Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η πρώτη διεθνής καταγγελία ότι η Ρωσία με πράκτορές της στις περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνει σαμποτάζ στην παραγωγή ενέργειας στη Δύση

Ο πρό­ε­δρος της Ρου­μα­νί­ας Τρα­ϊ­άν Μπα­σέ­σκου κα­ταγ­γέλ­λει τη Μό­σχα ό­τι χρη­μα­το­δο­τεί ο­μά­δες πε­ρι­βαλ­λο­ντο­λό­γων στα πλαί­σια του σχε­δί­ου της για την α­κύ­ρω­ση της ε­ξό­ρυ­ξης του σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου* της χώ­ρας του. Είναι η πρώ­τη στον κό­σμο ε­πί­ση­μη κα­ταγ­γε­λί­α α­πό μια κυ­βέρ­νη­ση ό­τι η Ρω­σί­α σα­μπο­τά­ρει πα­ρα­γω­γι­κές ε­πεν­δύ­σεις και μά­λι­στα ε­πεν­δύ­σεις που ε­ξα­σφαλί­ζουν σε μια χώ­ρα ε­νερ­γεια­κή α­νε­ξαρ­τη­σί­α.
Μια τέ­τοια κα­ταγ­γε­λί­α ε­πι­βε­βαιώ­νει με τον πιο πα­τα­γώ­δη τρό­πο τις α­να­λύ­σεις της Ο­ΑΚ­ΚΕ ε­δώ και πά­νω α­πό 25 χρό­νια ό­τι η Ρω­σί­α μέ­σω  πρα­κτό­ρων της, που εί­ναι με­ταμ­φιε­σμέ­νοι συ­νή­θως σε υ­πε­ρα­σπι­στές του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, α­σκεί πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ  στην Ελ­λά­δα και ε­νερ­γεια­κό σα­μπο­τάζ σε ό­λη την Ευ­ρώ­πη.
 
Συ­γκε­κρι­μέ­να το πρα­κτο­ρεί­ο Ρό­ι­τερ στο κεί­με­νό του στις 19/6/2014 γράφει: “Ο πρό­ε­δρος της Ρου­μα­νί­ας, Τρα­ϊ­άν Μπα­σέ­σκου, εί­πε ό­τι η Ρω­σί­α έ­παι­ζε ένα ρό­λο στην προ­σπά­θεια να ε­μπο­δί­σει την α­νά­πτυ­ξη του σχι­στο­λι­θι­κού φυ­σικού α­ε­ρί­ου στη Chevron, κο­ντά στο χω­ριό Pungesti. Οι υ­πέρ­μα­χοι του σχι­στο­λι­θι­κού φυσι­κού α­ε­ρί­ου, ε­πί­σης, δήλω­σαν πως η Ρω­σί­α προ­σπα­θεί να δια­μορ­φώ­σει την κοι­νή γνώ­μη με την ε­κλο­γή ιε­ρέ­ων της Ορ­θό­δο­ξης εκ­κλη­σί­ας σε κι­νή­μα­τα διαμαρ­τυ­ρί­ας στα ο­ποί­α η­γή­θη­καν. Οι πε­ρι­βαλ­λο­ντο­λό­γοι α­πορ­ρί­πτουν τις κατη­γο­ρί­ες και κα­τη­γο­ρούν τη Ρου­μα­νι­κή α­στυ­νο­μί­α ό­τι ε­νερ­γεί ως ι­διω­τική δύ­να­μη α­σφα­λεί­ας για τη Chevron”. 
Η Chevron έ­χει α­να­λά­βει τις με­λέ­τες της ε­ξό­ρυ­ξης στη Ρου­μα­νί­α ό­πως και σε άλ­λες χώ­ρες της Ε­Ε. Το έ­χου­με ζή­σει στην Ελ­λά­δα τό­σες φο­ρές. Ό­ταν οι ρωσό­δου­λοι σα­μπο­τέρ κα­ταγ­γέ­λο­νται σαν τέ­τοιοι συ­κο­φα­ντούν ε­κεί­νους που τους κα­ταγ­γέλ­λουν ό­τι εί­ναι πρά­κτο­ρες  του συ­γκε­κρι­μέ­νου πα­ρα­γω­γι­κού κε­φά­λαιου. Ως τώ­ρα τα κα­τά­φερ­ναν. Τώ­ρα θα αρ­χί­σει να α­πο­κα­λύ­πτε­ται ό­τι αυτοί εί­ναι πρά­κτο­ρες του ρώ­σι­κου  πο­λε­μι­κού κρα­τι­κο­φα­σι­στι­κού μο­νο­πώ­λιου.
Σύμ­φω­να με το ί­διο κεί­με­νο του Ρό­ι­τερ ο γε­νι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΝΑ­ΤΟ Ρά­σμου­σεν υ­ιο­θέ­τη­σε την κα­ταγ­γε­λί­α του ρου­μά­νου πρω­θυ­πουρ­γού μι­λώντας σε συ­γκέ­ντρω­ση δι­πλω­μα­τι­κών στε­λε­χών λέ­γο­ντας ό­τι: “Ρω­σι­κές μυ­στι­κές υ­πη­ρε­σί­ες έ­χουν κρυ­φά χρη­μα­το­δο­τή­σει και ερ­γά­ζο­νται μα­ζί με ευ­ρωπα­ϊ­κές πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ο­μά­δες για την εκ­στρα­τεί­α κα­τά του “fracking” (ε­ξό­ρυ­ξη σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου στην Ε­Ε) που έ­χει ως α­πο­τέ­λε­σμα τη δια­τή­ρη­ση της εξάρ­τη­σης της Ε­Ε α­πό το ρω­σι­κό φυ­σι­κό α­έ­ριο”. 
Α­πα­ντώ­ντας σε ε­ρω­τή­σεις με­τά την ο­μι­λί­α του ο Ρά­σμου­σεν εί­πε μετα­ξύ των άλ­λων: “Έ­χω γνω­ρί­σει συμ­μά­χους που μπο­ρούν να α­να­φέ­ρουν ό­τι η Ρω­σί­α, ως μέ­ρος των ε­ξε­λιγ­μέ­νων λει­τουρ­γιών της στην πλη­ρο­φό­ρη­ση και στην πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση, έ­χει και την ε­νερ­γή α­πα­σχό­λη­ση με τις λε­γό­με­νες μη κυβερ­νη­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις - πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ορ­γα­νώ­σεις που εργά­ζο­νται ενα­ντί­ον του σχι­στο­λι­θι­κού φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου - για να δια­τη­ρη­θεί η ευ­ρω­πα­ϊκή ε­ξάρ­τη­ση α­πό το ει­σα­γό­με­νο ρω­σι­κό φυ­σι­κό α­έ­ριο” (Ρό­ι­τερ).
Η κα­ταγ­γε­λί­α της Ρω­σί­ας α­πό τον γε­νι­κό γραμ­μα­τέ­α του ΝΑ­ΤΟ για παρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ εί­ναι ση­μα­ντι­κό ζή­τη­μα για­τί ο Ρά­σμου­σεν ή­ταν ως τώ­ρα, και συ­νε­χί­ζει να εί­ναι έ­νας ά­θλιος υ­φε­σια­κός προς τη Ρω­σί­α και το έ­δει­ξε με τη στά­ση του για την Κρι­μαί­α που εί­ναι ό­πως και των άλ­λων Ο­μπά­μα, Μέρ­κελ, Ο­λά­ντ και ΣΙΑ. Τέ­τοιες ό­μως δη­λώ­σεις τώ­ρα  δεί­χνουν ό­τι οι α­ντι­θέ­σεις στους κόλ­πους της Ε­Ε αλ­λά και των Η­ΠΑ ο­ξύ­νο­νται με την α­πο­κά­λυ­ψη της ε­πιθε­τι­κό­τη­τας της Ρω­σί­ας. Δη­λα­δή φαί­νε­ται ό­τι δεν εί­ναι πια α­διά­φο­ρο σε ό­λους τους πα­χύ­δερ­μους μο­νο­πω­λι­στές στη Δύ­ση το ό­τι ο Ο­λά­ντ έ­χει α­πα­γο­ρεύ­σει με νό­μο την ε­ξό­ρυ­ξη του σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου, ού­τε ό­τι η Μέρ­κελ, που εδώ και και­ρό ορ­γιά­ζει σε εκ­δη­λώ­σεις φι­λο­ρω­σι­σμού, έ­χει α­πα­γο­ρεύ­σει την παρα­γω­γή του α­ε­ρί­ου στην πρά­ξη ε­πι­βάλ­λο­ντας την άρ­νη­ση των το­πι­κών αρ­χών στο να δί­νουν ά­δειες με­λέ­της. Α­πό την άλ­λη με­ριά και η προ­ε­δρί­α Ο­μπά­μα, αν και δεν έ­χει τη δύ­να­μη να α­πα­γο­ρεύ­σει το σχι­στο­λι­θι­κό α­έ­ριο στις Η­ΠΑ, κά­νει ό­τι μπο­ρεί για να χτυ­πή­σει την πα­ρα­γω­γή ε­νέρ­γειας α­πό άν­θρα­κα στις Η­ΠΑ ώ­στε να μην μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί το πλε­ό­να­σμα του α­με­ρι­κά­νι­κου σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου για την τρο­φο­δο­σί­α της Ευ­ρώ­πης. Το ό­τι η α­μερι­κά­νικη προ­ε­δρί­α δεν έ­δω­σε έμ­φα­ση στις κα­ταγ­γε­λί­ες Ρά­σμου­σεν δεί­χνει πι­θα­νές α­ντι­θέ­σεις και στο ε­σω­τε­ρι­κό της α­με­ρι­κά­νι­κης υ­περ­δύ­να­μης για το ζή­τημα αυ­τό.  
*Το σχι­στο­λι­θι­κό α­έ­ριο βρί­σκε­ται σε τε­ρά­στιες πο­σό­τη­τες σε πολ­λές χώ­ρες ό­πως και στην Ε­Ε και α­νεξάρ­τη­τα α­πό την ύ­παρ­ξη πε­τρε­λαί­ου. Με πί­ε­ση νε­ρού άμ­μου και με χη­μι­κά σπά­νε τα ε­σω­τε­ρι­κά πε­τρώ­μα­τα και α­πελευ­θε­ρώ­νουν τις ε­γκλει­σμέ­νες φυ­σα­λί­δες φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου. Οι χώ­ρες που έ­χουν α­πα­γο­ρεύ­σει στην πρά­ξη την ε­ξό­ρυ­ξη του σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου εί­ναι η Γαλλί­α του Ο­λά­ντ, η Γερ­μα­νί­α της Μέρ­κελ και η Βουλ­γα­ρί­α. Σε ό­τι α­φο­ρά το σχι­στο­λι­θι­κό α­έ­ριο της Θρά­κης ού­τε λό­γος α­πό τους ρω­σό­δου­λους. Ε­δώ φυ­λά­νε τις τε­ρά­στιες και πιο εύ­κο­λα α­ξιο­ποι­ή­σι­μες πο­σό­τη­τες του φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου και πε­τρε­λαί­ου που βρί­σκο­νται στη θά­λασ­σα για να τις πα­ρα­δώ­σουν στα α­φε­ντι­κά τους, και θα ε­πι­τρέ­ψουν το σχι­στο­λι­θι­κό α­έ­ριο;. 
Η Διεύ­θυν­ση Ε­νερ­γεια­κών Πλη­ρο­φο­ριών των Η­ΠΑ, ι­σχυ­ρί­ζε­ται ό­τι στην Ε­Ε υ­πάρ­χουν 470 τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρια κυ­βι­κά πό­δια εκ­με­ταλ­λεύ­σι­μου σχι­στολι­θι­κού α­ε­ρί­ου ό­ταν η ζή­τη­ση στην Ε­Ε εί­ναι 18 τρισ. κυ­βι­κά πό­δια ε­τη­σί­ως.
Η ε­ξό­ρυ­ξη σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου στην Ε­Ε μειώ­νει την ε­ξάρ­τη­ση της ΕΕ α­πό τη Ρω­σί­α σε έ­να τε­ρά­στιο πο­σο­στό και ρί­χνει τις τι­μές πα­γκο­σμί­ως. Από το Capital βλέ­που­με ό­τι μό­νο στον “κε­ντρι­κό γε­ω­λο­γι­κό σχι­στο­λι­θι­κό σχη­ματι­σμό των Η­ΠΑ, το Barnett Shale στο Tέ­ξας. Σή­με­ρα α­ντλού­νται ε­κεί πε­ρί­που 150 ε­κα­τομμύ­ρια μ3 φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου η­με­ρη­σί­ως, κά­τι δη­λα­δή σαν 54,000,000,000μ3 το χρό­νο...δη­λα­δή έ­να α­ντί­στοι­χο του 11% πε­ρί­που της ε­τή­σιας Ευ­ρω­πα­ϊ­κής ζή­τη­σης”. Τα σχι­στο­λι­θι­κά κοι­τά­σμα­τα της Πο­λω­νί­ας που ε­πι­κοι­νω­νούν με τα κοι­τά­σμα­τα της δυ­τι­κής Ου­κρα­νί­ας μπο­ρούν να κα­λύ­ψουν το 11% της ε­τή­σιας κα­τα­νά­λω­σης της Ε­Ε. Στην Αγ­γλί­α ε­κτι­μώ­νται πολ­λά τρις κυ­βι­κά μέ­τρα σχι­στο­λι­θι­κού α­ε­ρί­ου αλλά και σε ό­λη την Ε­Ε-28 (Στοιχεί­α α­πό το capital).