Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ "ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ-ΠΟΥΤΙΝ" - Ουκρανία - Ισραήλ - Χαμάς, 22/12

 

 

 

ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΗ

Νέα Ανατολή αρ.φ.559 (εδώ μπορείτε να βρείτε τα φύλλα από φ.486-Μάρτης 2013-και νεώτερα)

  Που μπορείτε να βρείτε την έντυπη έκδοση της Νέας Ανατολής

1pag559

 

crisis russia

Άρθρα Αναφοράς

OAKKE WEB TV

Εκδόσες Μεγάλη Πορεία

ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

http://www.antinazi.gr/ 

www.antinazi.gr

ΑΝΤΙ ΝΑΖΙ

 

Η αποκάλυψη: Ναζιστής ο πουτινικός εγκάθετος, ηγέτης της φιλορώσικης “δημοκρατίας” του Ντονέτσκ στην Ουκρανία

  Το σύ­νο­λο της ελλη­νι­κής ψευ­το­α­ρι­στε­ράς έ­χει στα­θεί με αυ­τα­πάρνη­ση στο πλευ­ρό του α­φε­ντι­κού της, Πού­τιν, στο δια­με­λι­σμό της Ου­κρα­νί­ας. Ό­ταν πιέ­ζο­νται, κνί­τες και συ­ρι­ζαί­οι δι­καιο­λο­γούν τη στά­ση τους με τη συμ­με­το­χή α­νοι­χτών φι­λο­να­ζι­στών και να­ζι­στών σε καί­ριες κρα­τι­κές θέ­σεις στη νέ­α ε­ξου­σί­α του Κιέ­βου.
Αυ­τή τη συμ­με­το­χή την έ­χου­με α­νοι­χτά κα­ταγγεί­λει πριν α­κό­μα α­πό την α­να­τρο­πή του ρώ­σου χα­φιέ Για­νου­κό­βιτ­ς (τό­τε κα­ταγ­γέλ­λα­με τη συμ­με­το­χή των να­ζή­δων με καί­ριο ρό­λο στο κί­νη­μα της Με­ϊ­ντάν και τη συμ­με­το­χή του να­ζι­στι­κού Σβόμπο­ντα με η­γε­μο­νι­κή θέ­ση στο μέτω­πο της α­ντι­πο­λί­τευ­σης).
 
Ω­στό­σο, η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ήρ­θε και πά­λι να δεί­ξει πού βρί­σκε­ται ο πραγ­μα­τι­κός, ο συ­μπυ­κνω­μέ­νος να­ζι­σμός στην Ου­κρα­νί­α και ο κύ­ριος ε­χθρός του λα­ού της: δεν θα μπο­ρού­σε πα­ρά να βρί­σκε­ται στο πλευ­ρό του νέ­ου Χί­τλερ με τις 20.000 πυ­ρη­νι­κές κε­φα­λές στη Μό­σχα.
Στην αυ­το­α­να­κη­ρυ­χθεί­σα “Λα­ϊ­κή Δη­μο­κρα­τί­α του Ντο­νέ­τσκ”, σε μί­α εκ των δύ­ο α­να­το­λι­κό­τε­ρων ε­παρ­χιών της Ου­κρα­νί­ας, οι ο­ποί­ες κα­τοι­κούνται κα­τά πλειο­ψη­φί­α α­πό Ρώ­σους και ρω­σό­φω­νους Ου­κρα­νούς, “λα­ϊ­κός κυβερ­νή­της” (πρα­κτι­κά πρω­θυ­πουρ­γός) το­πο­θε­τή­θη­κε κά­ποιος Πά­βελ Γκου­μπά­ρεφ. Ο τύ­πος αυ­τός εί­ναι έ­νας ξε­τσί­πω­τος να­ζι­στής, ί­διος και χει­ρό­τε­ρος με τα χι­τλε­ρι­κά κα­τα­κά­θια του Σβό­μπο­ντα και του Δε­ξιού Το­μέ­α στα δυ­τι­κά, ο οποί­ος ή­ταν μέ­λος του α­νοι­χτά χι­τλε­ρι­κού - ε­θνι­κο­σο­σια­λι­στι­κού κόμ­μα­τος “Ρω­σι­κή Ε­θνι­κή Ε­νό­τη­τα” του Α­λε­ξά­ντερ Μπαρ­κά­σοφ, που ι­δρύ­θη­κε στη Μό­σχα το 1990. Το κόμ­μα αυ­τό εί­χε ορ­γα­νώ­σεις, ε­κτός της Ρω­σί­ας, σε Ε­σθο­νί­α, Λετο­νί­α, Λι­θουα­νί­α και Ου­κρα­νί­α (προ­φα­νώς ε­ντός των ρω­σι­κών μειο­νο­τή­των). Η γραμμή του ή­ταν γραμ­μή παν­σλα­βι­κής - παν­ρω­σι­κής ε­νό­τη­τας και δια­κή­ρυσ­σε την α­πέ­λα­ση ό­λων των Ε­βραί­ων, αλ­λά και ό­λων των υ­πό­λοι­πων μη ε­θνι­κά Ρώ­σων α­πό τη Ρω­σί­α. Ή­ταν ε­πί­σης ο ε­πί­ση­μος προ­στά­της των Ρώ­σων στρα­τιω­τών που διέ­πρα­ξαν ε­γκλή­μα­τα πο­λέ­μου στην Τσε­τσε­νία, κα­λώ­ντας να μην δι­κα­στούν ού­τε για τα μά­τια. Α­νή­κε μά­λι­στα μέ­χρι το 1999 στην Πα­γκό­σμια Έ­νω­ση Ε­θνι­κοσο­σια­λι­στών!
Ο να­ζι­στής Γκου­μπά­ρεφ ε­δώ και με­ρι­κά χρό­νια συμ­με­τέ­χει σε έ­να “κομ­μου­νι­στι­κό” (!!!) κόμ­μα ο­νό­μα­τι “Προ­ο­δευ­τι­κό Σο­σια­λι­στι­κό Κόμ­μα” στην Ου­κρα­νί­α, το ο­ποί­ο δη­λώ­νει α­νοι­χτά ευ­ρα­σια­τι­κό, παν­σλα­βι­στι­κό και φι­λο­ρω­σι­κό. Η­γέ­τι­δά του, α­πό το 1996, εί­ναι η Να­τά­λια Βι­τρέν­κο.
 
Στις 17 Α­πρι­λί­ου φι­λο­ρώ­σοι α­πο­σχι­στές, με τη βο­ή­θεια στρα­τιω­τι­κών συμ­βού­λων α­πό τη Ρω­σί­α, κα­τέ­λα­βαν τον πύρ­γο τη­λε­ο­πτι­κών με­τα­δό­σε­ων της πε­ρι­φέ­ρειας του Ντο­νέ­τσκ. Α­μέ­σως κα­τάρ­γη­σαν τη με­τά­δο­ση ου­κρα­νι­κών τηλε­ο­πτι­κών δι­κτύ­ων και τα α­ντι­κα­τέ­στη­σαν με ρω­σι­κά. Στις 20 Α­πρι­λί­ου, ανή­με­ρα των γε­νε­θλί­ων του Χί­τλερ, οι φι­λο­ρώ­σοι λα­κέ­δες του Κρεμ­λί­νου κόμπα­ζαν για τη “νί­κη” τους με α­ντι­ση­μιτι­κή φρα­σε­ο­λο­γί­α.  “Ε­δώ, α­πό το Σλο­βιάν­σκ,  δί­νου­με έ­να πνευ­μα­τι­κό χτύ­πη­μα στο ε­πί­πε­δο της ε­νη­μέ­ρω­σης στη βι­βλι­κή μή­τρα, στις με­τα­δό­σεις των σιω­νι­στι­κών ζό­μπι”.
Στη συ­νέ­χεια, οι ρω­σο­να­ζή­δες με­τέ­δω­σαν διά­λε­ξη του η­γέ­τη του Κόμμα­τος της Ρω­σι­κής Πνευ­μα­τι­κής Ε­νό­τη­τας Κον­στα­ντίν Πε­τρόφ, τον ο­ποί­ο το Ε­βρα­ϊ­κό Κο­γκρέ­σο Ευ­ρώ­πης - Α­σί­ας χα­ρα­κτη­ρί­ζει η­γέ­τη μιας “α­ντι­ση­μι­τικής νε­ο­πα­γα­νι­στι­κής ε­θνι­κο­μπολ­σε­βι­κι­κής σέ­χτας”.
Στην πε­ριο­χή μοι­ρά­στη­καν φυλ­λά­δια τα ο­ποί­α κα­λού­σαν τους Εβραί­ους της πε­ρι­φέ­ρειας του Ντο­νέ­τσκ να πε­ρά­σουν α­πό τις νέ­ες “αρ­χές” για κα­τα­γρα­φή, η ο­ποί­α θα τους κό­στι­ζε και 50 δο­λά­ρια Η­ΠΑ το κε­φά­λι! Η κί­νηση δια­ψεύ­στη­κε α­πό τις φι­λο­ρω­σι­κές - φι­λο­να­ζι­στι­κές α­πο­σχι­στι­κές αρ­χές ως “προ­βο­κά­τσια”, ω­στό­σο ο “πρό­ε­δρος” της “δη­μο­κρα­τί­ας” Ντέ­νις Που­σί­λιν πα­ραδέ­χθη­κε ό­τι τα α­να­τρι­χια­στι­κά α­ντι­ση­μι­τι­κά φυλ­λά­δια μοι­ρά­στη­καν α­πό ά­ντρες του, χω­ρίς ω­στό­σο να α­να­λαμ­βά­νει την ευ­θύ­νη για το πε­ριε­χό­με­νό τους.
Σύμ­φω­να με την “Έ­νω­ση κα­τά της Δυ­σφή­μη­σης”, με έ­δρα τη Νέ­α Υόρ­κη, δεν έ­χει ξε­κα­θα­ρι­στεί α­κό­μη ε­άν τα φυλ­λά­δια μοιρά­στη­καν με ευ­θύ­νη των “επί­ση­μων” α­πο­σχι­στι­κών αρ­χών, κά­ποιας ο­μά­δας στο ε­σω­τε­ρι­κό τους χω­ρίς κε­ντρι­κή κα­θο­δή­γη­ση ή α­πό κά­ποια τρί­τη πη­γή.
Ω­στό­σο, και μό­νο το γε­γο­νός ό­τι η δή­θεν “α­ντι­να­ζι­στι­κή ε­ξέ­γερ­ση” της α­να­το­λι­κής Ου­κρα­νί­ας εί­ναι θερ­μο­κή­πιο χι­τλε­ρι­κών ι­δε­ών και δρά­σης γκρε­μί­ζει σα χάρ­τι­νο πύρ­γο τα πα­ρα­μύ­θια του Κρεμ­λί­νου, αλ­λά και των άθλιων υ­πο­τα­κτι­κών του, δι­κη­γό­ρων και προ­στα­τών της Χρυ­σής Αυ­γής στις η­γεσί­ες ψευ­τοΚ­ΚΕ, ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και συ­ντρο­φιάς.
 
Σύμ­φω­να ε­ξάλ­λου με τον αρ­χι­ραβ­βί­νο της πό­λης του Ντο­νέ­τσκ, Πί­ντσας Βι­σέ­τζκι, ο γραμ­μα­τέ­ας Τύ­που της το­πι­κής “δη­μο­κρα­τί­ας”, την οποί­α οι να­ζή­δες έ­χουν το θρά­σος να α­πο­κα­λούν και “λα­ϊ­κή”,  Α­λε­ξά­ντερ Κριάκοφ,  εί­ναι “ο πιο γνω­στός α­ντι­ση­μί­της της πε­ριο­χής”.
Μέ­λη της “Λα­ϊ­κής Πο­λι­το­φυ­λα­κής του Ντον­μπάς” κα­τη­γο­ρού­νται ε­πίσης με στοι­χεί­α α­πό το­πι­κές ε­φη­με­ρί­δες (“Τα Νέ­α του Ντον­μπάς”) ό­τι ε­πι­δίδο­νται σε συ­στη­μα­τι­κή βί­α κα­τά των Ρο­μά, δέρ­νο­ντας α­κό­μη και τα γυ­ναι­κό­παι­δα και λη­στεύ­ο­ντάς τους συ­στη­μα­τι­κά στην πε­ριο­χή του Σλο­βιάν­σκ.
Ο δε “λα­ϊ­κός δή­μαρ­χος” του Σλο­βιάν­σκ Βιά­τσε­σλαβ Πο­νο­μά­ρεφ έ­χει ε­ξα­πο­λύ­σει κυ­νή­γι ε­νά­ντια στη χρή­ση της ου­κρα­νι­κής γλώσ­σας, κα­λώ­ντας τους μα­χη­τές του να ε­πεμ­βαί­νουν ό­που την α­κού­νε να μι­λιέ­ται α­πό κα­τοί­κους.
Μό­νο τέ­τοια κτή­νη θα μπο­ρού­σαν να στη­ρί­ζουν α­πό κοι­νού οι μα­χαιρο­βγάλ­τες του Κα­σι­διά­ρη, ο Τσί­πρας, ο Κου­τσού­μπας και ο Καμ­μέ­νος στα φα­νερά, και οι Σα­μα­ράς - Βε­νι­ζέ­λος - Κου­βέ­λης με την τά­χα “ου­δέ­τε­ρη” γραμ­μή τους στα κρυ­φά.
Στην ου­σί­α, οι να­ζή­δες των Σβό­μπο­ντα - Δε­ξιού Το­μέ­α στη δυ­τι­κή Ουκρα­νί­α έ­παι­ξαν το παι­χνί­δι του πα­γκό­σμιου α­φε­ντι­κού κά­θε να­ζι­σμού Πούτιν: έ­δω­σαν το έ­ναυ­σμα και τη δι­καιο­λο­γί­α για την ε­γκα­θί­δρυ­ση ε­νός α­νοι­χτά φι­λο­να­ζι­στι­κού κα­θε­στώ­τος ου­σια­στι­κής ρω­σι­κής κα­το­χής στα α­να­τολι­κά της χώ­ρας. Άλ­λω­στε η πο­λι­τι­κή αιχ­μή της στρα­τη­γι­κης τους δη­λα­δή ο κύριος ε­χθρός τους εί­ναι η δυ­τι­κού τύ­που α­στο­δη­μο­κρα­τί­α, ο φι­λε­λευ­θε­ρι­σμός και θε­ω­ρούν την Ευ­ρώ­πη ε­χθρό ό­σο και τη Ρω­σί­α, ε­νώ στο πο­λι­τι­κό παι­χνί­δι ε­ξου­σί­ας μπή­καν με αρ­χη­γό τον να­ζι­στή Πα­ρου­μπί, άν­θρω­πο της προ­βο­κα­τόρι­σας και α­γα­πη­μέ­νης του Πού­τιν Τι­μο­σέν­κο. Αν αυ­τά ό­λα συν­δυα­στούν με το ό­τι δεν έ­κα­ναν τί­πο­τα για να ε­μπο­δί­σουν την ει­σβο­λή και κα­το­χή της Κρι­μαί­ας α­πό τη Ρω­σί­α και δεν κατήγγει­λαν την κυ­βέρ­νη­ση του Κί­ε­βου για την εν­δο­τι­κή και προ­δο­τι­κή στά­ση της στο ί­διο ζή­τη­μα θα ή­ταν πο­λύ πα­ράδο­ξο αν δεν α­πο­τε­λούν και οι ί­διοι κα­νο­νι­κό χα­φιέ­δι­κο α­πό­σπα­σμα της ρώ­σικης υ­περ­δύ­να­μης, για να χω­ρί­σει την Ου­κρα­νί­α στα δύ­ο, να κα­τα­πιεί τη μι­σή και να να­ζι­στι­κο­ποι­ή­σει και την υ­πό­λοι­πη.