Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟΥ ΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

  Την πε­ρί­ο­δο πριν την κρί­ση οι ρω­σό­δου­λοι πραγ­μα­το­ποιού­σαν το παρα­γω­γι­κό τους σα­μπο­τάζ, για να πα­ρα­δώ­σουν πο­λύ αρ­γό­τε­ρα τη χώ­ρα σχε­δόν κα­τε­στραμ­μέ­νη και φτη­νή στα νύ­χια του ρω­σο­κι­νέ­ζι­κου σο­σια­λι­μπε­ρια­λισμού.
 
Σή­με­ρα, ι­διαί­τε­ρα με­τά την κρί­ση, η πο­λι­τι­κή τους έ­χει πε­ρά­σει σε άλ­λο στά­διο. Τώ­ρα ε­νώ κα­τα­στρέ­φουν πα­ράλ­λη­λα πα­ρα­δί­δουν τις πα­ρα­γω­γι­κές δυ­νά­μεις στη νέ­α α­να­το­λι­κά α­φε­ντι­κά και την δου­λι­κή τους νέ­α κρα­τι­κο­δίαι­τη γρα­φειο­κρα­τί­α. Έ­χου­με γα­ψει αρ­κε­τά για την Πει­ραιώς, την Α­ΤΕ, τη Δωδώ­νη, τη Σε­κάπ, τον Ο­ΠΑΠ, το ξε­νο­δο­χεί­ο Μα­κε­δο­νί­α κλπ . Πρό­σφα­τα δια­πι­στώ­σαμε ό­τι ε­ντε­λώς α­θό­ρυ­βα οι ρω­σό­δου­λοι φά­γα­νε το Ερ­ρί­κος Ντυ­νάν με­τά α­πό δε­κα­ε­τί­ες σα­μπο­τα­ρί­σμα­τος της γενι­κά θε­τι­κής α­να­πτυ­ξια­κής διοί­κη­σης της με κά­θε τρό­πο και κυ­ρί­ως με την κλασ­σι­κή φα­σι­στι­κή,  μέ­θο­δο της α­να­ζήτη­σης και διό­γκω­σης υ­παρ­κτών σκαν­δά­λων ή­με την προ­βο­κα­τό­ρι­κη  “α­να­κά­λυ­ψη” α­νύ­παρ­κτων σκαν­δά­λων. Αυ­τή εί­ναι η κλασ­σι­κή  μέ­θο­δος ε­ξό­ντω­σης των οι­κονο­μι­κών και πο­λι­τι­κών α­ντι­πά­λων της που­τι­νι­κής κρα­τι­κο­ο­λο­γαρ­χί­ας. 
Δεν ξε­ρου­με αν στο Ερ­ρί­κος Ντυ­νάν έ­γι­ναν και πό­σα και τι βά­ρους σκάν­δα­λα. Βλέ­που­με ό­μως ό­τι σύμ­φω­να με το ΒΗ­ΜΑ της 6-7: “Πο­λι­τι­κοί, κομ­μα­τι­κά στε­λέ­χη, καλ­λι­τέ­χνες αλ­λά και “ι­σχυ­ροί” της Πο­λιτεί­ας φαί­νε­ται να ε­μπλέκο­νται σε δι­κο­γρα­φί­α της Ει­σαγ­γε­λί­ας Δια­φθο­ράς. Α­πο­κα­λύ­πτε­ται ό­τι για την τριε­τί­α 2007-2010 χά­θη­καν, λό­γω δω­ρε­ών, 19,6 ε­κατ. ευ­ρώ…Οι συ­νο­λι­κές εκ­πτώ­σεις έ­φθα­σαν την ί­δια πε­ρί­ο­δο τα 34.052.087 ευ­ρώ” και τε­λι­κά το νο­σο­κο­μεί­ο βρί­σκε­ται να χρω­στά­ει 90 ε­κατ.ευ­ρώ προς την τρά­πε­ζα Κύ­πρου, η ο­ποί­α το με­τα­βί­βα­σε στον Πει­ραιώς, της ο­ποί­ας ο σχε­τι­κά με­γα­λύ­τε­ρος μέ­το­χος εί­ναι ο ρώ­σος Νέ­σις, χωρίς να εί­ναι γνω­στό ποιοι έ­χουν α­γο­ρά­σει σε αυ­τήν τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια άλλες με­το­χές. Ό­λο α­πά­τες γί­να­νε δηλα­δή στο Ντυ­νάν αλ­λά η μό­νη κα­θα­ρή είναι η Τρά­πε­ζα Πεί­ραιώς που βρέ­θη­κε να έ­χει αυ­τό το πε­λώ­ριο και υ­περ­σύ­γρονο νο­σκο­μεί­ο  στο χέ­ρι για 90 ό­λα-ό­λα ε­κα­τομ­μύ­ρια Ευ­ρώ. Αυ­τή λοι­πόν προ­χώ­ρησε στον πλει­στη­ρια­σμό  του νο­σο­κο­μεί­ου για αυ­τά τα χρέ­η. Πριν ό­μως α­πό την πλει­στη­ρια­σμό, στις 19 Σε­πτέμ­βρη ο υ­πουρ­γός υ­γεί­ας Βο­ρί­δης ει­σά­γει ά­σχςτη τρο­πο­λο­γί­α στο νο­μο­σχέ­διο “για την έ­ρευ­να και εκ­με­τάλ­λευ­ση υ­δρο­γο­νανθρά­κων” η ο­ποί­α προ­έ­βλε­πε ό­τι “σε πε­ρί­πτω­ση α­να­γκα­στι­κού πλει­στη­ρια­σμού στοι­χεί­ων ε­νερ­γη­τι­κού ι­διω­τι­κής νο­σηλευτι­κής μο­νά­δας ή ι­διω­τι­κής κλι­νι­κής, ως ε­πι­χεί­ρη­σης ή συ­νό­λου πε­ριου­σί­ας, και α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό τη νομι­κή της μορ­φή, με­τα­βι­βά­ζε­ται μα­ζί με τα α­νω­τέ­ρω αυ­το­δι­καί­ως στον πλειο­δότη η διοι­κη­τι­κή ά­δεια ί­δρυ­σης και λει­τουρ­γί­ας ι­διω­τι­κής κλι­νι­κής που τυχόν υ­πά­γε­ται στην κα­τά­σχε­ση ή συν­δέ­ε­ται με με­τα­βι­βα­ζό­με­να στοι­χεί­α ενερ­γη­τι­κού, ε­φό­σον ο νέ­ος φο­ρέ­ας πλη­ροί τις προ­βλε­πό­με­νες νό­μι­μες προ­ϋ­ποθέ­σεις” (http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=113349964).
Έ­τσι η Πει­ραιώς συ­στή­νει μια θυ­γα­τρι­κή ο­νό­μα­τι ΗΜΙ­ΘΕ­Α Α­Ε και παίρ­νει, σαν μο­να­δι­κός πλειο­δό­της, το νο­σο­κο­μεί­ο έ­να­ντι 114 ε­κατ.ευ­ρώ! πρό­κει­ται για έ­να ε­ξευ­τε­λι­στι­κό τί­μη­μα για έ­να νο­σο­κο­μεί­ο που συ­γκα­τα­λέ­γε­ται στα δύ­ο κο­ρυ­φαί­α νο­σο­κο­μεί­α της Ατ­τι­κής. Αν ψά­ξει κα­νείς λί­γο πρα­πά­νω θα δει ό­τι Πρό­ε­δρος του Ερ­ρί­κος Ντυ­νάν το­πο­θε­τεί­ται α­πό την Πει­ραιώς κά­ποιος Κων­στα­ντί­νος Τζου­τζου­ρά­κης. Βά­ζο­ντας κα­νείς στο Γκου­γκλ το “Τζου­τζου­ρά­κης” μα­θαί­νει ό­τι αυ­τος με πρό­τα­ση του Βγε­νο­που­λου βρέ­θη­κε α­πό τη Μαρ­φίν να εί­ναι προι­στά­με­νος του τμή­μα­τος με­τό­χων και ε­πεν­δυ­τι­κών σχέ­σε­ων του Υ­γεί­α, και ό­τι έ­φυ­γε α­πό αυ­τή τη θέ­ση το 2011. Βγε­νο­που­λος-Μαρ­φίν-Πει­ραιώς-Νέ­σις. Κά­θε λέ­ξη και έ­νας ρω­σι­κος Συ­νειρ­μό. Να πως έ­νας άν­θρω­πος που δεν έ­χει σχέ­ση με την Νο­σκο­μεια­κή διοί­κη­ση σαν τέ­τοιας ε­κτο­ξεύ­ε­ται στην η­γε­σί­α του Ντυ­νάν.