Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΜΟΣΧΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 

Το Γε­νά­ρη του ’12 ο βούλ­γα­ρος πρω­θυ­πουρ­γός Μπ. Μπο­ρί­σοφ α­νέ­στει­λε την ά­δεια που εί­χε δο­θεί στην α­με­ρι­κα­νι­κή Chevron για να ε­ρευ­νή­σει κοι­τά­σματα σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου ε­ξαι­τί­ας σφο­δρών οι­κο­λο­γι­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων. 13 μή­νες αρ­γό­τε­ρα εμ­φα­νί­στη­κε έ­να πα­ρό­μοιο κί­νη­μα δια­μαρ­τυ­ρό­με­νο για τις αυ­ξή­σεις στο η­λε­κτρι­κό ρεύ­μα και για την υ­ψηλή τι­μή των καυ­σί­μων, φέρ­νοντας σε πο­λύ δύ­σκο­λη θέ­ση την κυ­βέρ­νη­ση.

Σύμ­φω­να με τους Financial Times της 30/11, βούλ­γαροι πο­λι­τι­κοί και α­ξιω­μα­τού­χοι βλέ­πουν σή­με­ρα πί­σω α­πό αυ­τά τα κι­νή­μα­τα το μα­κρύ χέ­ρι του Κρεμ­λί­νου, που τα ε­νί­σχυ­σε με διά­φο­ρους τρό­πους προκει­μέ­νου να πλή­ξει τις προ­σπά­θειες της Σό­φιας να α­πε­μπλα­κεί α­πό τη ρω­σική ε­νερ­γεια­κή ε­ξάρ­τη­ση (90% των α­να­γκών σε α­έ­ριο κα­λύ­πτει σή­με­ρα η Γκάζ­προμ, που το που­λά 30% α­κρι­βό­τε­ρα απ’ ό­,τι στη Γερ­μα­νί­α).

“Πρέ­πει να θυ­μη­θού­με τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες ε­νά­ντια στο σχι­στό­λι­θο και τις άλ­λες ορ­γα­νω­μέ­νες δρά­σεις κα­τά της κυ­βέρ­νη­σης του Μπό­ι­κο Μπο­ρί­σοφ. Πρό­κει­ται για έ­να κα­λο­σχε­δια­σμέ­νο σε­νά­ριο που α­νέ­πτυ­ξαν ντό­πια ε­ταιρι­κά, ο­λι­γαρ­χι­κά και οι­κο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα που συν­δέ­ο­νται με τη Ρω­σί­α,” εί­πε ο Τσβε­τάν Τσβε­τά­νοφ, πρώ­ην υ­πουργός ε­σω­τε­ρι­κών που εί­ναι στε­νός συνερ­γά­της του Μπο­ρί­σοφ”.

Αυ­τοί δε θέ­λουν δια­φο­ρο­ποί­η­ση των πη­γών ε­νέρ­γειας, που θα έ­δι­νε ε­κτός των άλ­λων τη δυ­να­τό­τη­τα στη Σό­φια να δια­πραγ­μα­τευ­τεί α­πό ι­σχυ­ρό­τερη θέ­ση την τι­μή του ει­σα­γό­με­νου ρω­σι­κού α­ε­ρί­ου. Θέ­λουν μια α­δύ­να­μη Βουλγα­ρί­α και ευ­ρύ­τε­ρα μια Ευ­ρώ­πη χω­ρίς ε­νερ­γεια­κή ανε­ξαρ­τη­σί­α, εύ­κο­λο θύμα μιας α­στρα­πιαί­ας στρα­τιω­τι­κής ε­πί­θε­σης. Γι’ αυ­τό λυσ­σά­νε με τις α­πο­φάσεις της βουλ­γα­ρι­κής κυ­βέρ­νη­σης που κι­νού­νται σ’ αυ­τή την κα­τεύ­θυν­ση. Τέτοιας κα­τεύ­θυν­σης ή­ταν π.χ. η α­ναστο­λή ε­νός σχε­δί­ου 7 δις ευ­ρώ για την κατα­σκευ­ή ε­νός πυ­ρη­νι­κού ερ­γο­στα­σί­ου στο Δού­να­βη ι­σχύ­ος 2.000 MW που θα κα­τα­σκεύα­ζε η ρω­σι­κή κρα­τι­κή Rosatom. Τέ­τοια ή­ταν και η α­πό­φα­ση για την πα­ρα­χώ­ρη­ση έ­ρευνας για α­έ­ριο στη Μαύ­ρη Θά­λασ­σα σε μί­α διε­θνή κοι­νο­πρα­ξί­α υ­πό την η­γε­σία της γαλ­λι­κής Total. Να για­τί οι ρώ­σοι σο­σιαλ­να­ζί ε­ξα­πο­λύ­ουν “α­πό τα κά­τω” ε­πιθέ­σεις χρη­σι­μο­ποιώ­ντας γι’ αυ­τό το σκο­πό τα κι­νή­μα­τα των α­λη­θι­νών και των ψεύ­τι­κων οι­κο­λό­γων.

“”Η προ­σέγ­γι­ση της Μό­σχας εί­ναι ξε­κά­θα­ρη: θέ­λουν να δια­σφα­λί­σουν ό­τι η Βουλ­γα­ρί­α θα εί­ναι έ­νας α­να­ξιό­πι­στος ε­ταί­ρος για την Ε­Ε και το ΝΑΤΟ,” εί­πε ο Ι­λιάν Βα­σί­λεφ, διευ­θυ­ντι­κό στέ­λε­χος της Innovative Energy Solutions, μιας συμ­βου­λευτι­κής υ­πη­ρε­σί­ας με έ­δρα τη Σό­φια και πρώ­ην βούλ­γα­ρος πρε­σβευ­τής στη Μόσχα. “Η προ­σπά­θεια α­πο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης συ­νέ­βαι­νε συ­νή­θως στα μου­λω­χτά, αλλά εί­ναι φα­νε­ρή τώ­ρα ε­ξαι­τί­ας των ε­πι­δει­νού­με­νων προ­βλη­μά­των πά­νω στα ρω­σι­κής στή­ρι­ξης ε­νερ­γεια­κά σχέ­δια σαν α­πο­τέ­λε­σμα της σύ­γκρου­σης στην Ου­κρα­νί­α””.
Σύμ­φω­να με τους Financial Times: “Ε­κεί­νοι που υ­ποπτεύ­ο­νται την α­νά­μι­ξη της Μό­σχας στις τα­ρα­χές στη Σό­φια υ­πο­δει­κνύ­ουν μί­α εκ­στρα­τεί­α των ΜΜΕ -που λέ­γε­ται ό­τι κό­στι­σε 20 εκ. ευ­ρώ- προς υ­πο­στή­ρι­ξη των δια­μαρ­τυ­ριών ε­νά­ντια στο σχι­στό­λι­θο. Τη χει­ρί­στη­καν πολ­λά το­πι­κά ΜΜΕ και δια­φη­μι­στι­κές ε­ται­ρίες με ρω­σικές δια­συν­δέ­σεις.
Έ­να ά­το­μο που ε­μπλέ­κε­ται στην εκ­στρα­τεί­α τη χα­ρα­κτή­ρι­σε “ά­νευ προ­η­γου­μέ­νου για τη Βουλ­γα­ρί­α”, ε­μπλέ­κο­ντας διά­φο­ρες πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ομά­δες, πλη­ρω­μέ­νους δια­δη­λω­τές που κα­τέ­βη­καν με λε­ω­φο­ρεί­α α­π’ ό­λη τη χώ­ρα και τη­λε­ο­πτι­κές ε­πι­θέ­σεις. Το Σο­σια­λι­στι­κό κόμ­μα, διά­δο­χοι των "Κομ­μουνι­στών" που διοί­κη­σαν τη Βουλ­γα­ρί­α με α­φο­σί­ω­ση προς το Κρεμ­λί­νο για τέσ­σερις δε­κα­ε­τί­ες, α­γκά­λια­σαν το σκο­πό.
“Οι σο­σια­λι­στές βγή­καν ε­νά­ντια στην έ­ρευ­να για σχι­στο­λι­θι­κό α­έριο με έμ­φα­ση”, εί­πε έ­νας πρώ­ην υ­ψη­λό­βαθ­μος α­ξιω­μα­τού­χος. “Ο κομ­μα­τι­κός τους μη­χα­νι­σμός ή­ταν ε­νερ­γός στην ορ­γά­νω­ση των δια­μαρ­τυ­ριών.””

Α­πό κοι­νού με τους πρώ­ην ψευ­το­κομ­μου­νι­στές και οι α­κρο­δε­ξιοί του Α­τά­κα, ε­νός τό­σο ξε­τσί­πω­τα ρω­σό­δου­λου μορ­φώ­μα­τος, που ο αρ­χη­γός του προτί­μη­σε να ξε­κι­νή­σει α­πό τη Μό­σχα την εκ­στρα­τεί­α του για τις τε­λευ­ταί­ες ευ­ρω­ε­κλο­γές!
“Του­λά­χι­στο δύ­ο πρώ­ην σύμ­βου­λοι της βουλ­γα­ρι­κής κυ­βέρ­νη­σης πιστεύ­ουν ό­τι το κόμ­μα έ­λα­βε χρη­μα­το­δό­τη­ση μέ­σω του τμή­μα­τος Σό­φιας του Ρούσκι Μιρ, ε­νός ορ­θό­δο­ξου πο­λι­τι­στι­κού ι­δρύ­μα­τος που ί­δρυ­σε ο ρώ­σος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν σαν έ­να μέ­σο ά­σκη­σης ε­λα­φριάς πί­ε­σης στο ε­ξω­τε­ρικό -πα­ρό­τι η Μι­γκλέ­να Α­λε­ξά­ντρο­βα, βου­λευ­τί­να του Α­τά­κα, το αρ­νεί­ται. […]
Ω­στό­σο, ο­ρι­σμέ­νοι πρώ­ην βούλ­γα­ροι α­ξιω­μα­τού­χοι πα­ρα­μέ­νουν πεπει­σμέ­νοι για το ρό­λο του Κρεμ­λί­νου. “Έ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα να κι­νη­το­ποι­ή­σουν, πλη­ρώ­νουν σε με­τρη­τά και κα­νο­νί­ζουν με­τα­φο­ρές δια­δη­λω­τών,” εί­πε έ­νας. “Την ί­δια στιγ­μή εί­ναι ε­ξοι­κειω­μέ­νοι στο να χρησι­μο­ποιούν τα κοι­νω­νικά μέ­σα για να προ­σελ­κύ­ουν γνή­σιους συμ­με­τέ­χο­ντες ό­πως εί­ναι οι πε­ρι­βαλ­λοντι­κές ο­μά­δες””.
Οι ί­διες αυ­τές ο­μά­δες δε βγά­ζουν ά­χνα για το ρω­σι­κό α­γω­γό South Stream, που προ­ω­θού­σε η προ­η­γού­με­νη “σο­σια­λι­στι­κή” κυ­βέρ­νη­ση και του ο­ποί­ου το κό­στος κα­τα­σκευ­ής έ­χει ε­κτο­ξευ­τεί α­πό 1,2 σε 3,8 δις ευ­ρώ. Ό­μως τα ί­δια κά­νουν πα­ντού. Έ­τσι και στην Ελ­λά­δα ξεσπα­θώ­νουν ε­νά­ντια στα με­ταλ­λεί­α Χαλ­κι­δι­κής όταν εί­ναι να ε­πεν­δύ­σουν ε­κεί οι Κα­να­δοί, αλ­λά σω­παί­νουν προ­κλη­τι­κά ό­ταν πα­ρα­χω­ρού­νται στο δι­κό τους κρα­τι­κο-ο­λι­γάρ­χη Μπό­μπο­λα. Η δια­φο­ρά εί­ναι ότι στη Βουλ­γα­ρί­α υ­πάρ­χουν σο­βα­ρές α­ντι­στά­σεις α­πό πολι­τι­κές δυ­νά­μεις σ’ αυ­τό το σα­μπο­τάζ, ε­νώ ε­δώ κυ­βέρ­νη­ση και α­ντι­πο­λί­τευ­ση διευ­κο­λύ­νουν ε­ντε­λώς τυ­φλά και δου­λι­κά τη ρω­σι­κή ε­πέ­λα­ση.