Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ: ΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥ OCCUPY CENTRAL ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΙΣ ΗΔΗ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Στις 2 Δε­κέμ­βρη η τρι­με­λής η­γε­σί­α του Occupy Central, α­πο­τε­λού­με­νη α­πό τους πανε­πι­στη­μια­κούς Μπέ­νυ Τά­ι, Τσαν Κιν Μαν και τον κλη­ρι­κό Τσου Γιου Μιν­γκ, ζήτη­σε α­πό τους κα­τα­λη­ψί­ες του κέ­ντρου να α­πο­χω­ρή­σουν “για την α­κε­ραιό­τη­τα και την α­σφά­λεια των συ­γκε­ντρωμένων” α­να­κοι­νώ­νο­ντας το τέ­λος της πολι­τι­κής α­νυ­πα­κο­ής (βλ. El Pais, 2/12).

Πα­ρα­δό­θη­καν α­μέ­σως στην κι­νε­ζι­κή α­στυ­νο­μί­α, η ο­ποί­α τους ά­φη­σε ε­λεύ­θε­ρους χω­ρίς να τους α­παγ­γεί­λει κα­τη­γο­ρί­ες. Την προη­γου­μέ­νη εί­χε ε­πι­χει­ρη­θεί μί­α πε­ρι­κύ­κλω­ση των κυ­βερ­νη­τι­κών κτιρί­ων του Χον­γκ Κον­γκ, η ο­ποί­α, χω­ρίς να α­ντα­πο­κρί­νε­ται στις δια­θέ­σεις των πλα­τιών μα­ζών της πό­λης, κα­τέ­λη­ξε σε πα­τα­γώ­δη α­πο­τυ­χί­α.
Μ’ αυ­τό τον ά­δο­ξο τρό­πο η η­γε­σί­α του Occupy Central ε­πι­βε­βαί­ω­σε την ε­κτί­μη­σή μας (βλ. Νέ­α Α­να­το­λή, αρ. φ. 500) σχε­τι­κά με το βρό­μι­κο ρό­λο της μέ­σα στο δη­μο­κρατι­κό κί­νη­μα του Χον­γκ Κον­γκ, που ζη­τού­σε ε­κλο­γές ε­λεύ­θε­ρες α­πό κυ­βερ­νη­τικές πα­ρεμ­βά­σεις. Α­πο­δεί­χτηκε πια ό­τι ε­πρό­κει­το για πρά­κτο­ρες της κυ­βέρνη­σης του Πε­κί­νου, που χρη­σι­μο­ποί­η­σαν με­θό­δους πά­λης μι­ση­τές στο λα­ό, κρατώ­ντας τον σε ο­μη­ρί­α, έ­τσι ώ­στε να σπά­σουν τους δε­σμούς του κι­νή­μα­τος με τις μά­ζες, να α­δυ­να­τί­σουν και τε­λι­κά να σκο­τώ­σουν το με­γα­λύ­τε­ρο μαζι­κό κί­νη­μα που εμ­φα­νί­στη­κε στην Κί­να τον τε­λευ­ταί­ο και­ρό στρε­φό­με­νο ε­νά­ντια στο στυ­γνό σο­σιαλ­φα­σι­στι­κό κα­θε­στώς.