Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οι βρώμικες ίντριγκες της ΟΛΜΕ ενάντια στους καθηγητές

  • Σάββατο, 18 Μαΐου 2013
  Στο τέ­λος του Φλε­βά­ρη ψη­φί­στη­κε α­πό τη Βου­λή η ε­πι­και­ρο­ποί­η­ση του “Με­σο­πρό­θε­σμου Πλαί­σιου Δη­μο­σιο­νο­μι­κής Στρα­τη­γι­κής 2013-2016” στο ο­ποίο πε­ρι­λαμ­βά­νο­νταν (με­τα­ξύ άλ­λων) και η ε­ξής διά­τα­ξη για την παι­δεί­α: Μείω­ση α­να­πλη­ρω­τών κα­θη­γη­τών μέ­σω αύ­ξη­σης ω­ρα­ρί­ου δι­δα­σκα­λί­ας. Αυ­τό πρα­κτι­κά σή­μαι­νε ό­τι πολ­λοί κα­θη­γη­τές θα γί­νο­νταν υ­πε­ρά­ριθ­μοι,
δη­λα­δή δεν θα δού­λευαν τις ώ­ρες που θα έ­πρε­πε να δου­λέ­ψουν στο σχο­λεί­ο, με κίν­δυ­νο ή να φύ­γουν α­πό τα σχο­λεί­α στα ο­ποί­α δού­λευαν και να πά­νε σε έ­να άλ­λο σχο­λεί­ο που χρεια­ζό­ταν κα­θη­γη­τής ή να δου­λέ­ψουν με­ρι­κές ώ­ρες σε αυ­τό το σχο­λεί­ο και για με­ρι­κές ώ­ρες σε έ­να άλ­λο σχο­λεί­ο για να συ­μπλη­ρώ­σουν το ω­ρά­ριό τους. Με νό­μο που εί­χε ψη­φι­στεί με υ­πουρ­γό παι­δεί­ας τη Δια­μα­ντο­πού­λου υπήρ­χε ή­δη η δυ­να­τό­τη­τα με­τα­κί­νη­σης εκ­παι­δευ­τι­κών α­πό σχο­λεί­ο σε σχο­λείο ε­ντός της ί­διας πε­ρι­φέ­ρειας. Αυ­τά δεν ή­ταν κα­κά. Το κα­κό ή­ταν ό­τι μέ­σω αυτής της διάταξης η κυ­βέρ­νη­ση ή­θε­λε να κά­νει μη α­πα­ραί­τη­τους και τε­λικά να α­πο­λύ­σει τους πιο εύ­κο­λους να α­πο­λυ­θούν κα­θη­γη­τές που ή­ταν  οι αρ­κετές χι­λιά­δες α­να­πλη­ρω­τών. Πρό­κει­ται για κα­θη­γη­τές οι ο­ποί­οι δου­λεύ­ουν πολλά χρό­νια στο σχο­λεί­ο και που έ­χουν οι­κο­δο­μή­σει τη ζω­ή τους με βά­ση αυτή τη δου­λειά.
Α­πό το Φλε­βά­ρη μέ­χρι σή­με­ρα και α­φού ο κίν­δυ­νος των α­πο­λύ­σε­ων ήταν ά­με­σος προ­φα­νής η ΟΛ­ΜΕ δεν μι­λού­σε. Και πα­ρό­λο που στο με­σο­διά­στη­μα από τό­τε μέ­χρι σή­με­ρα με­σο­λά­βη­σαν οι ε­κλο­γές για το συ­νέ­δριο της και πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν γενι­κές συ­νε­λεύ­σεις-οι ο­ποί­ες φυ­σικά ό­πως ό­λες οι προ­ηγού­με­νες ή­ταν ά­μα­ζες-η ΟΛ­ΜΕ δεν έ­βα­λε, ό­πως έ­πρε­πε, σα βα­σι­κό και κύ­ριο αίτη­μα πά­λης του κι­νή­μα­τος των κα­θη­γη­τών την κα­τάρ­γη­ση αυ­τής της ε­πί­μα­χης διά­τα­ξης που ο­δη­γού­σε στην α­νερ­γί­α χι­λιά­δες α­να­πλη­ρω­τές. Η ΟΛ­ΜΕ αν πραγ­ματι­κά ε­ξυ­πη­ρε­τού­σε τα συμ­φέ­ρο­ντα των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο κρα­τι­κό σχο­λείο θα έ­πρε­πε να εί­χε λιώ­σει τα πα­πού­τσια της γυ­ρί­ζο­ντας τα σχο­λεί­α της χώρας και ε­νη­με­ρώ­νο­ντας και ξε­ση­κώ­νο­ντας τους κα­θη­γη­τές. Κυ­ρί­ως θα έ­πρε­πε να κά­νει το πιο α­πλό, να ξε­ση­κώ­σει τους α­να­πλη­ρω­τές σαν την ε­μπρο­σθο­φυ­λακή του α­γώ­να α­φού αυ­τοί ή­δη ο­λο­φά­νε­ρα θα εί­χαν τις συ­νέ­πειες αυ­τού του νόμου.
Α­φού λοι­πόν η ΟΛ­ΜΕ δεν μι­λού­σε και ε­φό­σον δεν έ­χει α­κό­μη δια­μορ­φω­θεί μια πραγ­μα­τι­κά προ­ο­δευ­τι­κή α­ρι­στε­ρή τά­ση στους κα­θη­γη­τές για να βάλει αυ­τά τα ζη­τή­μα­τα και να τρα­βή­ξει μπρο­στά το κί­νη­μα και ε­φό­σον οι καθη­γη­τές ε­ξαι­τί­ας της για χρό­νια α­ντι­δρα­στι­κής πο­λιτι­κής της ΟΛ­ΜΕ εί­ναι α­πο­μο­νω­μέ­νοι α­πό το λα­ό και τους μα­θη­τές-τους ο­ποί­ους η ΟΛ­ΜΕ τους θέ­λει πά­ντα χει­ρο­κρο­τη­τές των υ­πο­τι­θέ­με­νων α­γώ­νων της- στο τέ­λος του Α­πρί­λη το υ­πουρ­γεί­ο Παι­δεί­ας περ­νά Προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα με το ο­ποί­ο ό­σοι κρί­νο­νται υ­πε­ρά­ριθ­μοι στα σχολεί­α θα έ­χουν υ­πο­χρε­ω­τι­κές με­τα­θέ­σεις. Σε πρώ­τη φάση θα με­τα­τί­θε­νται σε ε­πί­πε­δο πε­ρι­φέ­ρειας και στη συ­νέ­χεια αν δεν το­πο­θετη­θούν σε κά­ποιο σχο­λεί­ο σε πα­νελ­λα­δι­κό ε­πί­πε­δο, δη­λα­δή σε σχο­λεί­ο που θα βρί­σκε­ται σε ο­ποιο­δή­πο­τε ση­μεί­ο της Ελ­λά­δας. Με δε­δο­μέ­νη την αύ­ξη­ση των ω­ρών δι­δα­σκα­λί­ας προ­κύ­πτει έ­νας ι­κα­νός α­ριθ­μός υ­πε­ρά­ριθ­μων κυ­ρί­ως στα με­γά­λα α­στι­κά κέ­ντρα. Έ­τσι πολ­λοί κα­θη­γη­τές θα υ­πο­χρε­ω­θούν να φύ­γουν α­πό τα σπί­τια τους και τις οι­κο­γέ­νειές τους και να με­τα­κο­μί­σουν σε μια μα­κρι­νή πε­ριο­χή α­πό τον τό­πο κα­τοι­κί­ας τους. Για­τί οι κα­θη­γη­τές στα α­στικά κέ­ντρα εί­ναι συ­νή­θως με­γά­λης η­λι­κί­ας με αυ­ξη­μέ­νες οι­κο­γε­νεια­κές υ­ποχρε­ώ­σεις. Η ζω­ή πολ­λών αν­θρώ­πων θα δια­λυ­θεί. Πρό­κει­ται για ένα α­πάν­θρωπο μέ­τρο.
Η ΟΛ­ΜΕ διορ­γα­νώ­νει τό­τε πρό­χει­ρα μια συ­γκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας την Κυ­ρια­κή των Βα­ΐ­ων στην ο­ποί­α συμ­με­τεί­χαν λι­γό­τε­ρο α­πό 100 ά­το­μα. Ή­ταν μια πλή­ρης α­πο­τυ­χί­α. Εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι η ΟΛ­ΜΕ εί­ναι μια α­νυ­πό­λη­πτη συν­δι­καλι­στι­κή ορ­γά­νω­ση η ο­ποί­α α­ντι­προ­σω­πεύ­ει μό­νο τα στε­λέ­χη της. Τό­τε και κά­τω α­πό την πί­ε­ση της βά­σης των κα­θη­γη­τών και ε­πει­δή προ­φα­νώς κά­τι έ­πρεπε να πει συ­νε­δριά­ζει στις 10 του Μά­η και προ­τεί­νει έ­να πρό­γραμ­μα δρά­σης μαζί με έ­να α­τε­λεί­ω­το κου­βά-ό­πως συ­νη­θί­ζει-αι­τη­μά­των. Προ­τεί­νει δε, πε­ριφρο­νώ­ντας γο­νείς και μα­θη­τές ι­διαί­τε­ρα αυ­τήν την ευαί­σθη­τη πε­ρί­ο­δο των πα­νελ­λα­δι­κών ε­ξε­τά­σε­ων, α­περ­γί­α την πρώ­τη μέ­ρα των πα­νελ­λα­δι­κών στις 17 Μάη και άλ­λη μια συ­νε­χό­με­νη 5νθή­με­ρη για την α­μέ­σως ε­πό­με­νη ε­βδο­μά­δα. Την επό­με­νη μέ­ρα ο Σα­μα­ράς και ο υ­πουρ­γός παι­δεί­ας σαν α­πά­ντη­ση δή­θεν σε αυ­τόν τον εκ­βια­σμό της ΟΛ­ΜΕ α­ναγ­γέλ­λει ε­πι­στρά­τευ­ση των κα­θη­γη­τών με την αιτιο­λο­γί­α της ο­μα­λής διε­ξα­γω­γής των ε­ξε­τά­σε­ων. Μά­λι­στα το Φύλ­λο της Ε­φη­μερί­δας της Κυ­βέρ­νη­σης στο ο­ποί­ο έ­πρε­πε να δη­μο­σιευ­τεί η σχε­τι­κή α­πό­φα­ση τυπώνε­ται το α­πό­γευ­μα του Σαβ­βά­του. Στη συ­νέ­χεια ά­νοι­ξαν στα ΜΜΕ οι α­σκοί του Αιό­λου για τους κα­θη­γη­τές περ­νώ­ντας τους α­πό λε­πτο­με­ρή α­κτι­νο­γραφί­α. Ε­κεί γε­νι­κά δια­μορ­φώ­νε­ται έ­να κλί­μα ε­νά­ντια σε κα­θη­γη­τές που τε­μπελιά­ζουν και που εκ­βιά­ζουν την κοι­νω­νί­α με α­περ­γί­α πά­νω στις ε­ξε­τά­σεις. Οι κα­θη­γη­τές βρί­σκο­νται α­πο­μο­νω­μέ­νοι κοι­νω­νι­κά και μειω­μέ­νοι η­θι­κά με τη δα­μό­κλεια σπά­θη της α­πό­λυ­σης πά­νω α­πό τα κε­φά­λια τους εξ αι­τί­ας του νόμου 4093/12 και 4057/12 για το νέ­ο Πει­θαρ­χι­κό Δί­καιο αλ­λά και της ά­με­σης α­πει­λής της απόλυσης των α­να­πλη­ρω­τών και των υ­πε­ρά­ριθ­μων. Έ­τσι κα­τε­βαί­νουν αρ­κετά μα­ζι­κά στις γε­νι­κές συ­νε­λεύ­σεις την Τρί­τη 14 Μά­η.
Ε­κεί οι κα­θη­γη­τές μη έ­χο­ντας άλ­λη ε­ναλ­λα­κτι­κή προ­ο­δευ­τι­κή λύ­ση υ­περ­ψη­φί­ζουν τις  προ­τά­σεις της ΟΛ­ΜΕ. Εί­ναι τρα­γε­λα­φι­κό! Ό­ντας ε­πι­στρα­τευ­μέ­νοι α­πό την Τε­τάρ­τη 15 Μά­η ψη­φί­ζουν μια α­περ­γί­α που εί­ναι σί­γου­ροι ό­τι δεν πρό­κει­ται να κά­νουν. Σε πό­ση α­πό­γνω­ση μπορεί να βρί­σκε­ται κα­νείς για να ψη­φί­σει κά­τι που τον α­πο­μο­νώ­νει α­κό­μη πιο πο­λύ α­πό την κοι­νω­νί­α, πράγμα που το εί­δε ο­λο­φά­νε­ρα τις προ­η­γού­με­νες μέ­ρες, και που δεν πρό­κει­ται να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει.
Έ­τσι λοι­πόν φα­νε­ρώ­νε­ται μια ο­λό­κλη­ρη συ­μπαι­γνί­α. Το τρι­κομ­μα­τικό κα­θε­στώς που κυ­βερ­νά κα­τα­φέρ­νει έ­να τρο­μα­κτι­κό χτύ­πη­μα ε­νά­ντια σε κάθε μελ­λο­ντι­κή α­περ­γί­α κη­ρύσ­σο­ντας ε­πι­στρά­τευ­ση μό­νο και μό­νο με την α­ναγγε­λί­α μιας α­περ­γί­ας και η ΟΛ­ΜΕ δια­σώ­ζε­ται α­φού η αποτυ­χη­μέ­νη α­περ­γία της έ­χει ή­δη την δι­καιο­λο­γί­α της ε­πι­στρά­τευ­σης, α­φού μια α­νυ­πα­κο­ή σε αυτήν ση­μαί­νει ά­με­ση α­πό­λυ­ση του κα­θη­γη­τή. Η ε­πι­στρά­τευ­ση α­να­κοι­νώ­νε­ται πριν α­κό­μη α­πο­φα­σι­στεί η α­περ­γί­α δί­νο­ντας μα­ζικό­τη­τα στις γε­νι­κές συ­νελεύ­σεις που εί­χε ή­δη ε­ξαγ­γεί­λει η ΟΛ­ΜΕ. Θα πε­ρί­με­νε κα­νείς ό­τι οι σού­περ “επα­να­στά­τες” της ΟΛ­ΜΕ θα έ­βα­ζαν δε­δο­μέ­νης της ε­πι­στρά­τευ­σης σαν πρώ­το το δη­μο­κρα­τι­κό αί­τη­μα της α­νά­κλη­σης της ε­πι­στρά­τευ­σης και σαν δεύ­τε­ρο των κα­τάρ­γη­σης των νό­μων των α­πο­λύ­σε­ων και των υ­πο­χρε­ω­τι­κών με­τα­θέ­σε­ων. Αλλά τα κόμ­μα­τα που α­ντι­προ­σω­πεύ­ο­νται στην ΟΛ­ΜΕ θέ­λουν πει­θή­νιους κα­θηγη­τές για λο­γα­ρια­σμό του α­φε­ντι­κού τους. Έ­τσι δεν αμ­φι­σβή­τη­σαν την ε­πι­στρά­τευ­ση και πρό­τει­ναν την α­περ­γί­α στις ε­ξε­τά­σεις που δεν πρόκει­ται να γί­νει.
Εί­ναι φα­νε­ρό ό­τι οι κα­θη­γη­τές βρί­σκο­νται με­τα­ξύ Σκύλ­λας και Χάρυ­βδης και ο λα­ός μας μπαί­νει σε έ­να μα­κρύ και σκο­τει­νό τού­νελ φα­σι­σμού.
 
-Δημοσιεύτηκε στο φ. 487 της Νέας Ανατολής-

Σχετικά Άρθρα

© OAKKE