Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΣΤΟΝΗΣ

  • Σάββατο, 18 Μαΐου 2013
  Πο­λύ σύ­ντο­μα οι ε­ξε­λί­ξεις ε­πι­βε­βαί­ω­σαν τις αρ­χι­κές ε­κτιμή­σεις μας για το μα­κε­λειό της Βο­στό­νης, ό­τι δη­λα­δή ε­πρό­κει­το για μια α­κό­μα με­γά­λη προ­βο­κά­τσια του ρω­σι­κού σο­σια­λι­μπε­ρια­λι­σμού που στό­χο είχε να εν­δυ­να­μώ­σει την α­με­ρι­κα­νο-ρω­σι­κή συ­νερ­γα­σί­α σε ό,τι α­φο­ρά την ε­πιθε­τι­κή πο­λι­τι­κή α­πέ­να­ντι στον Τρί­το κό­σμο με πρόσχη­μα
την ι­σλα­μο­φα­σιστι­κή τρο­μο­κρα­τί­α, πί­σω α­πό την ο­ποί­α βρί­σκε­ται ου­σια­στι­κά η Κα­Γκε­Μπε (σή­με­ρα FSB).
 
Σύ­ντο­μα έ­γι­νε γνω­στό ό­τι οι πρω­τερ­γά­τες της δο­λο­φο­νι­κής ε­πί­θε­σης ή­ταν τσε­τσε­νι­κής κα­τα­γω­γής και εί­χαν ι­διαί­τε­ρους δε­σμούς με το Ντα­γκε­στάν. Αυ­τό α­κρι­βώς το Ντα­γκε­στάν, που α­ντι­στέ­κε­ται σθε­να­ρά στην α­πό­λυ­τη κυ­ριαρ­χί­α της Ρω­σί­ας εί­ναι ο βα­σι­κός στό­χος της που­τι­νι­κής πολι­τι­κής υ­πο­δού­λω­σης του Καυ­κά­σου με­τά τη γε­νο­κτο­νι­κή κα­το­χή της η­ρω­ι­κής Τσε­τσε­νί­ας. Ο ε­πι­κε­φα­λής των δύ­ο βομ­βι­στών Τα­μερ­λάν Τσαρ­νά­εφ ή­ταν μια κι­νού­με­νη προ­βο­κά­τσια. Η FSB τον πα­ρα­κο­λου­θού­σε στε­νά και εί­χε ζη­τή­σει α­πό τις Η­ΠΑ το 2011 πλη­ρο­φο­ρί­ες (λες και δεν μπο­ρού­σε να ξέ­ρει η ί­δια) γύ­ρω α­πό το ά­το­μό του, θε­ω­ρώ­ντας τον ο­πα­δό του α­κραί­ου ι­σλα­μι­σμού και ύ­πο­πτο για έντα­ξη σε πα­ρά­νο­μη ι­σλα­μι­στι­κή ομά­δα στο Ντα­γκε­στάν. Το FBI ε­ξέ­τα­σε την πε­ρί­πτω­ση του - ό­πως και τους συγ­γε­νείς του - αλ­λά δε βρή­κε τό­τε κά­τι α­ξιό­με­μπτο ώ­στε να δώ­σει κά­ποιες πρό­σθε­τες σχε­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες στην FSB και ό­ταν ε­κεί­νος γύ­ρι­σε στις Η­ΠΑ στα­μά­τη­σε την πα­ρα­κο­λού­θη­ση (Τά­ιμ­ς Νέ­ας Υόρ­κης, 20/4). Η Ρω­σί­α με­τά τη δο­λο­φο­νι­κή ε­πί­θε­ση βγή­κε να πει ό­τι εί­χε προ­ει­δο­ποι­ή­σει τις Η­ΠΑ για τον κίν­δυ­νο α­πό τους Τσαρ­νά­εφ, αλ­λά ό­τι οι Η­ΠΑ επη­ρε­α­σμέ­νες α­πό τον α­ντι­ρω­σι­σμό τους για τον Καύ­κα­σο και για την α­ντι­δη­μοκρα­τί­α μέ­σα στην ί­δια τη Ρω­σί­α δεν ήθε­λαν συ­νερ­γα­σί­α. Ό­μως η ί­δια η δια­χεί­ρι­ση της υ­πό­θε­σης α­πό την KGB α­πο­κα­λύ­πτει τις βρώ­μι­κες προ­θέ­σεις της. Για­τί α­πό τη μια προ­ει­δο­ποι­ή­θη­καν πο­λύ α­ό­ρι­στα οι Η­ΠΑ για τον κίν­δυνο που α­ντι­προ­σώ­πευαν οι μελ­λο­ντι­κοί βομ­βι­στές αλ­λά τα βα­σι­κά ε­νο­χο­ποι­ητι­κά στοι­χεί­α κα­τά του Τσαρνά­εφ δό­θη­καν στο FBI μό­νο κα­τό­πιν ε­ορ­τής! Δη­λα­δή και η FSB βγή­κε ά­ψο­γη στις προ­βλέ­ψεις και στις προ­ει­δο­ποι­ή­σεις της, και η έ­κρη­ξη έ­γι­νε ώ­στε να α­πο­δει­χτεί ό­τι μό­νο η συ­νερ­γα­σί­α του FBI  με την FSB μπο­ρεί να σώ­νει ζω­ές α­με­ρι­κα­νών πο­λι­τών. Δη­λα­δή πα­ρά τις εκ­κλή­σεις των Α­με­ρι­κα­νών για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι ρω­σι­κές αρ­χές αρ­νού­νταν να δώ­σουν την πα­ρα­μι­κρή πλη­ρο­φο­ρί­α που να ε­πι­βε­βαιώ­νει την αρ­χι­κή τους προ­ει­δο­ποί­η­ση. Ό­πως α­πο­κα­λύ­πτουν οι Νew Υork Τimes, της 6 του Μά­η: «Σύμ­φω­να με πολ­λές α­να­φο­ρές, οι ρω­σι­κές αρ­χές πα­ρα­κο­λου­θού­σαν στε­νά τον κ. Τσαρ­νά­εφ ό­ταν πέ­ρα­σε έ­ξι μή­νες στο Ντα­γκε­στάν, και γνώ­ρι­ζαν ό­τι εί­χε ε­πι­χει­ρή­σει να συ­να­ντη­θεί με ε­νό­πλους, αλ­λά ό­ταν ε­πέ­στρε­ψε στις Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες, οι Ρώ­σοι δεν έ­στει­λαν κα­μιά νέ­α προ­ει­δο­ποί­η­ση στους α­με­ρι­κα­νούς συ­νερ­γά­τες τους».
 
Η δο­λο­φο­νι­κή ε­πί­θε­ση έ­γι­νε α­μέ­σως α­φό­του ό­λα τα βα­σικά α­ξιώ­μα­τα των Η­ΠΑ: Προ­ε­δρί­α (Ο­μπά­μα), υ­πη­ρε­σί­ες α­σφα­λεί­ας (Μπρέν­ναν), στρα­τός (Χέ­ι­γκελ) και Υ­πουρ­γεί­ο ε­Ε­ξω­τε­ρι­κών (Κέρ­ρυ) πέ­ρα­σαν σε ρω­σό­φι­λους για πρώ­τη φο­ρά  στην με­τα-ψυ­χρο­πο­λε­μι­κή ι­στο­ρί­α των Η­ΠΑ. Έ­τσι με­τά το ματο­κύ­λι­σμα της Βο­στώ­νης κα­νείς δεν υ­πήρ­ξε πλέ­ον στην η­γε­σί­α των Η­ΠΑ να α­ντι­στα­θεί στις αλ­λε­πάλ­λη­λες ρω­σι­κές εκ­κλή­σεις για συ­νερ­γα­σί­α των μυ­στικών υ­πη­ρε­σιών των δύ­ο χω­ρών και στις εκ­κλήσεις για να πά­ψουν να κα­τη­γορούν τον Πού­τιν για την εκ­με­τάλ­λευ­ση που αυ­τός κά­νει στη χώ­ρα του της α­ντιτρο­μο­κρα­τι­κής ση­μαί­ας. 
 
Σύμ­φω­να με το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρεί­ο Ει­δή­σε­ων, 20/4, ο εκ­δό­της του πε­ριο­δι­κού της Μό­σχας Ε­θνι­κή Ά­μυ­να, Ι­γκόρ Κα­ρα­τσέν­κο, εί­πε στο ει­δη­σεο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρεί­ο ΡΙΑ Νό­βο­στι, α­μέ­σως με­τά την ε­πί­θε­ση: «Λαμ­βά­νοντας υ­πό­ψη τις ρί­ζες της τρο­μο­κρα­τί­ας στη Βο­στό­νη, οι Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες θα πρέ­πει να δεί­ξουν εν­δια­φέ­ρον στην α­νταλ­λα­γή πλη­ρο­φο­ριών α­νά­με­σα στις δύ­ο υ­πη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών». Ε­πί­σης ο συν­δεδε­μέ­νος με το Κρεμ­λίνο συ­νταγ­μα­το­λό­γος Α­λε­ξέ­ι Που­σκόφ της Ε­πι­τρο­πής διε­θνών υ­πο­θέ­σε­ων του ρώ­σι­κου κοι­νο­βου­λί­ου εί­πε στη ρω­σι­κή ρα­διο­φω­νι­κή ει­δη­σε­ο­γρα­φι­κή υ­πη­ρεσί­α: «η σο­κα­ρι­στι­κή ε­πί­θε­ση θα μπο­ρού­σε ε­πί­σης να στα­μα­τή­σει τις ε­πικρί­σεις της Ουά­σι­γκτον για τις ε­νέρ­γειες του Πού­τιν στο Βό­ρειο Καύ­κα­σο από την ά­νο­δό του στην ε­ξου­σί­α στα 1999. (.) «Εί­πα­με στους Α­με­ρι­κα­νούς - τι κά­νε­τε ε­κεί (με το να ε­πι­κρί­νε­τε τον Πού­τιν); Υ­πο­στη­ρί­ζε­τε τους σπό­ρους της τρο­μο­κρα­τί­ας, και οι Α­με­ρι­κα­νοί δεν ή­θε­λαν να α­κού­σουν», «Τώ­ρα αυ­τό θα ήταν έ­να συν». Άλ­λοι πα­ρα­τη­ρη­τές υ­πο­στή­ρι­ξαν ό­τι η Ρω­σί­α βρί­σκε­ται τώ­ρα μπρο­στά α­πό τις Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες στην πα­ρα­κο­λού­θη­ση του ί­ντερ­νετ λό­γω των ε­λα­στι­κό­τε­ρων νό­μων του α­πορ­ρή­του».
 
 
Σύμ­φω­να πά­λι με το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρεί­ο Ει­δή­σε­ων:
«Οι ε­πι­φα­νείς α­να­λυ­τές α­σφά­λειας Α­ντρέ­ι Σολ­ντά­τοφ και Ι­ρί­να Μπο­ρο­γκάν έ­γρα­ψαν στην η­λε­κτρο­νι­κή η­με­ρη­σί­α Γιε­ζε­ντνιέβ­νι­ι Ζουρνάλ ό­τι η πα­νί­σχυ­ρη Ο­μο­σπον­δια­κή Υ­πη­ρε­σί­α Α­σφα­λεί­ας της Ρω­σί­ας πα­ρα­κολου­θεί στε­νά τα κοι­νω­νι­κά μέ­σα α­πό το 2010 - δύ­ο χρό­νια πα­ρα­πάνω α­πό τις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες.
Πρό­σθε­σαν «ό­τι δεν υ­πήρ­ξε πο­τέ κα­μί­α στε­νή συ­νερ­γα­σί­α» α­νά­με­σα στις δύ­ο υ­πη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών ε­κτός α­πό μί­α κοι­νή ε­πι­χεί­ρη­ση που διε­ξή­χθη ό­ταν οι δύ­ο πλευ­ρές συμ­φώ­νη­σαν να ερ­γα­στούν μα­ζί για την α­σφά­λεια στα 2004.
«Φαί­νε­ται ό­τι οι υ­πη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών των Η­ΠΑ θα πρέ­πει ε­πει­γό­ντως να α­να­θε­ω­ρή­σουν το ε­πί­πε­δο συ­νερ­γα­σί­ας τους με τις ρω­σι­κές υ­πη­ρε­σί­ες α­σφα­λεί­ας», έ­γρα­ψαν οι Σολ­ντά­τοφ και Μπο­ρο­γκάν».  
 
Ε­πο­μέ­νως η δο­λο­φο­νι­κή ε­πί­θε­ση της Βο­στό­νης διευ­κόλυ­νε ό­σο τί­πο­τα άλ­λο τη φα­σι­στι­κή προ­βο­κα­τό­ρι­κη που­τι­νι­κή Ρω­σί­α στο να γίνει α­πα­ραί­τη­τη για τις α­με­ρι­κα­νι­κές μυ­στι­κές υ­πη­ρε­σί­ες στα μά­τια της αμε­ρι­κά­νι­κης κοι­νής γνώ­μης. Έ­τσι η FSB θα μπο­ρεί να «α­νταλ­λάσ­σει με τις Η­ΠΑ ευαί­σθη­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες» που ση­μαί­νει ό­τι θα μπο­ρεί να υ­πο­δει­κνύ­ει όποιον θέ­λει σαν «τρο­μο­κρά­τη» και να χτυ­πά ευ­κο­λό­τε­ρα τους δι­κούς της ε­χθρούς κι­νη­το­ποιώ­ντας γι’ αυ­τό το ο­πλι­σμέ­νο χέ­ρι των Η­ΠΑ. Αυ­τό ε­πι­σφρα­γί­στη­κε με μια τη­λε­φω­νι­κή συ­νο­μι­λί­α μετα­ξύ Πού­τιν και Ο­μπά­μα στις 19/4 στην οποί­α, ό­πως α­να­κοί­νω­σε το Κρεμ­λί­νο, οι δύ­ο η­γέ­τες ε­ξέ­φρα­σαν «την οι­κοδό­μη­ση ε­νός στε­νού συ­ντο­νι­σμού α­νά­με­σα στις ρω­σι­κές και τις α­με­ρι­κα­νι­κές υ­πη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών στον α­γώ­να ε­νά­ντια στην πα­γκό­σμια τρο­μο­κρα­τί­α» (ΝΥΤ, 20/4). Δεν εί­ναι τυ­χαί­ο ό­τι η ε­πί­θε­ση έ­γι­νε λί­γες μό­νο μέ­ρες α­φότου οι α­με­ρι­κα­νι­κές αρ­χές α­πα­γό­ρευ­σαν σε κα­μιά ει­κο­σα­ριά ρώ­σους α­ξιω­ματού­χους την εί­σο­δο στη χώ­ρα και πά­γω­σαν τις κα­τα­θέ­σεις τους ε­κεί ως υ­πό­πτους για τη με­τα­χεί­ρι­ση του δι­κη­γό­ρου, υ­πε­ρα­σπι­στή των αν­θρω­πί­νων δικαιω­μά­των, Σερ­γκέ­ι Μα­γκνί­τσκι (6/5), που ξυ­λο­κο­πή­θη­κε μέ­χρι θα­νά­του στη φυ­λακή. Πρό­κει­ται για το νό­μο Μα­γκνί­τσκι που πέ­ρα­σε η Ουά­σι­γκτον στα τέ­λη του πε­ρα­σμέ­νου χρό­νου για να α­κο­λου­θή­σει η α­πά­ντη­ση της Μό­σχας με την α­πα­γόρευ­ση υ­ιο­θε­σιών σε α­με­ρι­κα­νούς πο­λί­τες. 
 Μέ­χρι τις αρ­χές Μά­η λοι­πόν οι δύ­ο η­γέ­τες εί­χαν συ­νο­μι­λήσει ή­δη δύ­ο φο­ρές σε ά­ρι­στο κλί­μα και σε μια έν­δει­ξη του νέ­ου αυ­τού κλί­μα­τος οι ρω­σι­κές υ­πη­ρε­σί­ες έ­δω­σαν στις α­με­ρι­κα­νι­κές την α­πο­κρυ­πτο­γρά­φη­ση μιας συ­νο­μι­λί­ας του βομ­βι­στή που α­πο­κά­λυ­πτε τις ι­δε­ο­λογι­κές-πο­λι­τι­κές του α­ντι­λή­ψεις.
 
Πέ­ρα α­πό τη στρα­τη­γι­κή συ­νερ­γα­σί­α των δύ­ο μη­χα­νι­σμών α­σφα­λεί­ας, που ση­μαί­νει ό­τι η CIA θα α­κο­λου­θεί τις προ­βο­κά­τσιες της Κα­Γκε­Μπε, ο ά­με­σος στό­χος της Μό­σχας που ε­ξυ­πη­ρε­τεί­ται α­πό την βομ­βι­στι­κή ε­πί­θε­ση στη Βο­στό­νη εί­ναι η συμ­με­το­χή των Η­ΠΑ στην ε­πί­θε­ση που κλι­μα­κώ­νει η Ρωσί­α ε­νά­ντια στο βό­ρειο Καύ­κα­σο, ι­διαί­τε­ρα ε­νά­ντια στο Ντα­γκε­στάν, με πρόσχη­μα την ε­ξου­δε­τέ­ρω­ση του ι­σλα­μι­κού α­ντάρ­τι­κου. Αυ­τό το έ­στη­σε η Κα­ΓκεΜπε για να προ­βο­κά­ρει και να σκο­τώ­σει το πραγ­μα­τι­κό ε­θνο-α­νε­ξαρ­τη­σιακό κί­νη­μα της Τσε­τσε­νί­ας και ε­ξα­κο­λου­θεί να εί­ναι δια­βρω­μέ­νο α­πό αυ­τήν. Ίσως ο αιφ­νί­διος και μυ­στη­ριώ­δης θά­να­τος του ε­ξό­ρι­στου Μπ. Μπε­ρε­ζόφ­σκι, φί­λου και συ­νερ­γά­τη του Λιτ­βι­νέν­κο, στο Λον­δί­νο λί­γες βδο­μά­δες προ­η­γού­μενα, ε­νός αν­θρώπου που εί­χε α­πο­κα­λύ­ψει τον προ­βο­κα­τό­ρι­κο ρό­λο του ισλα­μο­φα­σι­σμού (Ου­ντού­γκοφ-Μπα­σά­γεφ) υ­πέρ του Κρεμ­λί­νου τις πα­ρα­μο­νές της δεύ­τε­ρης ρω­σι­κής ει­σβο­λής στην Τσε­τσε­νί­α, να μην εί­ναι ά­σχε­τος με την υπό­θε­ση. Ση­μειώ­νου­με ό­τι ο έ­λεγ­χος του Βό­ρειου Καυ­κά­σου, ι­διαί­τε­ρα του Ντα­γκε­στάν, που συ­νο­ρεύ­ει με τη Γε­ωρ­γί­α και βρέ­χε­ται α­πό την Κα­σπί­α, εί­ναι έ­να α­να­γκαί­ο βή­μα για τον έ­λεγ­χο, μέ­σα α­πό αλ­λε­πάλ­λη­λες προ­βο­κά­τσιες, της Γε­ωρ­γί­ας, της χώ­ρας κλει­δί για τον έ­λεγ­χο των υ­δρο­γο­ναν­θρά­κων της Α­σίας που κα­τευ­θύ­νο­νται προς την Ευ­ρώ­πη και για τον έ­λεγ­χο ό­λης της κεντρι­κής Α­σί­ας.
Ο κα­θη­γη­τής του πα­νε­πι­στη­μί­ου της Ουά­σι­γκτον, Ρα­τέλ, σημειώ­νει πά­ντως ό­τι πα­ρό­λο που οι πε­ρισ­σό­τε­ροι μα­χη­τές στο Ντα­γκε­στάν θε­ωρούν τις Η­ΠΑ ε­χθρι­κή δύ­να­μη, αυ­τές «δε θα μπο­ρού­σε να εί­ναι ο βα­σι­κός τους στό­χος». «Δεν εί­ναι πι­θανό ό­τι θα πα­ρεί­χαν εκ­παί­δευ­ση για μια ε­πί­θε­ση στις Η­ΠΑ» (28/4). Άλ­λω­στε οι ι­σλα­μι­στές Μου­τζα­χε­ντίν του Ε­μιρά­του του Καυ­κά­σου έ­χουν αρ­νη­θεί ε­πί­ση­μα τη συμ­με­το­χή τους στην ε­πί­θε­ση το­νί­ζο­ντας ό­τι δεν τρέ­φουν ε­χθρι­κά αι­σθή­μα­τα για τις Η­ΠΑ αλ­λά για τη Ρωσί­α. Μό­νο η Ρω­σί­α εί­χε α­ντι­κει­με­νι­κό συμ­φέ­ρον α­πό αυ­τήν την ε­πί­θε­ση και μό­νο φί­λοι της ι­σλα­μο­να­ζή­δες, γε­νο­κτό­νοι, τύ­που Αλ Κά­ι­ντα ή­ταν σε θέ­ση τε­χνι­κά και ι­δε­ο­λο­γι­κά να την κα­θο­δη­γή­σουν. Σύμ­φω­να με τους ΝΥΤ της 28 Α­πρίλη ο α­ντι­πρό­σω­πος Μά­ι­κλ Μακ Κολ, τε­ξα­νός ρεπου­μπλι­κά­νος και πρό­ε­δρος της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ε­πι­τρο­πής Α­σφά­λειας των Η­ΠΑ, εί­πε στο “Fox News Sunday” ό­τι «το ε­πί­πε­δο πο­λυ­πλο­κό­τη­τας» των αυ­το­σχέ­διων ε­μπρη­στι­κών βομ­βών που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν στο μα­ρα­θώ­νιο «με ο­δη­γεί στο να πι­στεύ­ω ό­τι υ­πήρ­ξε εκ­παι­δευ­τής» (ΝΥΤ, 28/4).
 
-Δημοσιεύτηκε στο φ. 487 της Νέας Ανατολής-
© OAKKE