα χρειά­ζε­ται την ε­πί­δει­ξη ι­σχύ­ος στη Με­σό­γειο για να α­πει­λή­σει τη Δύ­ση και να ε­δραιώ­σει την κυ­ριαρ­χί­α της στην Ου­κρα­νί­α. Γι’ αυ­τό τους εί­ναι ε­ξαι­ρε­τι­κά χρή­σι­μη μί­α υ­πο­τα­κτι­κή Ελ­λά­δα που μπο­ρεί να τους προ­σφέ­ρει διευ­κο­λύν­σεις στη Με­σό­γειο.

Σύσσωμο το πολιτικό καθεστώς υποκλίνεται στα νέα αφεντικά. Πέφτουν τα προσωπεία ΣΥΡΙΖΑ - ψευτοΚΚΕ.

Εί­χα­με γρά­ψει το 2008 ό­ταν έ­γι­νε η σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης της προ­βλήτας Ι­Ι στην COSCO ό­τι ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ψευ­τοΚ­ΚΕ υ­πο­στή­ρι­ζαν τις α­περ­γί­ες διαρ­κεί­ας του ΟΛ­Π “ε­νά­ντια στην ι­διω­τι­κο­ποί­η­ση” για να διώ­ξουν τους άλ­λους υ­πο­ψήφιους ε­πεν­δυ­τές και κυ­ρί­ως την ι­τα­λο­ελ­βε­τι­κή MSC, το με­γα­λύ­τε­ρο πε­λά­τη του ΟΛΠ, και να μεί­νει η Cosco σε έ­να σι­κέ δια­γω­νι­σμό. Ε­πί­σης, ό­τι στη συ­νέ­χεια, συνέ­χι­σαν τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες για την πα­ρα­χώ­ρη­ση στην Cosco για να πε­τύ­χουν την απο­χώ­ρη­ση των πα­λαιό­τε­ρων υ­παλ­λή­λων του ΟΛ­Π με προ­γράμ­μα­τα που τα ε­πι­βα­ρύνθη­κε ο ΟΛ­Π και το κρά­τος, ώ­στε να μεί­νει κα­θα­ρή και χω­ρίς βά­ρη για την Cosco η προ­βλή­τα Ι­Ι ώ­στε να μπο­ρεί να τη με­τα­τρέ­ψει στο ερ­γα­σια­κό κά­τερ­γο που έ­χει γί­νει σή­με­ρα. Στη συ­νέ­χεια ό­ταν το κρά­τος θέ­λη­σε να πα­ρα­δώ­σει με α­πευ­θεί­ας α­νά­θε­ση και χω­ρίς δια­γω­νι­σμό την προ­βλή­τα Ι­Ι­Ι στην Cosco, και η Ευ­ρω­παϊ­κή Ε­πιτρο­πή έ­φερ­νε α­ντιρ­ρή­σεις στη συμ­φω­νί­α, κυ­ρί­ως κά­τω α­πό το βά­ρος των δια­μαρ­τυ­ριών των ευ­ρω­πα­ϊ­κών συν­δι­κά­των για τις συν­θή­κες ερ­γα­σια­κού κά­τερ­γου, το κα­θε­στώς με τη σύ­μπρα­ξη ψευ­το­α­ρι­στε­ράς και “Χρυ­σής Αυ­γής” οργά­νω­σε μί­α 24ω­ρη α­περ­γί­α στην προ­βλή­τα Ι­Ι μό­νο και μό­νο για να που­λή­σει τους ερ­γα­ζό­με­νους και να ε­ξα­πα­τή­σει τα ευ­ρω­πα­ϊ­κά συν­δι­κά­τα ό­τι η Cosco έ­γινε “ε­λα­στι­κή”, δέ­χτη­κε τη συν­δι­κα­λι­στι­κή ορ­γά­νω­ση των ερ­γα­ζο­μέ­νων, και δέχτη­κε να ξε­κι­νή­σει δια­πραγ­μα­τεύ­σεις για να βελ­τιώ­σει τους ό­ρους ερ­γα­σίας και τις συν­θήκες α­σφα­λεί­ας. Τί­πο­τα α­πό ό­λα αυ­τά δεν έ­γι­νε. Ω­στό­σο η Cosco διευ­κο­λύν­θη­κε για να πε­ρά­σει η συμ­φω­νί­α “φι­λι­κού δια­κα­νο­νι­σμού” με τον ΟΛΠ α­πό την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Ε­πι­τρο­πή και τε­λι­κά μέ­σα στην α­να­μπου­μπού­λα για την ε­κλο­γή του προ­έ­δρου της Δη­μο­κρα­τί­ας πέ­ρα­σαν α­πό τη Βου­λή τη σκαν­δα­λώδη τρο­πο­λο­γί­α για την πα­ρα­χώ­ρη­ση και της προ­βλή­τας Ι­Ι­Ι που ο­νο­μά­στη­κε “επέν­δυ­ση”, και που συ­νο­δεύ­τη­κε με την α­να­βο­λή για α­ό­ρι­στο χρό­νο του ε­λά­χιστου εγ­γυ­η­μέ­νου α­νταλ­λάγ­μα­τος, δη­λα­δή του ε­λά­χι­στου ε­νοι­κί­ου που ή­ταν υπο­χρε­ω­μέ­νη να κα­τα­βά­λει η Cosco α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό τον τζί­ρο της. Η κα­τα­βο­λή αυτού του ε­νοι­κί­ου συμ­φω­νή­θη­κε να α­να­βλη­θεί μέ­χρι να ε­πα­νέλ­θει το Α­ΕΠ της Ελλά­δας στα ε­πί­πε­δα του 2008 + 2% (!!!) Το ό­τι οι ερ­γα­σια­κές συν­θή­κες στην προ­βλή­τα ΙΙ κα­θό­λου δεν βελ­τιώ­θη­καν α­πο­δει­κνύ­ε­ται α­πό το ότι ο Δρί­τσας ό­ταν συζη­τιό­ταν η τρο­πο­λο­γί­α στη Βου­λή δή­λω­σε ό­τι οι ερ­γα­ζό­με­νοι δου­λεύ­ουν σε συνθή­κες Ντα­χά­ου! (Κα­θη­με­ρι­νή, 21/12/2014). Κα­τά τη συ­νη­θι­σμέ­νη του ό­μως πρα­κτι­κή ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πο­χώ­ρη­σε α­πό τη συ­ζή­τη­ση στη Βου­λή κα­τά την ψή­φι­ση της τρο­πο­λο­γί­ας για να μην την κα­τα­ψη­φί­σει. Ο Δρί­τσας α­μέ­σως μό­λις έ­γι­νε υ­πουρ­γός εί­πε ό­τι η σύμ­βα­ση με την Cosco θα γί­νει σε­βα­στή και ό­τι η κυ­βέρ­νη­ση θα ε­πι­διώ­ξει την ε­νί­σχυ­ση των κι­νέ­ζι­κων “ε­πεν­δύ­σε­ων” μέ­σα α­πό δια­κρα­τι­κές συμ­φω­νί­ες. Η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ α­πο­κα­λύ­πτει με τον καλύτε­ρο τρό­πο πό­σο αυ­τή η δή­θεν α­ντι-Cosco πο­λι­τι­κή ή­ταν μί­α με­θό­δευ­ση στην υ­πη­ρε­σί­α της Cosco.

Σή­με­ρα σύσ­σω­μα τα πο­λι­τι­κά κόμ­μα­τα της χώ­ρας υ­πο­δέ­χθη­καν τις ρεβε­ρά­ντζες της α­νώ­τα­της πο­λι­τι­κής η­γε­σί­ας στον κι­νέ­ζι­κο πο­λε­μι­κό στό­λο με πο­λύ με­γά­λη α­πο­δο­χή και ευ­χα­ρί­στη­ση. Ε­νώ το ψευ­τοΚ­ΚΕ υ­πο­κρι­τι­κά ξέ­πλυνε την ξε­νό­δου­λη στά­ση της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και υπο­βάθ­μι­σε το θέ­μα σχο­λιά­ζο­ντας το σαν μί­α υ­πό­θε­ση που α­φο­ρά “μπίζ­νες” και την “κερ­δο­φο­ρί­α” ελ­ληνι­κών και κι­νέ­ζι­κων ε­πι­χει­ρη­μα­τι­κών ο­μί­λων (www.902.gr). Βέ­βαια, κα­νέ­να ΠΑ­ΜΕ δεν δια­δή­λω­σε κα­τά της πα­ρου­σί­ας του κι­νέ­ζι­κου πο­λε­μι­κού στό­λου στον Πειραιά.

Το πό­σο α­συ­νή­θι­στα δου­λι­κή εί­ναι αυ­τή η συ­μπε­ρι­φο­ρά του πο­λι­τικού κα­θε­στώ­τος φαί­νε­ται κα­θα­ρά α­πό το πό­σο α­συ­νή­θι­στα δου­λι­κή ή­ταν η κυ­βερνη­τι­κή στά­ση. Τα πο­λε­μι­κά της Κί­νας συμ­με­τεί­χαν σε α­πο­στο­λές  προ­στα­σί­ας ε­μπο­ρι­κών πλοί­ων  α­πό πει­ρα­τές στον κόλ­πο του Ά­ντεν και πριν έρ­θουν στον Πει­ραιά έ­κα­ναν πε­ριο­δεί­α σε Αγ­γλί­α, Γερ­μα­νί­α, Ολ­λαν­δί­α, Γαλ­λί­α, στα πλαί­σια τά­χα της διε­θνούς α­ντι-πει­ρα­τι­κής εκ­στρα­τεί­ας. Τε­λευ­ταί­ος σταθ­μός ή­ταν ο Πει­ραιάς. Σε κα­μί­α ευ­ρω­πα­ϊ­κή χώ­ρα δεν συ­να­ντή­θη­καν οι κι­νέ­ζοι αξιω­μα­τι­κοί με ο­ποια­δή­πο­τε πο­λι­τι­κή η­γε­σί­α, αλ­λά μό­νο με ο­μο­λό­γους τους αξιω­μα­τι­κούς του ναυ­τι­κού! Κα­νέ­νας πρω­θυ­πουρ­γός, κα­νέ­νας υ­πουρ­γός ά­μυ­νας και κα­νέ­νας υ­πουρ­γός ναυ­τι­λί­ας δεν α­νέβη­κε σε φρε­γά­τα για να δη­λώ­σει “ευ­τυ­χής” που βρέ­θη­κε ε­κεί. Γι’ αυ­τό άλ­λω­στε η ε­πί­σκε­ψη του Τσί­πρα στο 18ο στόλο χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε α­πό τους κι­νέ­ζους κί­νη­ση “ι­διαί­τε­ρου συμ­βο­λι­σμού”. Αυ­τός ο συμ­βο­λι­σμός συ­γκί­νη­σε ό­λα τα κόμ­μα­τα της Βου­λής που την ί­δια ώ­ρα εί­χαν συ­μπα­ρα­τα­χθεί με την κυ­βέρ­νη­ση στη “μά­χη των μα­χών” κα­τά των ευ­ρω­παίων δα­νει­στών στο ό­νο­μα της “ε­θνι­κής α­νε­ξαρ­τη­σί­ας”. Υ­πο­κλί­θη­καν ό­λοι στην αρ­χι­φα­σι­στι­κή Κί­να που εί­χε φρο­ντί­σει μό­λις λί­γες μέ­ρες πριν να δη­λώ­σει ό­τι δεν γνω­ρί­ζει τί­πο­τα πε­ρί “προ­σφο­ράς οικο­νο­μι­κής βο­ή­θειας στην Ελ­λά­δα” (Έ­θνος, 11/2) που υ­πο­τί­θε­ται ό­τι εί­ναι το “ε­θνι­κό σχέ­διο Β” ό­πως και πρό­σφατα η Ρω­σί­α α­πέ­κλει­σε ο­ποια­δή­πο­τε οι­κο­νο­μι­κή βο­ή­θεια προς την Ελ­λά­δα.

Ό­σα έ­γι­ναν κα­τά την ε­πί­σκε­ψη του κι­νέ­ζι­κου πο­λε­μι­κού στό­λου στον Πει­ραιά α­πο­κά­λυψαν το φα­σι­στι­κό, ξε­νό­δου­λο και α­ντερ­γα­τι­κό πρό­σω­πο της κυ­βέρ­νη­σης του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και του πο­λι­τι­κού κα­θε­στώ­τος που τη στη­ρί­ζει. Φάνη­κε κα­θα­ρά πό­σο η σύ­γκρου­ση με την Ευ­ρώ­πη γί­νε­ται ό­χι για την “ε­θνι­κή α­νεξαρ­τη­σί­α” αλ­λά για τη βα­θύ­τε­ρη υ­πο­δού­λω­ση στα συμ­φέ­ρο­ντα του νε­ο­να­ζι­στι­κού ρω­σο­κι­νέ­ζι­κου ά­ξο­να.