Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΤΣΑΒΕΣ

  • Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013
Ο δικτάτορας Τσάβες και ο Πούτιν Ο δικτάτορας Τσάβες και ο Πούτιν
Η κα­θε­στω­τι­κή προ­πα­γάν­δα μπο­ρεί να ε­ξυ­μνεί τον Τσά­βες σα λα­ϊκό η­γέ­τη ό­μως τα γε­γο­νό­τα βγά­ζουν το προ­φίλ ε­νός ε­πι­κίν­δυ­νου δι­κτά­τορα που μπή­κε στην υ­πη­ρε­σί­α του χει­ρό­τε­ρου ι­μπε­ρια­λι­σμού.
 Ας δού­με με­ρι­κά α­πό αυ­τά πο­λύ συ­νο­πτι­κά: Στε­νές σχέ­σεις με την Τε­χε­ρά­νη και ει­δι­κά με τον ρω­σό­δου­λο Αχ­μα­ντι­νε­τζά­ντ και πο­λι­τι­κές συμ­μα­χί­ες με Ρω­σί­α-Κί­να. Ο­πλι­κές προ­μήθειες α­πό τη Ρω­σί­α και εκ­παί­δευ­ση του στρα­τού της Βε­νε­ζουέ­λας α­πό κου­βα­νούς α­ξιω­μα­τι­κούς. Η Βε­νε­ζουέ­λα εί­ναι α­πό τις ε­λά­χι­στες χώ­ρες που προ­σέ­φε­ραν ε­πί­ση­μη δι­πλω­μα­τι­κή κά­λυ­ψη στο δια­με­λι­σμό της Γε­ωρ­γί­ας από τη Ρω­σί­α στα 2008. Ο Τσά­βες α­ντί να εκ­με­ταλ­λευ­τεί τα έ­σο­δα α­πό την άνο­δο της τι­μής του πε­τρε­λαί­ου για να α­πα­λύ­νει την κα­τά­στα­ση της φτω­χο­λο­γιάς, τα ξό­δε­ψε με τη μέ­θο­δο Α. Πα­παν­δρέ­ου δη­λα­δή ε­ξα­γο­ρά­ζο­ντας ψη­φο­φό­ρους της φτω­χο­λο­γιάς και α­γο­ρά­ζο­ντας ό­πλα ε­νώ έ­δω­σε στους κι­νέ­ζους σο­σιαλ­φασί­στες με προ­νο­μια­κούς ό­ρους την εκ­με­τάλ­λευ­ση των κοι­τα­σμά­των πε­τρελαί­ου. Αυ­ταρ­χι­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση, παύ­ση δι­κα­στών για πο­λι­τι­κούς λό­γους, κλεί­σι­μο πά­νω α­πό 30 ρα­διο­φω­νι­κών και τη­λε­ο­πτι­κών σταθ­μών που κα­τήγ­γει­λαν τη με­γά­λη δια­φθο­ρά και τον αυ­ταρ­χι­σμό της ε­ξου­σί­ας, κα­τα­πά­τη­ση του συ­ντάγ­μα­τος που ο ί­διος θέ­σπι­σε και διορ­θώ­σεις του που να ε­πι­τρέ­πουν την πα­ρα­πέ­ρα ε­πα­νε­κλο­γή του πα­ρά την α­ντί­θε­τη ε­τυ­μη­γο­ρί­α του ε­κλο­γι­κού σώ­μα­τος, φυ­λα­κί­σεις χω­ρίς δί­κη για ε­γκλή­μα­τα γνώ­μης, α­πο­λύ­σεις δε­κά­δων χιλιά­δων δη­μο­σί­ων υ­παλ­λή­λων που ζη­τού­σαν δη­μοψή­φι­σμα, και άρ­ση των α­σφα­λι­στι­κών τους δι­καιω­μά­των αλ­λά α­κό­μα και του δι­καιώ­μα­τος έκ­δο­σης ταυτό­τη­τας. Ό­σο για το κοι­νω­νι­κό κρά­τος που ε­γκα­θί­δρυ­σε, για αυ­τό μι­λά­νε οι τερά­στιες ελ­λεί­ψεις σε ε­ξο­πλι­σμό στα νο­σο­κο­μεί­α, η με­γά­λη πτώ­ση στην κα­τασκευ­ή δη­μό­σιων κατοι­κιών, και φυ­σι­κά η πρω­το­φα­νής έ­κρη­ξη βί­ας και εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας (οι αν­θρω­πο­κτο­νί­ες σή­με­ρα έ­χουν υ­περ­τρι­πλα­σια­στεί σε σχέ­ση με 15 χρό­νια πριν) ε­νώ η α­νο­χή της υ­πο­τα­κτι­κής δι­καιο­σύ­νης τους δί­νει μί­α με­γά­λη ώ­θη­ση. Το μό­νο α­τύ­χη­μα εί­ναι ο πρό­ω­ρος θά­να­τος του δι­κτά­τορα αυ­τού που δί­νει την ευ­και­ρί­α στο κα­θε­στώς του να ρί­ξει στους δια­δό­χους του το βά­ρος της ε­περ­χό­με­νης ω­μής δι­κτα­το­ρί­ας, μα­ζι­κής φτώ­χειας και γενι­κής κα­τα­κραυ­γής που αλ­λιώς θα α­ντι­με­τώ­πι­ζε ο ί­διος χά­νο­ντας το φω­το­στέ­φα­νο που του πλέ­κει σή­με­ρα η παγκό­σμια προ­πα­γαν­δι­στι­κή μη­χα­νή του ρω­σο­κι­νε­ζι­κού ά­ξο­να. 
 

 

Σχετικά Άρθρα

© OAKKE