Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕTOIMAZOYN ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

ΕTOIMAZOYNΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΑΝ ΕΧΘΡΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΑΣ  ΚΑΝΟΥΝ ΑΘΟΡΥΒΑ  ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΗΣ  ΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

 H πιο με­γά­λη τρα­γω­δί­α για το λα­ό μας, με­γα­λύ­τε­ρη α­κό­μα και α­πό το ό­τι ξαφ­νι­κά κα­τα­στρά­φη­κε η ζω­ή του, εί­ναι ό­τι δεν ξέ­ρει ποιος στ α­λή­θεια εί­ναι ο φταί­χτης για να τον πο­λε­μή­σει. Κυ­βέρ­νη­ση και α­ντι­πο­λίτευ­ση του δεί­χνουν σαν βα­σι­κό φταί­χτη τους δα­νει­στές και ει­δι­κα τη Γερ­μα­νί­α. Η δια­φο­ρά τους εί­ναι μό­νο στην τα­κτι­κή. Η κυ­βερ­νη­ση πα­ρι­στά­νει  τον «ρε­α­λι­στή» και, λέ­ει ό­τι πρέ­πει να κά­νου­με υ­πο­χω­ρή­σεις στη Γερ­μα­νί­α ω­σό­του δεν θα την έ­χου­με α­νά­γκη, ο­πό­τε θα την υ­πο­χρε­ώ­σου­με να μειώ­σει το χρέ­ος . Η α­ντι­πο­λί­τευ­ση πα­ρι­στά­νει την ε­θνι­κή α­ντί­στα­ση και λέ­ει ό­τι μπο­ρού­με να πού­με τώ­ρα ό­χι στη Γερ­μα­νί­α και να την υ­πο­χρε­ώ­σου­με τώ­ρα σε μεγά­λο κού­ρε­μα  του χρέ­ους . 

Οι δα­νει­στές και η Γερ­μα­νί­α έ­χουν με­γά­λη ευ­θύ­νη για τα βά­σα­να της χώ­ρας κα­θώς ε­πι­βάλ­λουν τους δι­κούς τους ό­ρους οι­κο­νο­μι­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης κό­ντρα στις δια­θέ­σεις του λα­ού. Ό­μως για την πρω­το­φα­νή κα­τα­στρο­φή που ζει η χώ­ρα και που θα γι­νει α­κό­μα με­γα­λύ­τε­ρη την βα­σι­κή ευθύ­νη την έ­χουν οι η­γέ­τες της κυ­βέρ­νη­σης και της α­ντι­πο­λί­τευ­σης και η ε­γκλη­μα­τι­κή πο­λι­τι­κή τους. Αυ­τή έ­χει έ­να ό­νο­μα: ΣΑ­ΜΠΟ­ΤΑΖ ΤΗΣ ΠΑ­ΡΑ­ΓΩ­ΓΗΣ ΣΕ Ο­ΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟ­ΜΕΙΣ, Ι­ΔΙΑΙ­ΤΕ­ΡΑ ΣΤΗ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙΑ. Στό­χος αυτής της πο­λι­τι­κής εί­ναι να ΠΑ­ΡΑ­ΔΟ­ΘΕΙ Η ΧΩ­ΡΑ ΑΥ­ΤΑΝ­ΔΡΗ ΣΤΑ ΧΕ­ΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕ­ΩΝ  Υ­ΠΟΥ­ΛΩΝ Ε­ΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ,ΤΩΝ ΡΩ­ΣΩΝ ΦΑ­ΣΙ­ΣΤΩΝ (και δευ­τε­ρευό­ντως των κινέ­ζων συμ­μά­χων τους). 
Αυ­τό το σα­μπο­τάζ το ξε­κί­νη­σαν οι Πα­παν­δρέ­ου και Φλω­ρά­κης πριν 30 χρό­νια και το συ­νέ­χι­σαν οι Ση­μί­της, Κα­ρα­μανλής, Γ.Πα­παν­δρέ­ου, σε συ­νερ­γασί­α με τους αρ­χι­σα­μπο­τα­ρι­στές, ε­πί­σης ρω­σό­δου­λους, η­γέ­τες του ψευ­τοΚ­ΚΕ και των ΣΥΝ-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΔΗ­ΜΑΡ.
 Αυ­τό το σα­μπο­τάζ  έ­γι­νε και συ­νε­χί­ζε­ται να γί­νε­ται με πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά, αρ­χαιο­λο­γι­κά, γρα­φειο­κρα­τι­κά και φι­λερ­γα­τι­κά προ­σχή­μα­τα.. Την ί­δια ώ­ρα οι σα­μπο­τα­ρι­στές δυ­να­μώ­να­νε έ­να τμή­μα του κε­φά­λαιου, κρα­τι­κο­δί­αι­το και δε­μέ­νο με τη ρώ­σι­κη πο­λι­τι­κή, που του προ­σφέ­ρα­νε με σκαν­δα­λώ­δεις α­να­θέ­σεις το­μείς κλει­διά της οι­κο­νο­μί­ας (δρό­μους, ε­νέρ­γεια, τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ες, ο­ρυ­χεί­α κ­λ­π). Πρό­κει­ται για τη ­ρω­σό­δου­λη  κρα­τι­κο-ο­λι­γαρ­χί­α τύ­που Κόκ­κα­λη (που τελι­κά πού­λη­σε την Ι­ντρα­κόμ στη Ρω­σί­α), Μπό­μπο­λα, Κο­πε­λού­ζου, Μυ­τι­λη­ναί­ου, Γερ­μα­νού, Βγε­νό­που­λου και άλ­λων.
Είναι το σα­μπο­ταζ που έ­φε­ρε το πε­λώ­ριο έλ­λειμ­μα τρε­χου­σών συ­ναλ­λαγών και τε­λι­κά την υ­περ­χρέ­ω­ση, την τρό­ι­κα και τα μνη­μό­νια. Για να μην βλέ­πει ο λα­ός ποιος φταί­ει για την χρε­ω­κο­πί­α οι σα­μπο­τα­ρι­στές πέ­ρα­σαν αρ­χι­κά στο λα­ό τη «θε­ω­ρί­α» ό­τι φταί­νε οι διε­φθαρ­μέ­νοι πο­λι­τι­κοί . Α­νά­με­σα στους πιο διε­φθαρ­μέ­νους πο­λι­τι­κούς εί­ναι αυ­τοί της Κί­νας, αλ­λά αυτή δεν χρε­ω­κό­πη­σε για­τί και οι διε­φθαρ­μέ­νοι πο­λι­τι­κοί ζουν α­πό το πα­ρα­γω­γι­κό κεφά­λαιο και δεν το κα­τα­στρέ­φουν συ­στη­μα­τι­κά. Με­τά, ό­ταν ήρ­θαν τα μνη­μό­νια πε­ρά­σα­νε τη θέ­ση ό­τι φταί­νε οι δα­νει­στές. Έ­τσι στεί­λα­νε έ­να κομ­μά­τι του λαού στον α­ντι-κοι­νο­βου­λε­υτι­κό φασι­σμό στο ό­νο­μα της πά­τα­ξης της δια­φθοράς ή το έ­κα­ναν να συ­μπα­θεί τις φα­σι­στι­κές Ρω­σί­α και Κί­να σαν α­ντί­βα­ρα, τάχα, στην α­πεί­ρως πιο δη­μο­κρα­τι­κή και με ευ­νοϊ­κό­τε­ρες συν­θή­κες διε­ξα­γω­γής της τα­ξι­κής πά­λης Ευ­ρώ­πη. 
ΑΥ­ΤΟΣ ΠΟΥ ΣΚΟ­ΤΩ­ΝΕΙ ΤΗ ΧΩ­ΡΑ ΕΙ­ΝΑΙ ΑΥ­ΤΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ Α­ΓΟ­ΡΑ­ΖΕΙ
Η «θε­ω­ρί­α» που πλα­σά­ρει το μέ­τω­πό των ρω­σό­φι­λων α­ντιευ­ρω­παί­ων εί­ναι ό­τι οι Γερ­μα­νοί χρε­ω­κο­πούν τη χώ­ρα για να την α­γο­ρά­σουν τζά­μπα. Αλλά αυ­τοί που α­γο­ρά­ζουν τζά­μπα τα βα­σι­κά οι­κο­νο­μι­κά νευ­ρι­κά γάγ­γλια της χώ­ρας εί­ναι οι ρώ­σοι και κι­νέ­ζοι ο­λι­γάρ­χες. 
Εί­ναι ο ρώσος ο­λι­γάρ­χης Νέ­σις που α­γό­ρα­σε στην αρ­χή της κρί­σης το σχε­τι­κά με­γα­λύ­τε­ρο πα­κέ­το της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς και α­πό τό­τε αυ­τή  κατα­πί­νει τα πά­ντα με σκο­τει­νές δια­δι­κα­σί­ες . Έ­τσι μπή­καν στο σα­κί της η Α­ΤΕ, η Δω­δώ­νη, η τρα­πε­ζα ΚΥ­ΠΡΟΥ, η Μιλ­λε­νιουμ κλπ . Με­τά ο Ι­βάν σαβ­βί­δης α­γό­ρασε τον ΠΑ­ΟΚ, την ΣΕ­ΚΑΠ, ξε­νο­δο­χεί­α και α­κρι­βή του­ρι­στι­κή γη και άλ­λοι ρώ­σοι ο­λι­γάρ­χες α­γο­ρά­σα­νε τον Ο­ΠΑΠ. Εί­ναι τε­ρα­τώ­δες πώς ο­μό­φω­να τα 6 κόμ­μα­τα και οι να­ζί  βο­η­θά­νε τη Ρω­σί­α με τους φο­ρο­λο­γι­κούς νό­μους να α­πο­κτή­σει φθη­νά την πιο α­κρι­βή γη στην ο­ποί­α ή­δη ε­χει ξε­χυ­θεί αγοράζοντας. Ο τε­λευ­ταί­ος  νό­μος προ­βλέ­πει τό­σο ψη­λή φο­ρο­λο­γί­α για τα ψη­λής α­ξί­ας οι­κό­πε­δα ώ­στε να μην μπο­ρούν να τα κρα­τά­νε οι ι­διο­κτή­τες τους, και να τα που­λά­νε ό­σο-ό­σο στους βα­σι­κους α­γο­ρα­στές γης σή­με­ρα, που εί­ναι οι ρώ­σοι και ­κι­νέ­ζοι α­στοί. Μά­λι­στα για να διευ­κο­λύ­νουν τους τε­λευ­ταί­ους μειώ­νουν κα­τά 50% τους φό­ρους με­τα­βί­βα­σης αλ­λά α­φή­νουν ψη­λούς τους φό­ρους γο­νι­κής πα­ρο­χής (!). Ή­δη ψή­φι­σαν έ­να νό­μο που θα δί­νει ά­δεια μό­νι­μης πα­ρα­μο­νής σε ό­σους α­να­το­λι­κούς α­γο­ρά­ζουν γη α­ξί­ας  250.000 Ευ­ρώ και πά­νω, δη­λα­δή θα διευ­κο­λύ­νει τον ε­ποι­κι­σμό της χώ­ρας α­πό τους α­να­το­λι­κούς α­στούς κα­τα­κτη­τές. Τώ­ρα η Ρω­σί­α διεκ­δι­κεί τον Ο­ΣΕ και το λι­μά­νι της Θεσ­σα­λο­νι­κης για να απο­κτή­σει μιας ι­στο­ρι­κής, στρα­τη­γι­κής ση­μα­σί­ας  χερ­σαί­α έ­ξο­δο στη Με­σό­γειο,
ΤΟ ΣΑ­ΜΠΟ­ΤΑΖ ΜΕ­ΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙ­ΣΗ Ο­ΔΗ­ΓΕΙ ΣΕ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙ­ΚΗ «ΓΕ­ΝΟ­ΚΤΟΝΙΑ»
Εί­ναι λό­γω του συ­στη­μα­τι­κού σα­μπο­τάζ της πα­ρα­γω­γής  α­κό­μα και μέ­σα στην κρί­ση και με πρό­σχη­μα την κρίση που μό­νο η Ελ­λά­δα α­πό ό­λες τις χώ­ρες με «τρό­ι­κες» βρί­σκε­ται σε τέ­τοια πα­ρα­γω­γι­κή ύ­φε­ση (ως 75% τα 3 τε­λευ­ταί­α χρό­νια πτώ­ση σε πολ­λούς βιο­μη­χα­νι­κούς κλά­δους),  με τό­σο α­νο­δι­κή α­νερ­γί­α,  με πτώ­ση ε­ξα­γω­γών (αν α­φαι­ρε­θούν τα πε­τρε­λαιο­ει­δή), με τό­σο ε­πί­μο­νο έλ­λειμ­μα τρε­χου­σών συ­ναλ­λα­γών. Κυ­βέρ­νη­ση και α­ντι­πο­λί­τευ­ση κρύ­βουν ό­τι Η ΧΩ­ΡΑ ΜΑΣ Ε­ΧΕΙ Υ­ΠΟ­ΣΤΕΙ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙ­ΚΗ «ΓΕ­ΝΟ­ΚΤΟ­ΝΙΑ» στα λί­γα χρό­νια της κρί­σης. Ε­κα­το­ντά­δες δη­λα­δή βιο­μη­χα­νί­ες έ­χουν κλεί­σει και α­πό αυ­τές που έ­χουν απο­μεί­νει το 86 % ΕΙ­ΝΑΙ Υ­ΠΕΡ­ΧΡΕ­Ω­ΜΕ­ΝΕΣ και πά­νε για κλεί­σι­μο (ΙCAP 2013), ε­νώ οι άλ­λες χώ­ρες του Νό­του της ΕΖ βγαί­νουν α­πό την κρί­ση α­κριβώς για­τί ΣΤΗ­ΡΙ­ΞΑΝ ΤΙΣ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙΕΣ ΤΟΥΣ, ει­δι­κά η Ιρ­λαν­δί­α και η Ι­σπα­νί­α. 
Το σα­μπο­τάζ με πρό­σχη­μα την κρί­ση γί­νε­ται με τον ί­διο τρό­πο με τον ο­ποί­ο μέ­σα σε έ­ναν πό­λε­μο οι ποι­νι­κοί ε­γκλη­μα­τί­ες βγαί­νουν στους δρόμους και εμ­φα­νί­ζο­νται σαν μα­χη­τές. Ε­να βα­σι­κό πράγ­μα πχ που α­παι­τούν οι δα­νει­στές εί­ναι να μην πα­ρά­γε­ται νέ­ο χρέ­ος.  Αυ­τό γί­νε­ται με μειω­ση των ε­ξόδων του δη­μο­σί­ου και αύ­ξη­ση των  ει­σπρά­ξε­ων. Υ­πάρ­χουν χί­λιοι τρό­ποι να γί­νει αυ­τό. Η τρό­ι­κα δεν νοιά­ζε­ται ποιος εί­ναι ο τρό­πος. Τη νοιά­ζει να βγαίνουν τα πο­σά . Το ποιος και πό­σο θα πλη­ρώ­σει το κα­νο­νί­ζουν οι κυ­βερ­νή­τες.  Αυτοί λοι­πόν κα­νο­νί­ζουν να βγουν οι φό­ροι α­πό συ­ντρι­πτι­κή, αυ­ξα­νό­με­νη και με γιου­ρού­σια φο­ρο­λό­γη­ση των βιο­μη­χα­νιών,  α­ντί να α­δειο­δο­τή­σουν τις πά­μπολ­ες μπλο­κα­ρι­σμέ­νες ε­πεν­δύ­σε­ις ώ­στε να α­νε­βεί α­μέ­σως ο ό­γκος των συλ­λε­γό­με­νων φό­ρων ή να που­λή­σουν  με­γά­λη κρα­τι­κή πε­ριουσί­α που σα­πί­ζει α­να­ξιο­ποί­η­στη, πχ Ελ­λη­νι­κό, ο­λυ­μπια­κά α­κί­νη­τα  ή α­ντί να κυνη­γή­σουν τους συ­στη­μα­τι­κούς φο­ρο­φυ­γά­δες ο­λι­γάρ­χες και ε­παγ­γελ­μα­τί­ες. Α­ντί­στρο­φα  ε­νώ για να μειώ­σουν τα έ­ξο­δα του δη­μο­σί­ου υ­πήρ­χαν χί­λιοι τρόποι αυτοί διά­λε­ξαν να κα­ταρ­γή­σουν το ΙΓ­ΜΕ, να μειώ­σουν τον Ορ­γα­νι­σμό Εξα­γω­γών, να τσα­κί­σουν τη μέ­ση τε­χνι­κή παι­δεί­α, α­πο­λύ­ο­ντας τους κα­θη­γη­τες της, να κλεί­σουν το τα­μεί­ο ο­δο­ποι­ί­ας  και να μι­σο­πε­θά­νουν την Ε­ΑΣ που οι ί­διοι σα­μπό­τα­ραν ε­πί δε­κα­ε­τί­ες.
Την ί­δια ώ­ρα φόρ­τω­σαν στη ΔΕ­Η τα α­πλή­ρω­τα χα­ρά­τσια , τα πα­νά­κρι­βα φω­το­βολ­ται­κά και τις άλ­λες α­να­νε­ώ­σι­μες πη­γές και το σα­μπο­τά­ρι­σμα του φτη­ν­ού λι­γνί­τη. Με­τά α­φή­σα­νε τη ΔΕ­Η να με­τα­κυ­λί­σει αυ­τά τα κό­στη στη βιο­μηχα­νι­κή ε­νέρ­γεια. Ταυ­τό­χρο­να αυ­ξή­σαν την τι­μή της μη η­λε­κτρι­κής ε­νέρ­γειας βά­ζο­ντας φό­ρο στο πε­τρε­λαιο  30%. Το χει­ρό­τε­ρο εί­ναι ό­τι σε συ­νερ­γασί­α με την Γκαζ­προμ α­νέ­βα­σαν την τι­μή του α­ε­ρί­ου 40%  πά­νω α­πό την υ­πό­λοι­πη Ευρώ­πη στη βά­ση μιας πα­ρά­νο­μης και σκαν­δα­λώ­δους σύμ­βα­σης. Έ­τσι κλέ­ψα­νε α­πό την μι­σο­πε­θα­μέ­νη ελ­λη­νι­κή βιο­μη­χα­νί­α ε­κα­το­ντά­δες ζω­τι­κά ε­κα­τομ­μύ­ρια Ευ­ρώ και τα δώ­σα­νε στην Γκάζπρομ. Πολ­λές ευ­ρω­παιϊκές χώ­ρες με α­νά­λο­γες συμ­βά­σεις πή­γαν στη διαι­τή­σια και ό­χι μό­νο μεί­ω­σαν την τι­μή του ρώ­σι­κου φυ­σι­κού α­ε­ρί­ου αλ­λά πή­ραν α­να­δρο­μι­κά α­πό την Γκαζ­προμ με­ρι­κά δις Ευ­ρώ . Η Ελ­λά­δα, σαν ΔΕ­ΠΑ αρ­νεί­ται να πά­ει στη διαι­τη­σί­α! 
Να για­τί μό­νο η Ελλά­δα δεν βγαί­νει α­πό την κρί­ση. Ο α­πατε­ώ­νας Σα­μα­ράς ι­σχυ­ρί­ζε­ται το α­ντί­θε­το δια­τυ­μπα­νί­ζο­ντας τα πε­ρί  πρω­τογε­νούς πλε­ο­νά­σμα­τος. Αυ­τό εί­ναι τε­χνη­τά κα­τα­σκευα­σμέ­νο για να κρύ­βει τη κρί­ση και να ε­πι­τρέ­πει στην κυ­βέρ­νη­ση να ζη­τια­νεύ­ει νέα κου­ρέ­μα­τα χρέ­ους. Λέ­με τε­χνη­τό αυ­τό το πρω­το­γε­νές πλεόνασμα για­τί προ­κύ­πτει α­πό φό­ρους που δεν βγαί­νουν α­πό το πλε­ό­να­σμα της πα­ρα­γω­γής, αλ­λά α­πό πα­ρα­γω­γι­κό κεφά­λαιο που κα­τα­στρέ­φε­ται. Δη­λα­δή πά­για και κυ­κλο­φο­ρια­κά κε­φά­λαια εργο­στα­σί­ων ε­ξα­φα­νί­ζο­νται για να  γί­νουν φό­ροι. Έ­τσι βγαί­νει πχ το 2014 πλε­ό­να­σμα, αλ­λά το 2015 δεν θα μπο­ρεί να ξα­να­βγεί.
ΔΗ­ΜΟ­ΚΡΑ­ΤΙ­ΚΟ ΚΑΙ ΠΑ­ΤΡΙΩ­ΤΙ­ΚΟ ΜΕ­ΤΩ­ΠΟ
Ε­πει­δή κά­ποια στιγ­μή ο ελ­λη­νι­κός λα­ός θα κα­τα­λά­βει ποιοι πραγ­μα­τι­κά τον κα­τα­στρέ­ψα­νε και θα ε­ξε­γερ­θεί ε­νά­ντιά τους, σύσσω­μο το κα­θε­στώς προ­στα­τεύ­ει τη να­ζι­στι­κή “Χρ. Αυ­γή” η ο­ποί­α κα­λεί το ρώ­σι­κο στρα­τό να ε­γκα­τα­στα­θεί στην Ελ­λά­δα. Εί­ναι φυ­σι­κό λοι­πόν που το ρώ­σι­κο υ­πουρ­γεί­ο ε­ξω­τε­ρι­κών την υ­πο­στή­ρι­ξε με δη­μο­σί­ευ­μα του (http://voiceofrussia.com/2013_09_30/Greek-government-fears-a-military-coup-2038/)  ο­νο­μά­ζο­ντας τη «ρι­ζο­σπα­στι­κή» ε­νώ στά­θη­κε στο πλευ­ρό των ε­φέ­δρων που δια­δή­λω­σαν υ­πέρ της! Η κυβέρνηση  κά­νει πως την κυ­νη­γάει για να κα­θη­συ­χά­σει την Ευ­ρώ­πη, ό­μως το ρωσόδουλο περακράτος σκό­τω­σε με τους σο­σιαλ-φα­σί­στες του και 2 μέ­λη της για να της προ­σφέ­ρει θύ­μα­τα-μάρ­τυ­ρες και να την α­νυ­ψώ­σει σε κα­νο­νι­κό πα­τριω­τι­κό κόμ­μα. 
Η Ο­ΑΚ­ΚΕ κα­λεί το λα­ό να σχη­μα­τί­σει έ­να πλα­τύ δη­μο­κρα­τι­κό και πα­τριω­τι­κό μέ­τω­πο ε­νά­ντια στο πα­ρα­γω­γι­κό σα­μπο­τάζ, στην ε­θνι­κή λε­η­λα­σί­α, στα μέ­τρα πεί­νας και πά­νω απ ό­λα ε­νά­ντια στη σο­σιαλ­φα­σι­στι­κή δι­κτα­το­ρί­α που έρ­χε­ται με τη βί­α κυ­ρί­ως των να­ζί αλ­λά όχι μόνο.
Α­θή­να 26/11/2013