Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΦΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

  • Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

ΟΧΙ ΣΤΗ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΖΙ

Ε­ΚΤΟΣ ΝΟ­ΜΟΥ ΤΩΡΑ Η Χ.Α!

Τιμή και δόξα στον ήρωα Παύλο Φύσσα

 

Πέ­ντε μή­νες με­τά τη δο­λο­φο­νί­α του Π. Φύσ­σα το πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα έχει επιδοθεί σε μια ύ­που­λη προ­σπά­θεια να ξε­χά­σει ο λα­ός τη μα­κρό­χρο­νη τρομο­κρα­τι­κή δρά­ση της “Χρ. Αυ­γής”, να την κρα­τή­σει νό­μι­μη σαν κόμ­μα και τε­λικά να την εμ­φα­νί­σει σαν θύ­μα φα­σι­στι­κών διωγμών και πο­λι­τι­κής κα­τα­πί­εσης, δη­λα­δή να τη δυ­να­μώ­σει πο­λι­τι­κά.

Στη θυ­μα­το­ποί­η­ση της συμ­μο­ρί­ας πρω­το­στα­τεί ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έ­χο­ντας πάντα δί­πλα του τους Α­ΝΕΛ. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προ­ω­θεί τη θέ­ση ό­τι η δί­ω­ξη των βου­λευ­τών, η­γε­τι­κών στε­λε­χών της συμ­μο­ρί­ας εί­ναι προ­ϊ­όν πο­λι­τι­κής σκο­πι­μό­τη­τας και ό­χι δη­μο­κρα­τι­κά ε­πι­βε­βλη­μέ­νη. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για να μεί­νει νό­μι­μη και μέσα στο κοι­νο­βού­λιο η συμ­μο­ρί­α έ­χει πρω­το­σερ­βί­ρει τη βρώ­μι­κη θε­ω­ρί­α ό­τι υπάρ­χει μια ε­γκλη­μα­τι­κή συμ­μο­ρί­α ε­ντός του κόμ­μα­τος “Χρ. Αυ­γή” αλ­λά ό­τι το ίδιο το κόμ­μα δεν εί­ναι συμ­μο­ρί­α και γι αυ­τό πρέ­πει να μεί­νει νό­μι­μο και μέσα στη Βου­λή (!) Α­πό ε­κεί συ­μπε­ραί­νει ό­τι τα η­γε­τι­κά  στε­λέ­χη του κόμ­μα­τος δεν πρέ­πει να θε­ω­ρού­νται η­γε­τι­κά στε­λέ­χη της συμ­μο­ρί­ας αλ­λά να μέ­νουν βου­λευ­τές, ε­κτός αν  α­πο­δει­χθεί ό­τι το κα­θέ­να τους α­το­μι­κά ε­μπλέ­κε­ται σε εγκληματικές πρά­ξεις. Ο­πό­τε, ε­νώ κά­θε στέ­λε­χος ε­γκλη­μα­τι­κής συμ­μο­ρί­ας εί­ναι γενικά έ­νοχο βί­ας, στην πε­ρί­πτω­ση που αυ­τή η συμ­μο­ρί­α εί­ναι και κόμ­μα πρέ­πει να α­πο­δει­κνύ­ε­ται ποιο στέ­λε­χος της εί­ναι σκέ­τος ι­δε­ο­λό­γος και ποιο εί­ναι και τραμπού­κος. Ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δη­λα­δή δεν ε­πι­τρέ­πει να ε­ξου­δε­τε­ρω­θεί μια αι­μο­βόρα α­γέ­λη λύ­κων, αν δεν  α­πο­δει­χθεί ο ρό­λος του κά­θε λύ­κου ξε­χω­ρι­στά στην κα­τα­σπά­ρα­ξη των αρ­νιών. Ή αλ­λιώς δέ­χε­ται να εί­ναι ο Αλ Κα­πό­νε στη φυ­λα­κή αλλά ε­πι­μέ­νει  ό­τι “για λό­γους δη­μο­κρα­τί­ας” μπορεί να εί­ναι η Μα­φί­α στη Βου­λή και οι “κομ­μα­τι­κές” της ορ­γα­νώ­σεις να α­λω­νίζουν στους δρό­μους.

Ο Σα­μα­ράς και ο Βε­νι­ζέ­λος βο­η­θά­νε τη συμ­μο­ρί­α με έ­ναν α­κό­μα πιο ύπου­λο τρό­πο. Ε­νώ δη­λα­δή, με­τά α­πό κα­θυ­στέ­ρη­ση 20 χρό­νων, κι­νούν ποι­νι­κές διώ­ξεις ε­να­ντί­ον της, ό­πως ο­φεί­λουν, δεν στη­ρί­ζουν αυ­τές τις διώ­ξεις πο­λιτι­κά, λέ­γο­ντας υ­πο­κρι­τι­κά ό­τι τις διώ­ξεις τις κά­νει μό­νη της η δι­καιοσύ­νη. Δη­λα­δή σαν κυ­βέρ­νη­ση δεν κά­νουν κα­μιά ε­ντα­τι­κή και διαρ­κή πο­λι­τι­κή εκ­στρα­τεί­α α­πο­κα­λύ­ψε­ων και ε­νη­μέ­ρω­σης του λα­ού για τους χι­λιά­δες ξυ­λοδαρ­μούς, μα­χαι­ρώ­μα­τα, βα­ριούς τραυ­μα­τι­σμούς και φό­νους της συμ­μο­ρί­ας στα 20 χρό­νια ό­που αυ­τή α­νε­μπό­δι­στα κα­τα­τρο­μο­κρα­τού­σε τους με­τα­νά­στες αλ­λά και τη δη­μο­κρα­τι­κή νε­ο­λαί­α. Ό­λα αυ­τά τα ε­γκλή­μα­τα η κυ­βέρ­νη­ση -ό­πως και τα άλ­λα κόμ­μα­τα- τα α­φή­νει θα­μμέ­να στις δι­κο­γρα­φί­ες, ε­νώ όλοι τους δεν εν­θαρ­ρύ­νουν και άλ­λα μη κα­τα­γραμ­μέ­να θύ­μα­τα να εμφα­νι­στούν και να μι­λή­σουν και να κατα­θέ­σουν τις φριχτές εμπειρίες τους. Αλ­λά πως να μι­λή­σουν τα θύ­ματα ό­ταν η συμ­μο­ρί­α κα­μα­ρώ­νει στη Βου­λή και προ­πη­λα­κί­ζει και φτύ­νει τους πά­ντες; Κυ­ρί­ως ό­μως οι Σα­μα­ράς - Βε­νι­ζέ­λος δεν α­πα­ντά­νε, ως τά­χα “μη α­να­μειγνυό­με­νοι στο έρ­γο της δι­καιο­σύ­νης”, στα νο­μι­κί­στι­κα ψευ­το­ε­πι­χει­ρή­μα­τα των να­ζί και του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ που μι­λούν για πο­λι­τι­κές διώ­ξεις! Μά­λι­στα ο δι­πρόσω­πος Σα­μα­ράς, (πέ­ρα α­πό το τι εί­πε ο φα­σί­στας συ­νερ­γά­της του Μπαλ­τά­κος) φρό­ντι­σε να ε­νι­σχύ­σει τον κλα­σι­κό α­ντισημι­τι­κό-να­ζι­στι­κό στερεότυπο ότι εί­ναι οι Ε­βραί­οι που κινούν ύπουλα όλα τα κακά, α­να­κοι­νώ­νο­ντας ο ίδιος προ­βο­κατό­ρι­κα  την α­πό­φα­σή του για τις διώ­ξεις κα­τά της ΧΑ ό­χι στον ελ­λη­νι­κό λα­ό αλλά στις Ε­βρα­ϊ­κές ορ­γα­νώ­σεις των Η­ΠΑ. Τον α­ντι­ση­μι­τι­κό αυ­τό ι­σχυ­ρι­σμό ενί­σχυ­σε και ο υ­πουρ­γός δι­καιο­σύ­νης της ΔΗ­ΜΑΡ Ρου­πα­κιώ­της. Στην πραγ­ματι­κό­τη­τα η κυ­βέρ­νη­ση  πράγ­μα­τι α­να­γκά­στη­κε την ώ­ρα της ελ­λη­νι­κής προ­ε­δρίας της Ε­Ε να φα­νεί πως κυ­νη­γά­ει τη συμ­μο­ρί­α, αλ­λά αυ­τό λό­γω της  δη­μο­κρα­τικής κα­τα­κραυ­γής ό­λων των λα­ών της Ε­Ε που δεν θέ­λαν να δουν να μπαί­νουν να­ζί στην Ευ­ρω­βου­λή στις ε­κλο­γές που έρ­χο­νται. 

Το λεγόμενο Κ­ΚΕ, ε­πι­μέ­νει με πε­ρισ­σό­τε­ρο φα­να­τι­σμό α­πό κά­θε άλ­λο κόμμα, ό­τι  η συμ­μο­ρί­α δεν πρέ­πει να τε­θεί ε­κτός νό­μου, που ση­μαί­νει ό­τι η βί­α και η τρο­μο­κρα­τί­α, που εί­ναι το βα­σι­κό πο­λι­τι­κο-ι­δε­ο­λο­γι­κό ό­πλο της και όπλο κά­θε να­ζι­σμού, θα συ­νε­χί­ζε­ται. Ε­πί­σης αντί­θε­τα με ό­λες τις πα­ρα­δό­σεις και αρ­χές του παλιού πραγματικού ΚΚΕ πο­λε­μά­ει με τροτσκιστικά επιχειρήματα την πο­λιτι­κή του δημοκρατικού α­ντι­φα­σι­στι­κού με­τώ­που και έτσι  διευκολύνει τους ναζί να συσπειρώνουν τις μάζες ενάντια στον α­στι­κό δη­μο­κρα­τι­σμό. Δεν είναι άσχετο με αυτή τη λογική το ό­τι το λεγόμενο ΚΚΕ έ­χει πα­ρα­δώ­σει τη συ­χνό­τη­τα του 902 στο κα­νά­λι “Ε” που έχει α­να­λά­βει την η­ρω­ο­ποί­η­ση των να­ζί.

Τέ­λος ο λε­γό­με­νος ρι­ζο­σπα­στι­κός α­ντι­φα­σι­σμός με α­ναρ­χι­κή ή άλ­λη μορ­φή έ­χει βο­η­θή­σει στρα­τη­γι­κά στη θυ­μα­το­ποί­η­ση της συμ­μο­ρί­ας με τη συν­θη­μα­το­λο­γί­α για “κον­σερ­βο­κού­τια και κρεμά­λες”, και κυ­ρί­ως με το να μην κα­ταγ­γέλ­λει α­πο­φα­σι­στικά ή να μην κα­ταγ­γέ­λει κα­θό­λου την ε­ντε­λώς προ­βο­κα­τό­ρι­κη δο­λο­φο­νί­α των δύ­ο χρυ­σαυ­γι­τών. Αυ­τή η δο­λο­φο­νί­α ε­πέ­τρε­ψε στο Σα­μα­ρά να μι­λή­σει για α­ντεκ­δί­κη­ση και κίν­δυνο εμ­φυ­λί­ου, και γε­νι­κά χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε α­πό το βα­θύ κα­θε­στώς για να σκεπά­σει πο­λι­τι­κά τη δο­λο­φονί­α του Π. Φύσ­σα. Ό­χι τυ­χαί­α αυ­τόν τον ή­ρω­α, σύμ­βολο ε­λεύ­θε­ρης σκέ­ψης και φι­λει­ρη­νι­κής, δη­μο­κρα­τι­κής α­ντι­φα­σι­στι­κής στάσης, σύσ­σω­μο το πο­λι­τι­κό σύ­στη­μα θέ­λει να τον ρί­ξει στη λή­θη και, α­κό­μα χειρότε­ρα, τον α­φή­νει να  συ­κο­φα­ντεί­ται λυσ­σα­λέ­α α­πό τους ναζί.

Αυ­τή η θυ­μα­το­ποί­η­ση των να­ζί την ώ­ρα που ο λα­ός πει­νά­ει και εί­ναι α­πελ­πι­σμέ­νος ε­νι­σχύ­ει τη δη­μα­γω­γί­α ό­τι η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δη­μο­κρα­τί­α έ­φε­ρε τη χρε­ω­κο­πί­α και την πεί­να και ό­τι τώρα αυ­τή κλείνει φυ­λα­κή τους “κα­θα­ρούς πατριώ­τες”. Έ­τσι ε­νι­σχύ­εται α­σύλ­λη­πτα η “Χρ. Αυ­γή” πο­λι­τι­κά α­κό­μα και αν κά­ποια στελέχη της εί­ναι στη φυ­λα­κή. Για την α­κρί­βεια ε­νι­σχύ­ε­ται ό­σο αυ­τοί εί­ναι στη φυ­λα­κή χω­ρίς να έ­χουν α­πο­καλυ­φθεί πο­λι­τι­κά. Αν η “Χρ. Αυ­γή” δυ­να­μώ­σει κι άλ­λο υ­πάρ­χει κίνδυ­νος να ε­πι­βάλ­λει μό­νη της ή μα­ζί με άλ­λους  μια με­γά­λη δι­κτα­το­ρί­α που θα ση­μαί­νει ό­χι μεί­ω­ση της πεί­νας, αλ­λά την α­πό­λυ­τη ε­ξα­θλί­ω­ση του λα­ού και την υποδούλωση στα α­φε­ντι­κά της “Χρ. Αυ­γής”, που εί­ναι οι φα­σί­στες κρα­τι­κο-ο­λι­γάρ­χες μο­νο­πω­λι­στές της Ρω­σί­ας του Πού­τιν.

Αυ­τοί υ­πο­στη­ρί­ζουν α­νοι­χτά τη Χ.Α μέ­σω του ρώ­σι­κου υ­πουρ­γεί­ου εξω­τε­ρι­κών (του “Voice of Russia”), και του συμ­βού­λου του Πού­τιν νε­ο-να­ζι­στή “θε­ω­ρη­τικού” Ντού­γκιν. Με α­ντί­στοι­χο τρό­πο και ο Κα­σι­διά­ρης ζη­τά­ει την εί­σο­δο του ρώ­σι­κου στρα­τού στην Ελ­λά­δα (http://www.hellenicparliament.gr, 26/09/2012). Στη Ρω­σί­α βρί­σκε­ται η ε­ξή­γη­ση του λό­γου για τον ο­ποί­ο τα ελ­λη­νι­κά πο­λι­τι­κά κόμ­μα­τα δεν θέ­λουν να  βγά­λουν ε­κτός νόμου τη “Χρ. Αυ­γή”. Ό­τι αυ­τά τα κόμ­μα­τα εί­ναι με τη Ρω­σί­α του Πού­τιν, α­πο­δεί­χτηκε με το ό­τι στην ει­σβο­λή-προ­σάρτη­ση της Κρι­μαί­ας τά­χθη­καν ου­σια­στικά με τη Ρω­σί­α και ό­χι με την Ου­κρα­νί­α και την Ε­Ε. Πο­λύς κό­σμος στη χώ­ρα μας βλέ­πει με συ­μπά­θεια τη Ρω­σί­α για­τί έ­χει πι­στέ­ψει τα πα­ρα­μύ­θια της κυ­βέρνη­σης και της  α­ντι­πο­λί­τευ­σης ό­τι για τη χρε­ω­κο­πί­α και την πεί­να φταί­νε οι διε­φθαρ­μέ­νοι ευ­ρω­παιό­φι­λοι πο­λι­τι­κοί που κλέ­ψα­νε κρα­τι­κά λε­φτά και με­τά οι ευ­ρω­παί­οι δα­νει­στές που φέ­ρα­νε τα μνη­μό­νια.Έ­χουν και αυ­τοί ευθύ­νες για τη χρε­ωκο­πί­α και την πο­λι­τι­κή της πεί­νας, ό­μως η κύ­ρια αι­τί­α της κα­τα­στρο­φής που ζού­με εί­ναι η 30χρο­νη πο­λι­τι­κή του βιο­μη­χα­νι­κού και ευρύ­τε­ρου πα­ρα­γω­γι­κού σα­μπο­τάζ που α­κο­λού­θη­σαν ε­πί 30 χρό­νια  οι ρω­σό­φι­λες ηγε­τι­κές φρά­ξιες μέ­σα στις κυ­βερ­νή­σεις ΠΑ­ΣΟΚ και ΝΔ (που εμ­φα­νί­ζο­νταν σαν φι­λο­ευ­ρω­πα­ϊ­κές Α. και Γ. Πα­παν­δρέ­ου, Ση­μί­της, Βε­νι­ζέ­λος, Κα­ρα­μαν­λής ο Β΄, και Σα­μα­ράς) σε συ­νερ­γα­σί­α  με τα ρω­σό­φι­λα κόμ­μα­τα, το λεγόμενο Κ­ΚΕ και τον ΣΥΝ. Αυ­τό το σα­μπο­τάζ το κά­να­νε και το κά­νουν με προ­σχή­μα­τα α­ντι­κα­πι­τα­λιστι­κά, οι­κο­λο­γικά, πο­λι­τι­στι­κά κλπ. Την ί­δια ώ­ρα οι ί­διες δυ­νά­μεις έ­χουν πα­ρα­δώ­σει βα­σι­κούς το­μείς της οι­κο­νο­μί­ας σε ρώ­σι­κους και κι­νέ­ζι­κους κρα­τι­κούς κο­λοσ­σούς (Γκάζ­προμ, ΚΟ­ΣΚΟ) κα­θώς και σε μια ρω­σό­δου­λη νέ­α κρα­τική ο­λι­γαρ­χί­α (Κόκ­κα­λης, Μπό­μπο­λας, Μυ­τι­λη­ναί­ος, Κο­πε­λούζος, Γερ­μα­νός κλπ). Ό­λοι αυ­τοί ευ­θύ­νο­νται για τη με­γά­λη πεί­να, τη με­γά­λη α­νερ­γί­α και τε­λικά την πο­λι­τι­κή ά­νο­δο των να­ζί.

Η α­πά­ντη­ση στην ά­νο­δο του να­ζι­σμού πρέ­πει να εί­ναι τρι­πλή : 1. α­παγό­ρευ­ση της “Χρ. Αυ­γής” με ό­ποιο ό­νο­μα και αν εμ­φα­νι­στεί και παλ­λα­ϊ­κή συ­ντριβή της βί­ας της, 2. α­πο­κά­λυ­ψη του ρω­σό­δου­λου α­ντι­πα­τριω­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα της, και 3. και το βα­σι­κό­τε­ρο, διά­σω­ση και εν­δυ­νά­μω­ση οι­κο­νο­μι­κή, συν­δι­καλι­στι­κή και πο­λι­τι­κή της ερ­γα­τι­κής τά­ξης, που εί­ναι ο με­γά­λος ε­χθρός του να­ζι­σμού. Το τε­λευ­ταί­ο ση­μαί­νει στο ά­με­σο ε­πί­πε­δο δυο πράγ­μα­τα:

Ε­ΠΙ­ΔΟ­ΜΑ Α­ΝΕΡ­ΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο­ΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Α­ΝΕΡ­ΓΟΥΣ,

Ο­ΧΙ ΣΤΟ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙ­ΚΟ ΣΑ­ΜΠΟ­ΤΑΖ

και, πα­ράλ­λη­λα: ό­χι στα ερ­γα­σια­κά γκέ­το, ό­χι στη μαύ­ρη ερ­γα­σί­α, πλή­ρη πο­λι­τι­κά δι­καιώ­μα­τα στους ε­γκα­τε­στη­μέ­νους με­τα­νά­στες, ό­χι στην προ­βοκα­τό­ρι­κη  πο­λι­τι­κή των “α­νοι­χτών συ­νό­ρων” σε συν­θή­κες πε­λώ­ριας α­νεργί­ας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΑΖΙΣΜΟ

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (Π. Τσαλδάρη και Αθηνών, Ζαρντέν), Σαββάτο 12.30, 12/4/2014

Αθήνα, 10/04/2014

Σχετικά Άρθρα

© OAKKE