Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΦΙΣΣΑ ΟΑΚΚΕ

ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΑΚΚΕ

που προειδοποιούσε για την πείνα και το φασισμό και πάλευε και παλεύει κόντρα στο ρεύμα

 

Η Ο­ΑΚ­ΚΕ εί­ναι το μό­νο κόμ­μα που προ­ει­δο­ποιού­σε α­πό το 2002 κό­ντρα στους δημα­γω­γούς κυ­βερ­νή­σε­ων και α­ντι­πο­λι­τεύ­σε­ων για την ε­περ­χό­με­νη χρεωκο­πί­α της χώ­ρας, και πά­λευε ε­νά­ντια στη βα­σι­κή αι­τί­α της που ή­ταν το συ­στημα­τι­κό σαμποτάζ της πα­ρα­γω­γής, ι­διαί­τε­ρα της βιο­μη­χα­νί­ας, της τεχνικής εκ­παί­δευ­σης και της έ­ρευ­νας, και της σύγ­χρο­νης γε­ωρ­γί­ας.
Το σα­μπο­τάζ γί­νε­ται και γι­νό­ταν με δή­θεν α­ντι­κα­πι­τα­λι­στι­κά, πε­ριβαλ­λο­ντι­κά, αρ­χαιο­λο­γι­κά, προ­σχή­μα­τα, και με τη γρα­φειο­κρα­τι­κή δια­φθο­ρά α­πό τις κυ­βερ­νή­σεις των Α. και Γ. Παπανδρέ­ου, Ση­μί­τη, Κα­ρα­μαν­λή α­νη­ψιού και Σα­μα­ρά. “Πρω­το­πό­ροι” στο σα­μπο­τάζ ή­ταν η ψευτο­α­ρι­στε­ρά των ψευ­τοΚ­ΚΕ-ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Έ­τσι οι ε­ξα­γω­γές έ­γι­ναν ε­λά­χι­στες, οι εισαγω­γές πελώ­ριες και η χώρα ζού­σε συσ­σω­ρεύ­ο­ντας δα­νει­κά. Το σα­μπο­τάζ γί­νε­ται με με­γα­λύ­τε­ρη έντα­ση τώ­ρα πά­νω στην κρί­ση, γι αυ­τό οι ε­ξα­γω­γές δεν α­νε­βαί­νουν ο­πό­τε το χρέ­ος αυξάνεται. Η πιο βα­σι­κή μέθοδος σα­μπο­τάζ σή­με­ρα που σκο­τώ­νει τη βα­ριά βιομη­χα­νί­α εί­ναι η αύ­ξη­ση των τι­μών της ε­νέρ­γειας με κύ­ρια πη­γή το πα­νά­κριβο φυ­σι­κό αέ­ριο που που­λά­ει η Ρω­σί­α στην Ελ­λά­δα. Η α­πά­ντη­ση στο βιο­μη­χα­νικό σα­μπο­τάζ είναι το αί­τη­μα: ε­πί­δο­μα ανεργίας σε όλους τους α­νέρ­γους, που ση­μαί­νει: ό­σοι προ­κα­λούν την α­νερ­γί­α να πληρώσουν γι αυ­τό.

Η Ο­ΑΚ­ΚΕ εί­ναι το μό­νο κόμ­μα που α­πο­κά­λυ­πτε κό­ντρα στο γε­νι­κό ρεύ­μα την κρυμμέ­νη α­λή­θεια ό­τι την πείνα και το φα­σι­σμό τη φέρ­νει στη χώ­ρα η νεοναζιστική Ρω­σί­α του Πού­τιν και οι κι­νέ­ζοι σύμ­μα­χοί της.
Σή­με­ρα, οι ρω­σό­φι­λοι και στην κυ­βέρ­νη­ση, και ι­δί­ως στην α­ντι­πο­λίτευ­ση κα­τη­γο­ρούν τη Γερμα­νί­α ό­τι προκάλεσε τη χρε­ω­κο­πί­α τά­χα για να α­γορά­σει φτη­νά την Ελ­λά­δα. Ό­μως κυβέρ­νη­ση και α­ντι­πο­λί­τευ­ση έ­χουν α­πό κοι­νού ε­δώ και χρό­νια παρα­δώ­σει το­μείς κλει­διά της οι­κο­νο­μί­ας σε ρώ­σι­κους και κι­νέ­ζι­κους κρα­τι­κούς κολοσσούς (Γκάζ­προμ, ΚΟ­ΣΚΟ) κα­θώς και σε μια ρωσό­δου­λη νέ­α κρα­τι­κή ο­λι­γαρ­χί­α (Κόκ­κα­λης, Μπό­μπο­λας, Μυ­τι­λη­ναί­ος, Κο­πε­λούζος, Γερμα­νός κλπ). Η Γερ­μα­νί­α έ­χει τις ευ­θύ­νες της για το δυνά­μω­μα της εξαθλί­ω­σης του λα­ού, ό­μως, εί­ναι οι κρα­τι­κο- ο­λι­γάρ­χες της Ρω­σί­ας και της συμ­μά­χου της Κί­νας, που α­γο­ρά­ζουν τζάμπα πανάκριβη του­ρι­στι­κή γη, λι­μά­νια, σιδη­ρο­δρό­μους, βιομη­χα­νί­ες, τρά­πε­ζες, α­κό­μα και τον Ο­ΠΑΠ για να ε­λέγ­ξουν τους ο­πα­δι­κούς στρα­τούς.

Η Ο­ΑΚ­ΚΕ εί­ναι το μό­νο κόμ­μα που έ­βλε­πε το να­ζι­σμό να επελαύνει και ζη­τού­σε από το ’90 να βγει ε­κτός νό­μου η δο­λο­φο­νι­κή συμ­μο­ρί­α της “Χρ. Αυ­γής” καταγγέλλοντας τις η­γε­σί­ες όλων των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομμά­των σαν προ­στά­τες της.
Η Ο­ΑΚ­ΚΕ απο­κά­λυ­ψε ό­τι το α­φε­ντι­κό της “Χ.Α” και των να­ζί πα­ντού στον κό­σμο εί­ναι η Ρωσία, και αυ­τή εί­ναι η ε­ξή­γη­ση για την προ­στα­σί­α της “Χ.Α” από ό­λα τα κοινοβουλευτικά κόμ­μα­τα. Αυ­τή η συμ­μο­ρί­α πα­ρι­στά­νει το πα­τριω­τικό κόμ­μα ε­νώ εί­ναι το πιο ξε­νό­δου­λο. Μόνο αυ­τό κά­λε­σε το ρώ­σι­κο στρα­τό να ε­γκα­τα­στα­θεί στην Ελλάδα! Η νε­ο­χι­τλε­ρι­κή Ρω­σί­α χρειάζεται τη “Χρυ­σή Αυγή” για να μπο­ρεί με αυ­τήν να ε­πι­βά­λει την κτη­νώ­δη δικτα­το­ρί­α της μό­λις ο λα­ός α­ντι­λη­φθεί ποιος στ α­λή­θεια ρή­μα­ξε τη χώ­ρα του και την έ­κα­νε α­ποι­κί­α. Να μην μπερ­δεύ­ε­ται κα­νέ­νας δη­μο­κρά­της ό­τι η Ρω­σί­α κό­βει σε φέ­τες την Ου­κρα­νί­α α­πό α­ντι­να­ζι­σμό. Δεν υ­πάρ­χουν μεγα­λύ­τε­ροι να­ζι­στές α­πό τους απο­σχι­στές της Ου­κρα­νί­ας, ό­σο για τους υπαρκτούς να­ζι­στές στην κυ­βέρ­νη­ση της Ου­κρα­νί­ας και αυ­τοί εί­ναι α­ντιευ­ρω­παί­οι προβοκάτορες στην υ­πη­ρε­σία της Κα­Γκε­ΜΠε.

- Ο­ΧΙ ΣΤΟ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙ­ΚΟ ΣΑ­ΜΠΟ­ΤΑΖ - Ε­ΠΙ­ΔΟ­ΜΑ Α­ΝΕΡ­ΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο­ΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡ­ΓΟΥΣ

και, πα­ράλ­λη­λα: ό­χι στα ερ­γα­σια­κά γκέ­το τύ­που ΚΟ­ΣΚΟ, πλή­ρη πο­λι­τικά δικαιώματα στους ε­γκα­τε­στημέ­νους με­τα­νά­στες, ό­χι στην προ­βο­κα­τό­ρικη πολιτι­κή των “α­νοι­χτών συ­νό­ρων” σε συν­θή­κες πε­λώ­ριας α­νερ­γί­ας.

-Ε­ΚΤΟΣ ΝΟ­ΜΟΥ ΤΩ­ΡΑ Η ΝΑ­ΖΙ­ΣΤΙ­ΚΗ ΔΟ­ΛΟ­ΦΟΝΙ­ΚΗ “ΧΡΥ­ΣΗ ΑΥ­ΓΗ”

-ΝΑ ΜΗ ΓΙ­ΝΕΙ Η ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ Α­ΠΟΙ­ΚΙΑ ΤΗΣ ΡΩ­ΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ­ΤΙΝ

-Ο­ΧΙ ΣΤΗ ΡΩ­ΣΙ­ΚΗ ΝΕ­Ο­ΧΙ­ΤΛΕ­ΡΙ­ΚΗ ΕΙ­ΣΒΟ­ΛΗ ΣΤΗΝ ΕΥ­ΡΩ­ΠΗ

Αθήνα 11 Μάη 2014