Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΦΑΣΙΣΜΟΥ ΟΤΑΝ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΑΚΚΕ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ

  • Δευτέρα, 01 Απριλίου 2013
Ο ναζί-Κασιδιάρης και ο Σιφωνιός στη Χαλυβουργία Ασπροπύργου κατά τη διάρκεια της τότε απεργείας Ο ναζί-Κασιδιάρης και ο Σιφωνιός στη Χαλυβουργία Ασπροπύργου κατά τη διάρκεια της τότε απεργείας
Το κί­νη­μα των ερ­γα­ζο­μέ­νων στα με­ταλ­λεί­α Χαλ­κι­δι­κής υ­πέρ του χρυ­σού έ­χει κα­τα­θο­ρυ­βή­σει το σο­σιαλ­φα­σι­σμό. Ι­διαί­τε­ρα τον έ­χει α­νη­συχή­σει η με­γά­λη ε­κτί­μη­ση και α­πή­χη­ση που έ­χει η Ο­ΑΚ­ΚΕ μέ­σα στους ερ­γά­τες των με­ταλ­λεί­ων, και
γι’ αυ­τό προ­σπα­θούν λυσ­σα­σμέ­να να τη χτυ­πή­σουν με κάθε τρό­πο. Α­φού ε­πι­χεί­ρη­σαν να της κολ­λή­σουν την τα­μπέ­λα του υ­παλ­λή­λου της κα­να­δι­κής ε­ται­ρί­ας, τώ­ρα αυ­τοί οι υ­πάλ­λη­λοι του Μπό­μπο­λα και της Κό­σκο α­πο­φά­σι­σαν ξαφ­νι­κά να α­πο­χτή­σουν «δη­μο­κρα­τι­κές ευαι­σθη­σί­ες» και με τα πα­πα­γα­λά­κια τους άρ­χι­σαν να κα­τη­γο­ρούν, ψι­θυ­ρι­στά ως συνή­θως, το κόμ­μα μας για σύ­μπλευ­ση με το φα­σι­σμό ε­πει­δή και ο Αδ. Γε­ωρ­γιά­δης χαι­ρέ­τησε την με­γά­λη συ­γκέ­ντρω­ση των με­ταλ­λω­ρύ­χων. 
Το θρά­σος των σο­σιαλ­φα­σι­στών εί­ναι πραγ­μα­τι­κά α­πί­στευ­το! Κα­τηγο­ρούν την Ο­ΑΚ­ΚΕ για σύ­μπλευ­ση με το φα­σι­σμό την ώ­ρα που οι ί­διοι συ­μπλέ­ουν ε­ντε­λώς, έ­χουν ε­ντε­λώς την ί­δια γραμ­μή  με τους να­ζι­στές της Χρυ­σής Αυγής ό­χι μό­νο στα με­ταλ­λεί­α του Χρυ­σού Χαλ­κι­δι­κής αλ­λά και σε ό­τι α­φο­ρά­ει τα κε­ντρι­κά πο­λι­τι­κά ζητή­μα­τα της χώ­ρας, ό­πως εί­ναι η χρε­ω­κο­πί­α και οι υπεύ­θυ­νοι γι αυ­τήν, η φα­σι­στι­κού τύ­που κά­θαρ­ση, η σα­μπο­τα­ρι­στι­κή οι­κονο­μι­κή πο­λι­τι­κή και βέ­βαια ο α­ντιευ­ρω­παϊ­σμός και ο φι­λο­ρω­σι­σμός. Και δεν φτά­νει που συ­μπλέ­ουν στην κε­ντρι­κή πο­λι­τι­κή γραμ­μή με τους να­ζι­στές αλ­λά και συ­νερ­γά­ζο­νται μα­ζί τους στε­νά και στα ί­δια τα κι­νήμ­ατά τους ό­πως αυτά των α­γα­να­κτι­σμέ­νων ό­που αυ­τοί ορ­γά­νω­ναν τις δή­θεν α­με­σο­δη­μο­κρα­τικές τους συ­νε­λεύ­σεις-κα­πέ­λα στην κά­τω πλα­τειά του Συ­ντάγ­μα­τος και στην πάνω την ά­φη­ναν στους φα­σί­στες και να­ζι­στές κά­θε εί­δους! Εί­ναι οι ί­διοι μάλι­στα που σαν ΠΑ­ΜΕ έ­χουν δε­χτεί α­ντι­προ­σω­πεί­α της Χρ. Αυ­γής στην κατά­λη­ψη της Χα­λυ­βουρ­γί­ας Α­σπρο­πύρ­γου και που μά­λι­στα το το­πι­κό συν­δι­κα­λιστι­κό τους στέ­λε­χος στε­κό­ταν δί­πλα-δί­πλα με τον να­ζι-Κα­σι­διά­ρη χει­ρο­κροτώ­ντας την ο­μι­λί­α του! Οι ί­διοι που σαν κί­νη­μα «δεν πλη­ρώ­νω» του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ συνερ­γά­στη­καν με με­τωπι­κή ορ­γά­νω­ση της Χρ. Αυ­γής στην Κα­τε­ρί­νη και μά­λιστα υ­πε­ρα­σπί­στη­καν τη συμ­με­το­χή της στο κί­νη­μα τους. Και τολ­μούν να βά­ζουν στο στό­μα τους την Ο­ΑΚ­ΚΕ, η ο­ποί­α σχε­δόν μό­νη (μα­ζί με το Ου­ρά­νιο Τό­ξο) απεί­χε α­πό συ­νε­δριά­σεις, δια­βου­λεύ­σεις για τον προ­ε­κλο­γι­κό χρό­νο των κομ­μά­των, τη­λε­ο­πτι­κά τρα­πέ­ζια μα­ζί με τους να­ζι­στές, ό­ταν ό­λα τα υ­πό­λοιπα κόμ­μα­τα συμ­με­τεί­χαν και συ­νε­χί­ζουν να συμ­με­τέ­χουν σε κοι­νές συνε­δριάσεις μα­ζί της ευ­χα­ρί­στως μέ­σα στην ί­δια τη Βου­λή της ντρο­πής. Ό­ταν μό­νη η ΟΑΚ­ΚΕ πριν 15 χρό­νια πή­ρε την πρω­το­βου­λί­α για τη συ­γκρό­τη­ση της Α­ντι­ναζι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας και μό­νη αυ­τή έ­θε­σε (και θέ­τει) το ζή­τη­μα της συ­νταγμα­τι­κής α­πα­γό­ρευ­σης της Χρ. Αυ­γής, σε μια ε­πο­χή που η τε­λευ­ταί­α φαι­νό­ταν οργα­νω­τι­κά α­νί­σχυ­ρη και σε πολ­λούς α­κίν­δυ­νη. Αλ­λά α­κό­μα και σε ό­τι αφορά τον ί­διο το Γε­ωρ­γιά­δη, αυ­τοί που μας κα­τη­γο­ρούν τον χτυ­πούν βα­σι­κά σα φι­λε­λεύ­θε­ρο και τον κά­λυ­ψαν στο πα­ρελ­θόν ό­ταν εκ­θεί­α­σε το γε­νο­κτο­νικό α­ντι­ση­μι­τι­κό λί­βε­λο του αρ­χι­να­ζι­στή Πλεύ­ρη. Θυ­μό­μα­στε πο­λύ κα­λά πώς όλα τα ψευ­το­α­ρι­στε­ρά κόμ­μα­τα εί­χαν λάμ­ψει δια της α­που­σί­ας τους α­πό τη δί­κη του τε­λευ­ταί­ου, τον ο­ποί­ο υ­πο­στή­ρι­ζαν ό­λα τα τό­τε στε­λέ­χη του ΛΑ­ΟΣ, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του Γε­ωρ­γιά­δη. Τό­τε οι σο­σιαλ­φα­σί­στες (και ό­λα τα κανά­λια) έ­θα­ψαν τη δί­κη με α­πο­τέ­λε­σμα να μπει το ΛΑ­ΟΣ στη βου­λή. Αλ­λά και σε ότι α­φορά την ί­δια την το­πο­θέ­τη­ση του συ­ντρό­φου μας στη συ­γκέ­ντρω­ση, αυ­τή ό­χι μό­νο δεν συ­νέ­πλε­ε με ε­κεί­νη του Γε­ωρ­γιά­δη αλ­λά α­πα­ντού­σε διε­ξοδι­κά α­κρι­βώς στη θέ­ση του ό­τι η κυ­βέρ­νη­ση υ­πο­στη­ρί­ζει την ε­πέν­δυ­ση και ότι το ζή­τη­μα θα λυ­θεί με α­στυ­νο­μι­κή ε­πέμ­βα­ση (δέ­στε το βί­ντε­ο της ο­μι­λίας του σ. Ζα­φει­ρό­που­λου στην ι­στο­σε­λί­δα μας). 
Συ­νε­χί­στε την ε­πί­θε­ση ά­θλιοι σο­σιαλ­φα­σί­στες για­τί έ­τσι ξε­σκεπά­ζε­στε πε­ρισ­σό­τε­ρο! 

Σχετικά Άρθρα

© OAKKE