Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ TOYΣ – ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

 

ΥΠΟΥΛΑ  ΠΑΡΑΔΙΝΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΕ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ-ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

ΜΑΥΡΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ TOYΣ – ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Σε κάθε περίπτωση καμιά ψήφος στη ναζιστική Χρ. Αυγή και στον ΣΥΡΙΖΑ

 

 

 

Η Ο­ΑΚ­ΚΕ δεν θα συμ­με­τέ­χει με το ψη­φο­δέλ­τιό της σε αυ­τή την ε­κλογι­κή μά­χη για­τί στις συν­θή­κες της κρί­σης δεν μπο­ρεί να α­ντα­πο­κρι­θεί στο δυ­σβά­στα­χτο οι­κο­νο­μι­κό βά­ρος. Κα­λού­με τους ψη­φο­φό­ρους μας να ρί­ξουν μαύρο σε Ο­ΛΑ τα κόμ­μα­τα που κα­τε­βαί­νουν στις ε­κλο­γές αυ­τές, σαν κόμ­μα­τα που υ­πε­ρα­σπί­ζουν με τον έ­να ή τον άλ­λο τρό­πο έ­να σά­πιο και κα­τα­στρο­φι­κό καθε­στώς και να κά­νουν μί­α ΔΗ­ΛΩ­ΣΗ ό­τι στη­ρί­ζουν την Ο­ΑΚ­ΚΕ γρά­φο­ντας πά­νω σε έ­να λευ­κό ψη­φο­δέλ­τιο το ό­νο­μα της και ρί­χνο­ντάς το στην κάλ­πη. Πα­ρό­λο που αυ­τή η ψή­φος τυπι­κά με­τρά­ει σαν ά­κυ­ρο, πρα­κτι­κά δεί­χνει πί­στη στο μόνο κόμ­μα, που αν και μι­κρό α­κό­μα, δί­νει διέ­ξο­δο για το λα­ό και τη χώ­ρα. Το να προ­πα­γαν­δί­σει κα­νείς αυ­τόν τον μη κα­τα­με­τρού­με­νο ψή­φο στους αν­θρώ­πους γύ­ρω του και γε­νι­κά στην κοι­νω­νί­α έ­χει πιο με­γά­λο ουσιαστι­κό βά­ρος από κά­θε άλ­λο που κα­τα­με­τρεί­ται.

Δήθεν πατριώτες κατά δήθεν ευρωπαϊστών

Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να σε αυ­τές τις ε­κλο­γές εμ­φα­νί­ζο­νται σαν α­ντί­παλα στρα­τό­πε­δα οι “ευ­ρω­πα­ϊ­στές”, δηλ τα κυ­βερ­νη­τι­κά κόμ­μα­τα, το Πο­τά­μι, η ΔΗΜΑΡ κλπ, και οι “πα­τριώ­τες” ή “α­ντι­ι­μπε­ρια­λι­στές” των ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ψευ­τοΚ­ΚΕ και των ε­ξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κο­λα­ού­ζων τους, οι εθνικο­φα­σί­στες τύ­που Α­ΝΕΛ και οι να­ζί της “Χρ. Αυγής”. Σε ε­πί­πε­δο η­γε­σιών ού­τε οι πρώ­τοι εί­ναι ευ­ρω­πα­ϊ­στές, ού­τε οι δεύ­τε­ροι πα­τριώ­τες. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα πραγ­μα­τι­κός πα­τριω­τισμός και ευ­ρω­πα­ϊ­σμός δεν εί­ναι κα­θό­λου σε σύ­γκρου­ση. Κά­θε πραγ­μα­τι­κός πατριώ­της πρέ­πει να θέ­λει την Ευ­ρώ­πη σαν ε­θε­λο­ντι­κή έ­νω­ση α­νε­ξάρ­τη­των χω­ρών για να μπο­ρεί η κά­θε μια α­πό αυ­τές να α­ντι­στα­θεί στην πί­ε­ση των υ­περ­δυ­νάμε­ων, ι­διαί­τε­ρα στην α­πει­λή του νε­ο­χιτλε­ρι­κού ά­ξο­να Ρω­σί­ας-Κί­νας. Α­ντίθε­τα ό­λα τα πα­ρα­πά­νω κόμ­μα­τα ε­φαρ­μό­ζουν μί­α πο­λι­τι­κή που κα­τα­στρέ­φει τη χώ­ρα μέ­σα α­πό το σα­μπο­τάζ της βιο­μη­χα­νίας, της σύγ­χρο­νης α­γρο­τι­κής οικο­νο­μί­ας, της έ­ρευ­νας και της τε­χνο­λο­γί­ας και τη με­τα­τρέ­πει τε­λι­κά σε α­ποι­κί­α της Ρω­σί­ας και δευ­τε­ρευό­ντως της Κί­νας.
Το σα­μπο­τάζ γι­νό­ταν και γί­νε­ται με πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά, αρ­χαιο­λο­γικά, γρα­φειο­κρα­τι­κά και με δή­θεν α­ντι­κα­πι­τα­λι­στι­κά προ­σχή­μα­τα α­πό τους ρωσό­δου­λους η­γέ­τες του ΠΑ­ΣΟΚ και της ΝΔ και υ­πό την πρω­το­κα­θε­δρί­α των ΣΥ­ΡΙΖΑ και ψευ­τοΚ­ΚΕ. Έ­τσι έ­πε­σαν οι ε­ξα­γω­γές, φού­σκωσαν οι ει­σα­γω­γές, και η χώ­ρα χρε­ω­κό­πη­σε συσ­σω­ρεύ­ο­ντας δα­νει­κά.

Οι ρώσοι και κινέζοι νεοαποικιοκράτες και όχι οι δανειστές επωφελούνται από την κρίση

Οι ψευ­το­πα­τριώ­τες κα­τη­γο­ρούν για τη χρε­ω­κο­πί­α τους ευ­ρω­παί­ους δανει­στές που ευ­χα­ρί­στως υ­πο­γράφουν τα μέ­τρα πεί­νας και έ­τσι α­φή­νουν τους ντό­πιους σα­μπο­τα­ρι­στές πο­λι­τι­κά α­λώ­βη­τους. Δεν εί­ναι ό­μως οι δα­νει­στές που ε­πω­φε­λού­νται κυ­ρί­ως α­πό την κρί­ση α­γο­ρά­ζο­ντας τζά­μπα την κατε­στραμ­μέ­νη μας χώ­ρα, ό­πως πρό­βλε­παν οι ρω­σό­δου­λοι “πα­τριώ­τες”. Αυ­τοί που α­γο­ρά­ζουν τζά­μπα πα­νά­κρι­βη του­ρι­στι­κή γη, λι­μάνια, σι­δη­ρο­δρό­μους, βιο­μηχα­νί­ες (Δω­δώ­νη, ΣΕ­ΚΑΠ), πο­δο­σφαι­ρι­κές ο­μά­δες (ΠΑ­ΟΚ), κρα­τι­κό τζό­γο (Ο­ΠΑΠ), και πά­νω απ ό­λα τις με­γα­λύ­τε­ρες τρά­πε­ζες (την Πει­ραιώς-με κυ­ρί­αρ­χο το ρώσο ο­λι­γάρχη Νέ­σις, και την Άλ­φα -με κρα­τι­κά κε­φά­λαια του ρω­σό­δου­λου Κα­τάρ) εί­ναι οι ρώ­σοι και μο­νο­πω­λι­στές και οι φί­λοι τους. Ει­δι­κά μέ­σα α­πό τις τρά­πε­ζες θα μπο­ρούν να ε­λέγ­ξουν ό­λες τις υ­περ­χρε­ω­μέ­νες στις τρά­πε­ζες ε­πιχει­ρή­σεις ι­διαί­τε­ρα τις με­γά­λες βιο­μη­χα­νι­κές. Για να υ­περ­χρε­ώ­σουν τις τε­λευ­ταί­ες δυ­νά­μω­σαν πά­νω στην κρί­ση το σα­μπο­τάζ με την υ­περ­φο­ρο­λό­γη­ση τους και την αύ­ξη­ση της τι­μής του η­λε­κτρι­κού, του πε­τρε­λαί­ου και του φυ­σικού α­έ­ριου που που­λά­ει η Ρω­σί­α στην Ελ­λά­δα σε τι­μή 30% πιο α­κρι­βά α­πό αλ­λού. Προ­η­γού­μενα το κα­θε­στώς εί­χε φρο­ντί­σει να δυ­να­μώ­σει στην οι­κο­νο­μί­α τη ρω­σό­δου­λη νέ­α κρα­τι­κο­δί­αι­τη ο­λι­γαρ­χί­α (Κόκ­κα­λης, Μπό­μπο­λας, Μυ­τι­λη­ναίος, Κο­πε­λού­ζος, Γερ­μα­νός κλπ).

Γιατί σε κάθε περίπτωση καμιά ψήφος στη “Χρ. Αυγή” και στον ΣΥΡΙΖΑ

Η α­πό­λυ­τη κυ­ραρ­χί­α του νε­ο­να­ζι­στι­κού ά­ξο­να στη χώ­ρα μας μπο­ρεί ω­στό­σο να ε­πι­τευ­χθεί μό­νο με μια δι­κτα­το­ρί­α. Γι’ αυ­τό στα πλαί­σια της στρατη­γι­κής του α­ντι­φα­σι­στι­κού με­τώ­που δια­κρί­νου­με α­νά­με­σα σε ό­λα τα κόμ­ματα σα με­γα­λύ­τε­ρο κίν­δυ­νο για τη δη­μο­κρα­τί­α δύ­ο ρωσό­δου­λα κόμ­μα­τα, τη ναζι­στι­κή, δο­λο­φο­νι­κή “Χρ. Αυ­γή” και το πιο κο­ντι­νό στη δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώ­ρας ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Γι’ αυ­τό λέ­με, σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση:
-Κα­μί­α ψή­φος στο ξε­τσί­πω­τα δο­λο­φο­νι­κό, κρα­τι­κά προ­στα­τευό­με­νο κοι­νο­βου­λευ­τι­κό να­ζι­στι­κό κόμ­μα-συμ­μο­ρί­α ρα­τσι­στών μα­χαι­ρο­βγαλ­τών, τη “Χρυ­σή Αυ­γή”. Αυ­τή την προ­στα­τεύ­ει σύσ­σω­μο το κα­θε­στώς, πο­λι­τι­κό, δι­κα­στικό, α­στυ­νο­μι­κό που της ε­ξα­σφα­λί­ζει νο­μι­μό­τη­τα και ασυ­λί­α πα­ρά τις α­ποδειγ­μέ­να χι­λιά­δες ε­γκλη­μα­τι­κές ε­πι­θέ­σεις της στη διάρ­κεια δύ­ο δε­κα­ε­τιών. Αυ­τό κου­βα­λά­ει τους υ­πό­δι­κους βου­λευ­τές της “Χ.Α” στη Βου­λή να ψη­φί­σουν για πρό­ε­δρο της Δη­μο­κρα­τί­ας και τους ε­πι­τρέ­πει να βά­λουν ξα­νά υ­πο­ψη­φιότη­τα. Προ­στα­τεύ­ουν τη “ΧΑ” για­τί εί­ναι το πιο α­νοι­χτά ρω­σό­δου­λο κόμ­μα, το μονα­δι­κό που έ­χει κα­λέ­σει το ρώ­σι­κο στρα­τό στη χώ­ρα. Στην υ­πε­ρά­σπι­ση της νομι­μό­τη­τας της έ­χει πρω­το­στα­τή­σει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, με τον Τσί­πρα να δη­λώ­νει “δεν τους θέ­λου­με ε­κτός νό­μου, αλ­λά ε­νώ­πιον του νό­μου”.
-Κα­μί­α ψή­φος στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Ο α­νοι­χτά ρω­σό­φι­λος και προ­στά­της και προ­ω­θη­τής του ψευ­το­α­ρι­στε­ρού τρα­μπου­κι­σμού ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, αν έρ­θει στην ε­ξου­σί­α θα ε­γκα­τα­στή­σει σε ό­λο το κρά­τος έ­ναν πλα­τύ σο­σιαλ­φα­σι­στι­κό μη­χα­νι­σμό που θα κά­τσει στο σβέρ­κο του λα­ού για τα κα­λά. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ των υ­πο­τι­θέ­με­νων “κι­νη­μά­των” βλέ­πει σή­με­ρα την ε­ξου­σί­α χω­ρίς ού­τε έ­να κί­νη­μα στο δρό­μο. Α­ντί­θε­τα στη­ρί­ζε­ται στην α­να­το­λι­κή κρα­τι­κο-ο­λι­γαρ­χί­α, στις στε­νές σχέ­σεις με την πιο φα­σι­στι­κή ρω­σό­φι­λη εκ­κλη­σια­στι­κή η­γε­σί­α (πχ Σε­ρα­φείμ Πει­ραιά), στους ε­ξαι­ρετι­κούς του δε­σμούς με το στρα­τό και την α­στυ­νο­μί­α ό­που αλω­νί­ζουν οι φι­λο­χου­ντι­κοί και φι­λο­χρυ­σαυ­γί­τες, και κυ­ρί­ως στην πιο διε­φθαρ­μέ­νη και πα­ρασι­τι­κή κρα­τι­κή υ­παλ­λη­λί­α. Μά­λι­στα, προ­α­ναγ­γέλ­λει την ενο­ποί­η­ση ό­λων των ε­λε­γκτι­κών μη­χα­νι­σμών σε έ­να ε­νιαί­ο σώ­μα που θα υ­πά­γεται α­πευ­θεί­ας στον πρω­θυ­πουρ­γό (!) προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας το έ­δα­φος για αυ­θαί­ρετες διώ­ξεις και εκ­βια­σμούς των πο­λι­τι­κών του α­ντι­πά­λων, ιδιαί­τε­ρα στα ΜΜΕ. Μί­α μι­κρο­γρα­φί­α του κρά­τους που θα στή­σει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, εί­ναι η ε­ξου­σί­α που α­σκεί η πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Ατ­τι­κής Δού­ρου, την ο­ποί­α κα­ταγ­γέλ­λουν ή­δη οι υπάλ­λη­λοι της πε­ρι­φέ­ρειας για κομ­μα­το­κρα­τί­α και πο­γκρόμ των συν­δι­κα­λιστών.
Μί­α τέ­τοια ε­ξου­σί­α όχι μό­νο δεν θα δώ­σει ψω­μί στο λα­ό, αλ­λά θα βαθαί­νει το σα­μπο­τάζ μέ­χρι να ε­γκα­τα­στα­θούν πλή­ρως στη χώ­ρα τα ρω­σο­κι­νέ­ζικα α­φε­ντι­κά που θα εί­ναι τα μό­να ω­φε­λη­μέ­να, ό­πως οι δου­λο­κτή­τες της Cosco που ο Τσί­πρας τους ξε­χνά­ει συ­στη­μα­τι­κά στους λόγους του.

Το κύ­ριο βά­ρος της α­ντί­στα­σης στο βιο­μη­χα­νι­κό προ­λε­τα­ριά­το και τους α­νέρ­γους

Σή­με­ρα το ι­στο­ρι­κό βά­ρος της α­ντί­στα­σης στους νε­ο­α­ποι­κιο­κρά­τες και στα ντό­πια τσι­ρά­κια τους πέ­φτει στο βιο­μη­χα­νι­κό προ­λε­τα­ριά­το, στους εργα­ζό­με­νους και ά­νερ­γους που ε­πι­κε­φα­λής του λα­ού πρέ­πει να πο­λε­μή­σουν ενά­ντια στην πο­λι­τι­κή του βιο­μη­χα­νι­κού σαμπο­τάζ αλλά και ε­νά­ντια στα ερ­γα­σια­κά γκέ­το. Χρειά­ζο­νται τρεις πά­λες : 1. Πά­λη για να μην κλεί­σει κα­νένα άλ­λο ερ­γο­στά­σιο, για να α­νοί­ξουν αυ­τά που έ­κλει­σαν, για να ε­πι­τρα­πούν οι βιο­μη­χα­νι­κές ε­πεν­δύ­σεις. 2. Πά­λη για να δο­θεί ε­πί­δο­μα α­νερ­γί­ας για ό­λους τους α­νέρ­γους. 3. Πά­λη για α­νε­ξάρ­τη­το τα­ξι­κό και δη­μο­κρα­τι­κό συν­δι­κα­λι­σμό που θα ε­πι­διώ­ξει ερ­γα­τι­κό έ­λεγ­χο στις ε­πι­χει­ρή­σεις με στό­χο την ε­πι­βί­ωσή τους και τη μη κι­νε­ζο­ποί­η­ση-γκε­το­ποί­η­ση τους.
Αθήνα, 16/01/2015