Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΠΑΝΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σύμ­φω­να με το νο­μο­σχέ­διο για το φυ­σι­κό α­έ­ριο που πρό­κει­ται να ψηφι­στεί στη Βου­λή και συ­γκε­κριμ­μέ­να στην πα­ρά­γρα­φο 2 του άρ­θρου 12 η τι­μή χρή­σης του δι­κτύ­ου φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου α­πό το έ­να ευ­ρώ τη με­γα­βα­τώ­ρα που εί­ναι σή­με­ρα α­νε­βαί­νει στα τέσ­σε­ρα ευ­ρώ. Η αύ­ξη­ση εί­ναι ο­ρι­ζό­ντια σε ό­λες τις βιο­μη­χα­νί­ες, πράγ­μα το ο­ποί­ο ση­μαί­νει ό­τι αυ­τή η αύ­ξη­ση των 3 ευ­ρώ/MWh ση­μαί­νει μια αύ­ξηση στο κό­στος α­ε­ρί­ου πε­ρί­που 8%, ό­πως κα­ταγ­γέ­λει η έ­νω­ση βιο­μηχα­νι­κών κα­τα­να­λω­τών ε­νέρ­γειας.
 
Ό­πως εί­ναι γνω­στό, και πα­ρό­λη τη δια­φη­μι­σμέ­νη μεί­ω­ση κα­τά 15% της τι­μής του α­ε­ρί­ου α­πό τη Gazprom πέ­ρι­συ, η τι­μή με την ο­ποί­α το ρώ­σι­κο μο­νο­πώ­λιο που­λά το α­έ­ριο στη χώ­ρα μας συ­νε­χί­ζει με διά­φο­ρα τερ­τί­πια να εί­ναι κα­τά 30% ακρι­βό­τε­ρη α­πό ό­τι στις άλ­λες ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες. Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι το κό­στος των προ­ϊ­ό­ντων των ελ­λη­νι­κών βιο­μη­χα­νιών, ι­διαί­τε­ρα της βα­ριάς βιο­μηχα­νί­ας ε­ντά­σε­ως ε­νέρ­γειας-χα­λυ­βουρ­γί­ες, α­λου­μί­νιο-είναι τό­σο πο­λύ αυ­ξημέ­νο με α­πο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρούν να που­λή­σουν τα προ­ϊ­ό­ντα τους στο ε­ξωτε­ρι­κό, να α­πο­λύ­ουν ερ­γά­τες και να κιν­δυ­νεύ­ουν να κλεί­σουν. Οι ρω­σό­δου­λοι τό­τε πα­ρου­σί­α­σαν σαν δώ­ρο του φί­λου τους Πού­τιν αυ­τή τη συμ­φω­νί­α. Ό­μως πρό­κει­ται για μια ε­παίσχυ­ντη α­ποι­κιο­κρα­τι­κή συμ­φω­νί­α. Αυ­τή πέ­ρα α­πό το γε­γο­νός ό­τι ε­πε­κτεί­νε­ται μέ­χρι το 2026 ε­ξαρ­τώ­ντας την ελ­λη­νι­κή βιο­μη­χα­νί­α α­πό τα συμ­φέ­ρο­ντα της φα­σι­στι­κής Ρω­σί­ας, συν­δέ­ει την τι­μή του φυ­σι­κού α­ερί­ου με την τι­μή του πε­τρε­λαί­ου και ε­πί­σης ο­ρί­ζει κα­τώ­τε­ρη ποσό­τη­τα που πρέ­πει η χώ­ρα μας να α­πορ­ρο­φά. Με βά­ση αυ­τή τη συμ­φω­νί­α και έ­χο­ντας μειωθεί η ζή­τη­ση φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου, η χώ­ρα μας δεν κα­τα­νά­λω­σε τις συμ­φω­νη­μέ­νες ποσό­τη­τες με α­πο­τέ­λε­σμα τώ­ρα να πλη­ρώ­σει τη δια­φο­ρά. Αυ­τό ση­μαί­νει μια πρόσθε­τη ε­πι­βά­ρυν­ση 80 ε­κατ.ευρώ το ο­ποί­ο θα με­τα­κυ­λη­θεί σε ό­λους τους κατα­να­λω­τές. 
Ή­δη νω­ρί­τε­ρα την 1η Ο­κτω­βρί­ου δη­μο­σιεύ­θη­κε σε ΦΕΚ μια α­κό­μη αύ­ξηση στη τι­μή του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου. Συ­γκε­κριμ­μέ­να θε­σπί­στη­κε ο μη­χα­νι­σμός της ε­πι­βο­λής τέ­λους α­σφά­λειας α­νε­φο­δια­σμού, με τον ο­ποί­ο 4 εκ. ευ­ρώ θα συλ­λέγο­νται α­πό οι­κια­κούς και βιο­μη­χα­νι­κούς κα­τα­ναλω­τές και θα ε­πι­δο­τού­νται 5 ερ­γο­στά­σια πα­ρα­γω­γής ρεύ­μα­τος α­πό φυ­σι­κό α­έ­ριο (2 της ΔΕ­Η, 2 της Ελ­πέ­ντισον και 1 της ΤΕΡ­ΝΑ). Έ­να μέ­ρος θα δί­νε­ται για την ε­πι­δό­τη­ση της κα­τα­σκευ­ής πρό­σθε­των ε­γκα­τα­στά­σε­ων για α­πο­θή­κευ­ση πε­τρε­λαί­ου, ως ε­ναλ­λα­κτι­κού καυ­σί­μου, και έ­να μέ­ρος για την α­γο­ρά του ί­διου του καυ­σί­μου. Αυ­τό γί­νε­ται δηλα­δή με το αι­τιο­λο­γι­κό της α­σφά­λειας ε­φο­δια­σμού σε καύ­σι­μα. Αυ­τό το νέ­ο σύ­στη­μα ε­πι­βα­ρύ­νει οι­κια­κούς, βιο­μη­χα­νι­κούς κα­τα­να­λω­τές και η­λε­κτροπα­ρα­γω­γούς, την ώ­ρα που η κυ­βέρ­νη­ση ε­ξα­κο­λου­θεί να υ­πό­σχε­ται χα­μη­λό­τε­ρες τι­μές φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου. Α­πό 16 λε­πτά τη με­γα­βα­τώ­ρα (βιο­μη­χα­νί­α) ως 48 λε­πτά τη με­γα­βα­τώ­ρα (οι­κια­κοί κα­τα­να­λω­τές).
Αν η κυ­βέρ­νη­ση δεν ή­ταν δου­λι­κή θα α­κο­λου­θού­σε την πο­λι­τι­κή των άλ­λως ευ­ρω­πα­ϊ­κών χω­ρών που έ­χουν χα­μη­λό­τε­ρο κό­στος ΦΑ ή θα α­κο­λου­θού­σε το πα­ρά­δειγ­μα της Λι­θουα­νί­ας που α­πε­ξάρ­τη­σε έ­να ση­μα­ντι­κό μέ­ρος της οι­κονο­μί­ας της α­πό το ρώ­σι­κο ΦΑ με την υ­πο­γρα­φή συμ­φω­νιών πώ­λη­σης ΦΑ με τη Νορ­βη­γί­α.