Επίσημη σελίδα ΟΑΚΚΕ

 Χαλκοκονδύλη 35, τηλ-φαξ: 2105232553 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΦΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΖΙ

Ε­ΚΤΟΣ ΝΟ­ΜΟΥ ΤΩΡΑ Η Χ.Α!

Τιμή και δόξα στον ήρωα Παύλο Φύσσα

 

Πέ­ντε μή­νες με­τά τη δο­λο­φο­νί­α του Π. Φύσ­σα το πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα έχει επιδοθεί σε μια ύ­που­λη προ­σπά­θεια να ξε­χά­σει ο λα­ός τη μα­κρό­χρο­νη τρομο­κρα­τι­κή δρά­ση της “Χρ. Αυ­γής”, να την κρα­τή­σει νό­μι­μη σαν κόμ­μα και τε­λικά να την εμ­φα­νί­σει σαν θύ­μα φα­σι­στι­κών διωγμών και πο­λι­τι­κής κα­τα­πί­εσης, δη­λα­δή να τη δυ­να­μώ­σει πο­λι­τι­κά.

Στη θυ­μα­το­ποί­η­ση της συμ­μο­ρί­ας πρω­το­στα­τεί ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έ­χο­ντας πάντα δί­πλα του τους Α­ΝΕΛ. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προ­ω­θεί τη θέ­ση ό­τι η δί­ω­ξη των βου­λευ­τών, η­γε­τι­κών στε­λε­χών της συμ­μο­ρί­ας εί­ναι προ­ϊ­όν πο­λι­τι­κής σκο­πι­μό­τη­τας και ό­χι δη­μο­κρα­τι­κά ε­πι­βε­βλη­μέ­νη. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για να μεί­νει νό­μι­μη και μέσα στο κοι­νο­βού­λιο η συμ­μο­ρί­α έ­χει πρω­το­σερ­βί­ρει τη βρώ­μι­κη θε­ω­ρί­α ό­τι υπάρ­χει μια ε­γκλη­μα­τι­κή συμ­μο­ρί­α ε­ντός του κόμ­μα­τος “Χρ. Αυ­γή” αλ­λά ό­τι το ίδιο το κόμ­μα δεν εί­ναι συμ­μο­ρί­α και γι αυ­τό πρέ­πει να μεί­νει νό­μι­μο και μέσα στη Βου­λή (!) Α­πό ε­κεί συ­μπε­ραί­νει ό­τι τα η­γε­τι­κά  στε­λέ­χη του κόμ­μα­τος δεν πρέ­πει να θε­ω­ρού­νται η­γε­τι­κά στε­λέ­χη της συμ­μο­ρί­ας αλ­λά να μέ­νουν βου­λευ­τές, ε­κτός αν  α­πο­δει­χθεί ό­τι το κα­θέ­να τους α­το­μι­κά ε­μπλέ­κε­ται σε εγκληματικές πρά­ξεις. Ο­πό­τε, ε­νώ κά­θε στέ­λε­χος ε­γκλη­μα­τι­κής συμ­μο­ρί­ας εί­ναι γενικά έ­νοχο βί­ας, στην πε­ρί­πτω­ση που αυ­τή η συμ­μο­ρί­α εί­ναι και κόμ­μα πρέ­πει να α­πο­δει­κνύ­ε­ται ποιο στέ­λε­χος της εί­ναι σκέ­τος ι­δε­ο­λό­γος και ποιο εί­ναι και τραμπού­κος. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δη­λα­δή δεν ε­πι­τρέ­πει να ε­ξου­δε­τε­ρω­θεί μια αι­μο­βόρα α­γέ­λη λύ­κων, αν δεν  α­πο­δει­χθεί ο ρό­λος του κά­θε λύ­κου ξε­χω­ρι­στά στην κα­τα­σπά­ρα­ξη των αρ­νιών. Ή αλ­λιώς δέ­χε­ται να εί­ναι ο Αλ Κα­πό­νε στη φυ­λα­κή αλλά ε­πι­μέ­νει  ό­τι “για λό­γους δη­μο­κρα­τί­ας” μπορεί να εί­ναι η Μα­φί­α στη Βου­λή και οι “κομ­μα­τι­κές” της ορ­γα­νώ­σεις να α­λω­νίζουν στους δρό­μους.

Ο Σα­μα­ράς και ο Βε­νι­ζέ­λος βο­η­θά­νε τη συμ­μο­ρί­α με έ­ναν α­κό­μα πιο ύπου­λο τρό­πο. Ε­νώ δη­λα­δή, με­τά α­πό κα­θυ­στέ­ρη­ση 20 χρό­νων, κι­νούν ποι­νι­κές διώ­ξεις ε­να­ντί­ον της, ό­πως ο­φεί­λουν, δεν στη­ρί­ζουν αυ­τές τις διώ­ξεις πο­λιτι­κά, λέ­γο­ντας υ­πο­κρι­τι­κά ό­τι τις διώ­ξεις τις κά­νει μό­νη της η δι­καιοσύ­νη. Δη­λα­δή σαν κυ­βέρ­νη­ση δεν κά­νουν κα­μιά ε­ντα­τι­κή και διαρ­κή πο­λι­τι­κή εκ­στρα­τεί­α α­πο­κα­λύ­ψε­ων και ε­νη­μέ­ρω­σης του λα­ού για τους χι­λιά­δες ξυ­λοδαρ­μούς, μα­χαι­ρώ­μα­τα, βα­ριούς τραυ­μα­τι­σμούς και φό­νους της συμ­μο­ρί­ας στα 20 χρό­νια ό­που αυ­τή α­νε­μπό­δι­στα κα­τα­τρο­μο­κρα­τού­σε τους με­τα­νά­στες αλ­λά και τη δη­μο­κρα­τι­κή νε­ο­λαί­α. Ό­λα αυ­τά τα ε­γκλή­μα­τα η κυ­βέρ­νη­ση -ό­πως και τα άλ­λα κόμ­μα­τα- τα α­φή­νει θα­μμέ­να στις δι­κο­γρα­φί­ες, ε­νώ όλοι τους δεν εν­θαρ­ρύ­νουν και άλ­λα μη κα­τα­γραμ­μέ­να θύ­μα­τα να εμφα­νι­στούν και να μι­λή­σουν και να κατα­θέ­σουν τις φριχτές εμπειρίες τους. Αλ­λά πως να μι­λή­σουν τα θύ­ματα ό­ταν η συμ­μο­ρί­α κα­μα­ρώ­νει στη Βου­λή και προ­πη­λα­κί­ζει και φτύ­νει τους πά­ντες; Κυ­ρί­ως ό­μως οι Σα­μα­ράς - Βε­νι­ζέ­λος δεν α­πα­ντά­νε, ως τά­χα “μη α­να­μειγνυό­με­νοι στο έρ­γο της δι­καιο­σύ­νης”, στα νο­μι­κί­στι­κα ψευ­το­ε­πι­χει­ρή­μα­τα των να­ζί και του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που μι­λούν για πο­λι­τι­κές διώ­ξεις! Μά­λι­στα ο δι­πρόσω­πος Σα­μα­ράς, (πέ­ρα α­πό το τι εί­πε ο φα­σί­στας συ­νερ­γά­της του Μπαλ­τά­κος) φρό­ντι­σε να ε­νι­σχύ­σει τον κλα­σι­κό α­ντισημι­τι­κό-να­ζι­στι­κό στερεότυπο ότι εί­ναι οι Ε­βραί­οι που κινούν ύπουλα όλα τα κακά, α­να­κοι­νώ­νο­ντας ο ίδιος προ­βο­κατό­ρι­κα  την α­πό­φα­σή του για τις διώ­ξεις κα­τά της ΧΑ ό­χι στον ελ­λη­νι­κό λα­ό αλλά στις Ε­βρα­ϊ­κές ορ­γα­νώ­σεις των Η­ΠΑ. Τον α­ντι­ση­μι­τι­κό αυ­τό ι­σχυ­ρι­σμό ενί­σχυ­σε και ο υ­πουρ­γός δι­καιο­σύ­νης της ΔΗ­ΜΑΡ Ρου­πα­κιώ­της. Στην πραγ­ματι­κό­τη­τα η κυ­βέρ­νη­ση  πράγ­μα­τι α­να­γκά­στη­κε την ώ­ρα της ελ­λη­νι­κής προ­ε­δρίας της Ε­Ε να φα­νεί πως κυ­νη­γά­ει τη συμ­μο­ρί­α, αλ­λά αυ­τό λό­γω της  δη­μο­κρα­τικής κα­τα­κραυ­γής ό­λων των λα­ών της Ε­Ε που δεν θέ­λαν να δουν να μπαί­νουν να­ζί στην Ευ­ρω­βου­λή στις ε­κλο­γές που έρ­χο­νται. 

Το λεγόμενο Κ­ΚΕ, ε­πι­μέ­νει με πε­ρισ­σό­τε­ρο φα­να­τι­σμό α­πό κά­θε άλ­λο κόμμα, ό­τι  η συμ­μο­ρί­α δεν πρέ­πει να τε­θεί ε­κτός νό­μου, που ση­μαί­νει ό­τι η βί­α και η τρο­μο­κρα­τί­α, που εί­ναι το βα­σι­κό πο­λι­τι­κο-ι­δε­ο­λο­γι­κό ό­πλο της και όπλο κά­θε να­ζι­σμού, θα συ­νε­χί­ζε­ται. Ε­πί­σης αντί­θε­τα με ό­λες τις πα­ρα­δό­σεις και αρ­χές του παλιού πραγματικού ΚΚΕ πο­λε­μά­ει με τροτσκιστικά επιχειρήματα την πο­λιτι­κή του δημοκρατικού α­ντι­φα­σι­στι­κού με­τώ­που και έτσι  διευκολύνει τους ναζί να συσπειρώνουν τις μάζες ενάντια στον α­στι­κό δη­μο­κρα­τι­σμό. Δεν είναι άσχετο με αυτή τη λογική το ό­τι το λεγόμενο ΚΚΕ έ­χει πα­ρα­δώ­σει τη συ­χνό­τη­τα του 902 στο κα­νά­λι “Ε” που έχει α­να­λά­βει την η­ρω­ο­ποί­η­ση των να­ζί.

Τέ­λος ο λε­γό­με­νος ρι­ζο­σπα­στι­κός α­ντι­φα­σι­σμός με α­ναρ­χι­κή ή άλ­λη μορ­φή έ­χει βο­η­θή­σει στρα­τη­γι­κά στη θυ­μα­το­ποί­η­ση της συμ­μο­ρί­ας με τη συν­θη­μα­το­λο­γί­α για “κον­σερ­βο­κού­τια και κρεμά­λες”, και κυ­ρί­ως με το να μην κα­ταγ­γέλ­λει α­πο­φα­σι­στικά ή να μην κα­ταγ­γέ­λει κα­θό­λου την ε­ντε­λώς προ­βο­κα­τό­ρι­κη δο­λο­φο­νί­α των δύ­ο χρυ­σαυ­γι­τών. Αυ­τή η δο­λο­φο­νί­α ε­πέ­τρε­ψε στο Σα­μα­ρά να μι­λή­σει για α­ντεκ­δί­κη­ση και κίν­δυνο εμ­φυ­λί­ου, και γε­νι­κά χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε α­πό το βα­θύ κα­θε­στώς για να σκεπά­σει πο­λι­τι­κά τη δο­λο­φονί­α του Π. Φύσ­σα. Ό­χι τυ­χαί­α αυ­τόν τον ή­ρω­α, σύμ­βολο ε­λεύ­θε­ρης σκέ­ψης και φι­λει­ρη­νι­κής, δη­μο­κρα­τι­κής α­ντι­φα­σι­στι­κής στάσης, σύσ­σω­μο το πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα θέ­λει να τον ρί­ξει στη λή­θη και, α­κό­μα χειρότε­ρα, τον α­φή­νει να  συ­κο­φα­ντεί­ται λυσ­σα­λέ­α α­πό τους ναζί.

Αυ­τή η θυ­μα­το­ποί­η­ση των να­ζί την ώ­ρα που ο λα­ός πει­νά­ει και εί­ναι α­πελ­πι­σμέ­νος ε­νι­σχύ­ει τη δη­μα­γω­γί­α ό­τι η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δη­μο­κρα­τί­α έ­φε­ρε τη χρε­ω­κο­πί­α και την πεί­να και ό­τι τώρα αυ­τή κλείνει φυ­λα­κή τους “κα­θα­ρούς πατριώ­τες”. Έ­τσι ε­νι­σχύ­εται α­σύλ­λη­πτα η “Χρ. Αυ­γή” πο­λι­τι­κά α­κό­μα και αν κά­ποια στελέχη της εί­ναι στη φυ­λα­κή. Για την α­κρί­βεια ε­νι­σχύ­ε­ται ό­σο αυ­τοί εί­ναι στη φυ­λα­κή χω­ρίς να έ­χουν α­πο­καλυ­φθεί πο­λι­τι­κά. Αν η “Χρ. Αυ­γή” δυ­να­μώ­σει κι άλ­λο υ­πάρ­χει κίνδυ­νος να ε­πι­βάλ­λει μό­νη της ή μα­ζί με άλ­λους  μια με­γά­λη δι­κτα­το­ρί­α που θα ση­μαί­νει ό­χι μεί­ω­ση της πεί­νας, αλ­λά την α­πό­λυ­τη ε­ξα­θλί­ω­ση του λα­ού και την υποδούλωση στα α­φε­ντι­κά της “Χρ. Αυ­γής”, που εί­ναι οι φα­σί­στες κρα­τι­κο-ο­λι­γάρ­χες μο­νο­πω­λι­στές της Ρω­σί­ας του Πού­τιν.

Αυ­τοί υ­πο­στη­ρί­ζουν α­νοι­χτά τη Χ.Α μέ­σω του ρώ­σι­κου υ­πουρ­γεί­ου εξω­τε­ρι­κών (του “Voice of Russia”), και του συμ­βού­λου του Πού­τιν νε­ο-να­ζι­στή “θε­ω­ρη­τικού” Ντού­γκιν. Με α­ντί­στοι­χο τρό­πο και ο Κα­σι­διά­ρης ζη­τά­ει την εί­σο­δο του ρώ­σι­κου στρα­τού στην Ελ­λά­δα (http://www.hellenicparliament.gr, 26/09/2012). Στη Ρω­σί­α βρί­σκε­ται η ε­ξή­γη­ση του λό­γου για τον ο­ποί­ο τα ελ­λη­νι­κά πο­λι­τι­κά κόμ­μα­τα δεν θέ­λουν να  βγά­λουν ε­κτός νόμου τη “Χρ. Αυ­γή”. Ό­τι αυ­τά τα κόμ­μα­τα εί­ναι με τη Ρω­σί­α του Πού­τιν, α­πο­δεί­χτηκε με το ό­τι στην ει­σβο­λή-προ­σάρτη­ση της Κρι­μαί­ας τά­χθη­καν ου­σια­στικά με τη Ρω­σί­α και ό­χι με την Ου­κρα­νί­α και την Ε­Ε. Πο­λύς κό­σμος στη χώ­ρα μας βλέ­πει με συ­μπά­θεια τη Ρω­σί­α για­τί έ­χει πι­στέ­ψει τα πα­ρα­μύ­θια της κυ­βέρνη­σης και της  α­ντι­πο­λί­τευ­σης ό­τι για τη χρε­ω­κο­πί­α και την πεί­να φταί­νε οι διε­φθαρ­μέ­νοι ευ­ρω­παιό­φι­λοι πο­λι­τι­κοί που κλέ­ψα­νε κρα­τι­κά λε­φτά και με­τά οι ευ­ρω­παί­οι δα­νει­στές που φέ­ρα­νε τα μνη­μό­νια.Έ­χουν και αυ­τοί ευθύ­νες για τη χρε­ωκο­πί­α και την πο­λι­τι­κή της πεί­νας, ό­μως η κύ­ρια αι­τί­α της κα­τα­στρο­φής που ζού­με εί­ναι η 30χρο­νη πο­λι­τι­κή του βιο­μη­χα­νι­κού και ευρύ­τε­ρου πα­ρα­γω­γι­κού σα­μπο­τάζ που α­κο­λού­θη­σαν ε­πί 30 χρό­νια  οι ρω­σό­φι­λες ηγε­τι­κές φρά­ξιες μέ­σα στις κυ­βερ­νή­σεις ΠΑ­ΣΟΚ και ΝΔ (που εμ­φα­νί­ζο­νταν σαν φι­λο­ευ­ρω­πα­ϊ­κές Α. και Γ. Πα­παν­δρέ­ου, Ση­μί­της, Βε­νι­ζέ­λος, Κα­ρα­μαν­λής ο Β΄, και Σα­μα­ράς) σε συ­νερ­γα­σί­α  με τα ρω­σό­φι­λα κόμ­μα­τα, το λεγόμενο Κ­ΚΕ και τον ΣΥΝ. Αυ­τό το σα­μπο­τάζ το κά­να­νε και το κά­νουν με προ­σχή­μα­τα α­ντι­κα­πι­τα­λιστι­κά, οι­κο­λο­γικά, πο­λι­τι­στι­κά κλπ. Την ί­δια ώ­ρα οι ί­διες δυ­νά­μεις έ­χουν πα­ρα­δώ­σει βα­σι­κούς το­μείς της οι­κο­νο­μί­ας σε ρώ­σι­κους και κι­νέ­ζι­κους κρα­τι­κούς κο­λοσ­σούς (Γκάζ­προμ, ΚΟ­ΣΚΟ) κα­θώς και σε μια ρω­σό­δου­λη νέ­α κρα­τική ο­λι­γαρ­χί­α (Κόκ­κα­λης, Μπό­μπο­λας, Μυ­τι­λη­ναί­ος, Κο­πε­λούζος, Γερ­μα­νός κλπ). Ό­λοι αυ­τοί ευ­θύ­νο­νται για τη με­γά­λη πεί­να, τη με­γά­λη α­νερ­γί­α και τε­λικά την πο­λι­τι­κή ά­νο­δο των να­ζί.

Η α­πά­ντη­ση στην ά­νο­δο του να­ζι­σμού πρέ­πει να εί­ναι τρι­πλή : 1. α­παγό­ρευ­ση της “Χρ. Αυ­γής” με ό­ποιο ό­νο­μα και αν εμ­φα­νι­στεί και παλ­λα­ϊ­κή συ­ντριβή της βί­ας της, 2. α­πο­κά­λυ­ψη του ρω­σό­δου­λου α­ντι­πα­τριω­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα της, και 3. και το βα­σι­κό­τε­ρο, διά­σω­ση και εν­δυ­νά­μω­ση οι­κο­νο­μι­κή, συν­δι­καλι­στι­κή και πο­λι­τι­κή της ερ­γα­τι­κής τά­ξης, που εί­ναι ο με­γά­λος ε­χθρός του να­ζι­σμού. Το τε­λευ­ταί­ο ση­μαί­νει στο ά­με­σο ε­πί­πε­δο δυο πράγ­μα­τα:

Ε­ΠΙ­ΔΟ­ΜΑ Α­ΝΕΡ­ΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο­ΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Α­ΝΕΡ­ΓΟΥΣ,

Ο­ΧΙ ΣΤΟ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙ­ΚΟ ΣΑ­ΜΠΟ­ΤΑΖ

και, πα­ράλ­λη­λα: ό­χι στα ερ­γα­σια­κά γκέ­το, ό­χι στη μαύ­ρη ερ­γα­σί­α, πλή­ρη πο­λι­τι­κά δι­καιώ­μα­τα στους ε­γκα­τε­στη­μέ­νους με­τα­νά­στες, ό­χι στην προ­βοκα­τό­ρι­κη  πο­λι­τι­κή των “α­νοι­χτών συ­νό­ρων” σε συν­θή­κες πε­λώ­ριας α­νεργί­ας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΑΖΙΣΜΟ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (Π. Τσαλδάρη και Αθηνών, Ζαρντέν), Σαββάτο 12.30, 12/4/2014

Αθήνα, 10/04/2014