Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ό­πως κά­θε χρό­νο έ­τσι στο τέ­λος και  αυ­τής της χρο­νιάς η Ο­ΑΚ­ΚΕ κά­νει μια οι­κο­νο­μι­κή ε­ξόρ­μη­ση που έ­χει σαν κύ­ριο στό­χο να κα­λύ­ψει τα χρέ­η που έ­χει α­φή­σει η χρο­νιά. Αυ­τή η χρο­νιά εί­χε τις ευ­ρω­ε­κλο­γές που οι­κο­νο­μι­κά ήταν για μας μια με­γά­λη δο­κι­μα­σί­α  για­τί παρά το κά­λε­σμα που κά­να­με προς τα έ­ξω και πα­ρά τη συ­γκι­νη­τι­κή ε­νί­σχυ­ση που έ­δω­σαν αρ­κε­τοί φί­λοι μας,  τε­λι­κά το με­γα­λύ­τε­ρο οι­κο­νο­μι­κό βά­ρος το α­νέ­λα­βαν πά­λι  κυ­ρί­ως  τα μέ­λη  του κόμ­μα­τος.

Ε­πει­δή  η τα­ξι­κή σύν­θε­ση της Ο­ΑΚ­ΚΕ εί­ναι τέ­τοια ώ­στε τα μέ­λη μας και οι πιο κο­ντι­νοί ορ­γα­νω­τι­κά φί­λοι και ε­νι­σχυ­τές μας βρέ­θη­καν α­πό την κρί­ση με τσα­κι­σμέ­να  με­ρο­κά­μα­τα ή στην α­νερ­γί­α, το κα­τέ­βα­σμα έ­γι­νε δυνα­τό με αι­μα­τη­ρές προ­σω­πι­κές θυ­σί­ες  και με νέ­α χρέ­η.  Γι αυ­τό δυ­στυ­χώς δεν μπο­ρού­με να κα­τε­βού­με και σε τού­τες ε­δώ τις πο­λύ κρί­σι­μες ε­κλο­γές  που έ­χουν σχε­δια­στεί για να α­νε­βά­σουν για πρώ­τη φο­ρά στην ε­ξου­σί­α τον πιο σκλη­ρό πυ­ρή­να του σο­σιαλ­φα­σι­σμού και της πο­λι­τι­κής α­νω­μα­λί­ας. 

Ό­μως έ­τσι κι αλ­λιώς μας πε­ρι­μέ­νει πολ­λή πο­λι­τι­κή δου­λειά που σημαί­νει πιο πολ­λά έ­ξο­δα για προ­πα­γαν­δι­στι­κό υ­λι­κό, με­τα­κι­νή­σεις κλπ, χώ­ρια που  πρέ­πει να τε­λειώ­σου­με και με τα χρέ­η. 

Κα­λού­με λοι­πόν τους φί­λους της Ο­ΑΚ­ΚΕ να την ε­νι­σχύ­σουν ο κα­θέ­νας με ό­σες δυ­να­τό­τη­τες έ­χει.  Ε­κτός α­πό την ά­με­ση ε­πα­φή με συ­ντρό­φους της οργά­νω­σης και με κου­πό­νια μπο­ρούν να στεί­λουν χρή­μα­τα στον τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό της Ε­θνι­κής Τρά­πε­ζας με αρ. 160/76496229 ή να στεί­λουν τα­χυ­δρο­μι­κή ε­πιτα­γή στο ό­νο­μα Κώ­στας Κού­τε­λος, ΤΘ 3408, ΤΚ 10210 Α­θή­να.

Ξέ­ρου­με ό­τι η οι­κο­νο­μι­κή δυ­να­τό­τη­τα ε­νός  κόμ­μα­τος ε­ξαρ­τά­ται σε μεγά­λο βαθ­μό α­πό την ορ­γα­νω­τι­κή του α­νά­πτυ­ξη, αλ­λά α­πό την άλ­λη η οι­κο­νο­μική δυ­νά­το­τη­τα ε­ξαρ­τά­ται και α­πό το ι­δε­ο­λο­γι­κό και πο­λι­τι­κό ε­πί­πε­δο του κόμμα­τος και α­πό την πί­στη που αυ­τό ε­μπνέ­ει στους ο­πα­δούς του. Με αυ­τήν την έν­νοια η οι­κο­νο­μι­κή ε­νί­σχυ­ση έ­χει πο­λι­τι­κά και γι αυ­τό ορ­γα­νω­τι­κά απο­τέ­λε­σμα­τα πά­νω σε κά­θε κόμ­μα. Εί­ναι μια πρά­ξη με­γά­λης η­θι­κής και πο­λιτι­κής ση­μα­σί­ας.