Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 30ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

  • Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015

 

Στις 30 του Ιού­λη πριν α­πό  μια τα­κτι­κή συ­νε­δρί­α­ση της ορ­γά­νω­σης Α­θήνας-Πει­ραιά στην ο­ποί­α συμ­με­τεί­χαν και δρα­στή­ριοι ε­ξω­κομ­μα­τι­κοί φί­λοι μας γιορ­τά­σα­με με μια μι­κρή τε­λε­τή  τα 30 χρό­νια α­πό την ι­δρυ­τι­κή δια­κή­ρυ­ξη της Ο­ΑΚ­ΚΕ που εκ­δό­θη­κε στις 15 του Ιού­λη 1985 και εί­ναι δη­μο­σιευ­μέ­νη στο πρώ­το φύλ­λο της κομ­μα­τι­κής μας ε­φη­με­ρί­δας Νέ­α Α­να­το­λή.

Στη διάρ­κεια της συ­νε­δρί­α­σης αυ­τής έ­νας σύ­ντρο­φός μας που δεν μπο­ρού­σε να συμ­με­τέ­χει σε αυτήν για α­ντι­κει­με­νι­κούς λό­γους, μας πή­ρε τη­λέ­φω­νο για να δια­βά­σει έ­ναν σύ­ντο­μο χαι­ρε­τι­σμό, που έκ­φρα­σε το πνεύ­μα των συ­ντρό­φων και χει­ρο­κρο­τήθη­κε με συ­γκί­νη­ση. Δη­μο­σιεύ­ου­με πα­ρα­κά­τω αυ­τό το χαι­ρε­τι­σμό και ε­πι­φυ­λασσό­μα­στε να έ­χου­με σύ­ντο­μα έ­να αρ­κε­τά διε­ξο­δι­κό κομ­μα­τι­κό κεί­με­νο για τη ση­μα­σί­α της 30χρο­νης πο­ρεί­ας της Ορ­γά­νω­σης μέ­σα στο ελ­λη­νι­κό και στο πα­γκό­σμιο κομ­μου­νι­στι­κό κί­νη­μα.

 

Α­γα­πη­τοί σύ­ντρο­φοι,

Μπο­ρεί στα τριά­ντα χρό­νια της ορ­γά­νω­σής μας να μην εί­χα­με ε­ξο­ρίες, φυ­λα­κές και βα­σα­νι­στή­ρια, ό­πως το πα­λιό η­ρω­ι­κό ΚΚΕ αν και δε­χτή­κα­με αρκε­τές φο­ρές τη βί­α του φα­σι­σμού και του σο­σιαλ­φα­σι­σμού και συρ­θή­κα­με στα δι­κα­στή­ρια α­πό το α­στι­κό κρά­τος. Ό­μως το βα­σικό ή­ταν ό­τι δια­νύ­σα­με μια συ­νει­δη­τά μα­κρυά πο­ρεί­α μέ­σα στην α­πέ­ρα­ντη μο­να­ξιά και την α­πο­γο­ή­τευση που έ­φε­ρε στο λα­ό μας και στους λα­ούς ό­λου του κό­σμου η ήτ­τα των σο­σια­λιστι­κών ε­πα­ναστά­σε­ων στις δυό πιο με­γά­λες χώ­ρες του σο­σια­λι­στι­κού στρα­το­πέ­δου, τη Σο­βιε­τι­κή Έ­νω­ση και τη Λα­ϊ­κή Δη­μο­κρα­τί­α της Κί­νας. Εί­χα­με κυρί­ως να α­πο­δεί­ξου­με ό­τι αυ­τό που φαί­νε­ται σαν α­λή­θεια εί­ναι έ­να τε­ρά­στιο ψέ­μα, ό­τι αυ­τό δη­λα­δή που φαί­νε­ται σαν κομ­μου­νι­σμός σή­με­ρα δεν εί­ναι πα­ρά ο α­πό­λυ­τος φα­σι­σμός, ο σο­σιαλ­φα­σι­σμός, η τε­λευ­ταί­α και πιο ε­πι­κίν­δυνη με­ταμ­φί­ε­ση της α­στι­κής τά­ξης. Πα­ρό­λες τις δυ­σκο­λί­ες, τα λά­θη μας και τις μι­κρές μας α­ριθ­μη­τι­κά δυ­νά­μεις κρα­τή­σα­με στα λό­για και στην πρά­ξη ψη­λά τη ση­μαί­α του Μαρ­ξισμού -Λε­νι­νι­σμού -Μα­οϊσμού που τό­σο έ­χουν πο­δο­πα­τήσει και οι ρε­βι­ζιο­νι­στές α­νοι­χτοί  ε­χθροί της αλ­λά και  οι πε­ρισ­σό­τε­ροι  κάλ­πι­κοι υ­πε­ρα­σπι­στές της.

Να έ­χου­με ε­μπι­στο­σύ­νη στην ελ­λη­νι­κή ερ­γα­τι­κή τά­ξη. Μην ξε­χνά­με ό­τι αυ­τή η τά­ξη δη­μιούρ­γη­σε το πα­λιό η­ρω­ι­κό ΚΚΕ. Αυ­τή έ­κα­νε το Ε­ΑΜ, τον Ε­ΛΑΣ και την Ε­ΠΟΝ, αυ­τή το Δη­μο­κρα­τι­κό Στρα­τό Ελ­λά­δας και αυ­τή έ­δω­σε την α­ντισο­σιαλ­φα­σι­στι­κή πά­λη στα 1955 -56 ε­νά­ντια στους προ­δό­τες πα­λι­νορ­θω­τές του κα­πι­τα­λι­σμού στη Σο­βιε­τι­κή Έ­νω­ση. Ας μην ξε­χνά­με πο­τέ ό­τι το ΚΚΕ ή­ταν το μόνο κόμ­μα πα­γκό­σμια που αυ­τοί αιχ­μα­λώ­τι­σαν, ε­ξό­ρι­σαν στις πα­γω­μέ­νες στέ­πες της Σι­βη­ρί­ας, και τε­λι­κά δο­λο­φό­νη­σαν τον η­γέ­τη του Νί­κο Ζα­χα­ριά­δη. Αυ­τή εί­ναι μια α­νε­κτί­μη­τη βα­ριά ι­στο­ρι­κή κλη­ρο­νο­μιά για μας.

Φί­λοι και Σύ­ντρο­φοι,

Ας δώ­σου­με ό­λες μας τις δυ­νά­μεις, μπρο­στά στους θυε­λώ­δεις τα­ξικούς α­γώ­νες που α­να­πό­φευ­κτα θα ξε­σπά­σουν. Ας δώ­σου­με ξα­νά στην ελ­λη­νι­κή εργα­τι­κή τα­ξη τη χα­μέ­νη τα­ξι­κή και α­γω­νι­στι­κή της αυ­το­πε­ποί­θη­ση, αυ­τήν που, η σο­σιαλ­φα­σι­στι­κή κυ­ριαρ­χί­α τό­σων χρό­νων, της έ­χει τώ­ρα α­ποστε­ρή­σει, έ­τσι ώ­στε ρω­μα­λέ­α και δυ­να­τή να στα­θεί δί­πλα στους λα­ούς ό­λου του κό­σμου για τον τρί­το γύ­ρο των προ­λε­τα­ρια­κών ε­πα­να­στά­σε­ων που νο­μο­τελεια­κά θα σα­ρώ­σουν τον πλα­νή­τη μας βά­φο­ντάς τον κόκ­κι­νο.

Αυ­τό εί­ναι το ι­στο­ρι­κό μας κα­θή­κον.

© OAKKE