Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η ΔΟΥΡΟΥ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Η ΣΥ­ΡΙ­ΖΑΙΑ πε­ρι­φε­ρειάρ­χης συ­νε­πής με ό­σα εί­χε ε­ξαγ­γεί­λει πριν τις αυ­το­διοι­κη­τι­κές ε­κλο­γές  με ε­πι­στο­λή που έ­στει­λε πρό­σφα­τα προς τους δη­μάρ­χους που ε­μπλέ­κο­νται με τη δια­χεί­ρη­ση των α­πορ­ρι­μά­των του νο­μού Ατ­τι­κής, έ­βα­λε ε­πί­ση­μα τέ­λος στους δια­γω­νι­σμούς για την υ­λο­ποί­η­ση 4 μο­νά­δων ε­πε­ξερ­γα­σί­ας α­πορ­ριμ­μά­των σε Φυ­λή, Ά­νω Λιό­σια, Γραμ­μα­τι­κό και Κε­ρα­τέ­α.
Τα τέσ­σε­ρα αυ­τά έρ­γα θα κα­τα­σκευά­ζο­νταν μέ­σω του θέ­σμου ΣΔΙΤ (Σύ­μπρα­ξη Δη­μό­σιου - Ι­διω­τι­κού Τομέ­α) και το μι­σό πε­ρί­που του ε­κτι­μώ­με­νου προ­ϋ­πο­λογι­σμού τους, ύ­ψους 450 ε­κατ. ευ­ρώ, θα προ­ερ­χό­ταν α­πό το Ε­ΣΠΑ. Οι τέσ­σε­ρις μο­νάδες θα δια­χει­ρί­ζο­νταν το σύ­νο­λο των α­πορ­ριμ­μά­των των νοι­κο­κυ­ριών, τα ορ­γα­νι­κά υ­λι­κά και τα υ­πο­λείμ­μα­τα α­πό τα κέ­ντρα δια­χεί­ρι­σης α­να­κυ­κλώ­σι­μων υ­λι­κών, αυ­τά που πε­ριέ­χο­νται στους μπλε κά­δους που βλέ­που­με στους δρόμους της Α­θή­νας. Δη­λα­δή α­πό τη στιγ­μή που θα ξε­κι­νού­σε η λει­τουρ­γί­α των μονά­δων αυ­τών, τα σκου­πί­δια που θα ει­σέρ­χο­νταν σε αυ­τές θα “έ­βγαι­ναν” με τη μορφή α­να­κυ­κλώ­σι­μων υ­λικών (π.χ. α­λου­μί­νιο ή χαρ­τί), κο­μπό­στ και πρά­σι­νης ε­νέρ­γειας. Τα υ­πό­λοι­πα α­πό την ε­πε­ξερ­γα­σί­α θα ο­δη­γού­νταν στους ΧΥ­ΤΥ. Η αιτιο­λο­γί­α που α­νέ­φε­ρε η Δού­ρου στην ε­πι­στο­λή της εί­ναι “η α­κύ­ρω­ση των εν εξε­λί­ξει δια­γω­νι­σμών ή­ταν ε­πι­βε­βλη­μέ­νη, κα­θώς τα έρ­γα αυ­τά απο­τε­λούν “μήτρα πα­ρα­γω­γής σκαν­δά­λων” (capital.gr,7-10). Ό­μως στε­λέ­χη που ε­μπλέ­κο­νται στους δια­γωνι­σμούς έ­χουν α­ντί­θε­τη ά­πο­ψη “Θα α­να­μέ­να­με α­πό την νέ­α Πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Ατ­τικής να με­λε­τή­σει και να διορ­θώ­σει τυ­χόν α­στο­χί­ες στις προ­δια­γρα­φές των δια­γω­νι­σμών σε συνερ­γα­σί­α με την γραμ­μα­τεί­α ΣΔΙΤ, α­ντί να α­κυ­ρώ­σει τους δια­γω­νι­σμούς για τις μο­νά­δες ε­πε­ξερ­γα­σί­ας στε­ρε­ών α­πορ­ριμ­μά­των στη Αττι­κή με κίν­δυ­νο να χα­θούν κον­δύ­λια και να ε­πι­βλη­θούν πρό­στι­μα. Η υ­πάρ­χου­σα δια­δι­κα­σί­α, μέ­σω ΣΔΙΤ, ε­πι­τρέ­πει την α­να­θε­ώ­ρη­ση των ό­ρων των έρ­γων της Ατ­τι­κής, κα­θώς δεν έ­χουν ε­γκρι­θεί α­κό­μη τα τε­λι­κά τεύ­χη δη­μο­πρά­τη­σης” (στο ί­διο).
Η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση ε­δώ και χρό­νια ζη­τά να κλεί­σουν οι ΧΥ­ΤΑ και να αντι­κα­τα­στα­θούν α­πό σύγ­χρο­νες μο­νά­δες ε­πε­ξερ­γα­σί­ας. Ε­άν αυ­τό δεν συμ­βεί ά­με­σα τό­τε η Ελ­λά­δα θα βρε­θεί για πολ­λο­στή φο­ρά να πλη­ρώ­νει υ­πέ­ρο­γκα πρό­στι­μα. Την ί­δια στιγ­μή, η Δού­ρου α­να­φέ­ρει στην ε­πι­στο­λή της ό­τι “η υ­φι­στάμε­νη ε­γκα­τά­στα­ση στη Φυ­λή θα πρέ­πει στα­δια­κά να κλεί­σει, ζη­τώ­ντας α­πό τους δή­μους να εκ­πο­νή­σουν έ­ως το τέ­λος της χρο­νιάς το­πι­κά σχέ­δια δια­χεί­ρισης α­πορ­ριμ­μά­των” (στο ί­διο). Τώ­ρα πως θα το κά­νουν αυ­τό κα­νείς δεν ξέ­ρει. Στο πως θα με­τα­φερ­θούν και που οι υ­πάρ­χου­σες ε­γκα­τα­στά­σεις η Δού­ρου βέ­βαια δεν μπή­κε στον κό­πο να α­πα­ντή­σει. Σύμ­φω­να με δη­μο­σιεύ­μα­τα του τύ­που, που η ί­δια διέ­ψευ­σε, ε­τοι­μάζει σχέ­διο για την ε­ξα­γω­γή των σκου­πι­διών στην Κί­να. 
Ό­μως αρ­γό­τε­ρα στις 24-10 στη συ­νε­δρί­α­ση της πε­ρι­φέ­ρειας Ατ­τι­κής η Δού­ρου έ­φε­ρε για ψή­φι­ση έ­ναν προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό που ή­ταν ο ί­διος που εί­χε ψη­φίσει την προ­η­γού­με­νη χρο­νιά η πα­ρά­τα­ξη του Σγου­ρού, ο ο­ποί­ος ή­ταν τό­τε περι­φε­ρειάρ­χης, και η ο­ποί­α Δού­ρου και η πα­ράτα­ξή της τον εί­χαν κα­τα­ψη­φί­σει κα­ταγ­γέ­λο­ντάς τον ως μνη­μο­νια­κό και τα­ξι­κό. Το πα­ρά­δο­ξο εί­ναι ό­τι σε αυτόν τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό υ­πάρ­χει η ε­κτέ­λε­ση του έρ­γου κα­τα­σκευ­ής ΧΥ­ΤΑ στο Γραμ­μα­τι­κό. Αυ­τή η υ­πα­να­χώ­ρη­ση της Δού­ρου α­πό τις προ­ε­κλο­γι­κές της δε­σμεύ­σεις ο­δή­γη­σε πολ­λούς κα­τοί­κους του Γραμ­μα­τι­κού να την α­πο­δο­κι­μά­σουν κα­τά τη διάρ­κεια της συ­ζή­τη­σης του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού-α­φού τους εί­χε κο­ρο­ϊδέ­ψει προ­ε­κλο­γι­κά λέ­γο­ντάς τους ό­τι δεν θα γι­νό­νταν κα­νέ­νας ΧΥ­ΤΑ στην περιο­χή τους. Έρ­γα και η­μέ­ρες σο­σιαλ­φα­σι­στών!